Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "BUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 W WEŁTYNIU"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "BUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 W WEŁTYNIU"

 

 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"BUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ W BUDYNKU BIBLIOTEKI PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 18 W WEŁTYNIU"

 

Wymagany termin realizacji - do dnia 15 WRZEŚNIA 2005 roku.

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24.40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 13.

 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Krystyna Klimek tel. (010**91)4162011 wew. 113 w godz. 800 - 1400.

 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19.

 • Termin składania ofert upływa dnia 31 maja 2005 roku o godz. 1000

 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31 maja 2005 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG pok.11

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45331110-0

 • Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10.% ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:

  • pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,

  • poręczeniach bankowych,

  • gwarancjach bankowych,

  • gwarancjach ubezpieczeniowych.

 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.

 • Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.


 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:

  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, następujących dokumentów:

   1. Aktualnego zaświadczenia z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. W przypadku spółek cywilnych i jawnych – dodatkowo umowa spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian,

   2. Dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia /uprawnienia budowlane wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne/.

  2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   1. Wykazu osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności,

   2. Wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje) – dla co najmniej 3 robót budowlanych.

  3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

   1. Oświadczenia o nie toczącym się postępowaniu upadłościowym, ani też nie została ogłoszona upadłość

   2. Oświadczenia o nie zaleganiu z uiszczaniem podatków i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne

   3. Polisy lub innego dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 • Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 4.000 zł słownie: cztery tysiące

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą
spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 30 czerwca 2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%