Gmina Gryfino głasza przetarg nieograniczony na zadanie - "Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Łużyckiej 2-4 w Gryfinie."

Gmina Gryfino głasza przetarg nieograniczony na zadanie - "Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Łużyckiej 2-4 w Gryfinie."

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, dnia 20.09.2004 r. 

Gmina Gryfino

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym przy ul. Łużyckiej 2-4 w Gryfinie."

Wymagany termin realizacji zamówienia - do dnia 10.12.2004 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11.

  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - mgr Agnieszka Wernikowska tel. (010**91)4162011 wew. 111 w godz. 800 - 1400.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 06.10.2004 roku o godz. 930,

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2004 r. o godz. 1000 w siedzibie UMiG, pok. 11A

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

  • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. 

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45-26-12-10

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ. 

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1 000 PLN. słownie: jeden tysiąc. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 04.11.2004 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%