Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat, lokalu handlowo-usługowego, o pow. 11,5 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 17, wyposażonego w energię elektryczną.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłasza: przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat, lokalu handlowo-usługowego, o pow. 11,5 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 17, wyposażonego w energię elektryczną.

 Gryfino, dnia 03.10.2005 r.


BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GRYFINO
o g ł a s z a


przetarg ustny nieograniczony na jednorazową opłatę odstępnego za najem na okres 3 lat, lokalu handlowo-usługowego, o pow. 11,5 m2, położonego w Gryfinie, przy ul. Bolesława Chrobrego nr 17, wyposażonego w energię elektryczną.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 18.11.2005 r. O GODZ. 900
W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE, UL. 1 MAJA NR 16,
W SALI NR 34.

Lokal w chwili obecnej używany jest bezumownie przez osobę fizyczną.

Cena wywoławcza odstępnego do przetargu - 3.500,00 zł. Wadium - 700,00 zł.
Miesięczna stawka czynszu najmu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu liczona jest wg uchwalonego systemu punktowego /netto/, w zależności od profilu działalności, która będzie w nim prowadzona.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 700,00 zł.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 14.11.2005 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie Nr 80124038551111000044721268 Bank PEKAO S.A. I/0 Gryfino, z zaznaczeniem "przetarg na lokal przy ul. Bol.Chrobrego nr 17".
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest do posiadania w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium, dokumentu tożsamości, a w przypadku osób prawnych - dowodu wpłaty wadium, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot, oraz stosownego pełnomocnictwa.

Uczestnicy nie spełniający warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do przetargu.

Przetarg będzie ważny, bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Minimalna wysokość postąpienia - 40,00 zł.

Do wyprzetargowanej opłaty odstępnego doliczony zostanie VAT w wysokości 22%.
Uczestnikowi, który wygra przetarg wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet opłaty odstępnego.

Wyprzetargowaną kwotę odstępnego wraz z VAT, pomniejszoną o wpłacone wadium wyłoniony kandydat na najemcę zobowiązany będzie uiścić w dniu podpisania umowy najmu na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie Nr 47124038551111000044721183 w Banku PEKAO S.A. I/0 Gryfino.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.

Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrają przetargu zwrócone zostanie w ciągu 3 dni od dnia unieważnienia przetargu, jego odwołania , zamknięcia, lub zakończonego wynikiem negatywnym, bez oprocentowania.

Przetarg uważany będzie za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Ustalony w wyniku przetargu kandydat na najemcę obejmie lokal w używanie i umowa najmu wejdzie w życie po opróżnieniu lokalu przez dotychczasowego, bezumownego użytkownika.

Burmistrz zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 
©2015 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie