Gmina Gryfino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

Gmina Gryfino ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 8.06.2004 r.

 


GMINA  GRYFINO
ogłasza
II przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych

1. położonych w obrębie Pniewo, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością lokalizacji usług

Oznaczenie Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium  nieruchomości   
dz. nr 375/3 /KW 47729/ 1486 42.000,00 4.200,00 zł
dz. nr 375/4 /KW 47733/ 1418 40.500,00 4.050,00 zł
dz. nr 375/6 /KW 47735/ 1411 40.000,00 4.000,00 zł
dz. nr 375/9 /KW 47738/ 1424 40.500,00 4.050,00 zł

2. położonej w obrębie 4 m. Gryfino, przeznaczonej pod teren obsługi komunikacyjnej   /parking/ z możliwością lokalizacji usług na terenie przeznaczonym pod zabudowę  mieszkaniową

Oznaczenie Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium  nieruchomości 
 dz. nr  335/1 /KW 33027/   854  48.000,00   4.800,00 zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 czerwca 2004r. o godzinie 900 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16. 

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wpłacić w gotówce, do dnia 24 czerwca 2004r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 80124038551111000044721268  Bank  PEKAO SA  I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

 • nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy żaden z uczestników przetargu nie zgłosi  postąpienia ponad cenę wywoławczą,

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,

 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,

 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu z potrąceniem kosztów manipulacyjnych w wysokości 15,00 zł,

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
       Cudzoziemiec biorący udział w przetargu w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nieuzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz będzie miał prawo uznać, że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Uwagi:

 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,

 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,

 • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będą z inwestycją – nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,

 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,

 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,

 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,

 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem. 

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok.nr 23,  tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.