Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:„ Zakup i dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na:„ Zakup i dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,  

Gryfino, 11.01.2004r

Gmina Gryfino
ogłasza przetarg nieograniczony na:
„ Zakup i dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych
dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ”

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Zakres zamówienia: dostawa materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych na koszt i ryzyko transportem wykonawcy do magazynu zamawiającego.
Realizacja dostaw sukcesywna - do 7 dni (przy zamówieniu pisemnym) oraz 24 godzin po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego

Termin realizacji zamówienia: od dnia 11 lutego 2005 r. do dnia 11 lutego 2006 r.

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych / trzy grupy/.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul. 1 Maja 16, 74 100 Gryfino
Wydział Organizacyjny - Kancelaria (parter pok. 19).

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Bożena Szewczuk, tel. 416 37 80.

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 19 (parter).

Termin składania ofert upływa dnia 27 stycznia 2005 r. o godz. 900
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27 stycznia 2005 r. godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 016 (piwnica). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania z ofertą - 30 dni.

Warunki udziału oferentów w postępowaniu:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. brutto -100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz który zaoferuje najniższą cenę.