Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont podłóg wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Radziszewie".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Remont podłóg wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Radziszewie".

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
WWW http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

Gryfino, 29.09.2004r.

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Remont podłóg wraz z wymianą stolarki drzwiowej wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Radziszewie". 

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 20.12.2004r.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 19.10.2004r.

  • Uprawniona osoba do kontaktów z Wykonawcami - Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1400

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.

  • Termin składania ofert upływa dnia 22.10.2004 roku o godz. 1100

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.10.2004r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok. 11A

  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. 

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.42.11.00-5,   45.42.11.11-5,   45.42.11.34-2,   45.43.21.00-5 

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 22.11.2004 r. 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%