Przetarg rozstrzygnięty - „Remont i docieplenie elewacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku przy ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie"

Przetarg rozstrzygnięty - „Remont i docieplenie elewacji oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku przy ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie"

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

Remont i docieplenie elewacji
oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych
budynku przy ul. Sprzymierzonych 7 w Gryfinie

Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia 31 października 2004 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 08.07.2004r.

  • Uprawniona osoba do kontaktów z wykonawcami - Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 wew. 313 w godz. 800 - 1400.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 09.07.2004 roku o godz. 1000

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.07.2004r. o godz. 10:30 w siedzibie UMiG, pok. 11a

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3000,0 zł (słownie: trzy tysiące złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 08.08.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%