Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 euro na zadanie: „Remont ogólnodostępnej toalety na poziomie parteru budynku siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 euro na zadanie: „Remont ogólnodostępnej toalety na poziomie parteru budynku siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16”

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 euro na zadanie:

„„Remont ogólnodostępnej toalety na poziomie parteru budynku siedziby
Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul. 1 Maja 16”

w zakresie

 1. Demontażu istniejących urządzeń sanitarnych i montażu urządzeń przystosowanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
 2. Przebudowy wewnętrznej instalacji sanitarnej i wodnej,
 3. Przesunięcia ścianek działowych,
 4. Budowy stropu podwieszonego z płyt gipsowych,
 5. Wymiany okładzin ściennych i posadzek,
 6. Wymiany drzwi wewnętrznych w kabinach,
 7. Wymiany oświetlenia.

Wymagany termin realizacji – 4 tygodnie od daty podpisania umowy.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto: 30,00 PLN) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 REFERAT INWESTYCJI, do dnia 11.05.2006 roku.

 • Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Stefania Świątek , tel. (0-91) 416-20-11 w. 211 w godz. 800 – 1500.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Termin składania ofert upływa dnia 12.05.2006 roku o godz. 1000.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 12.05.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7,
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe: określone w SIWZ.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
                                                                 cena – 100%