Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „BUDOWA ODCINKA ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA w GRYFINIE – droga gminna”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „BUDOWA ODCINKA ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA w GRYFINIE – droga gminna”

OGŁOSZENIE PRZETARGU

Urząd Miasta i Gminy Gryfino
74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416-20-11, fax 416-27-02
www  http://www.gryfino.pl   e-mail: burmistrz@gryfino.pl,   

Gryfino, 21.03.2005r.

GMINA GRYFINO

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„BUDOWA ODCINKA ul. GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA w GRYFINIE – droga gminna”

  • Wymagany termin realizacji zamówienia – maksymalnie do 5 miesięcy  /od daty przekazania placu budowy/

SIWZ w cenie brutto – 61,00 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11.
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan mgr inż. Mariusz Andrusewicz,
tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 – 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.

  • Termin składania ofert upływa dnia 05.04.2005 roku o godz. 1100.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.04.2005 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe:
spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 3 000 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 04.05.2005 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena – 100 %