Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KWATERY NR 2 ORAZ REKULTYWACJI KWATERY NR 1 GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „GRYFINO-WSCHÓD”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: „WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO KWATERY NR 2 ORAZ REKULTYWACJI KWATERY NR 1 GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „GRYFINO-WSCHÓD”

 

 Gryfino, 30.05.2005r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

„WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO
KWATERY NR 2 ORAZ REKULTYWACJI KWATERY NR 1 GMINNEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH „GRYFINO-WSCHÓD”

 

Termin opracowania projektu budowlanego
Zamawiający ustala na okres do 7 miesięcy od daty podpisania umowy

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 14.06.2005r.
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – Jacek Czaczyk tel. (091)4162011 w godz. 800 - 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.
  • Termin składania ofert upływa dnia 15.06.2005 roku o godz. 1100
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.06.2005 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok. 11a
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  • W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 14.07.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%