Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR X/07
z X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniach 28 czerwca i 5 lipca 2007 r.

W dniu 28 czerwca br. sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1415.
W dniu 21 maja br. sesja rozpoczęła się o godz.1400 i trwała do godz.1430.

Radni nieobecni:

w dniu 28 czerwca 2007r.

 • Magdalena Chmura - Nycz,
 • Kazimierz Fischbach,
 • Jacek Kawka,
 • Marcin Para,
 • Mieczysław Sawaryn.

w dniu 5 lipca 2007r.

 • Lidia Karzyńska - Karpierz,
 • Marcin Para,
 • Ireneusz Sochaj.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:
w dniu 28 czerwca 2007 r.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
 3. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk.
 6. sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3.
 7. zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4.

w dniu 5 lipca 2007 r.

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk.

Ad. I. Sprawy regulaminowe

1/ otwarcie obrad i stwierdzenie kworum

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński. Powitał radnych, stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 16 radnych. Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 5.

2/ przyjęcie protokołu z IX sesji

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z IX sesji?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji
16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z IX sesji przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – zanim przejdziemy do realizacji porządku obrad w dalszej jego części, przypada mi w udziale niewątpliwa przyjemności i zaszczyt poinformowania Państwa o zaproszeniu, które Prezydium Rady Miejskiej wystosowało do Pani Czesławy Juszkiewicz, wieloletniego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, człowieka, który na rzecz Rady Miejskiej i społeczności lokalnej wykonał tytaniczną pracę. Pracę benedyktyńską, której osobiście przyglądałem się krótko, ale za którą jestem szczególnie wdzięczny. Jestem przekonany, że jestem wyrazicielem także opinii pozostałych radnych, którzy mieli niewątpliwą przyjemność współpracowania z Panią Czesławą. Ponieważ przewodniczącym rady i radnym jestem stosunkowo krótko, zanim złożę swoje osobiste podziękowania, oddam głos Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu, który z Panią Czesławą współpracował dłużej.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – jest mi niezmiernie miło, że w dniu dzisiejszym mogę Pani podziękować za wieloletnią pracę na rzecz społeczności gminnej i za to, że zawsze kierowała się Pani doświadczeniem. Wiele lat współpracujemy z Panią Czesławą i za tę współpracę serdecznie Pani dziękuję w imieniu swoim, byłych radnych oraz samorządowców, którzy również takie podziękowania na Pani ręce składają.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – najbardziej skuteczną pracą jest praca uczciwa  i skromna, a najpiękniejszymi słowami, jakimi można ocenić człowieka, są słowa: to jest naprawdę dobry, wartościowy człowiek. Myślę, że młodzi urzędnicy powinni brać z Pani przykład pracowitości, uczciwości i oddania dla innych. Nigdy nie odmówiła Pani pomocy. Tak jest w życiu, że coś się zaczyna i coś się kończy. Ten Urząd zawsze będzie dla Pani przyjazny i w każdej chwili może Pani przyjść i porozmawiać. Teraz nadszedł czas odpoczynku i trzeba go wykorzystać skutecznie, tak jak skuteczna była Pani w pracy.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady radni otrzymali przed sesją - załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na dzień dzisiejszy prace nad wnioskiem o utworzenie Regionalnego Parku Przemysłowego w rejonie Gardna zostały zakończone. Wniosek nie będzie składany przez gminę. W jej imieniu zostanie złożony przez Specjalną Strefę Kostrzyńsko-Słubicką. W tym celu około 12 lipca br. zostanie zorganizowane spotkanie z prezesem Strefy Kostrzyńsko-Słubickiej. Jednocześnie trwają rozmowy między Prezydentem Szczecina, Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz posłami ziemi szczecińskiej w celu uzyskania jak największego poparcia dla tej idei. Dobrą informacją jaką ostatnio pozyskałem, jest informacja, że na pierwszy odcinek trasy S-3 od węzła Klucz do miejscowości Pyrzyce został rozstrzygnięty przetarg, co gwarantuje rozpoczęcie prac przy tym zadaniu najpóźniej na początku przyszłego roku. Zakończyliśmy prace przy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Przez cały miesiąc czerwiec trwały spotkania z mieszkańcami gminy. Zbieramy uwagi odnośnie opracowania  i będziemy zastanawiali się, które z nich są słuszne i zasługują na uwzględnienie. W dniu dzisiejszym zaplanowane jest spotkanie Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego  z autorami studium, rozpatrzone zostaną do tej pory wniesione uwagi. Na bazie przyjętego studium będzie można przystąpić do opracowania dalszych planów miejscowych, w szczególności do planu miejscowego miejscowości Gardno i Regionalnego Parku Przemysłowego. W Chwarstnicy zostały do wykonania dwa zadania: remont drogi prowadzącej do szkoły  i wykonanie zatoki autobusowej po drugiej stronie ulicy. Dbamy o szkoły na terenie gminy, w dalszym ciągu prowadzone będą ich remonty. Z informacji uzyskanych od Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci wiem, że jest bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z naszą gminą. Gmina Gryfino jest wzorem dla innych gmin i wszystko wskazuje na to, że na przyszły rok otrzymamy jeszcze większe środki na prowadzenie przedszkoli na terenie gminy, co pozwoli rozwiązać problem dzieci w wieku przedszkolnym na terenach wiejskich.

Ad. III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poinformował, że do Prezydium Rady nie wpłynęły wnioski od żadnej z Komisji.

Ad. IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radna Elżbieta Kasprzyk
146/X/07
– działka nr 117 w Wirowie przeznaczona miała zostać na urządzenie zajazdu dla autobusu szkolnego i dla realizacji potrzeb wsi. Jest to działka prywatna od wielu lat wykorzystywana w tym celu. 7 września 2006 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wykupu tej nieruchomości po dokonaniu podziału geodezyjnego i wyceny. Dlaczego tak długo trwają te procedury? Proszę o załatwienie sprawy.

147/X/07 – kiedy rozpoczną się procedury związane ze sporządzeniem kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie? W budżecie gminy na 2007 r. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel środki.

148/X/07 – kiedy zostanie przywrócona do użytkowania przez rolników droga gminna na działce nr 30 w Wirowie, która została zaorana? Podobna sytuacja jest również w Chwastnicy, gdzie drogi gminne są bezprawnie zaorane.

149/X/07 - na prośbę mieszkańców miejscowości Wirów udałam się wraz z sołtysem na działkę gminną nr 18 obręb Wirów, w sprawie której Starostwo Powiatowe wydało decyzję zezwalającą na usunięcie 8 klonów. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest to teren po byłym cmentarzu niemieckim, obecnie wykorzystywany jako składowisko odpadów budowlanych. W decyzji jest mowa o tym, że drzewa te są obumarłe, co nie jest prawdą, bo żadne z tych drzew nie obumarło, część z nich jest chora, część jest podpalana, co wskazuje na celowe działanie tak, aby drzewa te obumarły. Proszę o ponowne zajęcie się sprawą.

150/X/07 – przyniosłam na dzisiejszą sesję wodę pitną, jaką używają mieszkańcy cegielni. Z tej wody korzysta 6 rodzin. Uzyskali oni zapewnienie, że w miesiącu maju rozpoczną się prace związane z podłączeniem do kanalizacji. Nic w tej sprawie do dnia dzisiejszego się nie dzieje. Proszę o zajęcie się sprawą.

151/X/07 – w lutym br. zwróciłam się do Burmistrza z pismem w sprawie wyrównania nawierzchni boiska do siatkówki przy świetlicy wiejskiej w Wełtyniu. Są to prace nie wymagające wielkich nakładów. Konieczne jest również przycięcie konarów drzew. W tej chwili nie czas aby prowadzić tego typu prace, ale mam nadzieję, że jesienią sprawa zostanie załatwiona.

152/X/07 – mieszkańcy miejscowości Żórawki proszą o naprawę dróg gminnych i powiatowych na terenie tej miejscowości. W tym roku w zakresie poprawy stanu dróg nie podjęto jeszcze żadnych działań. Drogi te są w stanie katastrofalnym. Mieszkańcy proszą także o uzupełnienie brakującego oświetlenia. Proszę o zajęcie się sprawą.

153/X/07 – proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żórawki, jest to jedyna miejscowość na terenie gminy, która nie posiada placu zabaw.

154/X/07 – mieszkańcy sąsiadujący z działką gminną nr 176/11 proszą o wykonanie oświetlenia przyległego placu. Jest to teren nieoświetlony, niebezpieczny, na którym przesiadują osoby zakłócające ciszę nocną. Sprawa ta była już zgłaszana, wystarczy umieszczenie jednej lampy na budynku.

155/X/07 – kiedy zostanie przywrócona do użytkowania przez rolników droga dojazdowa do pól – działka 270 w Bartkowie? Na początku roku zwracałam uwagę, że jest to sprawa bardzo pilna, bo rolnicy nie mają możliwości dojazdu do pół, a niedługo zaczynają się żniwa. Proszę potraktować tą sprawę jako priorytetową.

156/X/07 – interpelowałam w sprawie konieczności przycięcia drzew w miejscowościach Drzenin i Bartkowo. Otrzymałam ze Starostwa Powiatowego odpowiedź, że po rozstrzygnięciu konkursu na wycinkę drzew zostaną podjęte działania. Czy konkurs ten został rozstrzygnięty? Jeżeli tak, to ponawiam prośbę o realizację zadania.

157/X/07 – proszę o przycięcie suchych konarów drzew na działce gminnej przy placu zabaw w miejscowości Bartkowo. Nad placem zwisają suche konary, które w każdej chwili mogą spaść na bawiące się dzieci. Otrzymałam obietnicę, że prace te zostaną wykonane, ale sprawa ta do dziś nie została załatwiona.

158/X/07 – moja interpelacja dotyczy dróg powiatowych na terenach wiejskich, które w tym roku w ogóle nie są obkoszone. Otrzymałam informację, iż na te zadania został rozstrzygnięty przetarg i została wyłoniona firma do wykonania tych prac. Proszę o niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie, bo wyjazd z tych dróg na drogi główne stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.

159/X/07 – proszę o wykoszenie boisk w miejscowościach wiejskich, głównie w tych, w których nie działają LZS-y. W okresie wakacji chcemy zagospodarować dzieciom czas w taki sposób, aby dzieci spędziły go zdrowo i bezpiecznie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Stanisław Różański
160/X/07
– zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Lipowej w Pniewie o zainstalowanie przynajmniej czterech lamp oświetleniowych. Przy tej ulicy zamieszkało 14 rodzin z małymi dziećmi i w perspektywie zbliżającej się jesieni rodziny te są zaniepokojone o bezpieczeństwo swoich dzieci. Smaczku tej sprawie dodaje fakt, iż połowa mieszkańców tej ulicy to pracownicy Elektrowni Dolna Odra. Przypomina mi się powiedzenie o szewcu, który bez butów chodzi. Nie chciałbym otrzymać odpowiedzi, że zadanie to nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków finansowych. Deklaruję, iż rodziny te, łącznie z moją osobą, gotowe są partycypować w rozwiązaniu tego problemu i pokryciu części kosztów zainstalowania tych czterech lamp w sposób prowizoryczny ale bezpieczny.
Mam 9 zapytań dotyczących zgłoszonych przez mnie interpelacji.

161/X/07 – na jakim etapie znajduje się realizacja zadania inwestycyjnego gazociąg Pniewo- Żórawki? Nie chcę przypominać historii tej sprawy, bowiem ona jest powszechnie znana. Chciałbym zapytać, co dalej z tą inwestycją?

162/X/07 – otrzymałem wyjaśnienia na zgłoszoną interpelację w sprawie organizacji ruchu na ul. 9 Maja, z którymi się nie zgadzam. Złożyłem w tej sprawie pismo z kontrargumentami. Od 26 marca czekam na odpowiedź w tej sprawie.

163/X/07 – 15 marca zgłosiłem interpelację w sprawie poczty w Pniewie. Otrzymałem do wiadomości pismo o skierowaniu tej sprawy do odpowiednich służb w Szczecinie. Jeśli składam interpelację, to oczekuję, że ktoś, kto będzie ją załatwiał, nie będzie bawił się tylko w skrzynkę przekazową, bo wtedy istota interpelacji zaciera się. Oczekuję, że w sytuacji, kiedy uznaje się moją interpelację za słuszną, przekazać stanowisko. Inaczej, to jest tylko przekazanie do załatwienia według właściwości. W następnych sprawach oczekuję merytorycznego stanowiska w sprawie. Jeżeli zgłaszam z tego miejsca daną sprawę, to poddaje ją analizie, czy ona jest słuszna i jak regulują tę sprawę przepisy. Dla mnie te sprawy są najważniejsze, bo dla mnie najważniejsi są wyborcy. To oni obdarzyli mnie mandatem zaufania, to oni oczekują ode mnie skutecznego załatwiania ich spraw. Nie interesuje mnie co kierownicy wydziałów o mnie mówią i do kogo się skarżą. Ich obowiązkiem jest udzielić rzetelnej odpowiedzi. Nie będę więcej czytał odpowiedzi, które będą starały się pozbyć mnie. Nie pozbędzie się mnie nikt.

164/X/07 – proszę o informację w sprawie weryfikacji deklaracji podatkowych Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Jakie prace zostały wykonane, co jeszcze jest do wykonania i na jakim etapie sprawa się znajduje. Ostatnie wyjaśnienia z 8 maja mam nadzieję są na dzisiaj nieaktualne.

165/X/07 – otrzymałem w dniu 15 maja wyjaśnienia, że zostanie mi doręczona lista mieszkaniowa osób oczekujących na przydział mieszkań. Mówię to w kontekście najemców budynku w Pniewie, w którym ma być świetlica. Do dnia dzisiejszego żadnej wiadomości w tej sprawie nie otrzymałem.

166/X/07 – skoro Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska występuje o dokonanie przesunięć budżetowych uznając że zakup kruszarki ma istotne znaczenie dla gminy, to oczekuję odpowiedzi, co dalej w tej sprawie się dzieje.

167/X/07 – w okresie kampanii wyborczej podnoszona był sprawa dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Sam reprezentuję to środowisko i bardzo mi zależy, aby miało ono również dostęp do Internetu. Rysowałem z tej mównicy określony kształt załatwienia tej sprawy. Wyśmiano mnie, że lobuje na czyjąś rzecz. Oczekują w odpowiedzi na to konstruktywnych propozycji, w jaki sposób sprawa ta zostanie załatwiona.

168/X/07 – ulica Kasztanowa w Pniewie nie nadaje się w tej chwili do użytkowania. Nie jest możliwe dalsze czekanie i wyznaczanie kolejnych terminów. Ulica ta wymaga natychmiastowej naprawy. W 1999 roku mieszkańcy wystąpili po raz pierwszy ze zbiorową skargą w tej sprawie. Myślę, że nie musimy obchodzić w tej sprawie dziesięciolecia.

Radna Wanda Kmieciak
169/X/07
– proszę o zamontowanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czepinie. Ogrzewanie elektrycznie działające obecnie nie spełnia swojej roli. W świetlicy jest zimno, dzieci zimą na zajęciach siedzą w kurtkach. Warto byłoby poprawić warunki funkcjonowania świetlicy.

170/X/07 – w maju oddana została nowa remiza strażacka w Radziszewie. Jest to obiekt wysokiej klasy, jednak brakuje tam wykończenia podwórza. Należało by to podwórze wyłożyć kostką, która jest estetyczna i bezpieczna. Proszę o zajęcie się sprawą.

171/X/07 – w Czepinie przy wyjeździe z ulicy Topolowej na drogę krajową nr 31 zostało uszkodzone lustro. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne. Proszę o wymianę lustra.

Radny Marek Sanecki
172/X/07
– miał zostać przygotowany projekt organizacji i rozbudowy ścieżek rowerowych, m.in. ścieżki biegnącej po trasie dawnej linii kolejowej przez Szczawno i dalej do Chwastnicy. PKP nauczona doświadczeniem z innymi gminami, które na przejęciu tych terenów jeszcze zarabiały, we własnym zakresie dokonują demontażu szyn kolejowych wraz z kamieniami, koniecznymi do utwardzenia ścieżki rowerowej. Przy budowie ścieżki należało by je ponownie nawieźć. Została by wykonana zbędna praca. Kiedy przez te tereny zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa?

Radny Ireneusz Sochaj
173/X/07
– ścieżka rowerowa prowadząca do granicy w wielu miejscach zapada się, jest ona zarośnięta przez roślinność, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów. Należy wystąpić do zarządcy drogi o jej uporządkowanie i naprawienie. Proszę o zajęcie się sprawą.

174/X/07 – proszę o uporządkowanie, ogrodzenie i oznakowanie terenu Krzywego Lasu. Jest to miejsce odwiedzane, stanowiące ciekawostkę przyrodniczą i wizytówkę naszej gminy. Myślę, że niewielkimi środkami można by uatrakcyjnić ten teren. Proszę o zajęcie się sprawą.

175/X/07 – w ostatnim czasie na ul. Łużyckiej miał miejsce bardzo groźny wypadek. Mieszkańcy tej ulicy proszą o wystąpienie do zarządcy drogi w celu podjęcia działań zmierzających do wzmożenia środków bezpieczeństwa na tej drodze. Proszą głównie o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, przycięcia niektórych drzew ograniczających widoczność. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Tadeusz Figas
176/X/07
– proszę o naprawę chodnika przy ulicy Sienkiewicza i Asnyka, płytki są pozapadane, powstały niebezpieczne nierówności. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
177/X/07
– sołtys i mieszkańcy sołectwa Steklno zwrócili się z prośbą o utworzenie świetlicy wiejskiej. Aktualnie rolę tą spełnia niewielkie pomieszczenie, ale przy rozbudowie miejscowości nie zaspokaja ono potrzeb mieszkańców. Ostatnie zebranie wiejskie, w którym uczestniczyłem, odbywało się w kościele. Proszę o zajęcie się sprawą.

178/X/07 – proszę o dokonanie wykoszeń traw na terenach miasta i gminy Gryfino, które do tej pory nie zostały skoszone, mimo, iż mija już półrocze. Proszę o zorganizowanie spotkania z zarządcami tych terenów i podjęcie działań, które doprowadzą do ich uporządkowania.

179/X/07 – proszę o naprawę alejek w parku miejskim, które są systematycznie wymywane przez deszcze, co powoduje, że tworzą się wyrwy i dziury. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
180/X/07
– proszę o odpowiedź, jakie są plany dotyczące wykorzystania terenu po byłym Sanatorium w Nowym Czarnowie? Czy koncepcja adaptacji budynków na lokale mieszkalne już upadła? Co dalej z tym terenem?

181/X/07 – czy schronisko młodzieżowe w Wełtyniu było brane pod uwagę jako miejsce pobytu przy organizowaniu kolonii dla dzieci z Ukrainy i z Polski?

182/X/07 – w prasie ukazała się informacja o jedynym kąpielisku w okolicach Gryfina dopuszczonym do kąpieli po badaniu wody. Co z pozostałymi kąpieliskami, z których korzystają mieszkańcy Gryfina, jak Steklno czy Wirów? Czy zostało przebadane całe jezioro Wełtyńskie czy tylko miejsce w którym znajduje się plaża?

183/X/07 – wiem, że ulica Jana Pawła II przeznaczona jest do remontu, ale od czasu kiedy rozpoczął się remont ul. Iwaszkiewicza, z wyjazdu z ulicy Jana Pawła II na drogę prowadzącą do Wełtynia korzysta bardzo dużo kierowców. Jest to miejsce niebezpieczne, ponieważ przy skręcie w lewo jest bardzo słaba widoczność, doszło już tam do kilku kolizji. Proszę o zajęcie się sprawą.

184/X/07 – bardzo podoba mi się inicjatywa organizowania wyjazdów nad morze dzieci z poszczególnych sołectw, uczestniczy w nich wiele dzieci. Czy opiekunami dzieci podczas tych wyjazdów są rodzice i pracownicy świetlicy? Czy jest możliwość uczestnictwa w wycieczce dzieci młodszych poniżej 6 czy 7 roku życia wraz z rodzicami?

Radny Andrzej Kułdosz
185/X/07
– proszę o uzupełnienie placów zabaw przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Daleszewo i Dołgie, w których działają grupy przedszkolne, o dodatkowe elementy, jak zjeżdżalnia czy huśtawka.

186/X/07 – proszę o informację na temat realizacji zadań na bocznych drogach w miejscowościach położonych na północy gminy.

Radny Paweł Nikitiński
187/X/07
– nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację dotyczącą gazyfikacji Pniewa i nieruchomość Państwa Wiśniewskich, których interesy zostały naruszone. Proszę o udzielenie odpowiedzi na złożoną interpelację.

Ad. V. Informacje w sprawie:

1/ Aktualizacji Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino
2/ Programu Rewitalizacji Miasta Gryfino

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino oraz Lokalny Program Rewitalizacji radni otrzymali na piśmie przed sesją.
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino stanowi załącznik nr 7.
Lokalny Program Rewitalizacji stanowi załącznik nr 8.

Pan Rafał Tokarski z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – otrzymaliście Państwo dwa dokumenty, które zostaną ocenione pod względem merytorycznym. Dostarczone ankiety mają służyć do wnoszenia uwag i wniosków zarówno do Lokalnego Programu Rewitalizacji jak i Planu Rozwoju Lokalnego. Programy te są obszernym materiałem i będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, również takie, które dotyczą błędów drukarskich, jak i niezgodności ze stanem faktycznym. Proszę zwrócić szczególną uwagę na dział 4 w Programie Rozwoju Lokalnego, w którym przedstawione zostały zadania do realizacji, o dofinansowanie których będziemy występować. Odpowiednikiem tego działu w Programie Rewitalizacji jest dział 7. Proponuję, aby uwagi składać do dnia 20 lipca br. Jeśli sesja miałaby odbyć się pod koniec lipca br., to byłby czas aby Państwa uwagi wprowadzić jeszcze przed przedłożeniem dokumentów na posiedzeniach Komisji Rady. Obligatoryjnym wymogiem przy występowaniu o fundusze pomocowe jest złożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla terenów zurbanizowanych powyżej 20.000 mieszkańców. Natomiast dla pozostałych terenów wymagany jest Plan Rozwoju Lokalnego. Stąd pierwszy merytoryczny podział, Plan Rozwoju Lokalnego dotyczy terenów wiejskich, natomiast Lokalny Program Rewitalizacji dotyczy miasta Gryfino. Programy objęte są cenzurą czasową 2007-2013, która wynika  z projektowania budżetu Unii Europejskiej i programów pomocowych, stąd 7 letni okres, nie pokrywający się z gminnymi kadencjami i okresami planowania. Programy te stanowią pewne zestawienie planistyczne i koordynacyjne inwestycji, o dofinansowanie których można ubiegać się ze źródeł Unii Europejskiej. Inwestycje te typowało Biuro Studiów i Ekspertyz Europejskich, dlatego nie znajdziecie Państwo wszystkich inwestycji. Zwracam uwagę na szczegółowość zapisu. Przy aplikowaniu o środki pomocowe konieczne jest powoływanie się na dokumenty strategiczne gminy. Pewne zapisy mogą budzić kontrowersje. Wiele spraw jest jeszcze nierozstrzygniętych. Wiem, że planowana jest debata oświatowa. Zapisy zostały tak sformułowane, aby później, niezależnie od przyjętych przez Państwa decyzji i przyjętych rozwiązań można było ubiegać się o środki bez konieczności ponownej zmiany Programów. Przyjęte w Programie zapisy nie stanowią zobowiązania do wykonania tych inwestycji. Bardziej adekwatne dla tych dokumentów jest słowo „program”, niż trochę myląca nazwa „plan”. O tym, które inwestycje zostaną skierowane do aplikowania o środki zadecydujecie Państwo w momencie, kiedy będziecie decydować o sporządzeniu dokumentacji technicznej. Te dokumenty są szerokim spektrum zamierzeń inwestycyjnych. Wymieniono 10 miejscowości, w których należy przeprowadzić remonty świetlic wiejskich. Oczywiście środków na remonty wszystkich tych świetlic nie otrzymamy. Które remonty i w jakiej kolejności będą przeprowadzane zdecydowane zostanie w terminie późniejszym. Przy ubieganiu się o środki będzie można wykazać, że taka inwestycja została w Planie przewidziana.

Radna Elżbieta Kasprzyk - zostałam zgłoszona z ramienia GIS do prac nad stworzeniem Planu Rozwoju Lokalnego. W ostatnim spotkaniu nie mogłam wziąć udziału z przyczyn niezawinionych, bowiem zostałam poinformowana na dzień przed spotkaniem. Były składane wnioski sołtysów, którzy bardzo zaangażowali się w tworzenie tego Programu.

Rafał Tokarski z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – uprzedzając pani pytanie, dlaczego pewne wnioski nie zostały umieszczone, dodam, że jeżeli czegoś nie uwzględniliśmy, to postaramy się wyjaśnić dlaczego tak się stało. Ankiety dostarczone przez sołtysów zostały przeanalizowane. Jeżeli jakiś zapis nie został umieszczony w Planie, to mogło tak się stać z dwóch przyczyn: albo nie ma technicznego wsparcia ze strony Urzędu, że dana inwestycja będzie realizowana, albo zapis był zbyt ogólny.

Radna Elżbieta Kasprzyk – moje uwagi są zasadne. Jeżeli rozmawiamy o rozwoju sportu i turystyki w punkcie „Budowa i rozbudowa boisk sportowo- rekreacyjnych. Strefa rekreacji dziecięcej na terenach gminy Gryfino” wymienionych zostało 19 miejscowości, a terenów rekreacyjnych jest znacznie więcej. Nie został ujęty teren Wirowa, Bartkowa, Żórawek, Borzymia. Proszę o uzupełnienie tych zapisów. Nie znalazłam zapisów odnośnie poprawy stanu dróg dojazdowych do pól na terenach wiejskich. Uważam, że powinien być przygotowany chociaż jeden program unijny, który pozwoli uporządkować ten problem, drogi te znajdą zarządców i zostaną wytyczone granice geodezyjne. W zakresie inwestycji drogowych t.j. II etap budowy drogi powiatowej Wełtyń-Gajki, zauważyłam, że w tym Programie także tego typu inwestycji są ujęte, mimo, iż nie jest to zadanie gminne.

Rafał Tokarski z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – tak, ponieważ opieraliśmy się na informacjach, które przekazał nam Powiat.

Radna Elżbieta Kasprzyk – z informacji jaki uzyskałam w Starostwie Powiatowym wiem, że został przygotowany projekt na budowę II etapu tej drogi. Powiat jest przygotowany do rozpoczęcia tego zadania w każdej chwili i oczekuje na uruchomienie środków unijnych. Bardzo ważną sprawą jest budowa, adaptacja wraz z zakupem wyposażenia świetlic wiejskich na terenach w gminie Gryfino w miejscowościach Gardno, Pniewo, Żabnica, Wysoka Gryfińska. W Planie nie ma Wirowa. Świetlica w miejscowości Wirów ujęta jest w WPI, są przeznaczone środki w budżecie 2007 r. Myślę, że to przez pomyłkę zostało pominięte.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – każdy z radnych otrzymał formularze, na których będzie mógł zgłosić uwagi i wnioski do programów. Prosiłbym, abyśmy w trakcie dzisiejszej dyskusji nie omawiali szczegółowo konkretnych przypadków. Można to zrobić formułując uwagi pisemnie. Zostaną one uwzględnione poprzez umieszczenie w Planie, bądź też uzasadnienie ich nie umieszczenia.

Radny Tomasz Namieciński – w zakresie renowacji zabytków oraz rozbudowy i modernizacji bazy kulturalnej w dokumencie jest zapis, że decydującym czynnikiem powstania świetlicy w danej miejscowości jest liczba mieszkańców. Konieczność budowy nowych świetlic występuje w miejscowościach Pniewo i Wysoka Gryfińska. Jeśli nie zostało uwzględnione Gardno, które ma 1100 mieszkańców, a wiem, że sołtys zgłaszał taki wniosek, to jest to kuriozum. Gardno jest największą miejscowością wiejską w gminie Gryfino.

Agnieszka Tokarska z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – Gardno początkowo znajdowało się w Planie. We współpracy z Zespołem zostało wykreślone, bowiem otrzymaliśmy informację, że w miejscowościach w których istnieją szkoły i działają świetlice szkolne, nie będą budowane nowe świetlice. Z tego względu zapis ten został wykreślony.

Radny Stanisław Różański – ponieważ w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy dokumenty i brak było czasu na analizę tego materiału obiecuję, że te ankiety w odpowiedni sposób – jeśli będę miał uwagi – wypełnię. Proszę Państwa, do waszego opracowania przywiązujemy bardzo dużą wagę. Dlatego zastosowaliśmy się w ramach Rady Sołeckiej i wszystkich zainteresowanych osób w poszczególnych sołectwach do tego, aby Państwu powiedzieć, co naszym zdaniem, warto byłoby na danym terenie zbudować, zrobić i załatwić. Czy Państwo podczas opracowywania tych materiałów dokonaliście nie tylko zestawienia wniosków, ale także ich merytorycznej analizy, czy one są możliwe do zrealizowania przy uwzględnieniu różnych uwarunkowań? Ja traktuję Państwa jako specjalistów, którzy są w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania związane z realizacją tych zadań. W tej kadencji zostaną uchwalone co najmniej trzy budżety. Będziemy te budżety uchwalali w konwencji budżetów zadaniowych, taki jest konsensus w naszej Radzie. W związku z tym materiały te będziemy traktowali jako źródło do naszych rozmów i dyskusji na temat budżetów zadaniowych bieżącej i przyszłej kadencji. Gdyby się okazało, że ten materiał jest jedynie inkorporacją wniosków bez ich analizy merytorycznej, to wówczas my tego materiału niestety nie moglibyśmy wykorzystać w naszej dyskusji na temat przyszłych budżetów. Jeżeli natomiast otrzymamy dzisiaj od Państwa odpowiedź, że materiał ten możemy traktować jako swego rodzaju wstęp do rzetelnej dyskusji na temat przyszłych zadań budżetowych, to będzie to dla nas wskazówką do przyszłych dyskusji na temat budżetów zadaniowych w bieżącej kadencji. Do tej odpowiedzi Państwa przywiązuję bardzo dużą wagę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – odnosząc się do wypowiedzi radnego Namiecińskiego chcę zauważyć, że rzeczywiście obowiązywała zasada, że w miejscowościach wiejskich, w których są szkoły, świetlice powstaną w ostatniej kolejności. Jednak szkoły w tych miejscowościach nie mogą pełnić funkcji w zakresie zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej, w zakresie organizowania różnego rodzaju uroczystości  i imprez. W Gardnie bardzo prężnie rozwija się życie kulturalne poprzez koło gospodyń wiejskich i inne stowarzyszenia. Zadanie pn. budowa świetlicy w Gardnie będzie należało ująć w tym dokumencie. Prawdą jest, że jest to duża miejscowość w gminie Gryfino. Trzeba spojrzeć na inne miejscowości, w których działają szkoły. Chwarstnica ma szkołę, bibliotekę  i oddzielnie świetlicę. Trudno, żeby taka miejscowość jak Gardno tej świetlicy nie miała.

Rafał Tokarski z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – przypadek świetlicy w Gardnie pokazuje, że nie było to tylko zestawienie wniosków ale były również dokonywane analizy. Gardno zostanie umieszczone w dokumencie. O tym, że ten dokument może być podstawą do dyskusji o przyszłych budżetach świadczy przede wszystkim zapis w części teoretycznej, gdzie wskazujemy przy każdym z tych zadań możliwe fundusze. Jeśli takich funduszy nie widzieliśmy dla danego zadania, opierając się na naszym długoletnim doświadczeniu, to zadania te nie zostały ujęte. Podstawą do składania wniosków jest nie tylko uchwała budżetowa ale posiadanie dokumentacji technicznej. To, na które z tych inwestycji będą przeznaczane środki na sporządzenie dokumentacji technicznej będzie przedmiotem debaty budżetowej.

Radny Marek Sanecki – być może informacja, która mnie interesuje jest zawarta w tym materiale, ale nie zdążyłem jeszcze się z nią zapoznać. Po pobieżnym przejrzeniu tego dokumentu zauważam, że materiał ten skupia się na obiektach materialnych. Nie ma tu informacji dotyczącej stwarzania warunków dla rozwoju stowarzyszeń, organizacji społecznych i klubów sportowych.

Agnieszka Tokarska z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – ten dokument potrzebny jest dla inwestycji infrastrukturalnych, ale są w nim zamieszczone informacje o wspieraniu organizacji pozarządowych, społecznych i sportowych, chociaż nie jest to wymagane.

Rafał Tokarski z Biura Studiów i Ekspertyz Europejskich – jeśli będą programy wspierające infrastrukturę „miękką”, to na tych zapisach można się oprzeć. Szczegółowość tych dokumentów nie wymaga umieszczanie w nich programów „miękkich”, o ile nie są one już uchwalone przez gminę, np. program „Bezpieczna gmina”. Jeśli on został przyjęty, to ma odzwierciedlenie w dokumencie. Ogólne zapisy dotyczące wspierania przedsiębiorczości i rozwoju stowarzyszeń są w tym dokumencie zawarte.

Ad. VI. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowań do okresu letniego – DRUK Nr 1/X.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji – załącznik nr 9.
Przewodniczący Komisji przedstawili stanowiska Komisji w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 10.

Radny Stanisław Różański – z uwagą przeczytałem przygotowaną informację i moja generalna uwaga do niej jest taka, że za dużo poświęcono w niej miejsca statystyce. Zestawienia obrazują rzeczywistość, ale tylko od strony statystycznej i matematycznej. Zabrakło w informacji pogłębionej analizy od strony przyczynowej, nie tylko skutków, ale  i przyczyn zdarzeń. Na stronie 30 informacji podaje się do wiadomości, że w ramach kierunków działań oraz zadań do realizacji w 2007 r. uruchomione zostanie nowe powiatowe stanowisko kierowania przy współpracy ze Starostą Powiatowym i ma się nazywać Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Czy Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego ma zajmować się tylko problematyką przeciwpożarową, czy też wszystkich wypadków losowych, takich jak epidemie chorób, wichury, powodzie, pożary, kolizje drogowe, kolejowe, zagrożenia terrorystyczne, awarie energetyczne, ciepłownicze i gazowe? Czy rozważana jest możliwość wprowadzenia dla tego centrum jednego numeru telefonicznego, który byłby numerem kierunkowym dla wszystkich zainteresowanych osób na – nazwijmy to umownie – stanowisko dowodzenia, ale bez możliwości blokady zajętości. Byłby to jeden numer, który zastąpiłby dotychczasowe wszystkie numery sygnalizujące pewne zagrożenia, czy zdarzenia. Gdyby udało się ten wynalazek wprowadzić w życie, to Centrum Zarządzania Kryzysowego spełniałoby określoną rolę. Dlaczego w kierunkach działań nie ma problematyki szerzej potraktowanej prewencji? Prewencji, która umożliwiła by wejście straży pożarnej przede wszystkim do szkół? Gdyby z tematyką przeciwpożarową wejść do szkół na zasadzie określonego programu do realizacji i spotkań się z dziećmi, to problematyka ta znalazłaby żywe odzwierciedlenie w praktyce. Proszę pamiętać, że kontakt z dziećmi i młodzieżą uświadamia całą powagę waszej służby.

Radna Wanda Kmieciak – od kilku lat mam przyjemność zapoznawać się ze wszystkimi zdarzeniami, przy których pracuje straż pożarna. Dla laika jest to bardzo potrzebny materiał, gdyż jasno ujmuje wszystkie zdarzenia. Według mojej oceny przedstawiony nam materiał spełnia swoje zadanie.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – Rada Miejska jako organ samorządu nie jest w żadnym stopniu zwierzchnikiem Państwowej Straży Pożarnej. Chciałem podziękować za obszerny i wyczerpujący materiał i proszę o odpowiedzi na te zapytania i te wątpliwości, które się pojawiły.

Komendant Powiatowy PSP Jacek Rudziński – przedłożone sprawozdanie uwzględnia zagrożenia występujące na terenie Powiatu Gryfińskiego, jest materiałem obszernym. Nie jest to analiza zagrożeń ale krótkie przedstawienie działalności Państwowej Straży Pożarnej  w trakcie jednego roku. Sprawozdanie dotyczy nie tylko gminy Gryfino. Zdaję sobie sprawę, że statystyka potrafi znużyć wielu ludzi, przedstawia suche fakty odzwierciedlone matematycznie, ale nie znam bardziej precyzyjnego sposobu określania ilości zagrożeń i zdarzeń. Można ten obraz poszerzyć od strony przyczynowej, niemniej jednak  w sprawozdaniu jest to zawarte i precyzyjnie określone. Straż pożarna prowadzi szereg działań uświadamiających wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, aby można było unikać pewnych zagrożeń. Cieszę się, że po wielu staraniach Centrum Zarządzania Kryzysowego możliwe stało się jego uruchomienie. Chciałbym podziękować Samorządowi Powiatowemu, że wspólnymi siłami mogliśmy te zadanie zrealizować. Jeśli problematyka przeciwpożarowa jest małym zakresem, to zasugerowałbym panu Radnemu, aby się odniósł się do ustawy o ochronie przeciwpożarowej i ustawy określającej działalność Państwowej Straży Pożarnej – ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Spektrum działań Państwowej Straży Pożarnej jest tak szerokie, że czasy, kiedy Straż Pożarna jeździła wyłącznie do pożarów już dawno mamy nakreślone w historii. Na dzień dzisiejszy Straż Pożarna praktycznie realizuje zadania wynikające z wszystkich zagrożeń jakie powstają, takich, jakie przynosi cywilizacja, rozwój infrastruktury technicznej i sama natura. Niejednokrotnie likwidujemy zagrożenia, które jeszcze nie są zalegalizowane w żaden sposób w przepisach, do których nie byliśmy jeszcze szkoleni. Tylko na zasadach czystej improwizacji staramy się nieść pomoc czasami zastępując braki sprzętowe właśnie narażaniem bezpieczeństwa ratownika. Jeżeli chodzi o zakres działania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego ma to być tylko pomieszczenie pomocnicze, spełniać zadanie w przypadku zaistnienia zdarzeń o znamionach kryzysu, poważniejszych i wymagających działań oraz koordynacji na szczeblu strategicznym. Wówczas w pomieszczeniu tym działał będzie powiatowy zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele różnych służb, zarówno służb technicznych, jak i służb porządkowych. Centrum Zarządzania Kryzysowego jest tylko miejscem z infrastrukturą teleinformatyczną, gdzie przedstawiciele służb będą mogli razem, a nie każdy w swoim podmiocie czy instytucji zza biurka kierować pewnymi działaniami. Do tej pory takich pomieszczeń nie posiadaliśmy. Mam nadzieję, że nie będzie ono potrzebne do wykorzystania, ale jeżeli zaistnieje taka potrzeba, z pewnością będzie bardzo pomocne.  Numer alarmowy we wszystkich krajach związkowych jest określony. Przepisy bardzo rygorystycznie odnoszą się do państw, które mają spełnić wymogi dotyczące numerów alarmowych. Wszędzie przyjęty jest numer 112. W związku z tym nie widzę żadnego powodu aby tworzyć jakiś kolejny numer telefonu. Nawet jeżeli kraj ten nie jest członkiem Unii Europejskiej, wybranie numeru 112 oznacza że niezależnie, kto telefon odbierze, zostanie udzielona pomoc. Centrum będzie miało jakiś określony numer telefonu, ale będzie to numer nie dla człowieka potrzebującego pomocy, tylko dla podmiotów pracujących w zespole. Człowiek, któremu jest potrzebna pomoc ma znać tylko jeden numer 112, bądź też nadal funkcjonujące numery 997, 998 i 999. Jest to naprawdę wystarczające.  Jeżeli chodzi o działania prewencyjne Państwowej Straży Pożarnej to Straż bardzo często prowadzi swoje działania poprzez pogadanki w szkołach. Co roku staramy się wspólnie ze szkołami i innymi instytucjami prowadzić działania, które nie tylko przybliżają problematykę i funkcjonowanie Państwowej, ale również Ochotniczej Straży Pożarnej. Przybliżają one ogólnie pracę strażaka, naświetlają w jaki sposób uniknąć zagrożeń oraz w jaki sposób zachowywać się podczas zagrożeń. Nie wiem, na podstawie jakich danych pan Radny twierdzi, że straż nie prowadzi działań prewencyjnych w szkołach. Nie sposób jednak żeby straż prowadziła te zadania w takim zakresie jak nauczyciel kultury fizycznej, czy katechetka. Straż nie ma przedstawiciela swojej formacji w szkole, aby wykładał on problematykę przeciwpożarową w tak szerokim działaniu. Staramy się, aby tych działań było jak najwięcej.  Zarówno Państwowa, jak i Ochotnicza Straż Pożarna działa na tej zasadzie, że przez cały rok powinna zapewniać stały, wysoki poziom przygotowania do działań. Przygotowanie do sezonu letniego dotyczy bardziej kwestii prewencyjnej i czynności kontrolno-rozpoznawczych, gdzie funkcjonariusze nie tyle zwiększają naszą gotowość, co sprawdzają stopień przygotowania innych instytucji i podmiotów do większego zagrożenia. Ośrodki wypoczynkowe, szkoły przyjmują również dzieci w okresie wakacji i w związku z tym zagrożenie pożarowe się zwiększa. Kontrolujemy akweny leśne pod względem dojazdu do nich i sprawdzamy czy inni również przewidzieli to w swoich działaniach. Staramy się, aby stopień przygotowania straży do działań w okresie letnim był najwyższy.

Radny Stanisław Różański - ponieważ pan Komendant zadał mi pytanie, chciałbym na nie odpowiedzieć. Panie Komendancie ja nie oceniam działalności Straży. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego pan czuje się urażony. Ja wypowiedziałem się na temat doręczonej nam informacji. Stwierdzam, że w materiale zabrakło pewnych informacji. Jeśli ja postuluję pewne wnioski, to ja je zgłaszam pod adresem przyszłego ustawodawcy, który będzie pewne kwestie regulował. Ja zachęcam Pana, aby działalność prewencyjna Straży stanowiła trzon przyszłych informacji. Będą one bardziej satysfakcjonujące. Ja nie oceniam działalności Straży Pożarnej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dziękuję bardzo panie Radny. Panie Komendancie panu także chciałem podziękować za wyczerpujące informacje i za sprawozdanie, które Radni otrzymali. Chciałem także wyrazić stanowisko Prezydium Rady  i swoje osobiste, że działalność Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie jest widoczna. W sytuacjach, kiedy jest rzeczywiste zagrożenie ale także i mniejszych sprawach a bardzo uciążliwych dla mieszkańców mamy wiedzę, że Straż Pożarna służy pomocą i za to również Panu dziękuję.

Komendant Powiatowej Straży Pożarnej Jacek Rudziński – chciałbym podziękować Wysokiej Radzie i Panu Burmistrzowi, gdyż taki poziom bezpieczeństwa nie byłby możliwy bez wzajemnego zrozumienia. Bardzo dobra współpraca od wielu lat, przenosząca się nawet na grunty materialne ma wpływ na to, że możemy cieszyć się, że Gmina Gryfino może stanowić wizytówkę dla pozostałych gmin. Wystarczy obejrzeć poszczególne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, jak wyglądają i jak są przygotowane. Jeszcze raz w imieniu wszystkich strażaków serdecznie dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zarządził przerwę w obradach.

Po przerwie Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński wznowił sesję.

Ad. VII Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 15 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Głosów przeciwnych nie było. Uchwałę  w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/91/07 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VIII Nadanie regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński otworzył dyskusję nad projektem uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w dyskusji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 15 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Głosów przeciwnych nie było. Uchwałę  w prawie nadanie regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/92/07 stanowi załącznik nr 12.

Ad. XI Powołanie zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii  o zgłoszonych kandydatach na ławników.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zaproponował, aby do sześcioosobowego składu komisji, który przewiduje projekt uchwały desygnowano dwóch przedstawicieli  z Bezpartyjnego Bloku Samorządowego, dwóch przedstawicieli z Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej i jednego przedstawiciela z Gryfińskiego Przymierza Wyborczego. W pracach tej komisji będzie brał udział również przedstawiciel sądu. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poprosił o wyrażenie zgodny i akceptacji przez osoby zgłoszone przez poszczególne komisje.

Radny Artur Nycz zgłosił propozycję, aby osoby które wyraziły zgodę na komisjach były uwzględnione w składzie komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – moja propozycja jest taka aby na listę osób wchodzących w skład zespołu wpisać w pierwszej kolejności te osoby, które zostały zgłoszone przez poszczególne komisje. Natomiast pozostałe osoby wybrać zgodnie z tą propozycją, którą wypracowała Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Nie zostały zgłoszone inne propozycje.

Do zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników wybrano:

- Radnego Tadeusza Figasa
- Radnego Marcina Parę
- Radnego Kazimierza Fischbacha
którzy zostali zgłoszeni przez Komisje Rady Miejskiej w Gryfinie.

- Radna Janina Nikitińska – została desygnowana z Gryfińskiego Przymierza Wyborczego
- Radny Tomasz Namieciński – został desygnowany z Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – mamy pięć kandydatur, a szóstą osobą, która wejdzie skład zespołu będzie przedstawiciel sądu. Proponuję abyśmy przegłosowali projekt uchwały w brzmieniu, w którym w paragrafie drugim w skład zespołu wchodzą ww. radni  i przedstawiciel sądu. Szóstą osobą, którą umieścimy na liście będzie wskazana przez Panią Prezes Sądu Rejonowego osoba Pana Alfreda Bajona.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 15 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Głosów przeciwnych nie było. Uchwałę  w sprawie powołania Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/93/07 stanowi załącznik nr 13.

Ad. X Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym poinformować radnych o nowej wersji druku nr 5/X, która jest konsekwencją prac nad dwoma poprzednimi projektami uchwał. Jest to konsensus zawarty przez Radę Miejską w Gryfinie i przez Pana Burmistrza. Ze swojej strony powiem tylko, że jak w każdym kompromisie potrzebne były ustępstwa dwóch stron. Uznaliśmy że na tym etapie i w tym konkretnym momencie przedkładamy Wysokiej Radzie nowy projekt uchwały zawarty w druku nr 5/X. Jest on formułą, którą Rada Miejska w Gryfinie, także po rekomendacji Pana Burmistrza, jest w stanie poprzeć.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – nie będę odnosił się już do samej uchwały, bo Państwo ją wszyscy znacie. Jest to natomiast najlepsza okazja, żebym wyraził swoje zdanie w tej sprawie, zwłaszcza w obecności sołtysów i wszystkich zaproszonych gości. Przekonaliśmy się, że wszystkim nam chodzi o to samo. Udowodniliśmy sobie nawzajem, że za mało dyskutujemy i takie spotkania jakie miały miejsce ostatnio, są nam wszystkim, Burmistrzowi i Radnym, bardzo potrzebne. Niech ta pierwsza, wspólnie wypracowana uchwała będzie dla nas drogowskazem przy podejmowaniu następnych, nie raz trudnych, uchwał. Niestety w życiu jest tak, że bez względu na to, jak bardzo będziemy się starać, nie wszyscy będą w pełni zadowoleni. Nie ma takiej możliwości. Jest natomiast możliwość, że większość społeczeństwa będzie zadowolona. My natomiast będziemy mieli przekonanie, że zrobiliśmy wszystko według naszej najlepszej wiedzy, chęci i umiejętności.

Radny Stanisław Różański - nie miałem możliwości wzięcia udziału w opracowaniu zbiorowym projektu uchwały, który został nam dzisiaj przedstawiony. Swoje uwagi dotyczące projektu przekazałem w brudnopisie kolegom i koleżankom radnym. Niektóre  z tych uwag zostały uwzględnione przy opracowaniu obecnej propozycji np. zrezygnowanie z formuły liczby mnogiej słowa „bonifikaty” , „udzielanie bonifikat”. W związku z tym chcę w dniu dzisiejszym zwrócić jeszcze uwagę na bardzo ważną kwestię. Tytuł tej uchwały proponuje się w następującym brzmieniu „w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Gryfino, położonych itd.”. Taki tytuł uchwały i tak zaproponowana formuła stoi w sprzeczności z brzmieniem przepisu artykułu 68 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który został powołany w podstawie prawnej projektu uchwały. Ja Państwu in ecstenso zacytuję treść tego przepisu, a później wygłoszę swój komentarz dotyczący tej kwestii. Otóż ustawodawca  w artykule 68 powiada, że: „właściwy organ może udzielić za zgodą, odpowiednio wojewody lub rady gminy, bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana”. En facto oznacza to proszę Państwa, że gdybyśmy chcieli zastosować wykładnię odwrotną - a contrario, jak mówią prawnicy, do tego przepisu to znaczy kiedy sprzedawany jest lokal mieszkalny to odpowiedź jest prosta. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego bonifikaty zastosować nie można. Bo tak expressis verbis brzmi ten przepis, który stanowi podstawę do naszej dyskusji. Otóż w punkcie 7 tego przepisu ustępu 1 jest powiedziane „jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny”. Proszę Państwa to pozostaje w bardzo ścisłym związku ze słownikiem ustawowym, jaki ustawodawca zaproponował w art. 4 tej ustawy. Otóż w art. 4 jest zdefiniowane pojęcie nieruchomości. Ustawodawca powiada, co oznacza nieruchomość. W tym przepisie jest powiedziane tak: „ilekroć w ustawie jest mowa o nieruchomości gruntowej należy przez to rozumieć grunt wraz z częściami składowymi z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią one odrębny przedmiot własności. Ustawodawca w tej definicji skorzystał z dosłownego brzmienia definicji nieruchomości, która jest zawarta w art. 46 kodeksu cywilnego. Ustawodawca w kodeksie cywilnym powiada tak: „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem tym związane”. Gdybyśmy chcieli zachować takie semantyczne brzmienie i taki graficzny układ tego tytułu, że będziemy go nazywali „w sprawie udzielenia bonifikaty oceny sprzedaży nieruchomości – lokali” to sugerować można, że skoro sprzedaje się lokal to możliwa jest bonifikata od lokali. Nie, nie jest możliwa. Dlatego proponuje, aby tytuł tego projektu uchwały brzmiał tak: „w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny”. To może się wydawać pewną kazuistyką ale z punktu widzenia praktyki i później wykonawstwa jest niezwykle ważne, żeby było to precyzyjnie oddane z duchem przepisów. Wtedy nie będzie dyskusji. A więc tytuł brzmiałby: „w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny”. Za pozytyw projektu uchwały uważam to, że projektodawcy powiadają, że bonifikata będzie możliwa tylko w odniesieniu do tych nieruchomości. W paragrafie 2 projektu uchwały powtórzono ten sam błąd. Oznacza to, że uprawnienia do bonifikat będą dotyczyły tylko tych nieruchomości, które przeznaczone zostały do sprzedaży i tu taksatywnie wymieniono jakimi uchwałami. To jest prawidłowe. W doktrynie prawa administracyjnego przeważa taki pogląd na tle wykładni art. 68 tej ustawy, że bonifikaty nie można przyznawać niejako na zapas a priori, czy ktoś nie kupuje to uchwalamy bonifikaty. Takiej możliwości nie ma. Ponieważ bonifikatę stosujemy w konkretnej sprawie, w konkretnym przypadku i przy konkretnej sprzedaży. W poprzednich projektach uchwał proponowano bonifikatę na wszelki wypadek, jeśli ktoś będzie kiedyś kupował lokal. Ustawodawca takiej możliwości nie przewidział. Dlatego uważam za plus tego projektu, że w paragrafie 2 projektu ograniczono możliwość zastosowania do tych nieruchomości, które zostały przeznaczone do sprzedaży. Wolą ustawodawcy jest rozważanie tylko bonifikaty w przypadku konkretnej sprzedaży. Muszę zwrócić uwagę na jeszcze jedno uchybienie. Otóż niestety ten projekt uchwały nie spełnia wymogów paragrafu 36 Regulaminu Rady Miejskiej. Rada uchwaliła zasadę, że projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informacje o skutkach finansowych jej realizacji. Proszę Państwa, podejmujemy uchwałę w trakcie roku budżetowego. W związku z tym, przy rozważaniu tych kwestii musimy dochować tego warunku. Musi nam być zobrazowany skutek finansowy podjęcia tej uchwały. Bardzo dobrze się stało, że zostały wycofane inne projekty w tej sprawie. Były one absolutnymi bublami.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – miałem nadzieję, że consensus wypracowany przez Radę i Burmistrza zostanie jednak ostatecznie uszanowany. Zanim wypowie się pan mecenas pozwolę sobie także na dwa słowa. Projekty uchwał przedkładane Wysokiej Radzie posiadają za każdym razem opinię prawną, która jest dokonywana przez specjalistę w tej branży, specjalistę wyłonionego przez Pana Burmistrza i reprezentującego, czego się nie waham powiedzieć, jedną z najpoważniejszych kancelarii szczecińskich. Stąd zaufanie i do osoby pana mecenasa i do obsługi prawnej w przypadku radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego, jest duże. Uzasadnienia związane z wszystkimi szczegółami, na które powołał się pan Stanisław Różański były także badane przez radcę prawnego, który nie podzielił wszystkich sugestii radnego. Ponieważ radni mają takie uprawnienia aby wygłosić swoje uwagi i wnosić swoje zastrzeżenia do nowych projektów uchwały, jako Prezydium Rady słuchamy ich ze szczególnym natężeniem. W tej konkretnej sprawie, także dlatego, że dwa odrębne projekty uchwały złożyły się na ostateczny kształt nowego projektu, który jest przedkładany dzisiaj Wysokiej Radzie, staraliśmy się, aby ostateczne brzmienie projektu uchwały nie budziło najmniejszej wątpliwości. Rada Miejska w Gryfinie nie zgodziła się na przyjęcie projektu uchwały autorstwa Gryfińskiego Przymierza Wyborczego i nie zgodziła się także na przyjęcie projektu przedkładanego pierwotnie przez pana Burmistrza, natomiast Rada zgodziła się, na poparcie projektu uchwały, będącego consensusem i kompromisem pomiędzy tymi dwoma propozycjami. Przyłączam się do słów pana Burmistrza i muszę powiedzieć, że jest to dobry przykład na to, że ludzie pracujący w Radzie Miejskiej w Gryfinie potrafią zrezygnować, dostrzec argumentację drugiej strony i wypracować projekt uchwały. Każdy kto wczyta się w ten projekt uchwały i zrozumie go dokładnie, wie że kwestie w nim poruszone odnoszą się do zmieniającej się rzeczywistości i uwzględniają racje dwóch zupełnie odrębnych projektodawców. Za chwilę poproszę pana mecenasa o to, żeby odniósł się do tych uwag, aby rozwiać ewentualne obawy i wątpliwości radnych. Zanim wypowie się pan mecenas proszę, żeby wypowiedział się radny Rafał Guga.

Radny Rafał Guga – Wysoka Rado, chciałbym, abyśmy utrzymali atmosferę takiego wzajemnego porozumienia jak najdłużej się da. Chciałbym zapytać pana mecenasa o zmianę tytułu uchwały. Czy zaproponowana przez pana Radnego Stanisława Różańskiego zmiana tytułu uchwały właściwie przeszkadzałaby nam w jej uchwaleniu? Jeżeli nie, to może to po prostu zmieńmy go. Nie zmienia to esencji uchwały, a być może przyniesie korzyść. Chciałbym się również dowiedzieć o skutkach finansowych podjęcia uchwały. Chcielibyśmy, aby ten projekt uchwały był dzisiaj uchwalony. Jest on efektem na prawdę bardzo pozytywnego zjawiska w Radzie Miejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – rozumiem zapytanie pana radnego Różańskiego odnośnie skutków finansowych, bowiem jak sam powiedział nie mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Przy tworzeniu tego projektu uchwały przyświecały nam właśnie skutki finansowe. Ta uchwała nie powoduje skutków ujemnych dla budżetu gminy. Wręcz przeciwnie, można oczekiwać, że przyspieszy ona sprzedaż mieszkań i przysporzy nowych dochodów dla budżetu gminy. Uchwała jest tak skonstruowana, że w wyniku jej podjęcia osoby, które nabyły nieruchomości w roku 2006 lub 2007 nie będę czuli się oszukani, gdyż uchwała ta jest stabilna. Osoby, które będą nabywały mieszkania według nowej uchwały nie powiedzą, że w wyniku nagłego wzrostu kosztów 1 metra kwadratowego na rynku obrotów nieruchomościami poniosą większe koszty nabycia lokali mieszkalnych niż osoby, które kupiły mieszkania w roku 2006 i 2007 do tej pory.

Radca Prawny Krzysztof Judek – Proszę Państwa, znałem uwagi pana radnego  i przygotowałem kilka odpowiedzi odnośnie tych uwag, które zostały przekazane przed spotkaniem radnych. Chciałbym podkreślić, iż zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt. 7 ustawy  o gospodarce nieruchomościami bonifikata może być udzielona, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny, co oznacza, że lokal mieszkalny, w rozumieniu tej ustawy jest nieruchomością. Skoro nieruchomość jest sprzedawana jako lokal mieszkalny, w domyśle stanowiący odrębną własność wraz z udziałem w gruncie, jest nieruchomością. Co oznacza „myślnik” w tytule uchwały. „Myślnik” jako znak graficzny, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczony dla ludzi domyślnych, tzn. powinni pomyśleć jaki człon zdania on zastępuje. Tu stanowi swojego rodzaju rozwinięcie „sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych”, czyli lokali stanowiących lokale mieszkalne czy sprzedawanych jako lokale mieszkalne. Ta metoda jest dopuszczalna. Oczywiście z powodzeniem można zastosować metodę proponowaną przez radnego Różańskiego. Można tu wpisać „nieruchomości sprzedawanych jako lokale mieszkalne”. Niektórzy językoznawcy są zadania, żeby unikać myślników i wpisywać pełne rozwinięcie zdania. Także każda z tych metod jest dopuszczalna i nie zawiera wady prawnej. 

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – chciałbym jeszcze tylko zwrócić uwagę Szanownych Radnych na taką okoliczność, że w prawie miejscowym funkcjonuje uchwała, która reguluje kwestie bonifikat. Była ona oceniana i nikt nie wniósł do niej zastrzeżeń. Nie była uchylona, wręcz przeciwnie, jest systematycznie i skrupulatnie realizowana. Z takim samym tytułem, żeby sprawa była jasna. W przypadku podobnej uchwały Rady Powiatu także nie było zastrzeżeń.

Radna Wanda Kmieciak - uważam, że inicjatywa Gryfińskiego Przymierza Wyborczego jest słuszna i projekt uchwały przedstawiony na sesji przedstawia jeszcze lepszy consensus całej Rady. Na spotkaniu wtorkowym radnych z Panem Burmistrzem ustaliliśmy wspólną wysokość bonifikaty, mianowicie 90%. Uważam, że to jest bardzo słuszne, że wspólnie doszliśmy do porozumienia.

Radny Artur Nycz – widzę, że nikt nie jest do końca zadowolony z tego projektu uchwały. Oznacza to tylko tyle, że kompromis jest prawidłowy, dobrze osiągnięty. Chcę powiedzieć, że po pierwsze, nie można dać sobie wmawiać takich głupot jak pan Różański nam tutaj opowiada, że nie wiedział, jakie lokale były przeznaczone do sprzedaży. Do poprzednich projektów uchwał były dołączone załączniki. Każdy kto chciał mógł się zapoznać z tymi załącznikami, gdzie taksatywnie były wymienione te lokale przeznaczone do sprzedaży. Nie jest tak, że poprzednie uchwały miały dotyczyć wszystkich lokali mieszkalnych. Różnica polega na tym, że tutaj zostały one wpisane w sam projekt uchwały natomiast tam stanowiły załącznik. Poza tym to nie jest też tak, panie Radny Różański, że pan może sobie wstać  i powiedzieć, że wszystkie inne propozycje były złe. One się niczym nie różnią poza wysokością konkretnych bonifikat. Więc rozmawiamy tutaj o wysokości bonifikat i nie można powiedzieć, że inne uchwały, które zawierały inne wysokości bonifikat z gruntu rzeczy i z założenia były źle przygotowane. Takich rzeczy nie można opowiadać. Po drugie po raz kolejny tracimy czas przez pana na dyskusje, jaki ma być zapis, czy ma być myślnik czy ma nie być myślnika. Opinie pana Różańskiego coraz częściej są nacechowane wadami  i przedstawiane w sposób nieprawidłowy. Jak mawia mój ulubiony polityk „w sposób oczywisty są one błędne”. Przestańmy się zastanawiać czy ma być myślnik czy nie ma być myślnika, tylko przegłosujmy projekt uchwały. Przestańmy bawić się w zmienianie projektów uchwał, które funkcjonują i są prawidłowo skonstruowane.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – jeszcze tylko słowo uzupełnienia. Zerknąłem na radnych Rady Miejskiej w momencie, kiedy padał argument dotyczący tego, że w poprzednich projektach uchwał nie wykazaliśmy, które nieruchomości przeznaczamy do sprzedaży z bonifikatami. Widziałem, jak Państwo zareagowaliście na ten argument. Uznałem zatem, że nie ma sensu podnosić tego. Ale ten głos, wydaje mi się jednak był potrzebny, bo rzeczywiście w obu poprzednich projektach uchwały te nieruchomości były radnym przedstawione i były znane.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado od dnia dzisiejszego gdy będę zabierał głos, nie będę odpowiadał na ataki kierowane do mnie ad persona. W związku z tym, do tego się nie ustosunkuję. Niestety różne są obyczaje. Do wszystkich adwersarzy, którzy będą się odnosili do tego, co będę mówił mam tylko jedną prośbę. Niech nie polemizują z Różańskim tylko niech polemizują z tym, co Różański mówi. Mnie na prawdę nie interesuje, jakie do tej pory były uchwały. Jeżeli mamy możliwość uchwalenia porządnego przepisu prawa miejscowego, to go uchwalmy. Nie odwołujmy się do złych tradycji.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/94/07 stanowi załącznik nr 14.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przekazał dalsze prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 15 minutową przerwę.

Ad. XI Podjęcie uchwały w sprawie:

1/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/95/07 stanowi załącznik nr 15.

Ad. XI Podjęcie uchwały w sprawie:

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Chwarstnica.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Chwarstnica przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/96/07 stanowi załącznik nr 16.

Ad. XI Podjęcie uchwały w sprawie:

3/ wyrażenia zgodny dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie lokalu używanego w najem na okres powyżej 3 lat.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zmierzał do tego, aby umowa została zawarta na czas nieokreślony z rocznym okresem wypowiedzenia. Intencja jest taka, aby osoby które będą chciały korzystać z tego budynku miały możliwość inwestowania w nim oraz miały pewność, że wypowiedzenie umowy nie nastąpi w innym trybie, niż roczne wypowiedzenie. Wniosek komisji dotyczący niezawierania informacji dotyczącej poniesionych nakładów jest także wyjściem na przeciw do tych osób, żeby w sposób swobodny mogły te pieniądze inwestować i żeby mogły się rozwijać. Jako członek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej popieram to stanowisko i zachęcam radnych do jego rozważenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – wypracowany został bardzo słuszny wniosek. Dodałbym tylko jeszcze jedno ograniczenie. W przypadku kiedy nakłady finansowe podlegają zwrotowi, zakres proponowanych zmian i remontów musi być uzgodniony  z właścicielem lokalu, żeby Gmina nie musiała zwracać kosztów np. za najlepsze urządzenia.

Radny Stanisław Różański – chcę zwrócić uwagę na pewien szczegół związany  z terminologią. Przewodniczący Komisji Pan Namieciński użył określenia „na czas nieokreślony”. Otóż proszę Państwa zgodnie z art. 688 kodeksu cywilnego właściwym terminem będzie termin „nieoznaczony”. Chcę powiedzieć, że przepis art. 688 reguluje kwestie wypowiedzenia umowy w sposób odmienny, jeżeli będzie ona zawarta na czas oznaczony i odmienny jeżeli jest na czas nieoznaczony. Otóż brzmienie przepisu art. 688 jest następujące „jeżeli czas trwania najmu, lokalu nie jest oznaczony a czynsz jest płatny miesięcznie najem można wypowiedzieć najpóźniej na 3 miesiące na przód na koniec miesiąca kalendarzowego”. Przy takiej redakcji przepisu chcę zwrócić uwagę panu Dyrektorowi OSiR-u kiedy będzie układał umowę, jeżeli przeszłaby wersja zawarcia umowy na czas nieoznaczony, istnieje potrzeba bardzo precyzyjnego określenia kwestii wypowiedzenia tej umowy. Jeżeli umowa jest realizowana bez zastrzeżeń, to wtedy jest wszystko w porządku. Ale w przypadku, kiedy powstaną jakiekolwiek problemy to proszę panie Dyrektorze pamiętać, że każde słowo zapisane w umowie, będzie stanowiło materiał dowodowy w ewentualnym postępowaniu sądowym. Proszę Państwa obowiązuje święta zasada prawa rzymskiego „pacta sunt servanda” – umów trzeba dotrzymywać. Chcę przez to powiedzieć, że w przypadku przegłosowania „na czas nieoznaczony” istnieje potrzeba bardzo precyzyjnego sformułowania umowy z najemcą.

Radny Tomasz Namieciński – dziękuję panie Radny Różański za podpowiedź, za uwagi. Chciałbym zwrócić się do pana Mecenasa, żeby określił, czy umowa może być na „czas nieoznaczony” czy na „czas nieokreślony”?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – uważam, że każdy, kto inwestuje potrzebuje stabilności, dlatego w umowie powinien być zapis dot. rocznego terminu jej wypowiedzenia. Roczny okres wypowiedzenia umowy najmu lokalu powinien dotyczyć tylko najemcy, który systematycznie reguluje należności z tytułu czynszu. Nie może być sytuacji, że najemca przez 3 miesiące nie będzie płacił czynszu i nie będzie można wyciągnąć wobec niego żadnych sankcji, bo dotyczy go roczne wypowiedzenie najmu. Należy doprecyzować szczegóły umowy np. w przypadku nie płacenia czynszu przez 3 miesiące okres wypowiedzenia zostaje zmieniony.

Radca Prawny Krzysztof Judek – proszę Państwa, w dniu dzisiejszym nie będziemy wspólnie konstruować umowy, bo nie jest to zadaniem Rady. Tą sprawą zajmie się Dyrektor OSiR. Natomiast przepisy kodeksu cywilnego z góry przewidują, że w przypadku nie regulowania należności czynszowych można rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Można też stosowne rozwiązania zawrzeć w umowie. Jeżeli chodzi o kolejne kwestie językoznawcze wyraz „nie oznaczony” zawarty jest w tekście ustawy i rzeczywiście najlepiej jest cytować ustawę. Natomiast „nie określony” jest wyrazem dość bliskoznacznym słowu „nie oznaczony”. W związku z tym w umowach bardzo często używa się tego słowa. Nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś to kwestionował.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, uważam, że nie uprawniona będzie taka redakcja. Będzie ona będzie sprzeczna a treścią art. 43 ustawy o gospodarce nieruchomościami, który powiada tak „jednostka organizacyjna ma prawo z zastrzeżeniem ust. 6 korzystania z nieruchomości oddanej w trwały zarząd w szczególności w szczególności do oddania w najem”. W uchwale nie może zostać ujęte słowo „na wynajęcie”. To jest określenie podwórkowe. Ustawowe określenie to „oddanie w najem”.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – chciałbym, aby pan Mecenas się do tego odniósł  i składam też formalny wniosek o to, żeby przegłosować wniosek komisji. Oczywiście po uwagach pana Mecenasa.

Radca Prawny Krzysztof Judek – proszę Państwa na studiach uczono mnie o wynajęciu. Nie słyszałem tego na podwórku. W związku z tym, wynajęcie to działanie wynajmującego. Jeżeli oddajemy w najem to jednocześnie wynajmujemy. Są to też wyrażenia bliskoznaczne. Nie ma potrzeby dokonywania zmiany chociaż oczywiście można to zrobić. Można oddawać w najem.

Radny Stanisław Różański - nad jaką redakcją paragrafu 1 odbędzie się głosowanie?

Radny Artur Nycz – mam prośbę do pana Radnego Różańskiego, żeby swoje stanowiska  i opinie formułował w postaci wniosków. Wówczas nie będzie problemów. Jeżeli zostanie przedstawiony wniosek, będziemy go głosować. Będzie prościej i szybciej.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Radnego Stanisława Różańskiego o zmianę treści paragrafu 1 w projekcie w/w. uchwały z użyciem sformułowania „oddania w najem”.  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 2 radnych, za odrzuceniem wniosku głosowało 7 osób. Głosów wstrzymujących się było 7.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek o zmianę treści paragrafu 1 w projekcie w/w. uchwały, na brzmienie zaproponowane przez Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych.. Przeciwko przyjęciu projektu głosował 1 radny. Głosów wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek o zmianę treści paragrafu 1 w projekcie w/w. uchwały, na brzmienie zaproponowane przez Komisję Budżetu i Finansów został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie, z przegłosowanym wnioskiem Komisji Budżetu. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgodny dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie lokalu używanego w najem na okres powyżej 3 lat przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/97/07 stanowi załącznik nr 17.

Ad. XI Podjęcie uchwały w sprawie:

4/ uchylenia uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/98/07 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XI Podjęcie uchwały w sprawie:

5/ uchylenia uchwały Nr XLI/528/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI/528/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005r. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/99/07 stanowi załącznik nr 19.

Ad. XI Podjęcie uchwały w sprawie:

6/ przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do scalania  i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu Wełtyń gmina Gryfino przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/100/07 stanowi załącznik nr 20.

Ad. XII Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Radny Ireneusz Sochaj – Komisja opiniowała projekt uchwały pozytywnie. Gmina posiada określoną ilość środków finansowych, którą co rok przeznacza na inwestycje drogowe. Nie jest to wysoka kwota, jest to półtora miliona złotych. Zadanie dotyczące miejsc parkingowych na Górnym Tarasie nie było ujęte w zadaniach drogowych na bieżący rok. Oczywiście miejsc parkingowych na Górnym Tarasie brakuje dramatycznie. Komisja była zaniepokojona, czy realizacja tego zadania nie wpłynie na realizację zadań zaplanowanych na rok bieżący związanych z ulicami: Podgórną, Mieszka I i Ks. J. Popiełuszki.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – myślę, że nie ma zagrożenia dla realizacji zaplanowanych zadań przy wydatkach w kwocie 25 000 złotych. Remont ulicy Kołłątaja już się rozpoczął. W tej chwili rozpisujemy przetarg na remont ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki, który powinien niedługo się zakończyć. Wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad realizujemy zadania dotyczące ulic: Mieszka I, Podgórnej  i Władysława Łokietka. W roku bieżącym chcemy wykonać kanalizację burzową od ulicy Podgórnej do budynku Straży Pożarnej oraz połączyć budowany rurociąg kanalizacji burzowej z zrzutem do przepompowni zlokalizowanej przy CW Laguna. Chciałbym podziękować Panu Staroście, za to, że przychylił się do naszej prośby, ponieważ pozwoli to nam na wybudowanie dla mieszkańców Gryfina około 50 dodatkowych miejsc parkingowych na Górnym Tarasie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/101/07 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XIII Udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej  w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/102/07 stanowi załącznik nr 22.

Ad. XIV Zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2007-2010

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – wyrażam zgodę na zmianę paragrafu 2 projektu uchwały zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej poruszono kwestię, że w przypadku, gdy przy danym projekcie uchwały sporządzono projekt porozumienia, radni powinni go otrzymać, jako materiał poglądowy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej o zmianie w projekcie uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych, Głosów wstrzymujących się nie było i przeciwnych nie było.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie z przegłosowanym wnioskiem Komisji Budżetowej. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych, Głosów wstrzymujących się nie było i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę  w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Gryfino w latach 2007-2010 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/103/07 stanowi załącznik nr 23.

Ad. XV Zmiana planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2007 r. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/104/07 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XVI Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.
Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały  w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 16 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej na 2007r. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR X/105/07 stanowi załącznik nr 25

Ad. XVII Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do w/w projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 10.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński otworzył dyskusję w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – na koniec sesji czekają Radę tak ważne decyzje, jak miało to miejsce w przypadku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie. W związku z tym przedstawiam aktualną sytuację. Jak wiecie Państwo Fundacja ma zobowiązania wobec banku, kontrahentów i wobec miasta w zakresie podatku od nieruchomości i gruntu. W dniu dzisiejszym o godzinie 17.00 zostanie w mojej obecności podpisany akt notarialny pomiędzy Fundacją na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino i firmą ASTECH. Aktem notarialnym firma ASTECH nabywa tereny przy CW Laguna. Tereny zostaną sprzedane za kwotę 3.000.000.złotych, przy uwzględnieniu zaliczki i w kwocie 300.000 zł, którą Fundacja juz otrzymała. Kwota 3.000.000 złotych powinna wystarczyć na zmniejszenie zadłużenia Laguny o kwotę 1.000.000 złotych, pozwoli na spłacenie wszystkich innych zobowiązań finansowych, oprócz zobowiązań wobec Zespołu Elektrowni Dolna Odra i podatku należnego gminie. Na bazie aktu notarialnego, który zostanie dzisiaj podpisany na początku następnego tygodnia zostanie podpisany akt notarialny pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych, a Fundacją. Spółka PUK za kwotę 350.000 złotych netto nabędzie urządzenia kanalizacyjne  i przepompownię od Fundacji. Gmina zwróciła się do władzy wdrażającej funduszu PHARE  z zapytaniem odnośnie możliwości przekazania wybudowanej oczyszczalni jako zwiększenie majątku PUK-u w związku z zadłużeniem jakie jest w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Otrzymaliśmy faxem pismo, w którym władza wdrażająca wskazała warunki, jakie należy spełnić aby przekazać oczyszczalnię wraz z zadłużeniem Laguny. Po zapoznaniu się z tymi warunkami, można stwierdzić, że je spełniamy. Nie ma działalności konkurencyjnej w naszej miejscowości, ponieważ nie ma drugiej oczyszczalni, która mogłaby przyjmować ścieki w tym mieście. Właścicielem spółki jest w 100% gmina, więc kolejny warunek jest również spełniony. Nie można spółki jednoosobowej przekształcić w Spółkę Akcyjną,  a gmina nie może zbyć udziałów w tej spółce przez 5 lat od momentu wybudowania  i końcowego odbioru oczyszczalni. W związku z tym zmniejszyłoby się zadłużenie gminy  o kwotę 7.000.000 zł. Przekazanie oczyszczalni odbyłoby się z dniem 1 stycznia 2008 r. Wiemy, jak na dzień dzisiejszy są oprocentowane kredyty które zaciągnęła Laguna. Jest to oprocentowanie bardzo wysokie np. na kredyt 2.200.000 złotych oprocentowanie wynosi na okres 3 miesięcy wigor plus 3 %, kredyt złotówkowy oprocentowanie w wysokości 4,5 % . Gmina poręczyła już Lagunie kredyt w wysokości 8.000.000 złotych. Aby objąć poręczeniem cały kredyt gmina musiałaby jeszcze udzielić gwarancji na kredyt w wysokości 4.500.000 zł. Wstępne warunki zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Zarząd Banku Nordea. Na ich podstawie Gmina mogłaby wynegocjować, że do momentu przejęcia Laguny przez miasto Laguna spłacałaby tylko same odsetki, raty kapitałowe zostałyby na ten okres zawieszone. Kredyt jaki pozostałby w wysokości nie 14.000.000 złotych tylko już 13.000.000 złotych zostałby znowu rozłożony na 15 lat. Najważniejsze jest to, że oprocentowanie zmieni się  z wigor plus 3% na wigor plus 0,3 %. W przypadku poręczenia kredytu przez gminę nie byłoby żadnych opłat manipulacyjnych, związanych z tymi zmianami. Każdy doskonale zdaje sobie sprawę jak jest różnica pomiędzy oprocentowaniem 0,3 % a 3 % przy takiej wysokości kredytu. Wychodzę z założenia, że na dzień dzisiejszy wszyscy radni, a mam podstawę aby tak myśleć po ostatnim naszym spotkaniu, chcą ratować Lagunę i wiedzą, że jedynym na dzień dzisiejszy rozwiązaniem jest przejęcie Laguny przez Gminę Gryfino. Odwlekanie podjęcia decyzji odnośnie poręczenia kredytu dla Laguny działa na nasza niekorzyść. Płacimy dodatkowe pieniądze, które moglibyśmy zaoszczędzić. W związku z tym, że nie jest przewidziana sesja w miesiącu lipcu i sierpniu oraz w związku z tym, że nie spodziewamy dodatkowych informacji w tym okresie, podejmiemy dzisiaj decyzję. Nie widzę sensu zwoływania następnej sesji, aby o tym problemie rozmawiać. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący i Wysoka Rado odważne decyzje procentują. Na bazie wyliczenia wysokości rat obciążenia rocznego przy kredycie w wysokości 14.000.000 złotych, w tej chwili po tej spłacie będzie około 13.000.000 złotych, roczne obciążenie byłoby w wysokości 1.400.000 złotych. Jeszcze raz powtarzam 1.400.000 złotych i nie przez 20 lat, tylko 15 lat. W tej chwili przez najbliższe 7 lat gmina powinna spłacać po 1.000.000 złotych rocznie kredytu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Po przekazaniu tego całego zadania dla PUK obciążenie gminy wzrosłoby o około 400.000 złotych, ponieważ dług wobec Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska spłacałaby ta jednostka, która zarabia na urządzeniach im przekazanych. Prawidłowo winno być tak, że budujemy pewne obiekty i je przekazujemy, ale ten kto na nich zarabia spłaca należności. Popieram zdanie radnych, że chcemy mieć rzetelny rachunek otwarcia zarówno w zakresie finansowym, stanu technicznego jak i w zakresie organizacyjno-prawnym. Urzędnicy wykonują czynności bieżące, w związku z czym nie jesteśmy w stanie własnymi siłami urzędu wypracować tej ekspertyzy. Do wypracowania tych potrzebni są rzetelni fachowcy i rzetelne opracowania. Niestety ekspertyzy kosztują, nikt nie zrobi dla gminy ekspertyzy za darmo. Kwota, która została przedstawiona Państwu, w wysokości 85.000 złotych za wykonanie ekspertyzy, wynika z pierwszych zebranych ofert na opracowanie analizy techniczno – ekonomicznej sytuacji Laguny. Stąd wynika kwota, która została zaplanowana w projekcie uchwały.

Radny Rafał Guga – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado mam pytanie do Pana Burmistrza. Na komisjach słyszeliśmy o tym, że kredyt ma być wzięty na 20 lat, natomiast od Pana Burmistrza słyszymy, że na 15 lat. Chciałbym, żeby Pan Burmistrz wyjaśnił, skąd wzięły się te nieścisłości. Jest to dosyć ważne, ponieważ Rada ma podjąć decyzję dotyczącą poręczenia kredytu.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – chciałem poprosić w imieniu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego o przerwę.

Wiceprzewodniczący Janusz Skrzypiński ogłosił przerwę do godziny 1315.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radna Elżbieta Kasprzyk – w imieniu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej oraz w imieniu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego zgłaszam wniosek o przerwanie sesji na okres 7 dni. Naszą decyzję argumentujemy tym, że oczekujemy dokumentów, które wskazywałyby na to, o czym rozmawialiśmy w gabinecie Pana Burmistrza tzn. umowa z firmą ASHTECH, umowa z PUK i ustalenie pozostałych kwestii.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, informuję Radę i Pana, że w ciągu 7 dni tych dokumentów nie będzie. Nie widzę takiej możliwości, aby dokumenty których Państwo zażądaliście były przygotowane w ciągu najbliższego miesiąca. Dziękuję.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, przerwanie sesji w rozumieniu Regulaminu Rady Miejskiej jest możliwe tylko w trybie i na warunkach określonych paragrafem 15 tego regulaminu. Ja go zacytuję expressis verbis jak on brzmi: „sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego obrad bądź radnego, rada może postanowić  o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji”. Proszę Państwa, ustęp 2 tego paragrafu powiada tak: „o przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ustępie 1 rada może postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwały”. Chciałbym zapytać wnioskodawców, jakie to są przeszkody uniemożliwiające dzisiaj podjęcie tej uchwały? Proszę w sposób wyczerpujący Wysokiej Radzie te powody przedstawić. W przeciwnym wypadku będę traktował ten wniosek jako gołosłowny, pozbawiony legitymacji zawartej w paragrafie 15. Oczekuję, że wnioskodawcy taksatywnie wymienią jakie widzą przeszkody uniemożliwiające podjęcie tej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ponieważ wnioskodawcami przerwania sesji na okres 7 dni są dwa kluby: Gryfińska Inicjatywa Samorządowa i Gryfińskie Przymierze Wyborcze pozwolę sobie zabrać głos i umotywować nasz wniosek. Po pierwsze, jeżeli chodzi o uchwałę nad którą procedujemy, w przekonaniu obu klubów, jest ona bezpośrednio związana także z drugą uchwałą. Panie Burmistrzu, odniosę się do tego, co pan powiedział. Oczywiście zmiany w budżecie dotyczą także innych dziedzin. Myślę, że wnioskodawcy po krótkiej naradzie będą mogli zmodyfikować swoje stanowisko, co do momentu złożenia wniosku i jego głosowania. Natomiast samo uzasadnienie przerwania sesji na okres 7 dni mieści się w takich ramach. Rada Nadzorcza Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino na posiedzeniu w minionym tygodniu podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na zbycie sieci oraz przepompowni Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych w Gryfinie za kwotę 350.000 złotych netto. Podjęła taką decyzję dlatego, żeby w momencie podpisywania umowy z firmą ASHTECH nie doszło do sytuacji, że  w momencie sprzedaży gruntu firmie ASHTECH stanie się także ona własnością sieci, ponieważ chcielibyśmy żeby administratorem sieci było Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Kwestie te powinny być całkowicie uregulowane. Stan faktyczny na dzień dzisiejszy jest taki, że w związku z wniesieniem przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych poważnego zastrzeżenia dotyczącego możliwości zrealizowania tej transakcji wątpliwa, a przynajmniej w pewnym zakresie niepewna jest także transakcja z firmą ASHTECH. Niepewna w zakresie wpływu środków finansowych na konto Fundacji. Radni Rady Miejskiej będą prowadzili rozmowy ze swoimi wyborcami i tłumaczyli podjętą, bądź nie podjętą decyzję o poręczeniu kredytu i będą musieli mieć do tego mocne uzasadnienie. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, w trakcie rozmowy z Panem Burmistrzem i z pozostałymi radnymi mówiłem, że jeżeli Gmina ma przejąć Centrum Wodne Laguna to wyrażając swoją opinię i opinię klubu GPW chcielibyśmy, aby w momencie, w którym wyrazimy zgodę na poręczenie kredytu, a poręczenie kredytu de facto będzie nie faktycznym ale jednak przejęciem CW Laguna, zaistniały warunki, które będą wskazywały że nasza decyzja jest racjonalna. Jeżeli na koncie Fundacji w momencie przejmowania jej przez Gminę Gryfino, czyli w przypadku poręczenia reszty kredytu, na koncie Fundacji będą znajdowały się pieniądze od firmy ASHTECH i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, będzie możliwość zajęcia takiego stanowiska przez bank, że będzie on gotowy do zmiany warunków finansowych kredytowania Laguny to stanowisko Rady Miejskiej w momencie podejmowania decyzji będzie inne niż w dniu dzisiejszym, kiedy każda z tych sytuacji jest dalece niepewna. Nie mam powodu podważać słów Pana Burmistrza o tym, że umowa z firmą ASHTECH rzeczywiście zostanie zawarta. Natomiast, czy zawarcie tej umowy będzie oznaczało rzeczywiste przepływy finansowe na konto Fundacji, co do tego są bardzo poważne wątpliwości. Wniosek obu połączonych klubów zmierzający do przerwania sesji i kontynuowania prac zwłaszcza nad tym drugim projektem uchwały zmierza do tego aby uzupełnić wszystkie niewiadome, które dzisiaj występują o informacje które pozwolą podejmować decyzje w warunkach, w których będzie istniało prawdopodobieństwo przychylenia się do koncepcji przedstawionej przez Pana Burmistrza. Wydaje się, że na tą chwilę osób w Radzie Miejskiej, które maja wątpliwości co do podejmowania decyzji w tych konkretnych warunkach, w których się znajdujemy jest zdecydowanie więcej niż tych którzy tych wątpliwości nie mają. Stąd wniosek o to, żeby uzbroić się w te argumenty, o których przed chwilą powiedziałem.

Radny Rafał Guga – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, po wtorkowym spotkaniu radnych byłem bardzo podbudowany. Dzisiaj niestety moje fundamenty trochę się zachwiały. Chcę powiedzieć, że ten temat powraca do nas jak bumerang i za każdym razem pokazujemy, że nie potrafimy się zmierzyć z tym problemem, odkładamy ten problem itd. Dla mnie zaczyna to po prostu być uciążliwe. Jeżeli, tak jak powiedział Pan Radny Nikitiński ktoś ma wątpliwości i tych osób jest więcej, mają one prawo zawsze się wstrzymać od głosu lub zagłosować przeciwko. Jeżeli mamy wprowadzone punkty do porządku obrad zrealizujmy je  i przestańmy odsuwać ten problem dalej udając później, że nie zdążyliśmy się nim zająć.

Radny Artur Nycz – jak bardzo musimy się zabezpieczyć w sprawie prostej umowy najmu części budynku Ośrodku Sportu i Rekreacji, jak długo dyskutowaliśmy jakie musimy zawrzeć punkty, a jak bardzo część radnych nie potrzebuje informacji i wiedzy, żeby podjąć decyzję  w kwestii 6.000.000 złotych. Jak łatwo przychodzi podjęcie decyzji co do 6.000.000 złotych, a jak bardzo chcemy się zabezpieczać w przypadku stosunkowo powszechnej umowy, umowy najmu. Przypomnę, że Rada już raz podjęła decyzję o poręczeniu kredytu. W przypadku ostatniej decyzji o poręczeniu kredytu miało być tak, kwota 2.500.000 złotych miała zostać wpłacona na zakup boiska. Dług wynosił wówczas około 7.500.000 złotych. Laguna miała zaciągnąć kredyt. Posiadając egzekucję komorniczą miała otrzymać 5.000.000 złotych kredytu. Stwierdzono, że Laguna go dostanie. Rada podnosiła, że w życiu Laguna nie dostanie kredytu w tej sytuacji. Skutek był taki, że ten kredyt, oczywiście trzeba było poręczyć. Co najmniej jedną z wątpliwości można rozstrzygnąć dzisiaj. Pan Burmistrz poinformował nas, że istnieje uchwała Rady Fundatorów Laguny o przejęciu CW Laguna. To w dużej mierze rozstrzygnie pewne wątpliwości. Myślę, że to nie jest problem, żeby zadzwonić teraz do biura Fundacji, poprosić o przesłanie tej uchwały faxem i co najmniej jedna wątpliwość w przeciągu 10 minut zostanie rozwiana. Jeżeli Panie Burmistrzu jest to możliwe bardzo bym prosił o skontaktowanie się z Fundacją i przedstawienie nam dzisiaj uchwały Rady Fundatorów Laguny o przejęciu Laguny.

Radny Marek Sanecki – Centrum Wodne Laguna to jest jeden z najwspanialszych obiektów w naszej gminie, powiecie i można powiedzieć, że w województwie. Spełnia on rolę  w zakresie kultury fizycznej. Jest odwiedzany przez 400.000 - 500.000 ludzi w skali roku. Niewątpliwie jest to obiekt ważny i dobrze działający. Przy jego budowie popełnione zostały pewne rodzaje błędów, o czym nikt nie dyskutuje. Był to obiekt jeden z pierwszych tego rodzaju w Polsce. Były to zupełnie inne czasy, kiedy możliwości finansowania tego obiektu przez Zespół Elektrowni Dolna Odra były inne, większe. Te czasy się zmieniły, dzisiaj już takiej możliwości już nie ma, a gmina ma obowiązek realizowania pewnych swoich zadań własnych. Zadania z zakresu kultury fizycznej do tych celów właśnie należą. Proszę zwrócić uwagę, że na dzisiejszej sesji podjęliśmy decyzję o wyasygnowaniu 201.000 złotych na zadania, które nie są zadaniami gminnymi. Mogliśmy tego nie robić. Natomiast zadania, które należą do naszych obowiązków nie chcemy realizować. Oczywiście są to duże pieniądze, ja tego wcale nie kwestionuję. Ale jest to naszym obowiązkiem i proszę zwrócić uwagę, że gdyby gmina chciała mieć taki obiekt i wybudować go od początku to na pewno musiałaby wydać większe pieniądze niż do tej pory wydała. Patrząc na takie wyważenie czy nam się to opłaca czy nie, uważam że mimo wszystko nam się opłaca. Nie chcę tłumaczyć tych osób, które kiedyś popełniły błędy w zakresie planowania. Kiedyś użyłem takiego określenia, które nawet znalazło się w prasie, że „skończyły się sny o potędze”. Oczywiście ten obiekt jest za duży, zostały użyte zbyt drogie materiały, bo nie koniecznie musiał być wykończony w marmurach. W trakcie budowy ten obiekt został przeprojektowany, została zmieniona część obiektu, gdzie jest sztuczna fala i rekreacja, poniesiono dodatkowe koszty. Kiedy podejmowano decyzje uważano, że są to decyzje racjonalne. Od kilku miesięcy w zasadzie powinniśmy ten obiekt przejąć. Gdybyśmy zrobili to już kilka miesięcy wcześniej to koszty byłyby mniejsze. Dzisiaj, jak nie podejmujmy tej decyzji to ta procedura będzie kosztowała. Każdy tydzień zwłoki to jest 5.000 złotych dla Centrum Wodnego Laguna. To jest tak jakbyśmy każdego tygodnia 5.000 złotych tracili. Jest to procedura, która niewątpliwie jest ryzykowna ale którą trzeba podjąć. Według mnie nawet gdyby transakcja z firmą ASHTECH miała nie dojść do skutku, to i tak powinniśmy ten obiekt przejąć.

Radny Stanisław Różański – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, wracam po raz kolejny do zapisu ustępu 2 paragrafu 15 Regulaminu Rady Miejskiej. Żaden z powołanych tutaj przed chwilą argumentów uzasadniających podjęcie dzisiaj decyzji o przerwaniu obrad nie ma istotnego znaczenia dla podjęcia tej uchwały. Przypomnę, że padły takie uzasadnienia: powołując się na uchwałę Rady Nadzorczej, powołując się na racjonalność decyzji  w tłumaczeniu wyborcom, powołując się na gołosłowne stwierdzenie „dalece niepewna uchwała”, uzupełnienie wszystkich niewiadomych dla koncepcji Burmistrza. To jest na zasadzie „rzucił granat i uciekł”. Przecież tu nie ma żadnych szczegółów. Po co przerywać sesję i odkładać decyzję. Wysoka Rado, powiedzmy sobie szczerze i otwarcie, że na tle tej sprawy mamy wyraźną rysę w Radzie. Rada podzieliła się na dwie grupy. Jedna grupa radnych chce bronić stan istniejący, druga grupa radnych chce nowego stanu, nowego porządku z nowym Prezesem na czele. Przegłosujmy dzisiaj tę decyzję. Jeżeli ustalimy, że ma być dalej to co jest, bronimy tego status quo. Ta grupa radnych weźmie odpowiedzialność na siebie za to. Proszę Państwa przed chwilą było powiedziane, czym jest Laguna. Powtórzę to, co mówię od samego początku. Laguna jest bryłką złota dla tej gminy. Niejedna gmina w Polsce chciałaby na swoim terenie mieć taki obiekt. Powinniśmy wspierać Burmistrza we wszystkich jego działaniach, żeby jak najszybciej przejąć ten obiekt do zasobów mienia komunalnego. Trzeba zrobić porządek. Wspierajmy Burmistrza w tych działaniach a nie działajmy na przewlekłość w imię jakichś bliżej nie sprecyzowanych wątpliwości. Jest to gra na zwłokę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Szanowni Państwo radny Stanisław Różański był uprzejmy powołać się na zapisy paragrafu 15 Regulaminu Rady. Ja jeszcze raz może przypomnę, że o przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ustępie 1 „rada może postanowić ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne przewidziane przeszkody uniemożliwiające radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwały”. Nie mam takiej pewności ale może się tak zdarzyć, że jeszcze ktoś oprócz Radnego Różańskiego nie podziela tych poglądów, więc jeszcze raz powtórzę, że materiały o które się ubiegamy są podstawą do ocenienia sytuacji finansowej Fundacji w momencie podejmowania uchwały. Pan Burmistrz mówi, że dostarczenie tych materiałów w tak krótkim okresie czasu nie jest możliwe. Wiemy że jeden z tych materiałów będzie tak na prawdę do dyspozycji Gminy Gryfino już dzisiaj. Szanowni Państwo jeżeli mamy już tak rozmawiać o Lagunie, ja jako człowiek, który o tej instytucji wie dosyć dużo podzielę się w takim razie pewnymi informacjami z radnymi. Powiem o kwestiach, które zamierzałem zachować na czas kiedy będziemy podejmowali decyzję o poręczeniu kredytu, bo sądziłem, że dziś takiej decyzji jednak podejmować nie będziemy. Ponieważ jednak dyskusja zmierza w tym kierunku i podają przeróżne argumenty, powiedzmy sobie prawdę, że to nie jest tylko kwestia tego, że Fundacja ma za duże gabaryty. To nie jest również kwestia tego, że Fundacja była źle zarządzana. W protokołach posiedzeń Rady Nadzorczej Fundacji są takie materiały, które świadczą o tym, że w przeszłości przedstawiciele organów Fundacji działali na jej szkodę. Ja nie podejmuję daleko idących rozważań natury formalno-prawnej, ale osoby, które zasiadają w tych gremiach takie wątpliwości mieli wielokrotnie. Jak można było w przeszłości zeznawać przez Sądem Gospodarczym w Poznaniu na niekorzyść Fundacji? Dziś oczywiście możemy powiedzieć tylko tyle, że „było, minęło”. Ja tak do problemu nie podchodzę. W momencie podejmowania decyzji o przejęciu tego majątku osobiście muszę mieć stu procentową pewność, że moja decyzja jest słuszna. Dzisiaj takiej pewności nie mam. To nie jest zła wola wobec Pana Burmistrza tylko to jest mój skrajny egoizm polegający na tym, że chcę mieć komfort podejmowania decyzji. Dzisiaj tego komfortu brakuje mi, brakuje również wielu pozostałym radnym w Radzie Miejskiej w Gryfinie. Nasz wniosek wyczerpuje zatem w znacznej mierze, jeżeli nie w stu procentach zapisy paragrafu 15 Regulaminu Rady Miejskiej i proszę Pana Przewodniczącego o to, żebyśmy poddali ten wniosek pod głosowanie i zdecydowali o tym, czy dyskusje nad tymi projektami będziemy kontynuowali po przerwie, którą określiła Pani Przewodnicząca Klubu. Widzę potrzebę, aby zastanowić się nad modyfikacją tego wniosku. Jeżeli będzie taka sugestia ze strony Pana Burmistrza to z pewnością wspólni wnioskodawcy za chwilę się zastanowią nad tym, żeby przesunąć głosowanie tego wniosku po punkcie obrad, w którym jesteśmy, dlatego, że wiąże się to z wieloma istotnymi sprawami Gminy Gryfino w innych dziedzinach. 

Radny Artur Nycz – przede wszystkim chcę powiedzieć, że próby zrobienia przez pana Radnego Różańskiego sprawy politycznej z tej uchwały są po prostu nieuprawnione. Jeżeli dla radnego Różańskiego kwestia podjęcia tej decyzji jest prosta i bardzo łatwa i woli tracić czas na dyskusje o przecinkach i myślnikach, a nie nad kwestią poręczenia kredytu  w wysokości 6.000.000 złotych to jest sprawa Radnego Różańskiego. Niech nikomu nie odmawia prawa do tego w tej sprawie żądać dodatkowych, czy też większej ilości informacji. Panie Radny Różański mniej polityki, więcej merytoryki w tej sprawie. Panie Burmistrzu nad taką sprawą nie powinno się podejmować decyzji na zasadzie, ja lubię Burmistrza bądź nie go nie lubię, wierzę Burmistrzowi lub mu nie wierzę, więc głosuję na tak lub na nie. Chciałbym otrzymać dwa dokumenty w tej sprawie. Po pierwsze uchwałę Rady Fundatorów Laguny wyrażającą zgodę na przejęcie obiektu, dlatego, że na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że Fundacji nadal grozi upadłość. Może do niej doprowadzić bank, nie musi tego zrobić gmina, o czym doskonale wiedzą fundatorzy. Największym wierzycielem Fundacji jest bank, w tej sytuacji Nordea. Jeżeli Gmina poręczy kredyt Fundacja przestanie być partnerem dla Banku Nordea. Będzie nim gmina i bank będzie dochodził należności od Gminy. Zmienia to diametralnie sytuację Laguny. Jeżeli nie ma uchwały Rady Fundatorów, to nikt nie może powiedzieć, że ma stu procentową pewność, że któryś z fundatorów nie zmieni zdania i nie stwierdzi, że skoro Laguna jest zabezpieczona przed upadłością to może sobie dalej funkcjonować i nie ma potrzeby jej przejmowania. Wszyscy wiemy jaka była sytuacja Fundacji, wszyscy wiemy, że w kwestii zarządzania Fundacją można mieć wątpliwości i że jedynym sposobem, żeby to zmienić jest przejęcie CW Laguna. Chcę mieć gwarancję, że żaden z Fundatorów nie wycofa się z decyzji przejęcia CW Laguna. Jaki był problem Panie Burmistrzu, aby do dnia dzisiejszego przedyskutować z bankiem konkretnej propozycję, która brzmi „w sytuacji, w której Rada Miejska podejmie uchwałę o poręczeniu kredyt będzie udzielony na określonych warunkach, czy też obniżony lub też jego warunki zostaną ustalone w dany sposób. Niech to będzie poważna propozycja, a nie na zasadzie przeznaczenia do negocjacji. Tu jest odwrócona kolejność Panie Burmistrzu. Najpierw negocjacje i umowa  z bankiem, a dopiero później uchwała Rady Miejskiej. W sytuacji, w której nie ma uchwały nie ma poręczenia, a nie odwrotnie.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – zwracam się do wnioskodawców, czy wniosek będzie głosowany po punkcie XVII obrad zmiany w budżecie Gminy Gryfino?

Radny Stanisław Różański - został uchwalony porządek obrad, nikt nie zgłosił do niego poprawki, w związku z tym jesteśmy na etapie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu. Pańskie pytanie jest niezasadne.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – panie radny dziękuję bardzo za uwagę, ale chciałem panu powiedzieć, że w trakcie dyskusji padł wniosek. Zwracam się do wnioskodawców, czy ten wniosek podtrzymują i czy będzie głosowany w następnym punkcie obrad. Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący stwierdził, że w projekcie są inne zmiany dot. przeniesienia środków finansowych. Dlatego pytam wnioskodawców, czy wniosek będzie głosowany w następnym punkcie po rozpatrzeniu punktu dotyczącego zmian w budżecie gminy.

Radny Stanisław Różański – tylko taka jest możliwość z punktu widzenia porządku obrad.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – ponieważ wniosek był skonstruowany przez dwa kluby radnych w porozumieniu z Panią Przewodniczącą decydujemy, że ten wniosek zostanie przedstawiony po zakończeniu dyskusji i podjęciu uchwały dotyczącej zmian  w budżecie gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – dyskutujemy w tej chwili nad zmianami w budżecie gminy na 2007 rok. Czy są pytania do projektu uchwały?

Nikt nie zabrał głosu w sprawie podjęcia w/w. uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie projekt uchwały w w/w sprawie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych, w głosowaniu wzięło udział 12 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 5 radnych, przeciwko przyjęciu projektu głosowało 3 radnych. Od głosu wstrzymało się 4 radnych. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok. przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/106/07 stanowi załącznik nr 26.

Ad. XVIII Udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – został zgłoszony wniosek dwóch klubów radnych i odbyła się dyskusja. Przystępujemy do głosowania wniosku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przerwaniem sesji Rady Miejskiej do dnia 5 lipca 2007 r. do godziny 1400?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie w/w wniosek.  W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 8 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński stwierdził, że wniosek należy poddać jeszcze raz pod głosowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poprosił o 5 minut przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 5 minut przerwy.

Po wznowieniu obrad Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poddał pod głosowanie po raz kolejny w/w wniosek, w związku z tym, że wniosek nie został rozstrzygnięty  w poprzednim głosowaniu. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 16 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przeciwko przyjęciu wniosku głosowało 7 radnych. Od głosu wstrzymał się 1 radny.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił przerwę w obradach do dnia 5 lipca br. do godziny 1400.

 

ciąg dalszy sesji w dniu 5 lipca 2007 r. godz. 1400

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn wznowił obrady Rady Miejskiej w Gryfinie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w porządku obrad mamy punkt XVIII, czyli udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście  i Gminie Gryfino. Do Prezydium Rady wpłynął dodatkowy projekt uchwały. Jest to druk  nr 14/X w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2007 r. Pan Burmistrz proponuje zwiększenie wydatków gminy o kwotę 2.000 złotych w celu usunięcia skutków klęski żywiołowej w miejscowości Kunów w województwie świętokrzyskim. 
Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kunów stanowi załącznik nr 27.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, nic istotnego  w kwestii Laguny nie wydarzyło się, oprócz tego, że został podpisany akt notarialny sprzedania gruntu za kwotę 3.000.000 złotych spółce ASHTECH. W związku z tym wycofuję uchwałę o poręczeniu kredytu. Proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały dotyczącej udzielenia pomocy gminie Kunów. Nieszczęścia zdarzają się wszędzie, kiedyś może przydarzyć się nam. Być może kiedyś my będziemy występowali z apelem o udzielenie pomocy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie wniosek o wyrażenie zgodny na zmianę porządku obrad. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Głosów przeciwnych nie było.  Nowa wersja porządku obrad stanowi załącznik nr 28.

Radny Rafał Guga – chciałbym zapytać Pani Skarbnik, czy kwota ta nie mogłaby ulec zwiększeniu, ponieważ kwota 2.000 złotych, jak na pomoc dla gminy, która uległa klęsce żywiołowej trochę niepoważnie wygląda. Jest to właściwie tylko intencja pomocy z naszej strony. Sami Państwo wiedzą, że 2.000 złotych jest kwotą skromną. Jeżeli oczywiście jest taka wola, to mam pytanie, czy byłaby możliwość przeznaczenia trochę większej kwoty.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie mamy funduszy na takie cele. Jeżeli każda  z gmin przeznaczy na pomoc taką ilość środków finansowych to zgromadzi się dość duża  i pokaźna kwota.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy pan Radny zgłasza wniosek  o zwiększenie tej kwoty?

Radny Rafał Guga – nie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poddał pod głosowanie projekt uchwały  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych, obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów wstrzymujących się i przeciwnych nie było.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany  w budżecie gminy na 2007 r. przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR X/107/07 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XIX Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zgodnie z przyjętym zwyczajem na wszystkie interpelacje zostaną udzielone odpowiedzi na piśmie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy w związku z wypowiedzią Pana Burmistrza ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos?

Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Ad. XX Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado, chciałem poinformować, iż w dniu dzisiejszym składam dla radnych oświadczenie. Oświadczenie zostaje złożone w jednym egzemplarzu na ręce Przewodniczącego Rady, pozostałe składam do wiadomości radnych do Biura Obsługi Rady.
Oświadczenie Radnego Stanisława Różańskiego stanowi załącznik nr 30.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Szanowni Państwo chciałem odnieść się do zdecydowanie ważniejszej kwestii niż popisy poszczególnych radnych na sesjach i komisjach. Chciałem porozmawiać i złożyć oficjalny wniosek skonsultowany z panem Przewodniczącym. Mam nadzieję, że wszyscy radni w najbliższym czasie zapoznają się z protokołem z kontroli przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową, a Komisja Rewizyjna zrobi z tego materiału odpowiedni użytek. Państwo będziecie mieli pełna wiedzę na temat o czym w ogóle rozmawiamy. Nie chciałbym, aby była sytuacja, że na sesji dyskutujemy o przecinkach, myślnikach i innych podobnych sprawach, natomiast jak dyskutujemy o przejęciu CW Laguna jesteśmy traktowani jako zło konieczne i mamy głosować tak jak komuś się podoba. Swój wniosek chcę poprzeć krótkimi cytatami, bo protokół jest bardzo obszerny i dotyczy bardzo wielu zagadnień. Kwestie, które są w nim zapisane powinny stać się obiektem wnikliwej uwagi każdego z radnych, a szczególnie radnych Komisji Rewizyjnej. Pan Przewodniczący zapewnił mnie, że protokół został przekazany do Komisji Rewizyjnej. W pierwszym punkcie protokołu kontroli czytamy:
„W 1993 r. utworzono fundację pod nazwą Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieści i Gminie Gryfino. Na majątek Fundacji Gmina wniosła aport w postaci prawa własności gruntu o powierzchni 61.364 m2. w 1993r. i 2.362 m2 w 1995 r. Przepisy art. 4, 4a i 4b ustawy z 29 kwietnia 1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości nie określały możliwości przekazywania nieruchomości stanowiących własność gminy jako majątek tworzonej fundacji, za co odpowiedzialność ponosi Przewodniczący Zarządu – str. 2  i 3 protokołu”. To jest pierwsza kwestia i takich spraw na kolejnych stronach jest mnóstwo. Interesującą lekturą są zarzuty dotyczące przekazywania dotacji Fundacji w latach 2003, 2004 i 2005. Przypominam sobie taką sytuację, kiedy rozmawialiśmy o Centrum Wodnym Laguna i o mocnych naciskach na to, żeby dotacje przekazać. W tym protokole są takie zapisy, które wprost mówią o tym, że dotacje przekazywano, rozliczano niezgodnie z prawem. Są także zapisy, które mówią o tym, że pieniądze z gminnej kasy były przekazywane na konta prywatnej firmy. Są także zapisy o tym, że pieniądze były pożyczane Lagunie i nie zwracane, natomiast gmina otrzymywała za to jakąś określoną ilość biletów. Materiał jest bardzo obszerny. Każdy radny, który wnikliwie zapozna się z tym materiałem wysnuje taki wniosek, jaki wysnuła Regionalna Izba Obrachunkowa. Od momentu utworzenia Fundacji po dzień dzisiejszy mamy do czynienia z permanentnym łamaniem prawa. Szanowni Państwo ten protokół powstał w marcu, a do dzisiaj nie ma go na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. A powinien być tak jak wszystkie inne protokoły kontrolne. Jednak nie ma go. Jest to materiał podstawowy do tego, żeby zacząć wreszcie poważnie rozmawiać o przyszłości CW Laguna. My nie możemy dowolnie zachowywać się w każdej sprawie, bo na nas też ciąży odpowiedzialność. Nie jest tak, że podniesiemy rękę za podjęciem uchwały i jesteśmy bezkarni. Na Radzie też ciąży odpowiedzialność, a jesteśmy naciskani do podejmowania decyzji w obliczu permanentnego łamania prawa. Protokół jest w Biurze Obsługi Rady. Pan Przewodniczący przekazał materiał do Komisji Rewizyjnej. Ja będę czekał na efekty pracy Komisji Rewizyjnej i wnioski wynikające z zajęcia się tym materiałem. Chciałem jeszcze krótko odnieść się do wystąpienia Radnego Stanisława Różańskiego. Jaki jest stan faktyczny ci, którzy biorą udział w posiedzeniach Rady Miejskiej wiedzą. Jest taka mądra anegdota, która mówi, że był taki król Michał Korybut - Wiśniowiecki, który mówił 5 językami i w żadnym z nich nie miał nic do powiedzenia swoim rodakom. Opisy znajomości łaciny zwłaszcza wobec człowieka, który kończył studia humanistyczne nie robią żadnego wrażenia.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałem powiedzieć, że protokół, o którym mówił pan Radny Nikitiński wpłynął do Prezydium Rady w marcu 2007 r., Jednocześnie w marcu zadysponowałem, żeby został przekazany Komisji Rewizyjnej. Z mojego ustalenia wynika, że taki protokół został przekazany. Ani Pan Burmistrz, ani pracownicy Urzędu w odniesieniu do Rady z tego dokumentu nie robiły tajemnicy.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – w imieniu Komisji Rewizyjnej powiem, że wiemy że taki protokół wpłynął. Panie Przewodniczący nie jest to tak, że protokół został udostępniony Komisji. Komisja Rewizyjna zapoznała się z protokołem. Dostaliśmy informację, od Pana Burmistrza, że kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej jeszcze się nie zakończyła, nie ma wniosków pokontrolnych dlatego protokół nie został przedstawiony Komisji, żeby członkowie komisji mogli spokojnie się z nim zapoznać. Wiadomo, że Urząd pracuje od godziny 730 do 1530, a każdy z członków komisji chciałby się z nim zapoznać nie tylko tutaj w urzędzie ale również i w domu. Wniosków pokontrolnych jeszcze nie dostaliśmy. Komisja Rewizyjna zawiesiła na tą chwilę prace w sprawie kontroli dotyczącej przeznaczenia dotacji dla Fundacji. Nie jest tak do końca, że Komisja Rewizyjna dostaje dokumenty. Protokół mieliśmy do wglądu, pan Burmistrz się ze mną zgodzi. Pani Sekretarz była na komisji, otrzymaliśmy informację, że kontrola podobno jeszcze się nie zakończyła. Dokumentów w tej sprawie Komisja Rewizyjna nie otrzymała.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – nie chciałbym tutaj abyśmy wymieniali się różnymi poglądami i zarzutami. Wiem tylko jedno, że w Biurze Obsługi Rady znajduje się ten dokument i jest na nim dopisek z dnia 26 marca 2007r. „przekazać protokół do wiadomości Komisji Rewizyjnej”.

Kierownik Biura Obsługi Rady Alicja Szacoń – Komisja Rewizyjna otrzymała do wglądu protokół z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wykorzystania dotacji dla Fundacji na zadania własne. Komisja nie otrzymała kserokopii tego dokumentu. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej została poinformowana o otrzymaniu dokumentu zawierającego zalecenia i wnioski pokontrolne z Regionalnej Izby Obrachunkowej, parafowanego przez Przewodniczącego Rady dnia 23 marca 2007r. Przewodnicząca Komisji nie zwołała posiedzenia Komisji, której przedmiotem obrad stał by się ten dokument.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – rozumiem. Treść dokumentu była przekazana. Nie chciałbym w tym zakresie robić dyskusji. Proszę panią Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o zweryfikowanie tych informacji, które zostały podane.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – jeżeli Komisja Rewizyjna ma się zająć tą sprawą i Pan Nikitiński ponawia swój wniosek, to ja chciałam powiedzieć, że my takich dokumentów nie otrzymaliśmy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – pani Przewodnicząca, w tym temacie podyskutujemy po sesji lub w innym terminie. Dzisiaj nie będziemy na ten temat się spierać.

Radny Artur Nycz – chciałem zapytać o wycofanie uchwały z dzisiejszej sesji. Na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o uchwale Rady Fundatorów Fundacji, wyrażającej zgodę na przejęcie Laguny. Wszyscy radni o tym słyszeli na spotkaniu z Panem Burmistrzem, a Pan Burmistrz poinformował nas, że taka uchwała istnieje. W związku z tym panie Burmistrzu mam pytanie. Czy uchwała Rady Fundatorów istnieje? Jeżeli tak, to być może nie została nam przedstawiona dlatego, że uchwała miała być wycofana. Jeżeli nie, czy mam uznać, że radni zostali okłamani?

Burmistrz Henryk Piłat – odpowiedź zostanie udzielona na piśmie.

Radny Stanisław Różański – Wysoka Rado ja składam przeciwny wniosek, gdy chodzi o ten materiał dotyczący kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej. Protokół pokontrolny stanowi zgodnie z przepisami o prowadzeniu kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową tylko część czynności kontrolnych. Cała kontrola jest zakończona wówczas, jeśli sporządzone są dwa dokumenty. Pierwszy dokument, który odzwierciedla stan faktyczny sprawy tj. protokół pokontrolny. Drugi dokument, który stanowi zwieńczenie kontroli to są zalecenia pokontrolne. Pani Przewodnicząca Komisji, dopóki nie mamy tych dwóch dokumentów obrady naszej komisji są czasem straconym. Proponuję, żebyśmy się zebrali tylko wówczas jeżeli będą te dwa dokumenty łącznie przedstawione komisji do analiz.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Szanowni Państwo, Wysoka Rado jeśli mogę wyrazić swoje stanowisko to myślę, że w tej sprawie Komisja Rewizyjna po kolejnym posiedzeniu przedstawi konkretne propozycje dla Rady Miejskiej.

Radny Artur Nycz – zostaliśmy poinformowani o tym, że istnieje uchwała Rady Fundatorów wyrażająca zgodę na przejęcie Fundacji. Chcę wiedzieć, dlaczego zostałem okłamany? Chyba, że uchwała istnieje, jeżeli tak to proszę o przekazanie jej do wglądu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Wysoka Rado, pan Burmistrz skorzystał  z oświadczenia, że złoży oświadczenie na piśmie. Nie jest w kompetencji Rady zmuszanie Pana Burmistrza do udzielenia w dniu dzisiejszym odpowiedzi w tym zakresie. Mogę tylko powiedzieć, że w dniu wczorajszym klub radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej przedyskutował sprawę poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego. Pan Burmistrz wyraził pogląd, że dzięki uchwale Rady Miejskiej dotyczącej zmian w budżecie na 2007 r. skłaniającej Burmistrza do wydania środków finansowych na sporządzenie odpowiednich ekspertyz o stanie fundacji wszyscy radni otrzymają pełen materiał przed głosowaniem dotyczącym poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu. Myślę, że w tym zakresie jesteśmy wszyscy zgodni. Takie dokumenty dla radnego są niezwykle ważne.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – Pan Burmistrz na ostatniej sesji mówił, że nie widzi konieczności zwoływania sesji w okresie wakacyjnym. Złożyłem deklarację, że jeśli będą istotne i ważne sprawy do poruszenia Przewodniczący Rady taką sesję w okresie wakacyjnym zwoła. Na dzień dzisiejszy takie wnioski nie wpłynęły, więc tego nie przewiduję. Bez ważnych powodów sesja zwoływana nie będzie.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął obrady X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załączniki nr 1 i 2,
 2. Lista obecności sołtysów – załącznik nr 3,
 3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4,
 4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 6. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino - załącznik nr 7,
 7. Lokalny Program Rewitalizacji - załącznik nr 8,
 8. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej – załącznik nr 9,
 9. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 10,
 10. UCHWAŁA NR X/91/07 - załącznik nr 11,
 11. UCHWAŁA NR X/92/07 - załącznik nr 12,
 12. UCHWAŁA NR X/93/07 - załącznik nr 13,
 13. UCHWAŁA NR X/94/07 - załącznik nr 14,
 14. UCHWAŁA NR X/95/07 - załącznik nr 15,
 15. UCHWAŁA NR X/96/07 - załącznik nr 16,
 16. UCHWAŁA NR X/97/07 - załącznik nr 17,
 17. UCHWAŁA NR X/98/07 - załącznik nr 18,
 18. UCHWAŁA NR X/99/07 - załącznik nr 19,
 19. UCHWAŁA NR X/100/07 - załącznik nr 20,
 20. UCHWAŁA NR X/101/07 - załącznik nr 21,
 21. UCHWAŁA NR X/102/07 - załącznik nr 22,
 22. UCHWAŁA NR X/103/07 - załącznik nr 23,
 23. UCHWAŁA NR X/104/07 - załącznik nr 24,
 24. UCHWAŁA NR X/105/07 - załącznik nr 25,
 25. UCHWAŁA NR X/106/07 - załącznik nr 26,
 26. Pismo Burmistrza Miasta i Gminy Kunów - załącznik nr 27,
 27. Nowa wersja porządku obrad - załącznik nr 28,
 28. UCHWAŁA NR X/107/07 - załącznik nr 29,
 29. Oświadczenie radnego Stanisława Różańskiego - załącznik nr 30.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

 

Protokół sporządziły:
Alicja Szacoń
Małgorzata Bielecka