Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na X  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie

Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radna Elżbieta Kasprzyk
146/X/07
– działka nr 117 w Wirowie przeznaczona miała zostać na urządzenie zajazdu dla autobusu szkolnego i dla realizacji potrzeb wsi. Jest to działka prywatna od wielu lat wykorzystywana w tym celu. 7 września 2006 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wykupu tej nieruchomości po dokonaniu podziału geodezyjnego i wyceny. Dlaczego tak długo trwają te procedury? Proszę o załatwienie sprawy.

147/X/07 – kiedy rozpoczną się procedury związane ze sporządzeniem kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej w Wirowie? W budżecie gminy na 2007 r. Rada Miejska przeznaczyła na ten cel środki.

148/X/07 – kiedy zostanie przywrócona do użytkowania przez rolników droga gminna na działce nr 30 w Wirowie, która została zaorana? Podobna sytuacja jest również w Chwastnicy, gdzie drogi gminne są bezprawnie zaorane.

149/X/07 - na prośbę mieszkańców miejscowości Wirów udałam się wraz z sołtysem na działkę gminną nr 18 obręb Wirów, w sprawie której Starostwo Powiatowe wydało decyzję zezwalającą na usunięcie 8 klonów. Mieszkańcy zwracają uwagę, że jest to teren po byłym cmentarzu niemieckim, obecnie wykorzystywany jako składowisko odpadów budowlanych. W decyzji jest mowa o tym, że drzewa te są obumarłe, co nie jest prawdą, bo żadne z tych drzew nie obumarło, część z nich jest chora, część jest podpalana, co wskazuje na celowe działanie tak, aby drzewa te obumarły. Proszę o ponowne zajęcie się sprawą.

150/X/07 – przyniosłam na dzisiejszą sesję wodę pitną, jaką używają mieszkańcy cegielni. Z tej wody korzysta 6 rodzin. Uzyskali oni zapewnienie, że w miesiącu maju rozpoczną się prace związane z podłączeniem do kanalizacji. Nic w tej sprawie do dnia dzisiejszego się nie dzieje. Proszę o zajęcie się sprawą.

151/X/07 – w lutym br. zwróciłam się do Burmistrza z pismem w sprawie wyrównania nawierzchni boiska do siatkówki przy świetlicy wiejskiej w Wełtyniu. Są to prace nie wymagające wielkich nakładów. Konieczne jest również przycięcie konarów drzew. W tej chwili nie czas aby prowadzić tego typu prace, ale mam nadzieję, że jesienią sprawa zostanie załatwiona.

152/X/07 – mieszkańcy miejscowości Żórawki proszą o naprawę dróg gminnych i powiatowych na terenie tej miejscowości. W tym roku w zakresie poprawy stanu dróg nie podjęto jeszcze żadnych działań. Drogi te są w stanie katastrofalnym. Mieszkańcy proszą także o uzupełnienie brakującego oświetlenia. Proszę o zajęcie się sprawą.

153/X/07 – proszę o wykonanie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Żórawki, jest to jedyna miejscowość na terenie gminy, która nie posiada placu zabaw.

154/X/07 – mieszkańcy sąsiadujący z działką gminną nr 176/11 proszą o wykonanie oświetlenia przyległego placu. Jest to teren nieoświetlony, niebezpieczny, na którym przesiadują osoby zakłócające ciszę nocną. Sprawa ta była już zgłaszana, wystarczy umieszczenie jednej lampy na budynku.

155/X/07 – kiedy zostanie przywrócona do użytkowania przez rolników droga dojazdowa do pól – działka 270 w Bartkowie? Na początku roku zwracałam uwagę, że jest to sprawa bardzo pilna, bo rolnicy nie mają możliwości dojazdu do pół, a niedługo zaczynają się żniwa. Proszę potraktować tą sprawę jako priorytetową.

156/X/07 – interpelowałam w sprawie konieczności przycięcia drzew w miejscowościach Drzenin i Bartkowo. Otrzymałam ze Starostwa Powiatowego odpowiedź, że po rozstrzygnięciu konkursu na wycinkę drzew zostaną podjęte działania. Czy konkurs ten został rozstrzygnięty? Jeżeli tak, to ponawiam prośbę o realizację zadania.

157/X/07 – proszę o przycięcie suchych konarów drzew na działce gminnej przy placu zabaw w miejscowości Bartkowo. Nad placem zwisają suche konary, które w każdej chwili mogą spaść na bawiące się dzieci. Otrzymałam obietnicę, że prace te zostaną wykonane, ale sprawa ta do dziś nie została załatwiona.

158/X/07 – moja interpelacja dotyczy dróg powiatowych na terenach wiejskich, które w tym roku w ogóle nie są obkoszone. Otrzymałam informację, iż na te zadania został rozstrzygnięty przetarg i została wyłoniona firma do wykonania tych prac. Proszę o niezwłoczne podjęcie działań w tym zakresie, bo wyjazd z tych dróg na drogi główne stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.

159/X/07 – proszę o wykoszenie boisk w miejscowościach wiejskich, głównie w tych, w których nie działają LZS-y. W okresie wakacji chcemy zagospodarować dzieciom czas w taki sposób, aby dzieci spędziły go zdrowo i bezpiecznie. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Stanisław Różański
160/X/07
– zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Lipowej w Pniewie o zainstalowanie przynajmniej czterech lamp oświetleniowych. Przy tej ulicy zamieszkało 14 rodzin z małymi dziećmi i w perspektywie zbliżającej się jesieni rodziny te są zaniepokojone o bezpieczeństwo swoich dzieci. Smaczku tej sprawie dodaje fakt, iż połowa mieszkańców tej ulicy to pracownicy Elektrowni Dolna Odra. Przypomina mi się powiedzenie o szewcu, który bez butów chodzi. Nie chciałbym otrzymać odpowiedzi, że zadanie to nie może zostać zrealizowane ze względu na brak środków finansowych. Deklaruję, iż rodziny te, łącznie z moją osobą, gotowe są partycypować w rozwiązaniu tego problemu i pokryciu części kosztów zainstalowania tych czterech lamp w sposób prowizoryczny ale bezpieczny.
Mam 9 zapytań dotyczących zgłoszonych przez mnie interpelacji.

161/X/07 – na jakim etapie znajduje się realizacja zadania inwestycyjnego gazociąg Pniewo- Żórawki? Nie chcę przypominać historii tej sprawy, bowiem ona jest powszechnie znana. Chciałbym zapytać, co dalej z tą inwestycją?

162/X/07 – otrzymałem wyjaśnienia na zgłoszoną interpelację w sprawie organizacji ruchu na ul. 9 Maja, z którymi się nie zgadzam. Złożyłem w tej sprawie pismo z kontrargumentami. Od 26 marca czekam na odpowiedź w tej sprawie.

163/X/07 – 15 marca zgłosiłem interpelację w sprawie poczty w Pniewie. Otrzymałem do wiadomości pismo o skierowaniu tej sprawy do odpowiednich służb w Szczecinie. Jeśli składam interpelację, to oczekuję, że ktoś, kto będzie ją załatwiał, nie będzie bawił się tylko w skrzynkę przekazową, bo wtedy istota interpelacji zaciera się. Oczekuję, że w sytuacji, kiedy uznaje się moją interpelację za słuszną, przekazać stanowisko. Inaczej, to jest tylko przekazanie do załatwienia według właściwości. W następnych sprawach oczekuję merytorycznego stanowiska w sprawie. Jeżeli zgłaszam z tego miejsca daną sprawę, to poddaje ją analizie, czy ona jest słuszna i jak regulują tę sprawę przepisy. Dla mnie te sprawy są najważniejsze, bo dla mnie najważniejsi są wyborcy. To oni obdarzyli mnie mandatem zaufania, to oni oczekują ode mnie skutecznego załatwiania ich spraw. Nie interesuje mnie co kierownicy wydziałów o mnie mówią i do kogo się skarżą. Ich obowiązkiem jest udzielić rzetelnej odpowiedzi. Nie będę więcej czytał odpowiedzi, które będą starały się pozbyć mnie. Nie pozbędzie się mnie nikt.

