Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "REMONT OBIEKTU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASTNICY"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "REMONT OBIEKTU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASTNICY"

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

REMONT OBIEKTU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHWASTNICY

Termin realizacji - 3 miesiące od daty przekazania placu budowy

 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 24,40 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 13.
 • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - Krystyna Klimek i Ewa Kubiak. tel. (010**91)4162011 wew. 113 i 213 w godz. 800 - 1400.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 06.
 • Termin składania ofert upływa dnia 7.09. 2005 roku o godz. 1000
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 7.09.2005 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG, pok.11 A
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych ani wariantowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): .45216121-8
 • Zamawiający żądać będzie od oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone w następujących formach:
  • pieniądzu wpłacanym przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego,
  • poręczeniach bankowych,
  • gwarancjach bankowych,
  • gwarancjach ubezpieczeniowych.
 • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie musiało zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
 • Warunki zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia zostaną ustalone szczegółowo z wybranym oferentem w treści zawartej umowy.
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe tj.:
  • są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym - przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert). W przypadku Spółek - dodatkowo umowa Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian - w przypadku Spółek Jawnych i Spółek Cywilnych,
  • posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe, wyrażające się zrealizowaniem w okresie ostatnich 5 lat, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca robót, dla co najmniej 3 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem, charakterem, technologią i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, poświadczone referencjami, dla tych 3 robót, potwierdzającymi zakres rzeczowy wykonanych robót oraz ich należytą jakość,
  • posiadają odpowiedni potencjał kadrowy - pracowników o odpowiednich uprawnieniach i udokumentowanych kwalifikacjach w zakresie przedmiotu zamówienia - Informacje o kadrze kierowniczej i osobach sprawujących funkcje nadzoru tj. aktualne zaświadczenie o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa wraz z kopią uprawnień budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym,
  • udzielą na wykonane roboty objęte zamówieniem minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji, licząc od dnia odbioru końcowego zadania. Rękojmia równa się gwarancji,
  • nie toczy się w stosunku do nich postępowanie upadłościowe, ani też nie ogłoszono naszej upadłości - oświadczenie,
  • nie zalegają z uiszczaniem podatków, nie zalegają z uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - oświadczenie,
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również wykonawców którzy:
  • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
  • nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków.
 • Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, zamawiający nie musi unieważniać postępowanie jeżeli wpłynie tylko jedna ważna oferta.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000 zł słownie: pięć tysięcy.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 06.10.2005 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
cena - 100%