Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr IX/07
z IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 31 maja 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1400.

Radni nieobecni:

 • Elżbieta Kasprzyk,
 • Mieczysław Sawaryn,
 • Janusz Skrzypiński.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji  uczestniczyło 18 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt. 2

Wiceprzewodniczący Rady zapytał:

 1. kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VII sesji przyjęto jednogłośnie.
 2. kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
  W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 14 radnych.  Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VIII sesji przyjęto jednogłośnie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w dniu dzisiejszym sam będę prowadził obrady, ponieważ nie ma Przewodniczącego Rady p. Mieczysława Sawaryna oraz nie ma Wiceprzewodniczącego Rady Janusza Skrzypińskiego. Wobec powyższego proponuję, aby rolę sekretarzem dzisiejszych obrad pełnił radny Marcin Para.

Czy radny Marcin Para wyraża zgodę?

Radny Marcin Para - tak, wyrażam zgodę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za tym, aby w dniu dzisiejszym funkcję sekretarza obrad pełnił radny Marcin Para?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady radni otrzymali przed sesją - załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pragnę poinformować, że przed godziną 1200 będę musiał opuścić obrady sesji z uwagi na ważne zdarzenia w naszej gminie. Będzie to otwarcie punktu kryzysowego oraz obchody święta Straży Pożarnej. Wobec powyższego nie będę przedstawiał całego sprawozdania, radni mają je w formie pisemnej. Ograniczę się tylko do przedstawienia kilku najbardziej istotnych spraw. Wiele razy na sesji padały zarzuty, że w Gryfinie nie ma inwestorów, a bardzo prężnie działa Goleniów i tam są inwestorzy. Myślę, że każdy rozsądny człowiek znający tereny  w naszej gminie oraz układ komunikacyjny zdawał sobie sprawę, że nie posiadamy atrakcyjnych terenów pod inwestycje, a istniejący układ dróg nie zachęca do inwestowania.  Ja oraz moi urzędnicy doskonale o tym wiedzieli. Będąc w bezpośrednim kontakcie z Generalną Dyrekcja Dróg Krajowych wiedzieliśmy również, że jedyną szansą dla Gryfina jest nowa trasa S 3. Wobec powyższego dużo wcześniej zaczęliśmy pracować nad Studium Przestrzennego Zagospodarowania Gminy, które najprawdopodobniej zostanie zatwierdzone w lipcu tego roku, co pozwoli nam przystąpić do wykonania planów miejscowych na tereny w miejscowości Gardno, są to tereny pod względem inwestycyjnym bardzo atrakcyjne dla inwestorów z uwagi na położenie przy zjeździe z szybkiej trasy S 3. W Studium przewidziano w tym rejonie 550 ha pod przemysł. Realnie oceniam, że jest to około 300 ha. Gdyby Gmina Gryfino chciała sama inwestować w uzbrojenie tego terenu, to trwało by to około 15 lat. Zdając sobie z tego sprawę rozpoczęliśmy wcześniej rozmowy ze Szczecinem. Zainteresowaliśmy tymi terenami Prezydenta Szczecina p. Piotra Krzystka oraz Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Podsumowaniem spotkania, które miało miejsce  w ubiegłym tygodniu w Gimnazjum w Gryfinie są dwa pisma, które otrzymałem następującej treści: „W związku z inicjatywą Ministerstwa Gospodarki dotyczącą możliwości utworzenia Regionalnych Parków Przemysłowych oraz ustanowienia na ich terenie statusu specjalnych stref ekonomicznych Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego podjął decyzję o przystąpieniu do powyższego projektu. Pismem z dnia 10 kwietnia br. Prezes Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej p. Krzysztof Dołgow wyraził zainteresowanie aplikowaniem o powołanie na terenie Pomorza Zachodniego Regionalnego Parku Przemysłowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Po dokonaniu szczegółowej analizy terenów inwestycyjnych województwa zachodniopomorskiego uprzejmie informuję, iż tereny przemysłowe w Gardnie  spełniają wytyczne Ministra Gospodarki i można aplikować o utworzenie na ich terenie Regionalnego Parku Przemysłowego. W związku z zainteresowaniem aplikowaniem o utworzenie Regionalnego Parku Przemysłowego na terenie Pomorza Zachodniego oraz kryteriami spełnionymi przez gminę za wysoce zasadne uznaję podjęcie działań w przedmiotowym zakresie. Pragnę wyrazić nadzieję, że ustanowienie Regionalnego Parku Przemysłowego Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gminie Gryfino w sposób istotny przyczyni się do poprawy oferty inwestycyjnej zarówno Gminy jak i Regionu. W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana Burmistrza o podjęcie współpracy oraz deklaruję pomoc i przychylność samorządu wojewódzkiego w realizacji przedmiotowego zadania. Ze strony Urzędu Marszałkowskiego instytucją koordynującą działania jest Centrum Obsługi Inwestora”. Na tę okoliczność pozwolę sobie przedstawić treść drugiego pisma, które otrzymałem  z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów od Sekretarza Stanu p. Teresy Lubińskiej. „Pragnę wyrazić moje uznanie dla idei utworzenia Regionalnego Parku Przemysłowego. Tego typu działania z pewnością przyczynią się do rozwoju Gminy Gryfino, Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego oraz Regionu Zachodniopomorskiego. Szczególnie w sytuacji, gdy tereny planowane pod funkcje przemysłowe będą sąsiadowały z drogą ekspresową S 3. Jeszcze raz gratuluję pomysłu, który może znacząco przyczynić się do rozwoju lokalnego i poprawy warunków życia społeczności. Życzę powodzenia w realizacji zamierzonych celów”.  W dniu jutrzejszym z moim Zastępcą p. Maciejem Szabałkinem jedziemy do Słubic na rozmowy z Dyrektorem Strefy Ekonomicznej Szczecińsko – Kostrzyńskiej. Drugim bardzo ważnym wydarzeniem prowadzącym do rozwiązania problemów CW Laguna było moje spotkanie z Zarządem Zespołu Elektrowni Dolna Odra. Zarząd Zespołu Elektrowni Dolna Odra reprezentował p. Prezes Jerzy Kondratowicz i Zastępca p. Mieczysław Sawaryn.  Podczas spotkania ustaliliśmy ostateczny plan przejęcia CW Laguna. Uczyniliśmy to na bazie doświadczeń jakie nabyliśmy przy prywatyzacji PEC. Ustaliliśmy, że do 1 czerwca br. dyrektorem CW Laguna będzie p. Zawadzki, a od 1 czerwca br. będzie już nowy dyrektor wybrany w drodze konkursu i tak się już stało. Komisja konkursowa wybrała już dyrektora CW Laguna spośród trzech kandydatów. Najwyższą ocenę otrzymał p. Juliusz Grabowski i na wniosek komisji konkursowej Rada Nadzorcza z dniem 1 czerwca br. powołała go na dyrektora. Ustalono, że najbardziej optymalnym terminem przejęcia CW Laguna będzie 1 stycznia 2008 r. Aby przejęcie nastąpiło zgodnie  z prawem należy wykonać szereg opracowań w zakresie oceny stanu technicznego CW Laguna, stanu ekonomicznego, spraw organizacyjno - prawnych, biznesplanu dla nowej jednostki organizacyjnej, w której będzie działało CW Laguna.  Ponieważ nie ma innego, lepszego rozwiązania jak przejęcie CW Laguna zobowiązałem się, że na dzień dzisiejszy przygotuję projekt uchwały w sprawie por ęczenia całości kredytu  budowlanego zaciągniętego na budowę tego obiektu. Zgodnie z umową radni w dniu dzisiejszym otrzymali projekt uchwały w tej sprawie. Zrobiliśmy to w takim celu, aby gmina mogła już wynegocjować dużo niższe oprocentowanie oraz koszty związane z obsługą zadłużenia. Ponadto, aby spłaty poszczególnych rat kredytu były niższe chcemy wynegocjować rozłożenie spłaty na więcej lat. Zobowiązałem się, że na dzisiejszą sesję przygotuję również projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy i to uczyniłem. W zmianach budżetowych przewidziane są środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z wszelkimi opracowaniami związanymi z przejęciem CW Laguna. W tych zmianach przewidziane są również środki finansowe na zwiększenie funduszu sołeckiego z 4 zł do 6 zł, co jest zgodne z moją wcześniejsza obietnicą. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że w nieoficjalnych rozmowach, które prowadziliśmy  z Prezydentem Szczecina oraz Marszałkiem w sprawie Regionalnego Parku Przemysłowego uznaliśmy, że nie jest to już wola tylko determinacja, aby zadanie udało się.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - na wniosek p. Burmistrza powinniśmy teraz dokonać zmiany w porządku obrad sesji polegającej na:

