Przetarg rozstrzygnięty - "ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino".

Przetarg rozstrzygnięty - "ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino".

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl

Gryfino,2003-08-04


ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gryfino

Oznaczenie nieruchomości Cena wywoławcza Wadium

Gryfino,ul.Grunwaldzka nr 7,działka nr 141 /zł/ /zł/

o pow.1645 m2 ,zabudowana budynkiem

użytkowym,wolnostojacym,całkowicie

podpiwniczonym o pow.596,41 m2 oraz 406.080,- 40.700,-

budynkiem wolnostojącym,parterowym na

dwa stanowiska garażowe o pow. 49,0 m2 .

KW nr 33306

Przetarg odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2003 roku o godz. 1000 , w sali nr 34

Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ,ul.1-go Maja 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium oraz okazanie Komisji:

- dowodu wpłaty wadium

- w przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości

- w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,

a podlegającym wpisom do rejestru – aktualnego wypisu właściwego rejestru ,

właściwych pełnomocnictw , dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot .

Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść do dnia 26.08.03r :

- przelewem środków pieniężnych z rachunku uczestnika przetargu na konto Urzędu Miasta

i Gminy – Bank PEKAO S.A. IO/Gryfino 11001409-1313-2101-111-2

- gotówką na konto jw- w przypadku osób fizycznych nie posiadających rachunków bankowych .

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie .

Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu,zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie przetargu . W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży nieruchomości i płatna jest w całości przed podpisaniem umowy.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu , w przypadku jego wygrania zobowiązany będzie do uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych na nabycie nieruchomości

w terminie 3 miesięcy od daty przetargu. W przypadku nie uzyskania zezwolenia w tym terminie Burmistrz będzie miał prawo uznać,że kandydat na nabywcę odstępuje od zawarcia umowy, czego skutkiem będzie przepadek wpłaconego wadium.

Informacje dotyczące nieruchomości:

- w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26.04.1999r Nr XIII/90/90 nieruchomość leży w terenie oznaczonym symbolem 5.UP/MW/UC i przeznaczona jest pod usługi publiczne /administracji publicznej,bezpieczeństwa publicznego ,wymiaru sprawiedliwości,kultury,oświaty,opieki zdrowotnej ,opieki społecznej i socjalnej/ , zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi komercyjne/ handlowe,biurowe,hotelowe,ochrony zdrowia ,bytowe ,gastronomiczne i rzemieślnicze nie skutkujące powstawaniem zagrożeń i uciążliwości wykraczające poza granice terenu/

- nieruchomość położona jest w pobliżu centrum miasta. Budynki znajdują się w głębi działki.

Działka leży w terenie o pełnym uzbrojeniu . W najbliższym sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterach oraz jednorodzinna,budynki administracji samorządowej i powiatowej,poczta , dworzec oraz tereny zielone

- nieruchomość zakwalifikowana jest do wpisu do rejestru zabytków. W obiekcie ochronie podlega :

1/ ukształtowanie bryły obiektu, w tym gabaryty i forma dachu,

2/ materiał budowlany i rodzaj pokrycia dachu,

3/ ukształtowanie elewacji , w tym rozmieszczenia i forma otworów okiennych i drzwiowych oraz detal architektoniczny ,

4/ strolarka drzwiowa i okienna: w przypadku konieczności jej wymiany wymagane będzie odtworzenie poprzedniej formy /podziałów pola okiennego, zdobienia/,

5/zasadniczy układ wnętrza oraz wyposażenie architektoniczne wnętrza

- obciążona będzie służebnością gruntową dojścia i dojazdu koniecznego do obsługi węzła cieplnego znajdującego się w pomieszczeniu piwnicznym. Węzęł cieplny poza przedmiotową nieruchomością zasila trzy inne posesje / ul.Grunwaldzka 3a.3b i 3c/ .

Informacje dodatkowe:

1. Nabywca przejmuje wraz z nieruchomością obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników ,usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń oraz sieci w uzgodnieniu z odpowiednimi jednostkami ,w przypadku gdy będą one kolidowały w zagospodarowaniu nieruchomości .

2. W przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew ,nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie .

3. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości .

Nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin w dniu 21 sierpnia 03r w godz. od 1300 do 1400 .

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacja dotyczącą nieruchomości oraz regulaminem przetargów.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie ,ul.1 Maja 16 ,pokój nr 21, tel. - 416 22 10 wew.221.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.