Przetarg rozstrzygnięty - „Dostawa trumien i krzyży na potrzeby Cmentarza w roku 2004”

Przetarg rozstrzygnięty - „Dostawa trumien i krzyży na potrzeby Cmentarza w roku 2004”

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

W GRYFINIE

O G Ł A S Z A

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI PONIŻEJ 30.000 EURO NA

„Dostawę trumien i krzyży na potrzeby Cmentarza w roku 2004”

Zamawiający:

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O. O. W GRYFINIE ul. Szczecińska 5, 74-100 Gryfino

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:

REF. DS. PRZYGOTOWANIA PRODUKCJI

MONIKA BEDNAREK

tel. 091/ 416 30 51 wew. 118, pok. 5

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

Instrukcja dla oferentów jest dostępna nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego: w pokoju 5

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy, spełniający warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy.

Miejsce i termin składania ofert:

Oferta powinna zostać złożona w terminie do dnia 29.01.2004 r. godz. 11oo w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, sekretariat – I piętro.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, ul. Szczecińska 5, w pokoju 5 w dniu 29.01.2004r. o godz. 1130.