Gmina Gryfino Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych: ul. Łużycka 140 w Gryfinie, ul. 1 Maja 10 w Gryfinie, ul.Tadeusza Kościuszki 9 w Gryfinie, ul. Gryfińska 68 Daleszewo, ul. Szkolna 15 Żabnica, Nowe Czarnowo 15".

Gmina Gryfino Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie "Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych: ul. Łużycka 140 w Gryfinie, ul. 1 Maja 10 w Gryfinie, ul.Tadeusza Kościuszki 9 w Gryfinie, ul. Gryfińska 68 Daleszewo, ul. Szkolna 15 Żabnica, Nowe Czarnowo 15".

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

GMINA GRYFINO

Ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.


"Remont pokrycia dachowego w budynkach komunalnych: ul. Łużycka 140 w Gryfinie, ul. 1 Maja 10 w Gryfinie, ul.Tadeusza Kościuszki 9 w Gryfinie, ul. Gryfińska 68 Daleszewo, ul. Szkolna 15 Żabnica, Nowe Czarnowo 15".

Wymagany termin realizacji - do dnia 30.09.2004 roku.

* Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.

* Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - mgr Agnieszka Wernikowska tel. (010**91)4162011 wew. 111 w godz. 800 - 1400.

* Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.

* Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2004 roku o godz. 930,

* Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie UMiG, pok. 11A

* Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (z podziałem na budynki).

* Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

* Wspólny słownik zamówień (CPV): 45-26-12-10

* Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
- poręczeniach bankowych, 
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych.

* Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy. 

* Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.

* W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.: 

- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym - przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku Spółek - dodatkowo umowa Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian - w przypadku Spółek Jawnych i Spółek Cywilnych,

- posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,

- posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - Informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym, 

- udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Rękojmia równa się gwarancji,

- nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości - oświadczenie,

- nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,

* Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców którzy: 

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania, 

- nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków. 

* Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 2 500,00 zł. 
słownie: dwa tysiące pięćset złotych. 

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą
spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 07.07.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%