 • wprowadzeniu dotychczasowego pkt. XIII. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna - DRUK Nr 9/IX jako pkt. V,
 • wprowadzeniu pkt. XV. Udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego   zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz  Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 11/IX,
 • wprowadzeniu pkt. XVI. Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 12/IX. Radni otrzymali nową wersje porządku obrad sesji uwzględniającą proponowane zmiany.

to z radnych jest za wprowadzeniem ww. zmian do porządku obrad sesji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 8 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że zgodnie z § 20 Regulaminu Rady Miejskiej wniosek nie został przyjęty, ponieważ Rada może wprowadzić zmiany do porządku obrad sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Wobec powyższego obrady sesji będą się odbywały zgodnie  z porządkiem obrad, który radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - poproszę o ogłoszenie 10 – minutowej przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński ogłosił 10 – minutową przerwę a po jej zakończeniu przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - składam na ręce przewodniczącego obrad wniosek o zwołanie X sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Gryfinie i wnoszę pod obrady Rady Miejskiej projekty uchwał w sprawie:

 1. Udzielenia przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino,
 2. Zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

W związku z tym, że sesja musi być zwołana w ciągu siedmiu dni myślę, że sesja odbędzie się 8 czerwca br.

Wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 6.

Radny Ireneusz Sochaj - uważam, że sesja powinna odbyć się wcześniej, ponieważ 8 czerwca wypada w piątek i pomiędzy Bożym Ciałem, a dniami wolnymi od pracy. Część osób zaplanowała w tych dniach wyjazd.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - sesja zostanie zwołana w trybie ustawowym.

Ad. III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad. IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Rafał Guga
123/IX/07
– ponawiam interpelację zgłoszoną na poprzedniej sesji, na którą otrzymałem niezadowalającą odpowiedź. Zostałem chyba źle zrozumiany. Pytałem o współudział gminy Gryfino w organizacji Euro 2012. W odpowiedzi zostałem poinformowany, że jeśli Szczecin zostanie zakwalifikowany jako miasto rezerwowe, Gmina skieruje ofertę współpracy w tym zakresie. Podawałem za przykład gminę Rewal, która już dzisiaj przygotowana jest jako ośrodek przygotowawczy do Mistrzostw i wysyła swoją ofertę do wszystkich krajów, które biorą udział w eliminacjach. W „Dzienniku” opublikowany został raport, w którym podano, że potrzebne jest ok. 20 ośrodków przygotowawczych dla reprezentacji. W chwili obecnej mamy jeden taki ośrodek we Wronkach. Czy gmina ma plany aby stać się ośrodkiem przygotowawczym dla reprezentacji?

124/IX/07 – ponownie pytam czy istnieje gminna strategia likwidowania barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Składałem już interpelację w tej sprawie, w odpowiedzi otrzymałem Gminny Program Ochrony Zdrowia. Cieszę się, że zostałem zaproszony do udziału w pracach przygotowujących ten Program na najbliższe cztery lata, ale ponawiam swoje pytanie czy istnieje program likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych?

125/IX/07 – na drodze przy Gimnazjum został złamany znak, który zagradza chodnik prowadzący do boiska i do szkoły. Proszę o zajęcie się sprawą.

126/IX/07 – mieszkańcy osiedla Górny Taras zgłosili mi, że z kranów leci często brudna woda. Problem nasila się wieczorami, w weekendy a także po burzy. Proszę o zajęcie się sprawą.

127/IX/07 – dwa samochody, którymi dysponuje gmina, przystosowane są do przewozu dzieci, jeden z nich przystosowany do przewozu dzieci niepełnosprawnych z możliwością przewozu wózka inwalidzkiego. Drugi z nich, który dowozi dzieci niepełnosprawne do szkół, jest już wysłużony, co w dalszym procesie eksploatacji może powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa osób nim przewożonych. Czy nie należałoby zakupić nowy samochód do przewozu dzieci niepełnosprawnych?

128/IX/07 – jakie są plany zagospodarowania terenu położonego przy stacji benzynowej Orlen przy ul. Słowiańskiej? Kiedyś powstała koncepcja wybudowania w tym miejscu domu towarowego. Na początku tego roku grupa gryfińskich handlowców zgłosiła inicjatywę wybudowania na tym terenie obiektu handlowego. W lutym wystąpili do Burmistrza z pismem w tej sprawie i nie otrzymali odpowiedzi. Dziś składają powtórnie wniosek w tej sprawie. Myślę, że należy zagospodarować ten teren położony w centrum miasta. Proszę o zajęcie się sprawą.

129/IX/07 – kilkakrotnie już interpelowano w sprawie bezpieczeństwa na ul. 9 Maja. Samochody ciężarowe rozpędzając się przy zjeździe z górki osiągają znaczne prędkości, samochody osobowe rodziców odbierających dzieci ze szkoły i przedszkola parkują na chodniku. Na tej ulicy dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji. Czy musi zdarzyć się jakaś tragedia, abyśmy zauważyli ten problem?

130/IX/07 – mieszkańcy nowo wybudowanych domów przy ulicy dochodzącej do ulicy Słonecznej w Wełtyniu nie mogą się zameldować, ponieważ ulica nie ma nazwy, nie mogą tym budynkom zostać nadane numery. Wiem, że sytuacja ta związana jest z zamianą działek z Państwem Raczkiewicz. Mieszkańcy proszą o nadanie nazwy ulicy i umożliwienie im zameldowania w nowo wybudowanych domach.

Radny Ireneusz Sochaj
131/IX/07
– na ścianie budynku, gdzie widnieją herby miast partnerskich Gminy Gryfino odpadł jeden z elementów planu miasta. Proszę o zajęcie się sprawą.

132/IX/07 – zwrócili się do mnie mieszkańcy ul. Mieszka I i Podgórnej prosząc o interwencję w sprawie ustawienia na skrzyżowaniu tych ulic lustra, ponieważ na tym odcinku drogi parkujące samochody i ogrodzenie sąsiedniej posesji zupełnie zasłaniają widoczność. Ruch tam jest coraz większy i przy skręcie w ulicę Mieszka I albo w ul. Podgórną może dojść do kolizji. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Kazimierz Fischbach
133/IX/07
– na ul. Armii Krajowej na wysokości dawnej mleczarni od dwóch tygodni stoi pachołek oznaczający głęboką dziurę, która powstała w jezdni. Dochodzi tam do wielu niebezpiecznych sytuacji, bo duże samochody, zwłaszcza tiry objeżdżają pachołek lewą stroną stwarzając zagrożenie dla pojazdów nadjeżdżających z przeciwnej strony. Proszę o naprawę drogi.

134/IX/07 – przy ul. Kolejowej na wysokości placu zabaw jest zapadnięta studzienka, został tam postawiony pachołek, który po pewnym czasie zniknął. Proszę o naprawę studzienki.

Radna Wanda Kmieciak
135/IX/07
–mieszkańcy Czepina pytają, kiedy zostanie rozpoczęta obiecana od dawna inwestycja remontu dróg bocznych w tej miejscowości?

136/IX/07 – jaki jest status prawny starych poniemieckich nekropolii położonych na terenie gminy? Interpelowałam już w tej sprawie, ale chciałabym wiedzieć do kogo należą te tereny.

137/IX/07 – kiedy zostanie wykonane ogrodzenie placu zabaw w Czepinie? Plac zabaw okala stary mur, który powinien zostać w jakiś sposób zabezpieczony, bo rodzice obawiają się, że kamienie z tego muru spadną na bawiące się na placu dzieci. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Tomasz Namieciński
138/IX/07
– w budżecie na rok 2007 zostały zabezpieczone środki na projekt i budowę dróg w Gardnie przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych. Czy Burmistrz podpisał akt notarialny przejęcia dróg i czy zostało zlecone wykonanie projektów?

Radny Stanisław Różański
139/IX/07
– oczekuję na rozpatrzenie moich dwóch interpelacji, które zgłosiłem na sesji 22 lutego br. W tej sprawie otrzymałem wyjaśnienia, które uznałem za niezadowalające. 23 kwietnia br. skierowałem pismo prezentujące moje poglądy w sprawie ulicy Kasztanowej, a 26 marca w sprawie dotyczącej dostępu do Internetu na terenach wiejskich. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi. Proszę o udzielenie odpowiedzi w tych sprawach na piśmie. Nadmieniam, że ulica Kasztanowa, której dotyczy zgłoszona interpelacja, nie nadaje się już do użytku, wyrównanie nawierzchni tej ulicy jest sprawą bardzo pilną. Proszę o zajęcie się tymi dwiema sprawami.

Radny Marcin Para
140/IX/07
– nie otrzymałem odpowiedzi na zgłoszoną na sesji marcowej interpelację w sprawie utworzenia Biura Promocji i Informacji. Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie o zasadność utworzenia tej komórki w Urzędzie.

141/IX/07 – w przedstawionym na dzisiejszą sesję Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. nie uwzględniono sytuacji, która występuje w miejscowości Włodkowice. Jest to jedyne sołectwo, które nie ma podłączonej wody. Dotyczy to też miejscowości Zaborze. Jest to problem istniejący od wielu lat. Czy są plany mające na celu usunięcie tego problemu? Jeśli tak to jakie?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński
142/IX/07
– właściciele działki nr 387/9 położonej przy ul. Polnej 50 w Pniewie zwrócili się do Burmistrza z pismem, w którym informują, że na tej działce został położony główny gazociąg prowadzący do pobliskiej posesji na działce 387/10 bez ich zgody oraz bez zgody byłego właściciela działki. Oddzielnym pismem mieszkańcy ci zwrócili się z wnioskiem o wykup pasa ziemi, który został zagospodarowany pod drogę, a umożliwił by swobodny dojazd do posesji położonych dalej i rozwiązał by istniejący problem. Z pisma Starostwa Powiatowego wynika, iż w rejestrach Wydziału Architektury i Budownictwa nie znaleziono pozwolenia na budowę sieci gazowej na terenie działki nr 387/9 w obrębie geodezyjnym Pniewo. Nie znaleziono również dokumentów potwierdzających wyrażenie zgody na budowę sieci gazowej przez byłych lub obecnych właścicieli tej działki. W jaki sposób Burmistrz zamierza rozwiązać ten problem i w jakim terminie? Mieszkańcy Pniewa wielokrotnie informowali o sytuacji, do dziś ta sprawa nie jest rozwiązana.

Radny Artur Nycz
143/IX/07
– otrzymałem odpowiedź na interpelację, w której pytałem o możliwość zamontowania progu zwalniającego na ul. Czechosłowackiej. Z treści wynika, że nie należy stosować progów zwalniających, bo są one niekorzystne dla drogi, dla sieci wodociągowej. Dlaczego w innych miejscach są stosowane, a na ul. Czechosłowackiej nie można ich zamontować? Odczytam fragment odpowiedzi: „prawdą jest, że spowalniają ruch pojazdów, jednak nie zawsze jest to wskazane, szczególnie w sytuacjach kiedy decydują minuty: np. dojazd karetki pogotowia, Straży Pożarnej, pojazdów Policji. Dodatkowo przejazd pojazdów przez próg powoduje mikrodrgania, niejednokrotnie z gwałtownym hamowaniem, przyczyniając się do dewastacji nawierzchni drogi oraz rozszczelniania sieci wodnokanalizacyjnej”. Wystarczy napisać, że nie jesteście zainteresowani montażem progu zwalniającego, zamiast tworzyć tak przedziwne uzasadnienia.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – oddaje głos sołtysowi sołectwa Pniewo Jerzemu Kostce.

Sołtys Sołectwa Pniewo Jerzy Kostka
144/IX/07
– dostaliśmy od Burmistrza odpowiedź na temat powstania świetlicy w Pniewie, ma ona powstać wówczas, kiedy zostaną wybudowane mieszkania w Nowym Czarnowie. Mieszkańcy chcieliby wiedzieć, w jakim terminie to nastąpi. Proszę o podanie konkretnej daty utworzenia świetlicy w tej miejscowości.

145/IX/07 – proszę o wyznaczenie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu dróg przy motelu Saga. W tym miejscu należało by zainstalować sygnalizację świetlną lub utworzyć wysepkę. Skrzyżowanie to jest bardzo niebezpieczne, często dochodzi tam do wypadków. Proszę o zajęcie się sprawą.

Ad. V. Uchylenie uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IX/80/07 stanowi załącznik nr 8.

Ad. VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4.

W wyniku jawnego głosowania, na stan rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR IX/81/07 stanowi załącznik nr 9.

2/ przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Gryfińska.

Radny Stanisław Różański - chciałbym skorzystać z okazji i w ramach prowadzonej dyskusji zwracam się do Pani sołtys z Wysokiej Gryfińskiej Bogusławy Woźniak, dziękuję jej za współpracę przy prowadzeniu tej sprawy. Gratuluję mieszkańcom Wysokiej Gryfińskiej skutecznego załatwiania sprawy. Cieszę się, że mogłem Państwu pomóc. Historia sprawy jest bardzo bogata, ale kończy się zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców, to nie warto już  o niej mówić w myśl powiedzenia niemieckiego, że koniec dobry, wszystko dobre, tak można zakończyć sprawę. Mieszkańcy Wysokiej Gryfińskiej mogą się cieszyć, że będą mieli owoc swojej pracy do swojej dyspozycji. Raz jeszcze mieszkańcom Wysokiej Gryfińskiej gratuluję.

Radny Marcin Para - jestem zdumiony wystąpieniem radnego, ponieważ o ile mnie pamięć nie zawodzi, to głosowanie się jeszcze nie odbyło. Nie kwestionuję tego, że nie będzie ono pozytywne, ale proponowałbym aby radny nie chwalił się czymś, czego nie może być pewny. Nie mam nic przeciwko przyjęciu tego projektu uchwały, pomimo tego, że nie zrobiliśmy dobrego interesu z kościołem, ale tak czasami bywa.

Radny Ireneusz Sochaj - na posiedzeniu komisji głosowałem przeciwko tej uchwale. Pojechałem jednak do Wysokiej Gryfińskiej zobaczyć jak to wygląda i pomimo moich zastrzeżeń przy wypracowywaniu stanowiska komisji odnośnie formy inwestowania nie na swoim mieniu stwierdziłem, że ta świetlica faktycznie znajduje się w optymalnym miejscu dla tej miejscowości. Obiekt położony jest w ładnym parku i bardzo dobrze utrzymany. Nie wiem natomiast ile wyniesie remont świetlicy. Jeżeli mamy inwestować w ten obiekt, to chciałbym, aby umowa z kurią biskupią, która nie jest organizacją charytatywną  i o swoje interesy dba bardzo dobrze była sporządzona precyzyjnie, abyśmy nie wydali na darmo pieniędzy.

Radny Marek Sanecki - uważam, że Gmina Gryfino powinna przejąć budynek na świetlicę i mam nadzieję, że tak się stanie. Powinno się to jednak odbyć w inny sposób. Z tego co wiem, to przed piętnastoma laty Gmina Gryfino sprzedała obiekt za 1% wartości, czyli za symboliczną złotówkę. Obecnie okazało się, że kościół nie jest w stanie tej posiadłości zagospodarować i nie jest zainteresowany inwestowaniem w obiekt, który jest potrzebny społeczności lokalnej i na ten cel powinien być przeznaczony. Z powodu problemów zdrowotnych proboszcza tej parafii nie mogło to być zrealizowane w drodze sprzedaży na rzecz Gminy Gryfino. Jeżeli kościół nie jest zainteresowany użytkowaniem obiektu, to powinien sprzedać go gminie, która docelowo zagospodaruje budynek do swoich potrzeb. W dniu dzisiejszym będziemy również dyskutowali o przeznaczeniu 80 tys. zł na remont zabytkowego kościoła. Jest to obiekt, w który należy inwestować, ponieważ należy dbać  o zabytki ale leży to również w interesie kościoła. Przekazując pieniądze na cele kościelne powinniśmy działać na zasadzie partnerstwa. Według mnie powinniśmy opracować program ochrony zabytków kościelnych i pozyskiwać zewnętrzne pieniądze na ten cel. Kwota w wysokości 80 tys. zł nie rozwiąże problemu tego jednego kościoła, ponieważ to zbyt mało. Proponuję odłożyć głosowanie w tej sprawie. Wcześniej Pan Burmistrz powinien wystąpić do kurii z prośbą o wyrażenie zgody na sprzedaż obiektu na potrzeby gminy.

Radny Tomasz Namieciński - w Wysokiej Gryfińskiej nie ma świetlicy wiejskiej i zasadnym jest podjęcie uchwały w tej sprawie, a w przyszłości należy rozważyć możliwość przejęcia całego obiektu.

Radny Rafał Guga - mówimy tylko o części budynku, ponieważ w drugiej jego części działa kaplica. Uważam, że w Wysokiej Gryfińskiej świetlica jest bardzo potrzebna. Ten teren został zaniedbany przez ostatnie kilkanaście lat, a nawet zapomniany. Budynek,  o którym mówimy znajduje się w pobliżu boiska sportowego, z którego korzystają LZS. Osoby pracujące w tej świetlicy będą miały dobre warunki do zabawy z dziećmi na powietrzu, ponieważ jest to idealne miejsce.

Radny Marek Sanecki - ja również jestem za tym, aby ta świetlica powstała. Uważam jednak, że powinniśmy inwestować w naszą własność, a nie w cudzą, ponieważ po dziesięciu latach obiekt wróci do właściciela i kolejna Rada Miejska ponownie stanie przed problemem braku świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej.

Radny Rafał Guga - proszę powiedzieć mieszkańcom Wysokiej Gryfińskiej do kiedy odkładamy podjęcie decyzji w tej sprawie, a potem będziemy obwiniali p. Burmistrza, że rzuca obietnice, których nie realizuje.

Radny Marcin Para - nikt z radnych nie jest przeciwko powstaniu świetlicy w Wysokiej Gryfińskiej. Wszyscy uważamy, że świetlica jest niezbędna. Problem polega na tym, że nie mamy opracowanej żadnej koncepcji odnośnie działań w utrzymaniu zabytków kościelnych. Może nie jest to dobre postępowanie z moralnego punktu widzenia ale należy patrzeć jak postępuje druga strona. Naszym argumentem jest kwota w wysokości 80 tys. zł, którą mamy przeznaczyć na wykonanie dachu kościoła w Starych Brynkach. Uważam, że jest to mocny argument, który należy przedstawić jako kontrargument w stosunku do kurii. Jak kuria otrzymała od gminy budynek prawie za darmo, to wszystko było w porządku. Obecnie zamierzamy dać kurii 80 tys. zł na remont dachu, a kuria w zamian nie chce zrobić dobrego gestu oddając nam budynek w Wysokiej Gryfińskiej.

Radny Andrzej Kułdosz - uważam, ze dyskusja idzie w złym kierunku. Piętnaście lat temu podjęto nieprawidłową decyzję sprzedając świetlicę kurii. Nie powinniśmy dyskutować o tym, ponieważ obecni na sali w większości są katolikami i wiemy jaki jest kościół. Dyskusja nie ma najmniejszego sensu. Podejmijmy decyzję w sprawie świetlicy teraz, ponieważ jest ona potrzebna od zaraz, a rozwiązanie problemu może trwać pięć lub dziesięć lat.

Radna Wanda Kmieciak - świetlica w Wysokiej Gryfińskiej jest bardzo potrzebna i powinna funkcjonować od zaraz. Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego większością głosów poparła projekt uchwały.

Radna Magdalena Chmura - Nycz - czy w Wysokiej Gryfińskiej mamy działkę gminną, którą można by przeznaczyć na budowę świetlicy? Na posiedzeniu komisji poinformowano nas, że nie ma takiej działki. Dlatego jeszcze raz pytam, czy jest takie miejsce, na którym może powstać świetlica?

Radny Marek Sanecki - przed piętnastoma laty podjęto nieracjonalną decyzję o sprzedaży budynku za symboliczną złotówkę. Obecnie mamy wyremontować budynek, który będzie wydzierżawiony nieodpłatnie na 10 lat, a po tym okresie sytuacja powtórzy się. Proponuję załatwić sprawę poprzez wykup. Procedura może trwać dwa lub trzy miesiące ale sprawa będzie załatwiona ostatecznie. Na pewno w przyszłości nie będę mówił, że burmistrz nie realizuje obietnic wyborczych, ponieważ w tej sprawie nie ma to nic do rzeczy. Z prowadzonej dyskusji wynika, że większość radnych ma zastrzeżenia do sposobu załatwienia sprawy  i dlatego należy ją załatwić tak jak oczekuje większość społeczeństwa.

Radny Artur Nycz - radny Marek Sanecki mówi o dzierżawie na okres 10 lat, a w projekcie uchwały mówi się o użyczeniu na czas nieokreślony. Wobec tego chciałbym wiedzieć jak będzie skonstruowana umowa?

Radny Stanisław Różański - Wysoka Rado, Pani sołtys Bogusławo Woźniak jeszcze raz  kieruję do Pani swoją wypowiedź, proszę się nie martwić wszystko będzie dobrze, to jest folklor tej Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – wobec takiego zachowania radnego zmuszony jestem ogłosić przerwę i bardzo proszę na spotkanie przewodniczących klubów oraz  p. Burmistrza. Ogłaszam 10 – minutowa przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - na dzień dzisiejszy na mamy terenu, na którym moglibyśmy już teraz wybudować świetlicę w Wysokiej Gryfińskiej. Mamy dwie działki geodezyjne, które są  w pobliżu kaplicy i to jest park. To, czy możliwa jest budowa świetlicy w parku wymaga szerszej analizy, ponieważ jest to stary park podworski. Pan Krzysztof Czosnowski potwierdził mi, że realizacja takiej inwestycji w parku może być problemem.