164/X/07 – proszę o informację w sprawie weryfikacji deklaracji podatkowych Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Jakie prace zostały wykonane, co jeszcze jest do wykonania i na jakim etapie sprawa się znajduje. Ostatnie wyjaśnienia z 8 maja mam nadzieję są na dzisiaj nieaktualne.

165/X/07 – otrzymałem w dniu 15 maja wyjaśnienia, że zostanie mi doręczona lista mieszkaniowa osób oczekujących na przydział mieszkań. Mówię to w kontekście najemców budynku w Pniewie, w którym ma być świetlica. Do dnia dzisiejszego żadnej wiadomości w tej sprawie nie otrzymałem.

166/X/07 – skoro Pani Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska występuje o dokonanie przesunięć budżetowych uznając że zakup kruszarki ma istotne znaczenie dla gminy, to oczekuję odpowiedzi, co dalej w tej sprawie się dzieje.

167/X/07 – w okresie kampanii wyborczej podnoszona był sprawa dostępu do Internetu dla dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Sam reprezentuję to środowisko i bardzo mi zależy, aby miało ono również dostęp do Internetu. Rysowałem z tej mównicy określony kształt załatwienia tej sprawy. Wyśmiano mnie, że lobuje na czyjąś rzecz. Oczekują w odpowiedzi na to konstruktywnych propozycji, w jaki sposób sprawa ta zostanie załatwiona.

168/X/07 – ulica Kasztanowa w Pniewie nie nadaje się w tej chwili do użytkowania. Nie jest możliwe dalsze czekanie i wyznaczanie kolejnych terminów. Ulica ta wymaga natychmiastowej naprawy. W 1999 roku mieszkańcy wystąpili po raz pierwszy ze zbiorową skargą w tej sprawie. Myślę, że nie musimy obchodzić w tej sprawie dziesięciolecia.

Radna Wanda Kmieciak
169/X/07
– proszę o zamontowanie ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Czepinie. Ogrzewanie elektrycznie działające obecnie nie spełnia swojej roli. W świetlicy jest zimno, dzieci zimą na zajęciach siedzą w kurtkach. Warto byłoby poprawić warunki funkcjonowania świetlicy.

170/X/07 – w maju oddana została nowa remiza strażacka w Radziszewie. Jest to obiekt wysokiej klasy, jednak brakuje tam wykończenia podwórza. Należało by to podwórze wyłożyć kostką, która jest estetyczna i bezpieczna. Proszę o zajęcie się sprawą.

171/X/07 – w Czepinie przy wyjeździe z ulicy Topolowej na drogę krajową nr 31 zostało uszkodzone lustro. Jest to miejsce bardzo niebezpieczne. Proszę o wymianę lustra.

Radny Marek Sanecki
172/X/07
– miał zostać przygotowany projekt organizacji i rozbudowy ścieżek rowerowych, m.in. ścieżki biegnącej po trasie dawnej linii kolejowej przez Szczawno i dalej do Chwastnicy. PKP nauczona doświadczeniem z innymi gminami, które na przejęciu tych terenów jeszcze zarabiały, we własnym zakresie dokonują demontażu szyn kolejowych wraz z kamieniami, koniecznymi do utwardzenia ścieżki rowerowej. Przy budowie ścieżki należało by je ponownie nawieźć. Została by wykonana zbędna praca. Kiedy przez te tereny zostanie poprowadzona ścieżka rowerowa?

Radny Ireneusz Sochaj
173/X/07
– ścieżka rowerowa prowadząca do granicy w wielu miejscach zapada się, jest ona zarośnięta przez roślinność, co stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa rowerzystów. Należy wystąpić do zarządcy drogi o jej uporządkowanie i naprawienie. Proszę o zajęcie się sprawą.

174/X/07 – proszę o uporządkowanie, ogrodzenie i oznakowanie terenu Krzywego Lasu. Jest to miejsce odwiedzane, stanowiące ciekawostkę przyrodniczą i wizytówkę naszej gminy. Myślę, że niewielkimi środkami można by uatrakcyjnić ten teren. Proszę o zajęcie się sprawą.

