Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: Publikację monografii "Dzieje Gryfina i okolic"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: Publikację monografii "Dzieje Gryfina i okolic"

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Publikację monografii "Dzieje Gryfina i okolic"

Przedmiotem zamówienia jest wydanie publikacji monografii "Dzieje Gryfina i okolic".

Kod wg CPV - 78300000-0

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zakres zamówienia:

Charakterystyka woluminu monografii:

 1. format - B5,
 2. oprawa - twarda, usztywniana, papierowa, lakierowana, pełny kolor (projekt oprawy przygotuje zamawiający),
 3. papier w kolorze chamois - kreda matowa (strony z tekstem - 1/1 czarny; strony ze zdjęciami, mapami, ilustracjami, szkicami itp. - 4/4 cmyk + czarny),
 4. gramatura papieru - 115 g,
 5. szyta,
 6. około 440 stron,
 7. około 200 zdjęć (około 90 zdjęć kolorowych i 110 czarno-białych).

Nakład:

 • język polski - 600 egz.,
 • język niemiecki - 100 egz.

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
Wydział Organizacyjny (pok. 6)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino.

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Angelika Szulc, tel. 416-37-80.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 12 sierpnia 2005 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 sierpnia 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny,
tj. ceną brutto - 100%.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymogi określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i który zaoferuje najniższą cenę.