Radna Wanda Kmieciak - czy istnieje możliwość wprowadzenia do projektu uchwały w § 1 zapisu, że termin użyczenia świetlicy będzie wynosił 25 lat? Czas nieoznaczony nic nam nie mówi. Nie wynika z tego przez ile lat będzie funkcjonowała świetlica.

Radny Stanisław Różański - jestem przeciwny temu wnioskowi i przy tej okazji powinniśmy sobie wyjaśnić istotę umowy użyczenia. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego umowa użyczenia jest umową cywilno – prawną, jest to umowa tak zwana bezekwiwalentna, to znaczy zawarta między użyczającym i biorącym w użyczenie. Jeżeli odstąpimy od terminu  na czas nieoznaczony na rzecz terminu na okres 10, 20, 25, 30 lat, to pozycja formalno prawna biorącego w użyczenie jest gorsza, ponieważ umowa bezterminowa, to znaczy nie określona w czasie, przy sformułowaniu na cza nieokreślony dla strony biorącej w użyczenie jest korzystniejszą pozycja prawną. Dlatego proponuje tego wniosku nie uwzględniać.

Wiceprzewodniczący Paweł Nikitiński – podczas przerwy w obradach rozmawiałem  z sołtysem z Gardna p. Tadeuszem Fellerem i myślę, że ma on istotne informacje, którymi powinien podzielić się z Radą dlatego też udzielam mu głosu.

Sołtys z Garna p. Tadeusz Feller - rozmawiałem z proboszczem, który administruje terenem w Wysokiej Gryfińskiej i wiem, że złożył on wniosek o dofinansowanie w kwocie 6 tys. zł na malowanie kościoła i remont posadzki. Wniosek zaopiniowano odmownie, ponieważ cała kwotę z funduszu sakralnego przeznaczono na remont dachu w Starych Brynkach. Obecny proboszcz odchodzi za miesiąc z naszej parafii, a na jego miejsce przyjdzie inny. Z rozmowy z proboszczem zrozumiałem, że nie bardzo zależało mu na pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, który składała gmina o przejęcie tego obiektu.  Należy zastanowić się, czy to nie jest tak, że na tej podstawie kuria wydała taką, a nie inną decyzję? Czy nie rozsądniej będzie poczekać z załatwieniem sprawy do czasu przyjścia nowego proboszcza. Zobaczymy co to za człowiek, na ile można będzie z nim wynegocjować dalsze ustępstwa w tej sprawie. Być może napisze on do kurii pismo, że popiera wniosek mieszkańców i parafia jest skłonna sprzedać budynek gminie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszyscy wiemy w jakim stanie zdrowia jest obecny proboszcz tej parafii. Sprawa odnośnie przekazania budynku gminie była omawiana z dziekanem dekanatu gryfińskiego oraz z biskupem. Część obiektu została przeznaczona już na obiekt sakralny i dlatego niemożliwy jest wykup przez gminę tego budynku. Ponadto obowiązujące prawo nie zezwala gminie dofinansowywać obiektów sakralnych, które nie są zabytkami. Na pewno wielu radnych chciałoby dofinansować budowę kościoła na Górnym Tarasie, wykonać remont w Czepinie ale przepisy na to nie pozwalają. Gmina nie może również składać wniosków o środki pomocowe na obiekty zabytkowo – sakralne. Wnioski może składać właściciel obiektu, w tym przypadku kuria. Chcemy aby naszą gminę odwiedzali turyści, ale oprócz baszty jedynymi obiektami zabytkowymi na naszym terenie są obiekty sakralne. Są to: kościół w Wełtyniu, Gryfinie  na Starym Mieście, Chlebowie, Starych Brynkach. Do gminy wpłynęły też inne wnioski o dofinansowanie obiektów sakralnych. Mając jednak na uwadze, że rozdrobnienie środków finansowych na remonty pozostałych obiektów nie przyniesie wiele dobrego, a w Starych Brynkach można będzie wykonać dach i dlatego całą kwotę przyznaliśmy na to zadanie.  Proszę sobie nie wyobrażać, że będę szantażował biskupa twierdząc, że jeżeli nie sprzeda gminie budynku w Wysokiej Gryfińskiej, to nie damy pieniędzy na dach w Starych Brynkach. Uważam, że wynegocjowaliśmy bardzo korzystną umowę dla gminy, będzie to użyczenie nieodpłatne. Obiekt ten jest położony w centrum wsi, w jego otoczeniu można będzie wykonać plac zabaw dla dzieci, którego nie zdemontują. Poprzez sprzedaż pomieszczeń, w których mieści się sklep i tymczasowa świetlica będzie można pozyskać pieniądze na remont tego obiektu. Uważam, że należy przyjąć projekt uchwały w dniu dzisiejszym. Pozwoli to jeszcze w tym roku zlecić wykonanie dokumentacji na remont i zaplanować na przyszły rok w budżecie gminy środki finansowe na remont świetlicy. Często padają zarzuty, że niepotrzebna jest budowa świetlic, ponieważ generuje to koszty. Sołtysi wiedzą najlepiej jak świetlice wiejskie są wykorzystywane i czy stają się centrami kulturalnymi wsi, czy nie. Jestem za tym, aby w Pniewie również powstała świetlica.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Gryfińska przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR IX/82/07 stanowi załącznik nr 10.