175/X/07 – w ostatnim czasie na ul. Łużyckiej miał miejsce bardzo groźny wypadek. Mieszkańcy tej ulicy proszą o wystąpienie do zarządcy drogi w celu podjęcia działań zmierzających do wzmożenia środków bezpieczeństwa na tej drodze. Proszą głównie o zamontowanie sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych, przycięcia niektórych drzew ograniczających widoczność. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Tadeusz Figas
176/X/07
– proszę o naprawę chodnika przy ulicy Sienkiewicza i Asnyka, płytki są pozapadane, powstały niebezpieczne nierówności. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Janusz Skrzypiński
177/X/07
– sołtys i mieszkańcy sołectwa Steklno zwrócili się z prośbą o utworzenie świetlicy wiejskiej. Aktualnie rolę tą spełnia niewielkie pomieszczenie, ale przy rozbudowie miejscowości nie zaspokaja ono potrzeb mieszkańców. Ostatnie zebranie wiejskie, w którym uczestniczyłem, odbywało się w kościele. Proszę o zajęcie się sprawą.

178/X/07 – proszę o dokonanie wykoszeń traw na terenach miasta i gminy Gryfino, które do tej pory nie zostały skoszone, mimo, iż mija już półrocze. Proszę o zorganizowanie spotkania z zarządcami tych terenów i podjęcie działań, które doprowadzą do ich uporządkowania.

179/X/07 – proszę o naprawę alejek w parku miejskim, które są systematycznie wymywane przez deszcze, co powoduje, że tworzą się wyrwy i dziury. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
180/X/07
– proszę o odpowiedź, jakie są plany dotyczące wykorzystania terenu po byłym Sanatorium w Nowym Czarnowie? Czy koncepcja adaptacji budynków na lokale mieszkalne już upadła? Co dalej z tym terenem?

181/X/07 – czy schronisko młodzieżowe w Wełtyniu było brane pod uwagę jako miejsce pobytu przy organizowaniu kolonii dla dzieci z Ukrainy i z Polski?

182/X/07 – w prasie ukazała się informacja o jedynym kąpielisku w okolicach Gryfina dopuszczonym do kąpieli po badaniu wody. Co z pozostałymi kąpieliskami, z których korzystają mieszkańcy Gryfina, jak Steklno czy Wirów? Czy zostało przebadane całe jezioro Wełtyńskie czy tylko miejsce w którym znajduje się plaża?

183/X/07 – wiem, że ulica Jana Pawła II przeznaczona jest do remontu, ale od czasu kiedy rozpoczął się remont ul. Iwaszkiewicza, z wyjazdu z ulicy Jana Pawła II na drogę prowadzącą do Wełtynia korzysta bardzo dużo kierowców. Jest to miejsce niebezpieczne, ponieważ przy skręcie w lewo jest bardzo słaba widoczność, doszło już tam do kilku kolizji. Proszę o zajęcie się sprawą.

184/X/07 – bardzo podoba mi się inicjatywa organizowania wyjazdów nad morze dzieci z poszczególnych sołectw, uczestniczy w nich wiele dzieci. Czy opiekunami dzieci podczas tych wyjazdów są rodzice i pracownicy świetlicy? Czy jest możliwość uczestnictwa w wycieczce dzieci młodszych poniżej 6 czy 7 roku życia wraz z rodzicami?

Radny Andrzej Kułdosz
185/X/07
– proszę o uzupełnienie placów zabaw przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Daleszewo i Dołgie, w których działają grupy przedszkolne, o dodatkowe elementy, jak zjeżdżalnia czy huśtawka.

186/X/07 – proszę o informację na temat realizacji zadań na bocznych drogach w miejscowościach położonych na północy gminy.

Radny Paweł Nikitiński
187/X/07
– nie otrzymałem odpowiedzi na interpelację dotyczącą gazyfikacji Pniewa i nieruchomość Państwa Wiśniewskich, których interesy zostały naruszone. Proszę o udzielenie odpowiedzi na złożoną interpelację.