Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 € na zadanie pn: „BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PD W DRZENINIE I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO RT-DG DRZENIN-GARDNO W GMINIE GRYFINO”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 € na zadanie pn: „BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PD W DRZENINIE I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO RT-DG DRZENIN-GARDNO W GMINIE GRYFINO”

 

Gryfino, dnia 01.06.2005 r.

ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 € na zadanie pn.

„BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW PD W DRZENINIE I RUROCIĄGU TŁOCZNEGO RT-DG DRZENIN-GARDNO W GMINIE GRYFINO”

 

  • Wymagany termin realizacji zamówienia – do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy.
  • SIWZ w cenie brutto – 48,80 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11.
  • Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: Pani Stefania Świątek oraz Pan Roman Duk, tel. (0-91) 416-20-11 w. 211 i 311, pok. 11, w godz. 800 – 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /kancelaria/.
  • Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2005 r. o godz. 1000.
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2005 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 34.
  • Wspólny słownik zamówień /CPV/: 45.23.24.00, 45.11.12.00, 45.23.24.23, 45.23.24.40, 45.23.31.40.
  • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000 PLN.

Termin związania ofertą wynosi 57 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 08.09.2005 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  •  cena – 100 %

Uwaga: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 60 000 €, zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych /UZP/ w dniu 23.05.2005 roku i ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych /BZP/ Nr 107 w dniu 31.05.2005 roku pod pozycją 24826.