Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do wybudowanej kanalizacji w ramach inwestycji pn " Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz kanalizacji sanitarnej Gryfino - Północ" w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe Brynki, Żabnica, Dębce, Czepino, Gryfino ul. Pomorska od nr.58, ul. Łączna, ul. Rybacka, ul. Wodna, ul. Fabryczna i Zielna"

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: "Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do wybudowanej kanalizacji w ramach inwestycji pn " Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz kanalizacji sanitarnej Gryfino - Północ" w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe Brynki, Żabnica, Dębce, Czepino, Gryfino ul. Pomorska od nr.58, ul. Łączna, ul. Rybacka, ul. Wodna, ul. Fabryczna i Zielna"

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:

"Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej do wybudowanej kanalizacji w ramach inwestycji pn " Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz kanalizacji sanitarnej Gryfino - Północ" w miejscowościach Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Nowe Brynki, Żabnica, Dębce, Czepino, Gryfino ul. Pomorska od nr.58, ul. Łączna, ul. Rybacka, ul. Wodna, ul. Fabryczna i Zielna"
w zakresie budowy przyłączy

 • do budynków komunalnych ,
 • do posesji prywatnych w zakresie odcinków należących do Gminy Gryfino".

Wymagany termin realizacji - do 15 czerwca 2006roku

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto: 48,80 PLN) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 REFERAT INWESTYCJI, do dnia 24.04.2006 roku.

 • Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Ewa Kubiak i Stefania Świątek , tel. (0-91) 416-20-11 w. 213 i 211 w godz. 800 - 1500.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Termin składania ofert upływa dnia 25.04.2006 roku o godz. 1300.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.04.2006 r. o godz. 1330 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45231300-8
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe: określone w SIWZ.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 24.05.2006 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 • cena - 100%

 

Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk