Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR XI/07
z XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 26 lipca 2007 r.

Radni nieobecni:

 • Zbigniew Kozakiewicz,
 • Stanisław Różański,
 • Marek Sanecki.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk
 3. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
 5. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 6. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak
 7. P.o. Kierownika Referatu Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju  i Inwestycji Krzysztof Czosnowski
 8. Radca Prawny Krzysztof Judek

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał Burmistrza, radnych, Przewodniczącego Rady Powiatu Gryfińskiego Romana Michalskiego oraz innych przybyłych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 18 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 3.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Pozwoliłem sobie poprosić Przewodniczącego Rady o zwołanie sesji nadzwyczajnej  z uwagi na to, że wszystkie starania, jakie poczyniliśmy w zakresie złożenia wniosku  o powołanie Parku Przemysłowego w Gardnie odniosły pozytywny skutek. Jedyną pozostałą kwestią jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej oraz dwóch uchwał związanych z tym tematem: w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 i zmiany uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino. Zmiany w uchwale dotyczą tylko i wyłącznie Parku Przemysłowego. W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino oraz Planie Rozwoju Lokalnego będą zostaną wprowadzone kolejne zmiany, które zostaną wypracowane i uchwalone na sesji w miesiącu październiku, przed utworzeniem budżetu na rok 2008. W czasie, kiedy przystąpimy do tworzenia budżetu zadaniowego na rok 2008 naniesiemy wypracowane zmiany do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Chciałbym wyrazić swoje podziękowanie dla wszystkich pracowników Urzędu, którzy pracowali nad dokumentami związanymi  z utworzeniem Parku Przemysłowego. Chciałbym podziękować również Przewodniczącemu Rady Mieczysławowi Sawarynowi, dzięki któremu wiele spraw udało się załatwić. Chciałbym Państwa zapoznać z treścią pism, które otrzymaliśmy w sprawie utworzenia Parku Przemysłowego od Wojewody Zachodniopomorskiego i od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Bez względu na przynależność partyjną wszyscy wyrażają poparcie dla jego utworzenia. Pozwolę sobie odczytać pismo, jakie na ręce Pana Ministra Gospodarki Piotra Woźniaka wystosował Wojewoda Zachodniopomorski.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat odczytał treść pisma, które stanowi załącznik nr 4. oraz fragment treści pisma Agencji Nieruchomości Rolnych, które stanowi załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – w dniu dzisiejszym odbyło się bardzo uroczyste i bardzo ważne dla mieszkańców Gryfina spotkanie. Został podpisany list intencyjny przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Norberta Obryckiego  i przeze mnie w sprawie Regionalnego Parku Przemysłowego w rejonie miejscowości Gardno.
List intencyjny stanowi załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – po podjęciu uchwał na dzisiejszej sesji będziemy mieli komplet niezbędnych dokumentów, aby zgodnie z terminem do dnia 31 lipca br, nasz wniosek został dostarczony do Ministerstwa Gospodarki przez Kostrzyńsko – Słubicką Strefę Ekonomiczną. Nie ukrywam, że mamy bardzo poważnego konkurenta, ponieważ również z takim wnioskiem za pośrednictwem Pomorskiej Strefy Ekonomicznej występuje Stargard Szczeciński. Na dzień dzisiejszy uczyniliśmy wszystko aby nasz wniosek spełnił wszelkie kryteria. Wspólnymi siłami będziemy się starali lobbować nasz wniosek  w Ministerstwie. Jeżeli zostanie nam przydzielone 50 czy też 100 ha specjalnej strefy przemysłowej to i tak w tamtym rejonie powstanie Park Przemysłowy. Tereny przeznaczone pod Park będą bardzo atrakcyjne po wybudowaniu węzła komunikacyjnego z trasą S-3. Nie zapominajmy również, że w przygotowywanym Studium Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy jest przewidziane około 30 ha pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jako urząd zrobiliśmy wszystko aby ten wniosek złożyć, mamy jednak potężnych konkurentów. Na sesji dzisiejszej chcemy uchwalić zmiany w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym Miasta i Gminy Gryfino i w Planie Rozwoju Lokalnego, które dotyczą wyłącznie Parku Przemysłowego. Pozostałe propozycje zmian do tych dokumentów zostaną przedstawione na sesji październikowej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w uzupełnieniu dodam, że w dniu wczorajszym podpisany został przez Zarząd Elektrowni Dolna Odra i Gminę Gryfino list intencyjny, iż Zespół Elektrowni Dolna Odra również włączy się w prace związane  z wspieraniem tej inicjatywy.

Ad. II Wyrażenie zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej.

Radna Elżbieta Kasprzyk – czy możemy wyrazić zgodę na włączenie w strefę nieruchomości, które nie są naszą własnością tylko są własnością Skarbu Państwa? Czy możemy taką uchwałę podjąć?

Radca Prawny Krzysztof Judek – w tym przypadku wnioskujemy o włączenie w granice strefy, bez względu na to, czy nieruchomości stanowią naszą własność czy własność Skarbu Państwa. Rada wyraża po prostu zgodę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym zauważyć, że Pan Burmistrz odczytał intencję agencji, że agencja wspiera pomysł Gminy Gryfino. Jest to kwestia uzyskania zgody z Ministerstwa Gospodarki na włączenie nieruchomości do tych 2000 ha, które planuje się tym roku uruchomić, jako strefę wolnego handlu i gospodarki.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jeżeli będzie podjęta przez ministerstwo decyzja o włączeniu nieruchomości do strefy, dopiero wówczas prezes Agencji Nieruchomości Rolnych wystąpi o przekazanie tych działek dla Strefy Kostrzyńsko-Słubickiej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granicę Kostrzyńsko – Słubickiej Strefy Ekonomicznej przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XI/108/07 stanowi załącznik nr 7.

Ad. III Uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałem zapytać przewodniczącą klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej czy po oświadczeniu Pana Burmistrza, że pewne kwestie związane z Planem Rozwoju Lokalnego zostaną uzupełnione w miesiącach wakacyjnych i przedstawione we wrześniu i w październiku, podtrzymuje pani przekazany do mnie wniosek o przerwę.

Radna Elżbieta Kasprzyk – w związku z oświadczeniem Pana Burmistrza przerwa nie musi być ogłoszona. Oczekuję, że przede wszystkim ten dokument trafi do sołtysów. Nie wiem,  w jakiej formie, czy każdy z nich dostanie ten dokument, czy zostanie zorganizowana zebranie, ponieważ to oni w ogromnej mierze przyczynili się do stworzenia Planu Rozwoju Lokalnego, który dotyczy terenów wiejskich. Z informacji jakie posiadam od sołtysów, część wniosków nie została uwzględniona, część znajduje się w WPI a nie ma ich w Programie Rozwoju Lokalnego. W części opisowej jest mnóstwo przekłamań, są podane informacje, które dawno już nie mają miejsca. Znalazłam np. mnóstwo przekłamań o Bartkowie, szkoła  w Borzymiu jest wykazana jako filia, są informacje bardzo stare sprzed kilku lat jeśli chodzi  o stan świetlic i koniecznych remontów jakie będą wykonane. W mojej ocenie jest to dokument w dużej mierze robiony w pośpiechu. Bardzo bym prosiła, aby doszło do konsultacji z sołtysami, ponieważ oni mają ogromną wiedzę na temat stanu faktycznego na terenach wiejskich. Mam nadzieję, że ten dokument zostanie poprawiony w części opisowej  i w części zadaniowej, gdzie były składane wnioski. Rozumiem, że nie wszystkie wnioski są zasadne, nie wszystkie mogą być ujęte w tym dokumencie. Jeżeli coś już jest ujęte w WPI, a nie ma w nowo tworzonym dokumencie, to jest to niedopatrzenie.

Radna Janina Nikitińska – zgłosiłam kilka poprawek i poprawka dotycząca filii szkoły  w Borzymiu jest naniesiona. Nie istnieje w dokumencie filia szkoły w Borzymiu. Oprócz tego mam kilka innych poprawek, których nie zgłosiłam, bo nie byłam do nich całkowicie przekonana. Jest mnóstwo rzeczy niezgodnych z prawdą. Rozbudowano ścieżki rowerowe i edukacyjne. Chciałabym wiedzieć gdzie są te ścieżki edukacyjne rozbudowane? Ścieżki rowerowe na pewno nie zostały rozbudowane. Są wymienione świetlice, które podlegają GDK. Podano, że na terenie gminy funkcjonują świetlice wiejskie zarządzane bezpośrednio przez społeczność lokalną. Nie rozumiem. Wiem, że jest świetlica w Chwarstnicy ale ta świetlica podlega Bibliotece Publicznej w Gryfinie. Nie mogę się wypowiedzieć jeśli chodzi  o Nowe Czarnowo. Podano, że zachowały się ruiny kościoła w Starych Brynkach. O ile wiem, ten kościół już jest odbudowywany. Chyba nawet dach już został położony. Tych błędów jest naprawdę więcej. Wiadomo, że Gryfino leży nad Regalicą. W dokumencie powinno być albo Odra Wschodnia albo Regalica. Tu cały czas mówi się o Odrze. Jest tu mnóstwo pomyłek, które wypisałam. Myślałam, że będziemy omawiać to na komisjach.

Radna Wanda Kmieciak - na stronie 21 widnieje informacja dotycząca odbudowy, rewitalizacji starych, poniemieckich cmentarzy ewangelickich. Zakłada się przeprowadzenie prac porządkowych oraz ich oznaczenie, umieszczenie stosownych tablic informacyjnych. Czy dotyczy to wszystkich tych obiektów? Społeczność niektórych sołectw absolutnie nie wyraża zgody na przeniesienie tych pozostałości na lapidarium w Gryfinie. Mieszkańcy chcą aby pozostały one w danej miejscowości na tych starych, małych nekropoliach. Mieszkańcy Czepina stwierdzili, że dane w tym materiale są przestarzałe, niektóre koła gospodyń wymienia się, niektóre się pomija. Pisze się o inwestycji na placu zabaw w Czepinie,  a wymaga on tylko uzupełnienia. Są nieścisłości, a warto byłoby w tego typu dokumencie zamieścić aktualne dane. Chciałabym wyjaśnić kwestię zadania zleconego przez urząd na fundusz pożyczkowy Pomeranus dla Cechu. Jest przekazywana kwota, nie wiadomo jednak, jak ten fundusz jest realizowany. Jak fundusz działa w stosunku do przedsiębiorców? Posiadam informację od przedsiębiorców i rzemieślników informacje, że pożyczki są nieopłacalne. Czy jest sens przekazywania tych pieniędzy?

Radny Tomasz Namieciński – w Planie Rozwoju Lokalnego jest kilka błędów dotyczących Gardna. Błąd dotyczy świetlicy wiejskiej. Pan Burmistrz mówił o budownictwie jednorodzinnym w Gardnie. Jest taki zapis, że budownictwo socjalne należy realizować poza miastem w Gardnie i w Nowym Czarnowie. Czy zostanie to zmienione?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy przyjęcie dzisiaj Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino jest nieodzowne dla złożenia wniosku o strefę wolnej gospodarki? Zaobserwowałem pewna prawidłowość poprzedniej kadencji. Jako radni odnosiliśmy się do opracowania przygotowanego przez ten zespół autorów, jak pamiętam. Wówczas także były podnoszone te błędy, o których mówimy dzisiaj i zespół ich nie skorygował. Zostały one przepisane do tego opracowania. Jako radni stoimy przed sytuacją niekomfortową z tego względu, że mamy przyjąć ten plan wiedząc, że są tutaj pewne błędy w uzasadnieniu i opisie. Mamy również świadomość, że przygotowanie materiałów i złożenie aplikacji  w Ministerstwie Gospodarki do wtorku następnego tygodnia jest koniecznością. Jest oczywistym, że dla funkcjonowania naszej gminy możliwość przygotowania strefy w Gardnie, czy pozyskanie tych terenów dla przyszłej gospodarki to najważniejsze zadanie na bieżącą i następną kadencję. Chcielibyśmy uzyskać informację od Pana Burmistrza w jakim czasie będzie możliwe sporządzenie przez ten zespół autorski korekty, która by odpowiadała rzeczywistości?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – dokument ten powstawał przy szerokim udziale społeczności lokalnej. Do komunikatu o ogłoszeniu aktualizacji PRL zostało złożonych przez Państwa 510 wniosków. Zostało one policzone i zweryfikowane. Nie ukrywam, iż termin składania wniosków i uwag do materiału przekazanego Państwu na sesji 28 czerwca br. minął w piątek zeszłego tygodnia. W oznaczonym terminie do Pana Burmistrza i do Wydziału wpłynęły cztery wnioski złożone przez 3 radnych. Uwagi te zostały uwzględnione. Wnioskach było 510 i one w znacznej części zostały uwzględnione. Życie weryfikuje pewne potrzeby. Wymieniliśmy place zabaw w miejscowościach wiejskich, jeżeli pojawi się możliwość pozyskania środków  np. z Pomeranii, czy innego funduszu będzie można te place doposażyć. Mamy je umieszczone w PRL-u i mamy wówczas argument. Taka sama sytuacja jest w przypadku świetlic wiejskich. To nie jest materiał nieaktualny. Świetlica w Starych Brynkach została wybudowana dwa lata temu, ale program jest na lata 2007-2013. Za 5 lat świetlica będzie wymagała modernizacji sprzętu i wyposażenia. Jest bardzo dużo programów, w których zarzucacie Państwo, że są one nieaktualne. Jeżeli będziemy posiadali PRL to np. z funduszu spójności będziemy mogli otrzymać środki na wymianę sprzętu, który został zakupiony 2 lata temu do świetlicy w Starych Brynkach, czy też w Dołgich. Obserwujemy inne gminy, jak definiują programy i swoje potrzeby. Niektóre kwestie zostały ujęte szeroko. Budownictwa socjalnego, o którym Państwo mówicie nie chcemy wykreślać. Być może zapis „socjalne” nie jest zbyt odpowiedni ale można go zweryfikować. Nie jesteśmy w stanie dzisiaj przewidzieć jak ten dokument zweryfikuje życie, jak będą określone potrzeby w opublikowanych programach unijnych. Przepraszam za błędy, jakie Państwo stwierdzacie. Wiedza zawarta w tym dokumencie jest zaczerpnięta z oficjalnych materiałów dostępnych na naszych stronach internetowych. W skład zespołu wchodzą różne jednostki, aby pewne informacje weryfikować. Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji weryfikuje np. budowę sieci dróg i świetlic. Taka jest idea tworzenia tego materiału. Prace urzędników tej gminy nad taką sprawą, jak powstanie Regionalnego Parku Przemysłowego są innowacyjne. Po raz pierwszy zajęliśmy się takim tematem. Według wiedzy, którą zdobyliśmy z różnych źródeł, m.in. z ministerstwa i województwa wydaje nam się, że ten dokument wzmocni nasza pozycję i nasz wniosek. Istotną kwestią w tym dokumencie jest wpisanie uzbrojenia terenów w miejscowości Gardno z przeznaczeniem na strefę przemysłową. Istotną sprawą jest również udokumentowanie tego, że gmina bardzo długo nad nim pracowała. We wszystkich dokumentach strategicznych jest to uwzględnione. Pierwszym dokumentem jest studium, kolejne dokumenty tworzymy. Zmiany będzie wymagała Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Gryfino, którą obowiązuje od 2000 roku i w której nie jest ujęta strefa. Jeżeli pojawi się możliwość wykonania czegoś istotnego dla danej społeczności wiejskiej będziemy musieli szybko dokonać zmiany dokumentu poprzez modyfikację danego zapisu, tak jak robimy to modyfikując WPI, nie aktualizując go, ale dokonując zmian  w zakresie dotyczącym strefy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – myślę, że wyrażę wolę wszystkich radnych, aby materiał dotyczący Planu Rozwoju Lokalnego Gminy był zapisany w taki sposób, aby wyrażał aktualny stan, bądź też stan przewidziany w przyszłości. Rozumiemy biurokrację europejską, która wymaga różnego rodzaju zapisów. Nie możemy natomiast zgodzić się z argumentacją, że zawarte w Planie stwierdzenia, które nie odpowiadają rzeczywistości mogą być przez radnych akceptowane. Przyjmuję to, co powiedział Pan Burmistrz, że będziemy pracować nad tym dokumentem i wszystkie rozbieżności w ciągu 2 miesięcy zostaną usunięte. Materiał powinien odpowiadać rzeczywistości a jednocześnie umożliwić pozyskiwanie środków na te zadania.

Radna Elżbieta Kasprzyk – w dalszym ciągu twierdzę, że dokument został zrobiony niedbale. Tłumaczenie, że pewne zapisy muszą być, żeby łatwiej było starać się o środki unijne, nie do końca do mnie trafiają. Wymieniają Państwo świetlicę, która istnieje, a nie wymieniają Państwo świetlicy, która jest zapisana w WPI. Dotyczy to Żórawi.  W WPI zapisana jest budowa świetlicy w Źórawiu, był zgłoszony wniosek sołtysa, natomiast w dokumencie tego nie ma. Wymienia się świetlice, które są już wybudowane, a nie wymienia się tych, które są już ujęte w WPI. Jeżeli chodzi o dane w tej części opisowej np. kościół w Bartkowie. Nie spotkałam się w żadnych dokumentach źródłowych żeby był on wybudowany w wieku XVI. Wszystkie, jakie do tej pory trafiały mi w ręce mówiły o wieku XIV tu jest wiek XVI. Jest dużo błędów i przekłamań. Opisany stan jest sprzed kilku lat. Jeszcze raz proszę Panie Burmistrzu o konsultacje z sołtysami, ponieważ to oni tutaj wielką pracę włożyli. Pan Tokarski im to obiecał, rozmawiali również z Panem Burmistrzem. Miało odbyć się spotkanie na temat tego dokumentu i skonsultowane, jakie wnioski zostały uwzględnione, które nie zostało przyjęte i dlaczego.

Radny Artur Nycz – chciałem tylko powiedzieć, że PRL jest na tyle istotny, że być może warto żebyśmy dzisiaj nie prowadzili dyskusji. Wszyscy wiemy jakie są w nim błędy, jakie były błędy w poprzednim Planie. Dobrze byłoby, aby przed przyjęciem każdego tego typu dokumentu odbyło się spotkanie z osobami które go przygotowywały. Dobrze byłoby, żebyśmy dzisiaj nie prowadzili tej dyskusji i przyjęli go z takim założeniem, że w najbliższym czasie go poprawimy. Wcześniej powinna zostać zorganizowana debata nad PRL z Panem Tokarskim.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy to jest wniosek o zamknięcie dyskusji  w sprawie?

Radny Artur Nycz – jeżeli Pan Przewodniczący taki wniosek przyjmie, to tak.

Radna Janina Nikitińska – w poprzedniej kadencji była podobna sytuacja. Wówczas też była to sprawa pilna. Przyjęliśmy wtedy projekt bez uwzględnienia tych poprawek. Wtedy było powiedziane, że zostanie on poprawiony. Czytając ten dokument zauważam te same błędy. Nic nie zostało poprawione.

Radny Artur Nycz – aby mieć stuprocentową pewność, że sytuacja z poprzedniej kadencji się nie powtórzy proponuję żeby przegłosować wniosek do Pana Burmistrza o zobowiązanie Pana Burmistrza żeby w przeciągu miesiąca zorganizował debatę wraz z Panem Tokarskim, tak aby odbyła się w sierpniu lub do połowy września.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie wniosek formalny  o zobowiązanie Burmistrza do przedłożenia poprawionych materiałów Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino do dnia 15 września br.  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Wniosek w ww. sprawie został przyjęty większością głosów.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych nie było, 1 radny wstrzymał się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino na lata 2007-2013 przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XI/109/07 stanowi załącznik nr 8.

Ad. IV Zmiana uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych nie było, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LVII/693/06 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 26 października 2006r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR XI/110/07 stanowi załącznik nr 9.

Ad. V Zmiana uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, odbyła się burzliwa dyskusja dotycząca sprzedaży mieszkań. Okazało się, że  w budynkach, które mają być docieplane we wspólnotach będzie wymieniana stolarka okienna. W związku z tym zdecydowaliśmy się na dokonanie poprawki w podjętej uchwale.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – kosztorys sporządzony został na wymianę okien w 21 mieszkaniach. Gmina posiada w tej wspólnocie 26 mieszkań ale okna są wymieniane w 21, ponieważ 5 lokatorów dokonało tego na własny koszt. Wymiana okien w 21 mieszkaniach według kosztorysu inwestorskiego wynosi 220.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – mieszkańcy oczekują, że gmina wymieni okna. Byłoby głupotą nie wymienić okien przed dociepleniem budynku. Najprawdopodobniej jak tylko okna zostaną wymienione lokatorzy zaczną składać wnioski  o wykupy mieszkań. Wówczas okaże się, że gmina wyda 220.0000 zł na okna, a zgodnie z podjętą w tej sprawie uchwałą może liczyć na zwrot jedynie w wysokości 10% od wydatkowanej kwoty. Uważam, że byłaby to niegospodarność gminy. Propozycja jest taka, że bonifikata obowiązuje w wysokości 90 % od kwoty stanowiącej wartość mieszkania, ale powinny zostać całkowicie zwrócone koszty wymiany okien. Z tych właśnie względów przygotowany został niniejszy projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – uważam, że powinniśmy odnieść się precyzyjnie w tej sprawie. Jeżeli ktoś dzisiaj złoży wniosek np. we wspólnocie na ul. Grunwaldzkiej i będzie mógł kupić mieszkanie z bonifikatą 90%, natomiast w kosztach ocieplenia i w kosztach wymiany stolarki będzie partycypować, tak jak pozostali użytkownicy, czyli z funduszu remontowego, to jakaś logika w tym jest. Czy w przypadku, gdy dzisiaj osoba składa wniosek o to, aby kupić mieszkanie bez wymiany stolarki okiennej to nabywa je za 10 % wartości mieszkania, natomiast to co będzie robiła ze swoimi oknami
w przyszłości, w jaki sposób je będzie wymieniała to jest jej sprawa? Obawiam się, że tak nie jest. Są pewne decyzje, które już zapadły. W przypadku termomodernizacji budynku wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Krasińskiego pewne zobowiązania najprawdopodobniej zostały już podjęte. Nie jestem zwolennikiem tej uchwały. Rozumiem jej intencję, nie jest ona pozbawiona sensu. Natomiast rodzą się pewne wątpliwości. Jeżeli mieszkaniec może kupić lokal bez okien za 10 % to niech go kupi. Jeżeli trwa proces, bo zostały już podjęte decyzje mocą zebrań wspólnot o tym, że będzie wykonana termomodernizacja budynków to reprezentujący gminę podjęli też w tym zakresie decyzje.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – wspólnota podjęła decyzję  o dociepleniu budynku. Wspólnota nie podjęła decyzji o wymianie okien. Głupotą byłoby kiedy docieplamy budynek, w którym są zasoby mieszkaniowe gminy, żebyśmy nie wymienili stolarki okiennej. Natomiast logiczne jest, że jak tylko gmina wymieni okna w tym budynku spłyną do gminy wnioski o wykupy mieszkań.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – oczywiście, że jest racjonalne, aby wymieniać okna na te, które będą bardziej energooszczędne. Uchwaliliśmy uchwałę, która  w swojej intencji przeznacza do sprzedaży mieszkania za 10% ich wartości. Ludzie mają taką wiedzę. Jeżeli wymieniamy coś w budynku, zmieniamy jego strukturę, zmieniamy jego parametry techniczne, wraz z tym wzrasta także jego wartość. Wiele z tych mieszkań już było wyremontowanych. Mieszkaniec otrzymuje informację, że może kupić sobie dziś mieszkanie za 10 % jego wartości, albo za jakiś czas zapłaci 10 % jego wartości plus 10.000 złotych za wymianę stolarki okiennej. Nie widzę takiego okresu przejściowego, żeby mieszkaniec mógł sam podjąć decyzję, że wymieni sobie sam okna być może za 10.000 złotych, 5.000 złotych, 8.000 złotych, a być może za 12.000 złotych. W tym projekcie uchwały nie widzę takiej możliwości.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – projekt uchwały został przygotowany  z taką intencja, aby stanowił podstawę do podjęcia rozmów z mieszkańcami, którzy mogą wstawić okna we własnym zakresie. Gmina może to zrobić, ale wówczas będą musieli ponieść koszty tej wymiany. Aby podjąć takie rozmowy z mieszkańcami musi być podstawa prawna. Taką podstawą będzie przyjęta uchwała. Nikt na siłę nie będzie nikogo uszczęśliwiał. Natomiast trudno spodziewać się, żeby gmina poniosła koszt w wysokości 220.000 złotych  z czego zwróci się jedynie 22.000 złotych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – gmina wymieni okna we wszystkich mieszkaniach komunalnych w dwóch budynkach przy ul. Grunwaldzkiej i liczy się z tym, że po wymianie okien i ociepleniu budynku lokatorzy złożą podania o kupno tych lokali. W tym przypadku kupią okna za 10 % ich wartości. Pan Burmistrz uznaje za konieczne ustalenie, że jeśli ktoś chce mieć wymienione okna i chce kupić mieszkanie po wymianie okien to zapłaci cenę, za którą okna zostały wstawione. Jeżeli ktoś mieszkania nie kupi, będzie miał lokal gminny z wymienionymi oknami, dostosowany do określonych warunków.

Radny Ireneusz Sochaj - chciałbym zwrócić uwagę, że uchwalając uchwałę w sprawie bonifikat Rada miała w intencji maksymalne uproszczenie procedur wykupu mieszkań gminnych. Natomiast w krótkim czasie pojawia się pierwsza poprawka do tej uchwały. Prawdopodobnie zasadna. Ja za nią zagłosuję bo rozumiem jej intencję, natomiast może zdarzyć się tak, że po wymianie okien będzie konieczność wymiany drzwi i przewodów kominowych. Mieliśmy poprawnie działającą uchwałę na temat wykupu gminnych zasobów mieszkaniowych. Nagle z poprawnie działającego prawa zrobiliśmy uchwałę, która jest niedoskonała i generuje pewne problemy, które być może będą się nasilać. Apelowałbym  o uchwalanie uchwał przemyślanych, a nie takich, które budzą jednak pewne kontrowersje.

Radny Artur Nycz – chciałbym przypomnieć, że podjęliśmy uchwałę zwiększając bonifikaty, aby nie ponosić takich kosztów jak wymiana okien. Taki był przynajmniej powód dla którego ja głosowałem za uchwałą. Ocieplenie budynku nie powoduje sytuacji, że nie będzie można w nim wymienić okna. Rama okienna nie powoduje szkód w ociepleniu budynku nawet w przyszłości. Dajmy sobie spokój z wymianą okien. Niech ludzie sami sobie te okna wymienią. Otrzymają mieszkania za 10 % ich wartości. Jeżeli takie mieszkanie jest warte dzisiaj na rynku blisko 200.000 złotych i mieszkaniec zapłaci za nie 20.000 złotych to na kilka okien za 5.000 złotych niech sobie weźmie kredyt. Przypomnę jeszcze raz, intencją podjętej uchwały było to, żeby zmniejszyć wydatki na remonty. Po to ludzie dostają mieszkania za 10 % wartości, żeby sami sobie w miarę swoich możliwości i potrzeb te mieszkania remontowali.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – zgodnie z kodeksem cywilnym obowiązkiem wynajmującego jest udostępnić lokal w stanie przydatności do użytkowania. Budynek przy  ul. Grunwaldzkiej ma już ponad 30 lat i każdy lokator ma prawo żądać, aby gmina zapewniła mu lokal w odpowiednim stanie. Po wymianie okien ma również prawo domagać się od gminy sprzedaży tego lokalu z zastosowaniem bonifikaty 90 %. Bonifikata została wprowadzona po to, aby gmina pozbyła się tego mienia i żeby problem zarządu mieszkań spoczywał na właścicielach a nie na Gminie Gryfino. W momencie sprzedaży nieruchomości w niedługim czasie od wymiany okien gmina zastrzega sobie prawo domagania się zapłaty za okna w takiej cenie jakie gmina poniosła koszty. Wydaje mi się, że jest to słuszny postulat. Spotkałem się również z takimi argumentami, że dobrze, że mieszkania sprzedawane będą za 10 %, ale dlaczego lokatorzy mają kupować stare mieszkania. Gmina powinna najpierw wyremontować dach, okna i jeszcze kilka innych rzeczy, a najemcy je kupią za 10 % ich wartości.

Radny Artur Nycz – proponuję, abyśmy nie wprowadzali Panie Przewodniczący takich argumentów. Jeżeli mówimy o obowiązkach właściciela po 30 latach, to obowiązkiem najemcy jest pokrywanie pełnych kosztów utrzymania lokalu włącznie z funduszem remontowym w takim zakresie przez 30 lat, aby wystarczyło na wymianę okien. Podnieśmy czynsze w tych lokalach do takiego poziomu żeby ci mieszkańcy wiedzieli jaki jest koszt utrzymania lokalu. To jest kwestia naszego podejścia do lokali komunalnych. Nie może być tak, że Gmina komuś funduje lokal mieszkalny. Nie jest tak, że w lokalach komunalnych zamieszkują tylko ludzie biedni, z piątką dzieci i nie pracujący. Wystarczy sprawdzić, ile  z tych osób pracuje dzisiaj w Niemczech, Norwegii czy w Danii. Zarabiają duże pieniądze  i jeszcze korzystają z pieniędzy gminnych. Gmina powinna przeprowadzić remonty, ponieważ oni tego żądają. Nie mają prawa do takiego żądania. Są najemcami, podpisali umowę najmu i umowa najmu precyzuje do czego mają prawo. Nie wprowadzajmy argumentów politycznych, że wyborca mają żądania wobec gminy, a gmina ma je spełnić, bo on nie zagłosuje na tego, czy innego burmistrza. Nie prowadźmy dyskusji w ten sposób, bo ta dyskusja do niczego nie prowadzi. W pełni rozumiem to, co Burmistrz zaproponował. Tylko nie doprowadzajmy do sytuacji, w której będziemy sprzedawać mieszkania, a ludzie będą przychodzili do nas z pretensjami. Jeżeli poszliśmy tym ludziom na rękę i dostają oni potężny majątek za 10 % jego wartości, to okna powinni wymienić sobie sami.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – podzielam Pana argumenty, odnośnie nie wprowadzania demagogii. Nie podzielam Pana argumentów merytorycznych, ponieważ nie są zgodne z obowiązującym prawem.

Radny Paweł Nikitiński – muszę powiedzieć, że częściowo zgadzam się z argumentami merytorycznymi Radnego Artura Nycza. Zgadzam się, że jeżeli lokatorzy dostają mieszkania za 10% wartości to jaki jest sens wydawania publicznych pieniędzy w wysokości 220.000 złotych? Intencją tej uchwały była sprzedaży lokali po to, żeby nie wydatkować środków gminnych na utrzymanie tej substancji. Przy ul. Szczecińskiej jest stary budynek z czerwonej cegły. Niech służby inwestycyjne zainteresują się tym budynkiem, niech spojrzą jakie tam są okna. To jest budynek poniemiecki. Natomiast obok stoi budynek który wybudowany został 30 lat później. Wymieniono w nim okna, natomiast w tym starszym tego nie zrobiono pomimo tego, że jest ich mniej. Intencją uchwały jest, żeby mieszkańcy kupowali sobie mieszkania i byli panami we własnych włościach. Jeśli nie kupują mieszkań płacą składki na fundusz remontowy, o którym mówił Radny Artur Nycz i z funduszu remontowego utrzymują swoją substancję.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – propozycje zgłoszone przez Państwa doprowadziłyby do tego, że gmina nie wykonywałaby obowiązków, które na niej ciążą,  a które wynikają z obowiązujących przepisów. Możemy wszystkich mieszkańców Gryfina obciążyć kosztami remontów w mieszkaniach komunalnych. Pomimo tego, że część mieszkańców pracuje w Norwegii czy w Niemczech, to nie wszyscy mieszkańcy mają takie warunki. Gmina ma pewne obowiązki, co do biedniejszej części jej mieszkańców. Oczywiście nikt nie musi mieszkania kupować, bo gmina nie ma możliwości zmuszenia lokatora do kupienia mieszkania w którym mieszka. Jeśli nie ma takiej możliwości, możemy założyć, że lokator zgodnie z kodeksem cywilnym wystąpi do sądu z roszczeniem o wymianę stolarki okiennej, która nie jest przydatna do funkcjonowania wynajętego lokalu. Inną sprawą jest kwestia stawek czynszu, tutaj można dyskutować. Możemy postulować wzrost opłat za mieszkania komunalne. Natomiast, ja uważam, że stawki czynszu wcale nie są niskie. Gmina osiąga z tego tytułu odpowiednie zyski. Oczywiste jest, że w momencie, gdy właściciel mieszkania na ul. Grunwaldzkiej, czyli gmina uznaje, że okna wymagają remontu to okna trzeba wymienić. Nie można lokatora karać za to, że nie chce kupić tego mieszkania. Nic  w tym zakresie nie zrobimy. W uchwale ustalono, że jeżeli Gmina wymieni w tym roku okna, lokator po miesiącu zgłosi wniosek o kupno lokalu, to będzie musiał za wymianę tych okien zapłacić. Pan Burmistrz może nie wymieniać okien i liczyć się z procesami, które potencjalnie w przyszłości się pojawią, o wymianę okien w mieszkaniu gminnym. W sądzie przedstawi argumenty, że Gmina nie wymieniła okien bo lokator nie chciał wykupić mieszkania, które zajmuje. Naprawdę, nie można się z tym zgodzić.

Radna Janina Nikitińska – chciałam dowiedzieć się, ile lat ma budynek przy  ul. Krasińskiego?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – budynek ma 25 lat

Radna Janina Nikitińska – Panie Burmistrzu w Gryfinie są budynki, które od II wojny światowej nie mają wymienionych okien, m.in. ten przy ul. Szczecińskiej 13, o którym wspomniał Radny Paweł Nikitiński. Tam od wojny okna nie są wymieniane. W chwili kiedy gmina wymieniała okna w budynku przy ul. Szczecińskiej 15, lokatorzy z sąsiedniego budynku chętnie chcieli te okna sobie wziąć, dziwili się, jak można takie dobre okna wyrzucać. Musimy patrzeć także na gospodarność. Czy na prawdę te okna przeciekają? Jest wiele okien w dużo gorszym stanie. Przy ul. Szczecińskiej nr 15 również ocieplaliśmy budynek i tam nie wymieniliśmy wszystkich okien. Wymieniono tylko w gminnych, w tych które zostały kupione nie wymieniono.

Radna Magdalena Chmura - Nycz – przy uchwalaniu poprzedniej uchwały Pan Burmistrz mówił i Pan Przewodniczący potwierdzał te słowa, że jeżeli sprzedamy lokatorom mieszkania to nie będziemy musieli wydawać pieniędzy na remonty. Środki te będą mogły być przeznaczone na inne cele. Panie Przewodniczący nie zgodzę się z Panem w kwestii, że ktoś może wystąpić do sądu dlatego, że ma złe okna i zażądać ich wymiany przez Gminę. Jeżeli jest lokatorem, to jest najemcą. Jeżeli nie podoba mu się mieszkanie, to w każdej chwili może je zmienić i pójść tam, gdzie okna będą dobre. Właściciel musi mieć te pieniądze na koncie, żeby te okna wymienić. Jak podejmowaliśmy uchwałę, to mówiliśmy, że na remonty zostaną zmniejszone nakłady, a pieniądze będą przeznaczone na inne cele.

Radca Prawny Krzysztof Judek – istotnie, Pan Przewodniczący ma rację. Wynajmujący jest zobowiązany do utrzymania lokalu w odpowiednim standardzie. Nie powinien dopuszczać do sytuacji kiedy wiatr będzie hulał po lokalu, jeżeli okna nie spełniają standardów. Takie są przepisy prawa, które wynikają z kodeksu cywilnego.

Radny Rafał Guga – ta poprawka jest tylko zabezpieczeniem. Teraz lokator ma szansę kupić mieszkanie przed wymianą okien. Jeżeli je zakupi po wymianie okien to będzie obciążony za ich wymianę. To jest tylko i wyłącznie zabezpieczenie, jeżeli kupi mieszkanie, a gmina miałaby ponieść w tym przypadku dodatkowe koszty. Jeżeli nie chciałby wymiany to ma możliwość kupić to mieszkanie teraz.

Radny Paweł Nikitiński – Pan Burmistrz w intencji tej uchwały nie jest do końca bez racji. Trzeba tą rację zauważyć. Uchwaliliśmy pewną uchwałę, która obowiązuje od 14 dni po ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego. Uchwała funkcjonuje kilka dni. Tak naprawdę, nie było jeszcze możliwości, żeby zająć się problemem. Podejmujemy uchwałę która zmienia w swej intencji uchwałę poprzednią. Argument, który przedstawia Pan Burmistrz jest zasadny. Uchwaliliśmy takie prawo, które mówi, że udzielimy 90% bonifikaty, natomiast będziemy prowadzili remonty na substancjach, które mają 26 lat. Jak dyskutowaliśmy nad uchwałą mówiliśmy, że jest to nowy budynek i że nie trzeba zbyt dużych inwestycji przez szereg lat. Substancja mieszkaniowa jest w dobrym stanie, ale mimo to będziemy tam w nią inwestowali. Uchwalając 90% bonifikatę, tak naprawdę nie wprowadzamy możliwości z niej skorzystania. Nie widzę możliwości, aby dzisiaj ktoś skutecznie mógł nabyć mieszkanie. Czy gmina już podjęła zobowiązania na substancje mieszkaniowe, które nadal są w jej udziale? Jeżeli już są podjęte zobowiązania, czy będzie mogła się z tych zobowiązań wycofać wówczas kiedy lokator złoży wniosek i będzie się domagał nabycia mieszkań na zasadach określonych w uchwale z dnia 28 czerwca br.? Pana mecenasa proszę o to żeby wyjaśnił tą wątpliwość.

Radca Prawny Krzysztof Judek – musiałbym wchodzić w dyskusję merytoryczną a nie prawną. Jak rozumiem, nie mamy tu do czynienia z sytuacją, że w 100 % lokali, których dotyczy uchwała wymieniamy okna. To jest pewien odsetek. Trudno jest więc mówić, że ta uchwała nowelizująca, nakazująca praktycznie zwrot ceny wymiany okien, tamuje funkcjonowanie bonifikaty. To nie jest prawda. Dotyczy to tylko części lokali, gdzie zostaną wymienione okna. Jeżeli chodzi o moment zastosowania znowelizowanej uchwały, to decyduje moment podpisania aktu notarialnego. Generalna zasada obowiązująca w naszym kraju jest taka, że stosuje się prawo aktualnie obowiązujące. Moglibyśmy wprowadzić przepis przejściowy, że wnioski złożone wcześniej rozpatrywane są na starych zasadach ale uważam, że taki przepis byłby irracjonalny. Dlaczego należałoby premiować wszystkich którzy złożą wnioski po uchwaleniu takiej uchwały i dzięki temu zarobią kwotę stanowiącą koszt wymiany okien.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – podsumowując, Gmina daje sygnał mieszkańcom, że jeżeli nie wykupią mieszkań przed remontem, to po remoncie zapłacą dodatkowo za remont tyle, ile gmina poniosła kosztów. Gmina powinna dać czytelny sygnał mieszkańcom miasta, że mogą kupować mieszkania przed remontami, bo będą dużo tańsze niż po remoncie.

Radna Janina Nikitińska – w takim układzie wprowadźmy okres przejściowy

Radny Artur Nycz – Panie Przewodniczący bardzo proszę darować sobie dokonywanie ocen prawnych, bo my już jednego wszystkowiedzącego prawnika tutaj mamy. Jak Pan chce być na tym samym poziomie to proszę bardzo. Pan jest od prowadzenia obrad a nie od dokonywania ocen i opinii. Nie rozmawiamy tutaj o sytuacji, że okna wypadają z ram okiennych i mogą powodować zagrożenie, bo wtedy rzeczywiście byśmy nie dyskutowali. Zostanie podjęta uchwała o wymianie okien, za miesiąc czasu wspólnota, w której są mieszkania komunalne uzna, że trzeba docieplić stropodach. W związku z tym będziemy do tej uchwały wprowadzali kolejny okres 3 lat, bo trzeba będzie docieplić stropodach. W ciągu 3 lat wspólnota podejmie uchwałę, że trzeba budynek ocieplić, więc będziemy znowu wprowadzali okres przejściowy na docieplenie budynku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy w tej sytuacji radny składa wniosek  o rozszerzenie przy sprzedaży mieszkań wszystkich kosztów poniesionych przez gminę?

Radny Artur Nycz – nie Panie Przewodniczący, nie zamierzam bawić się tutaj w kazuistykę i wprowadzać do projektu uchwały wszystkie możliwe remonty w budynku wielorodzinnym.

Radna Lidia Karzyńska-Karpierz – czy wartość rynkowa lokalu przeznaczonego do sprzedaży przed wymiana stolarki okiennej i po jej wymianie jest taka sama? Czy wartość rynkowa lokalu wzrasta po wymianie stolarki okiennej, ociepleniu tego budynku, wymianie podłóg itd. ? Czy w związku z tym od wartości aktualnej tego lokalu udzielamy bonifikaty?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – Szanowni Państwo, intencją poprzedniej uchwały wprowadzającej 90 % bonifikatę, było obniżenie nakładów na remonty. Podjęliśmy uchwałę o bonifikacie w wysokości 90 %. Jednak dużo wcześniej wspólnota podjęła decyzję o ociepleniu budynku, z funduszu remontowego. Do gminy wpłynął szereg wniosków z tego budynku o wymianę stolarki okiennej, która znajdowała się w złym stanie. Wnioski te zostały sprawdzone i stwierdzono, że należy wymienić okna w tych mieszkaniach. Kiedy zapadła decyzja wspólnoty o dociepleniu budynku gmina zaplanowała wymianę stolarki okiennej. Chcemy zapobiec sytuacji, że wymienimy okna, a lokatorzy dopiero wtedy zaczną składać wnioski o wykupy lokali. Poprzez podjęcie tej uchwały stworzymy możliwość podjęcia rozmów z mieszkańcami i konsultacji w sprawie wymiany okien. Mieszkańcy będą mieli wybór albo wykupią mieszkanie z 90 % bonifikatą bez wymienionych okien, albo wykupią mieszkania z 90 % bonifikatą z wymienionymi oknami ale pokryją koszty ich wymiany. Po to uchwaliliśmy tą uchwałę żeby obniżyć koszty. Wartość lokalu wzrasta  o koszt wymieniany stolarki okiennej. Ale wówczas mieszkaniec zwróci nam tylko 10% poniesionych kosztów wymiany okien np. wydamy na okna 6.000 złotych a zwróci się nam zaledwie 600 złotych, bo tyle zapłaci mieszkaniec przy wykupie mieszkania.

Radny Paweł Nikitiński – powinniśmy przejść do głosowania, bo chyba się nie przekonamy naszymi argumentami. W budynkach przy ul. Krasińskiego i przy ul. Grunwaldzkiej wykonywana jest nie tylko wymiana stolarki okiennej. Prace są finansowane z funduszu remontowego i z kredytu, który został zaciągnięty na termomodernizację. Mnie interesuje, czy na dzień dzisiejszy mieszkańcy ci mogą skutecznie nabyć lokal mieszkalny? Wnoszę, że już nie mogą, bo najprawdopodobniej nie zdążą. Muszą bowiem spisać akt notarialny nabycia lokalu. Jest to procedura czasochłonna, trwająca w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino bardzo długo. Mieszkańcy mogą kupić mieszkania za 10.000 złotych albo prowadzimy pewne prace, będziemy wprowadzali nowe technologie w tym budynku a mieszkańcy zapłacą z całą świadomością 10.000 złotych więcej jeśli później zdecydują się na wykupienie lokalu, bo wymienimy stolarkę okienną, bo jest to nasza substancja i nie wiemy co zrobią oni z lokalami.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – ważnej jest jak przebiega wykup mieszkania. Jeżeli ktoś chce wykupić mieszkanie składa do gminy wniosek, w którym jednocześnie zapewnia że pokryje koszty wyceny tego lokalu mieszkalnego, bez względu na to czy ten lokal wykupi. Jeżeli uchwalimy przedstawioną uchwałę to osoba zainteresowana jego kupnem zapłaci 10% od wartości mieszkania, bez uwzględnienia wartości wymienionych okien. Dodatkowo wykupujący mieszkanie zapłaci koszt wymiany okien. Przed podpisaniem aktu notarialnego każda z tych osób będzie znała kwotę wyceny mieszkania. Zaistniała specyficzna sytuacja. Chcemy podejść do tej sprawy w bardzo uczciwy sposób. Po podjęciu przedstawionej Państwu uchwały z każdym naszym lokatorem odbędzie się spotkanie i zostaną mu przedstawione możliwości i warunki wykupu najmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. Zostanie przedstawiona mu sytuacja, że właściwe byłoby przed dociepleniem budynku wymienić okna. Wyjaśnione też zostanie że możliwe jest skorzystanie z opcji kupna mieszkania z wymienionymi już oknami, ale przy pokryciu całkowitego kosztu ich wymiany. Jeżeli mieszkaniec z takiej propozycji nie skorzysta będzie mógł wymienić sobie okna we własnym zakresie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz – czy gmina będzie zwracała pieniądze lokatorom, którzy wcześniej wymienili sobie okna?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jeżeli ktoś wymienił już okna we własnym zakresie, te okna nie będą uwzględniane w wycenie wartości mieszkania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zamknął dyskusję w ww. sprawie i poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr X/94/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR XI/111/07 stanowi załącznik nr 10.

