Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na: "Zakup i dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie".

ogłasza przetarg nieograniczony na:

"Zakup i dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie "

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Zakres zamówienia: zakup i dostawa materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych i materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiujących na koszt i ryzyko wykonawcy do magazynu zamawiającego. Realizacja dostaw sukcesywna - do 7 dni (przy zamówieniu pisemnym) oraz 48 godzin po telefonicznym zgłoszeniu przez zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od marca 2006 r. do marca 2007 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (trzy grupy).

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino
Wydział Organizacyjny (parter pok.17)

Uprawniony do kontaktów z wykonawcami: Bożena Szewczuk, tel. (091) 416-37-80

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

  • Biuro Obsługi Interesantów (parter).

Termin składania ofert upływa 13 lutego 2006 r. o godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lutego 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - pok. 34 (I piętro). Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
Termin związania ofertą - 30 dni.

Warunki udziału oferentów w postępowaniu:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:

  1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

  2. spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierować wyłącznie kryterium ceny, tj. brutto - 100%.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz który zaoferuje najniższą cenę.

Burmistrz
Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

Gryfino, dnia 25 stycznia 2006 r.