Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DOŁGIE"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DOŁGIE"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

 

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"BUDOWA ODCINKA KANALIZACJI SANITARNEJ W M. DOŁGIE"

* Wymagany termin realizacji zamówienia - maksymalnie do 10 tygodni /od daty przekazania placu budowy/

SIWZ w cenie brutto - 24,40 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Duk, tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

* Termin składania ofert upływa dnia 24.08.2004 roku o godz. 1100.
* Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.08.2004 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. 

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 22.09.2004 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 
* cena - 100 %