Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70, w Gryfinie”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „Remont sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70, w Gryfinie”

74-100 Gryfino, ul. 1 Maja 16 tel. (010**91) 416 20 11, fax 416 27 02
http://www.gryfino.pl  e-mail: burmistrz@gryfino.pl , inwestycje@gryfino.pl

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„Remont sali gimnastycznej przy budynku gimnazjum przy ul. Iwaszkiewicza 70,
w Gryfinie ”

 

Wymagany termin realizacji - najpóźniej do dnia 30.08.2005 roku.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 36,60 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 Referat Inwestycji, do dnia 06.06.2005 roku
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – mgr inż. Habib Hamdaoui tel. (91) 416 20 11 w. 111 w godz. 800 - 1500.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 19 - kancelaria ogólna.
  • Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2005 roku o godz. 930
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.06.2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
  • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
  • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.45.3000-7, 45.43.2114-6, 45400000-1
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 4 000,00 zł. słownie: cztery tysiące złotych.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 06.07.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena – 100%