Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pniewie"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pniewie"

 Gryfino, 21.12.2005r.

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Przebudowa ulicy Przemysłowej w Pniewie"

Wymagany termin realizacji zamówienia - do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto 48,80 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. 11 do dnia 09.02.2006r.
  • Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami - Mariusz Andrusewicz, Jacek Czaczyk lub Roman Duk , tel. (091)4162011 w godz. 800 - 1500.
  • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - w Biurze Obsługi Interesantów.
  • Termin składania ofert upływa dnia 10.02.2006 roku o godz. 1100
  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2006r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG, pok. 34
  • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
  • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.20-7,45.23.32.53-7,45.23.24.10-9, 45.23.21.30-2
  • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Warunkiem udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest wniesienie wadium w wysokości: 25000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 10.04.2006 r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena - 100%