Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: "REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2006"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na: "REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2006"

22.02.2006 r.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000 euro na:

"REMONT DRÓG GRUNTOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY GRYFINO W ROKU 2006"

  • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 15 grudnia 2006 r. lub wykorzystania kwoty 60.000 euro-netto w roku 2006.

SIWZ w cenie brutto - 12,20 zł, którą można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pok. nr 11. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pan mgr inż. Mariusz Andrusewicz, tel. (0-91) 416-20-11 w. 311, pok. 11, w godz. 800 - 1400.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pokój 19 /BOI/.

  • Termin składania ofert upływa dnia 09.03.2006 roku o godz. 1100.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.03.2006 r. o godz. 1130 w siedzibie UMiG Gryfino, pok. nr 11A.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe: spełniają wymogi określone w SIWZ.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 07.04.2006 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

  • cena - 100 %