BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Nowym Czarnowie nr 11, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Nowym Czarnowie nr 11, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Gryfino, dnia 8 marca 2006r.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, położonej w Nowym Czarnowie nr 11, stanowiącej własność Gminy Gryfino, przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

Oznaczenie i opis nieruchomości Cena wywoławcza Wadium Minimalne postąpienie
lokal nr 1a o pow. 43,70 m2 w budynku nr 11 w Nowym Czarnowie wraz z udziałem 18/100 cz. w urządzeniach i częściach wspólnych budynku i w prawie własności działki nr 65/2 o ogólnej powierzchni 1647 m2 KW nr 48603 Lokal wymaga adaptacji i przystosowania do funkcji mieszkalnej przez przyszłego właściciela na własny koszt. 9.600,- zł 2.000,- zł 100,- zł

Przetarg odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2006r. o godzinie 1000 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium oraz: dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.
Wadium należy wnieść w pieniądzu, do dnia 5 kwietnia 2006r, na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

Wniesione wadium:

  • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
  • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
  • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od przeprowadzonego przetargu, bez oprocentowania.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Cena osiągnięta w przetargu stanowić będzie cenę sprzedaży i płatna będzie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Nieruchomość zostanie udostępniona do oględzin w dniu 23 marca 2006r. w godzinach od 1200 do 1300.

Uwagi:

  • nabywca zobowiązany będzie do dokonania adaptacji i przystosowania lokalu na lokal mieszkalny we własnym zakresie i na własny koszt,
  • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania uzbrojenia we własnym zakresie i na własny koszt,
  • nabywca przejmuje wraz z nieruchomością obowiązek usunięcia ewentualnych bezumownych użytkowników,
  • w przypadku konieczności dokonania jakiejkolwiek wycinki drzew, nabywca zobowiązany będzie do jej wykonania na własny koszt w uzgodnieniu z odpowiednim Wydziałem UMiG w Gryfinie,
  • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pok. nr 21, tel. 416-22-10 wew.221.

Burmistrz Miasta i Gminy zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając jednocześnie przyczynę odwołania przetargu w informacji przekazanej do publicznej wiadomości, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat