Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 euro na zadanie: „Remont i adaptacja 6 sal dydaktycznych w Szkołach Podstawowych i 1 sali w Gimnazjum celem stworzenia lokalnych miniTelecentrów pełniących rolę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu stworzonych w ramach Projektu wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego „eGryfino”

Gmina Gryfino ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 euro na zadanie: „Remont i adaptacja 6 sal dydaktycznych w Szkołach Podstawowych i 1 sali w Gimnazjum celem stworzenia lokalnych miniTelecentrów pełniących rolę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu stworzonych w ramach Projektu wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego „eGryfino”

 

 
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

ogłasza przetarg nieograniczony do 60.000,00 euro na zadanie:

„Remont i adaptacja 6 sal dydaktycznych w Szkołach Podstawowych i 1 sali w Gimnazjum celem stworzenia lokalnych miniTelecentrów pełniących rolę Publicznych Punktów Dostępu do Internetu stworzonych w ramach Projektu wdrożenia rozwiązań społeczeństwa informacyjnego „eGryfino”

Miejsce realizacji zamówienia:

 1. Szkola Podstawowa nr 1w Gryfinie
 2. Szkoła Podstawowa nr 2 w Gryfinie
 3. Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy
 4. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
 5. Szkoła Podstawowa w Radziszewie
 6. Szkoła Podstawowa w Gardnie
 7. Gimnazjum w Gryfinie.

Planowane rozpoczęcie prac od 26.06.2006roku
Wymagany termin realizacji – nie dłuższy niż do 11.08.2006roku.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena brutto: 50,00 PLN) można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 11 REFERAT INWESTYCJI, do dnia 05.06.2006 roku.

 • Uprawnioną osobą do kontaktów z Wykonawcami jest Stefania Świątek, tel. (0-91) 416-20-11 w. 213 i 211 w godz. 800 – 1500.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta.
 • Termin składania ofert upływa dnia 05.06.2006 roku o godz. 1000.
 • Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.06.2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w pok. nr 11A.
 • Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
 • Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Wspólny słownik zamówień (CPV): 45453000-7, 45214210-5
 • W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podst. art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe: określone w SIWZ.

Celem przystąpienia do przetargu Wykonawcy muszą spełniać wszystkie w/w warunki.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert tj. do dnia 04.07.2006 roku.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

 • cena – 100%