Ad. VI Zmiana uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz – dlaczego musimy wprowadzać zmiany w uchwale jeżeli przetarg ogłoszony w poprzedniej kadencji wygrał Zakład Usług Medycznych, zapłacił wadium, a sprawa pozostała w zawieszeniu, dlatego że należało rozszerzyć funkcje dla budynku? Czy przetarg został unieważniony? Nie otrzymaliśmy na ten temat informacji, jako zakład usług medycznych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Pan Prezes ZUM-edu dokładnie zna sytuację, na ten temat rozmawiał ze mną jako członkiem Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Być może nie ma odpowiedniej komunikacji, Prezes podnosił, że wygrana przez niego procedura stała się nieważna z uwagi na upływ czasu.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz – Pan Prezes liczy na to, że zostanie mu zaliczone jako wadium, wadium które wpłacił na poprzedni przetarg.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – przetarg został unieważniony.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz – czy wadium zostało zwrócone?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – nie jest to przedmiotem procedury nad tą uchwałą, czy wadium spółce zostało zwrócone, czy też nie. Jest to sprawa spółki i Urzędu Miasta i Gminy Gryfino, nie dotyczy to przedmiotu tej uchwały. Spółka miała czas, aby zażądać zwrotu wadium i ustalić co z tym wadium w przyszłości będzie się działo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały w ww. sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały Nr LII/631/06 z dnia 1 czerwca 2006 r. przyjęto większością głosów.   UCHWAŁA NR XI/112/07 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VII Wolne wnioski i informacje.

Radny Paweł Nikitiński – chciałem zgłosić wolny wniosek. Tryb sesji nadzwyczajnej przewiduje działanie w trybie nadzwyczajnym. Odnoszę wrażenie, że niektóre z uchwał, nad którymi procedowaliśmy, z wyłączeniem tych dotyczących parku przemysłowego, wcale nie musiały zostać wprowadzone w trybie nadzwyczajnym. Mogły znaleźć się w porządku obrad następnej sesji Rady Miejskiej. W dobrym tonie byłoby, że jeżeli zwołujemy sesje nadzwyczajne na jakąś okoliczność, abyśmy zajmowali się na tych sesjach tylko konkretnym, nadzwyczajnym problemem. Tym konkretnym, nadzwyczajnym problemem na dzisiejszej sesji była strefa przemysłowa. Taki jest mój wolny wniosek na przyszłość.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – chciałbym podziękować wszystkim radnym, którzy zrozumieli istotę oraz powagę tej sesji i na nią przybyli. Chciałbym przekazać informację, iż w ostatnią sobotę sierpnia odbędą się dożynki gminne w Krajniku.  W najbliższą sobotę zapraszam wszystkich na „Wyścigi smoczych łodzi”, w których bierze udział drużyna złożona z urzędników i radnych. Będzie znakomita zabawa. Chciałbym jeszcze poinformować o dwóch bardzo ważnych sprawach. Jak Państwo wiecie, mieliśmy problemy z rozpoczęciem zadania dot. Euroboiska związane z przetargiem, w którym firmy nawzajem oskarżały się o dopełnienie pewnych obowiązków. W zeszłym tygodniu odbył się arbitraż z udziałem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Gmina tą rozprawę wygrała i dzięki temu mamy możliwość rozpoczęcia inwestycji od dnia 1 sierpnia 2007 roku. Jest duża szansa, że na przełomie października i listopada zadanie zostanie zakończone i będziemy posiadali pełnowymiarowe boisko ze sztuczną nawierzchnią. Razem z Zespołem Elektrowni Dolna Odra rozważamy dwie kwestie. Pierwsza z nich dotyczy uatrakcyjnienia turystom pobytu w naszym mieście. Prowadzimy rozmowy w zakresie wybudowania pełnowymiarowego lodowiska. Jest duża szansa na osiągnięcie I ligi w piłce ręcznej poprzez zapewnienie odpowiednich środków. Zdopinguje to działania w zakresie budowy hali widowiskowo-sportowej przy Lagunie. To są najważniejsze informacje. Chcę również powiedzieć, że według zapewnień nowego Dyrektora CW Laguna niedługo zobaczycie Państwo pierwsze efekty jego działań. CW Laguna zostanie doposażone w sztuczne rośliny  i zjeżdżalnie dla małych dzieci. Myślę, że te działania zmierzają w dobrym kierunku.

Radny Paweł Nikitiński – chciałbym poinformować, że w dniu wczorajszym Zarząd Zespołu Elektrowni Dolna Odra SA wyraził wolę dotowania zespołu I ligi piłki ręcznej, w przyszłości Energetyka Gryfino, na dosyć pokaźną kwotę. Nie będę zdradzał szczegółów, bo wiąże nas tajemnica. Myślę, że Rada Miejska w tym zakresie będzie tą perspektywę brała pod uwagę przy tworzeniu budżetu zadaniowego. Ja przed tworzeniem tego budżetu zachęcałem Pana Burmistrza, abyśmy przeznaczyli jeszcze środki na projekt budowy hali sportowej. Nie udało się to w bieżącym roku. Jeżeli sponsor, jakim jest Zespół Elektrowni Dolna Odra będzie prezentował konsekwentną postawę w tej sprawie, a myślę, że tak będzie, należy się spodziewać, że piłka ręczna będzie miała dobre zaplecze do funkcjonowania przez szereg lat. Musimy ze swojej strony dołożyć wszelkich starań jako Rada Miejska w Gryfinie i Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, żebyśmy ten proces racjonalnie wspierali. Będzie to dla mieszkańców Gryfina bardzo poważna rozrywka.

Radna Wanda Kmieciak – chciałabym zapytać, czy mogę uzyskać informację, jaką kwotę środków finansowych Gmina przekazuje na Regionalny Fundusz Pożyczkowy „Pomeranus”. Ilu jest rzemieślników i przedsiębiorców korzystających z funduszu? Ile osób te pożyczki otrzymuje?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – uważamy w Zespole Elektrowni Dolna Odra, że wycofując się z funkcjonowania w Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino w momencie kiedy Gmina przejmie obiekt, będziemy dalej wspierać działania miasta związane z utworzeniem wokół CW Laguna różnego rodzaju inwestycji, które do obiektu przyciągną większą ilość potencjalnych klientów. Projekt budowy lodowiska, hali widowiskowej do rozgrywek piłki ręcznej, czy też centrum kongresowego mają na celu poprawę funkcjonowania tego obiekt, aby był centrum pełnego wypoczynku, sportu, rekreacji i kultury.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął obrady XI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 2
 3. Porządek obrad sesji – załącznik nr 3.
 4. Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego do Ministra Gospodarki – załącznik nr 4
 5. Pismo Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - załącznik nr 5
 6. List intencyjny - załącznik nr 6
 7. UCHWAŁA NR XI/108/07 - załącznik nr 7
 8. UCHWAŁA NR XI/109/07 - załącznik nr 8
 9. UCHWAŁA NR XI/110/07 - załącznik nr 9
 10. UCHWAŁA NR XI/111/07 - załącznik nr 10
 11. UCHWAŁA NR XI/112/07 - załącznik nr 11.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała
referent  Małgorzata Bielecka