Gmina Gryfino ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na: "Dostawę sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP"

ogłasza przetarg w trybie przetargu nieograniczonego na:

"Dostawę sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP"

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i umundurowania strażackiego.
Zakres zamówienia: zakup sprzętu i umundurowania strażackiego dla OSP, w tym:

 1. Pożarnicze węże ssawne PCV typ 110-1600-Ł (3 szt.),
 2. Pożarnicze węże tłoczne W 52 / 20-ŁA (12 szt.),
 3. Pożarnicze węże tłoczne W 75 / 20-ŁA ( 9 szt.),
 4. Smok ssawny prosty 110 (1 szt.)
 5. Prądownica uniwersalna W 75 (1 szt.),
 6. Prądownica uniwersalna W 52 (1 szt.), Prądownica TURBO (3 szt.),
 7. Mostek do węży (2 szt.), Siodełko do węży (1 szt.),
 8. Drabina dwuprzęsłowa wysuwana aluminiowa ZS 2099  (wys. max. 10,5m, wys. po złoż. 5,60m, waga 35kg+14,8kg drążki podporowe),
 9. Ubrania bojowe, Ubrania koszarowe o rozmiarach i ilościach:
  1. wzrost 174, obwód pasa 104 - 3 komplety,
  2. wzrost 168, obwód pasa 80 - 1 komplet,
  3. wzrost 182, obwód pasa 100 - 5 kompletów,
  4. wzrost 190, obwód pasa 104 - 1 komplet.
 10. Kurtki sztormiak (10 szt.),
 11. Hełmy z osłonką na oczy i przesłonką termiczną w tym:
  1. kolor biały - 7 szt.
  2. kolor czerwony - 1 szt.
 12. Buty specjalne strażaka wz - 801, Buty gumowe strażaka OFICER z wkładką, Buty gumowe długie (wodery) o rozmiarach i ilościach:
  1. nr 40 /6,5/ - 1 para
  2. nr 41 /7/ - 1 para
  3. nr 42 /8/ - 2 para
  4. nr 43 / 9/ - 4 pary
  5. nr 44 /10/ - 1 para
  6. nr 45 /10,5/ - 1 para
 13. Pasy bojowe strażackie (10 szt.), Toporki strażackie z pochewką (10 szt.),
 14. Zbiornik wodny 2500 l z zaworem (1 szt.),
 15. Aparat oddechowy (2 szt.),
 16. Zestaw Ratownictwa Medycznego R2 (1 zestaw),
 17. Linki ratownicze: LSR 30 - 1 szt., LSR 20 - 2 szt.
 18. Linka holownicza (1 szt.)
 19. Rękawice specjalne (3 pary).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 1 miesiąc od dnia podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie Gminne Centrum Reagowania (pok. 016 - piwnica)
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Robert Klecha, tel. 416-20-11 wew. 309

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Termin składania ofert upływa dnia 13 grudnia 2005 r. godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 grudnia 2005 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie - pok. 016 (piwnica). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. ceną brutto - 100%.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat