Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „WYKONANIE PROJEKTU UZBROJENIA M. WEŁYTYŃ W KANALIZACJĘ SANITARNĄ”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „WYKONANIE PROJEKTU UZBROJENIA M. WEŁYTYŃ W KANALIZACJĘ SANITARNĄ”

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl e-mail: burmistrz@gryfino.pl, inwestycje@gryfino.pl

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„WYKONANIE PROJEKTU UZBROJENIA M. WEŁYTYŃ W KANALIZACJĘ SANITARNĄ”

Wymagany termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 8 miesięcy
/od daty uzyskania decyzji o warunkach zabudowy/

SIWZ w cenie brutto – 18,30 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan Roman Duk,
tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 – 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

  • Termin składania ofert upływa dnia 18.06.2004 roku o godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.06.2004 r. o godz. 1200 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe:
spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 17.07.2004 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100 %