Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na: :"opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na: :"opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino"

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd  Miasta i Gminy Gryfino

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail:burmistrz@gryfino.pl,    inwestycje@gryfino.pl

19.10.2004 r.

Gmina Gryfino
ogłasza  przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na:

"opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino"

Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, w tym:

 • przed przystąpieniem do sporządzania studium, spotkania ze społecznościami lokalnymi w poszczególnych sołectwach oraz mieście, celem ustalenia potrzeb tych społeczności z zakresu polityki przestrzennej;

 • opracowanie projektu uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do zmiany studium;

 • sporządzenie zmiany studium - przeprowadzenie pełnej procedury, wymaganej prawem, której efektem będzie uchwalenie przez Radę Miejską zmiany studium. 

Opracowanie obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy o powierzchni: 25.362 ha.

Projekt studium zawierający część tekstową i część graficzną, należy opracować w formie:

 • tradycyjnej (papierowej). 

  1. Dwa egzemplarze w formie oprawionych teczek, zawierające tekst uchwały.

  2. rysunek zmiany studium, w jednym egzemplarzu, w skali 1:10 000 dla obszaru gminy, 1:5000 dla obszaru w granicach administracyjnych miasta, w technice barwnej, wykonany na sztywnych planszach ofoliowanych

 • cyfrowej, umożliwiającej sporządzanie wypisów i wyrysów wg zasady:

  1. wybór obrębu geodezyjnego;

  2. wybór z obrębu geodezyjnego pożądanego obszaru,

  3. szczegółowy opis dla wybranego obszaru - wydruk

  4. wyrys dla wybranego obszaru ustaleń studium - wydruk

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

Termin realizacji zamówienia od 52 do 70 tygodni od daty podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Odstępuje się od wnoszenia wadium.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

 • cena - 90 %

 • termin - 10%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: Gmina Gryfino, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino, pokój 19 (kancelaria ogólna).
Termin składania ofert upływa dnia 29 października 2004 r. o godz. 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 29 października 2004 r. o godz.1230 w siedzibie UMiG, pok. 34 (I piętro).

Termin związania ofertą będzie wynosił 45 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 14 grudnia 2004 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto: 36,60 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 12.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: mgr Helena Bobrowicz, mgr Krzysztof Czosnowski tel. 4162011 wew. 212, w poniedziałek w godz. od 800 do 1600, w pozostałe dni robocze w godz. od 730 do 1530 (pokój nr 12).

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino
inż. Henryk Piłat