BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO

Gryfino, dnia 28 października 2005 r.

ogłasza

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

1.położonej w obrębie 5 m. Gryfino, przeznaczonej pod usługi publiczne  administracji i ochrony zdrowia 

Oznaczenie  
nieruchomości
Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium
dz. nr 11/3 (KW 26336) 870 50.000,- 5.000,-zł

2. położonej w obrębie Pniewo, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą wraz z udziałem do 1/3 części w działce stanowiącej dojazd.

Oznaczenie  
nieruchomości
Pow. w m2 Cena wywoławcza Wadium
dz. nr 562/3 (KW 19585)/  wraz z udziałem do 1/3 cz. w  dz. 562/1 o pow. 1668 m2(KW 46141) 2742 50.000,- 5.000,-zł

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Uwaga: cena działki położonej w Pniewie zawiera cenę drogi, której udział wynosi 10,23% i będzie on podstawą do ustalenia ceny działki budowlanej, do której doliczony zostanie podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 7 grudnia 2005 r. o godzinie 900 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul.1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości- w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 2 grudnia 2005r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 80124038551111000044721268 Bank PEKAO SA I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Minimalne postąpienie wynosić będzie:

 • dla działki nr 11/3 - 500,-zł,
 • dla działki nr 562/3 - 500,-zł.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Uwagi:

 • dla działki nr 562/3 ustalone są warunki zabudowy i nabywca działki zobowiązany będzie do przejęcia wszystkich warunków zawartych w decyzji,
 • jeżeli nabywcą ww działki zostanie osoba nie spełniające warunków określonych  w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego, wówczas sporządzona zostanie warunkowa umowa sprzedaży z prawem pierwokupu dla Agencji Nieruchomości Rolnych,
 • dz. nr 562/3 o znacznie zróżnicowanym terenie, porośnięta jest grupami młodych sosen - tzw. samosiejka,
 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
 • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będą z inwestycją - nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,
 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy w tym występujących zakrzaczeń,
 • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt i w uzgodnieniu z odpowiednim wydziałem UMiG w Gryfinie,
 • nabywca działki zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,
 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 23, tel.416-22-10 wew.223.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.