Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłaszaprzetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem lokali użytkowych w mieście i gminie Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ogłaszaprzetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem lokali użytkowych w mieście i gminie Gryfino.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
o g ł a s z a

przetarg ustny, nieograniczony na opłatę odstępnego, za najem lokali użytkowych w mieście i gminie Gryfino:

 1. Lokal użytkowy o pow. 608,29 m2 położony w Gryfinie, ul. Sprzymierzonych nr 8, do oddania  w najem na okres 10 lat, pod usługi biurowe, handlowe, gastronomiczne lub hotelarskie.
  Cena wywoławcza do przetargu – 50.000,00 zł. Wadium – 5.000,00 zł.
 2. Lokal użytkowy o pow. 73,00 m2, położony w Gryfinie, ul. Bol.Chrobrego nr 5, do oddania w najem  na okres 10 lat, pod usługi biurowe, handlowe, ochrony zdrowia, gastronomiczne lub rzemieślnicze.
  Cena wywoławcza do przetargu - 10.000,00 zł. Wadium - 2.000,00 zł.
 3. Lokal użytkowy o pow. 82,00 m2, położony w Czepinie, ul. Gryfińska nr 50a do oddania w najem na  okres 3 lat, z przeznaczeniem na działalność handlową.
  Cena wywoławcza do przetargu - 5.000,00 zł, Wadium - 1.000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 08.08. 2006 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie, ul. 1 Maja nr 16 w sali nr 34

 • na lokal przy ul. Sprzymierzonych nr 8 o godz. 900
 • na lokal przy ul. Bol.Chrobrego nr 5 o godz. 1100
 • na lokal w Czepinie o godz. 1300

Wysokość czynszu uzależniona będzie od profilu działalności, którą najemca będzie prowadził.

Warunkiem udziału w przetargu jest okazanie dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danego lokalu z zaznaczeniem adresu lokalu, oraz dowodu tożsamości w przypadku osób fizycznych, a przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w sądzie w okresie 3 m-cy przed datą przetargu.

Wadium należy wnieść w pieniądzu do dnia 04.08. 2006 r. na konto Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie nr 8012 4038 55 1111 0000 44 72 1268 Bank PEKAO S.A. I /0 Gryfino.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Uczestnicy nie spełniający warunków podanych w niniejszym ogłoszeniu nie zostaną dopuszczeni do przetargu.
Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wyprzetargowaną kwotę odstępnego wraz z VAT, pomniejszoną o wpłacone wadium wyłoniony kandydat na najemcę zobowiązany będzie uiścić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  nr 47124038551111000044721183 w Banku PEKAO S.A I/0 Gryfino, a dowód wpłaty okazać przy zawieraniu umowy najmu.
Wyłoniony kandydat na najemcę zobowiązany jest zawrzeć umowę najmu w terminie 14 dni od daty przeprowadzenia przetargu. Umowy najmu zawrze GTBS w Gryfinie, ul. Grunwaldzka nr 1.

Wadium ulegnie przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy najmu.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie w ciągu 3 dni od daty jego przeprowadzenia.
Lokale udostępnione zostaną do oględzin w dniu 04.08. 2006 r. w godz. od 1300 do 1500

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.