BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe.

     Gryfino, 2006-03-28

BURMISTRZ MIASTA I GMINY GRYFINO
ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 2 miasta Gryfino, przeznaczonych pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składowymi i magazynowymi oraz usług handlu hurtowego, rzemiosła, obsługi komunikacji - sprzedaż gazu, warsztaty naprawcze i kasacji samochodów, myjnie samochodowe

 

Oznaczenie nieruchomości Pow. w m2 Nr KW Cena wywoławcza Wadium w zł
dz. nr 459/8 1560 45448 72.000,- 7.200,-
dz. nr 459/9 1560 45449 72.000,- 7.200,-
dz. nr 459/10 1693 45450 78.000,- 7.800,-
dz. nr 459/13 1984 45452 90.000,- 9.000,-
dz. nr 460 2131 45453 96.000,- 9.600,-

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22% ceny. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem VAT płatna jest w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 maja 2006 r. o godzinie 900 w sali nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej działki z zaznaczeniem numeru działki oraz: dowodu tożsamości - w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów - aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 miesięcy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 4 maja 2006 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I O/Gryfino.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie .

Wniesione wadium:

 • zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży osobie, która przetarg wygra,
 • ulegnie przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej,
 • zostanie zwrócone osobom, które nie wygrają przetargu w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, bez oprocentowania.

Minimalne postąpienie wynosić będzie:

 • dla działki nr 459/8 - 720,-zł,
 • dla działki nr 459/9 - 720,-zł,
 • dla działki nr 459/10 - 780,-zł,
 • dla działki nr 459/13 - 900,-zł,
 • dla działki nr 460 - 960,-zł

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 

Uwagi:

 • dla działek nr 459/8, 459/9 i 459/10 obowiązuje strefa "W III" (ograniczonej ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych) - szczegółowych informacji dotyczących zapisu można uzyskać w tut. Urzędzie (pokój nr 23),
 • nabywca zobowiązany będzie do przygotowania gruntu do zabudowy we własnym zakresie,
 • w przypadku konieczności realizacji uzbrojenia technicznego niezbędnego dla zamierzonej inwestycji, nabywca zobowiązany będzie do wykonania powyższego na własny koszt,
 • w razie występowania w granicach działek sieci, która kolidować będzie z inwestycją - nabywca dokona ich przełożenia na koszt własny, w porozumieniu z właścicielem sieci,
 • nabywca przejmuje wraz z gruntem obowiązek usunięcia z terenu ewentualnych bezumownych użytkowników oraz usunięcia na własny koszt ewentualnych zanieczyszczeń lub innych rzeczy, w tym występujących zakrzaczeń,
 • nabywca zobowiązany będzie do uzyskania we własnym zakresie informacji lub decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej i w przypadku decyzji poniesie stosowne opłaty z tego tytułu,
 • nabywca zobowiązany będzie do pokrycia w całości kosztów spisania umowy notarialnej i kosztów sądowych,

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z dokumentacją dotyczącą nieruchomości objętych przetargiem oraz stanem nieruchomości na gruncie.

Dodatkowych informacji udziela Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Gryfinie, pokój nr 23, tel. 416-22-10 wew. 223.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat