Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3, ul. Łużyckiej 26, ul. Bolesława Chrobrego 54, ul. Kościelnej 28, ul. Targowej 11-12 w Gryfinie ”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na „Remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3, ul. Łużyckiej 26, ul. Bolesława Chrobrego 54, ul. Kościelnej 28, ul. Targowej 11-12 w Gryfinie ”

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:


Remont pokryć dachowych w budynkach komunalnych przy ul. Łużyckiej 3, ul. Łużyckiej 26, ul. Bolesława Chrobrego 54, ul. Kościelnej 28, ul. Targowej 11-12 w Gryfinie ”

Wymagany termin realizacji - najpóźniej do dnia 30.09.2005 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 Referat Inwestycji, do dnia 30.05.2005 roku

  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – mgr Agnieszka Wernikowska tel. (91) 416 20 11 w. 111 w godz. 800 - 1500.

  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 - kancelaria ogólna.

  • Termin składania ofert upływa dnia 31.05.2005 roku o godz. 930

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.05.2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.

  • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.

  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.26.00.00.-7, 46.26.19.10-6

  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł. słownie: cztery tysiące złotych.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 29.06.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%