Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie”.

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: „Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie”.

 

ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Radziszewie”.

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 31.08.2005r.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 21.06.2005r.
  • Uprawniona osoba do kontaktów z Wykonawcami – Longina Rutkowska tel. (091)4162011 wew. 211 w godz. 800 - 1400.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój 19.
  • Termin składania ofert upływa dnia 21.06.2005 roku o godz. 1000
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 21.06.2005r. o godz. 1050 w siedzibie UMiG, pok. 11A
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.31.10.00-0
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe podane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 600,00 zł (słownie: sześćset złotych)

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 20.07.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 100%