3/ zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 5.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 5 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR IX/83/07 stanowi załącznik nr 11.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych  z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IX/84/07 stanowi załącznik nr 12.

Ad.VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Stanisław Różański - projekt uchwały ze względu na swoja specyfikę może budzić  pewne zainteresowania i dlatego uważam, że jest tu potrzebny minimalny komentarz. Słowo de minimis pochodzi z łacińskiej maksymy prawa rzymskiego, co oznacza że prawo nie troszczy się o drobiazgi. Istota tej uchwały polega na tym, że w 2005 roku zmieniła się ustawa ordynacja podatkowa. W art. 67 b § 1 nowej ustawy ordynacji podatkowej jest powiedziane, że organ podatkowy może stosować ulgę w podatkach publicznych w tylko  w określonym zakresie. Nowelizacja nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 69/2001 rok z 12 stycznia 2001 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu Unijnego wprowadziła zasadę, że ulga podatkowa, którą stosuje organ podatkowy nie może przekraczać w ostatnich dwóch latach od dnia jej stosowania kwoty w poprzednim uregulowaniu art. 87 i 88  100 tys. euro, a w nowym uregulowaniu 200 tys. euro. Z punktu widzenia interesów  indywidualnego podatnika projekt tej uchwały jest niezwykle ważny, ponieważ ustalenie zasady de minimis na nowym poziomie, wynikającym z nowego uregulowania Traktatu, art. 87 i 88 bez tej uchwały nie można było by stosować ulg podatkowych w odniesieniu do poszczególnych podatników.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR IX/85/07 stanowi załącznik nr 13.

Ad. IX. Zaopiniowanie i uzgodnienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał  Kwiatowy”.

Pismo w tej sprawie radni otrzymali wraz z projektem uchwały - załącznik nr 14.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał Kwiatowy” przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IX/86/07 stanowi załącznik nr 14a.

Ad. X. Rozpatrzenie skargi Kamili i Jacka Światocha na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Stanisław Różański - wstrzymam się od głosowania nad projektem uchwały. Powtórzę to co powiedziałem na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej oraz Komisji Rewizyjnej. Mówię nie dlatego, żebym nie zgadzał się z projektem uchwały, tylko dlatego, aby w następnych sprawach analogicznych jak ta nie dochodziło już do takich sytuacji. W tej sprawie źle się stało, że poprzednia Komisja Rewizyjna nie wyegzekwowała, a w szczególności jej były przewodniczący swojego stanowiska w tej sprawie. We wszystkich sprawach podobnych, gdzie mamy doczynienia ze współwłasnością, to co współwłaściciele mogą sobie zgotować swoim sposobem bycia i życia można nazwać golgotą. Wszyscy, którzy w życiu otarli się o sprawę, która z istoty swej jest współwłasnością wiedzą czym to grozi i znają dolegliwości wynikające z takiego stanu faktycznego. Państwo Światocha jako jedni z przedstawicieli tej nieruchomości słuszne mieli roszczenia odnośnie sporządzenie protokołu sposobu użytkowania tej nieruchomości. Zasadność tego roszczenia wynika expressis verbis z dwóch przepisów prawa cywilnego, tj. z art. 206 i art. 211 kodeksu cywilnego. Z przepisów tych wynika, że jeśli na współwłasności istnieje spór co do sposobu korzystania przez poszczególnych współwłaścicieli z udziałów przysługującym poszczególnym współwłaścicielom powinno nastąpić z inicjatywy przynajmniej jednego z współwłaścicieli sporządzenie protokołu sposobu użytkowania tej nieruchomości. W przypadku, jeśli pozostali współwłaściciele lub współwłaściciel nie zgadza się z protokołem sposobu użytkowania ma roszczenie, ma możliwość skierowania sprawy na drogę sądową o ustalenie sposobu użytkowania wspólnej nieruchomości w drodze postanowienia sądowego. Niestety w tej sytuacji tak się nie stało. Do czasu sporządzenia aktu notarialnego o nabyciu przez Państwa Światochów swojego udziału nieruchomości  takiego protokołu nie sporządzono. W tej sytuacji naraziliśmy poszczególnych współwłaścicieli na procesy do końca życia. Gdyby był sporządzony protokół sposobu użytkowania niewykluczone, że postanowieniem sądu zostałby zatwierdzony i skończyłaby się przykra dla ludzi sytuacja. Z tych też względów podczas głosowania nad projektem uchwały wstrzymam się od głosu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na Komisję Rewizyjną wpłynęła skarga wobec czego jako Przewodnicząca Komisji wypowiem się w tej sprawie. Cieszę się, że Państwo Światocha wykupili mieszkanie, mają więc gdzie mieszkać. Dziwi mnie jednak postawa radnego Stanisława Różańskiego, ponieważ nie przyszedł na posiedzenie Komisji, na której była omawiana sprawa Państwa Światochów, a dzisiaj wstrzymuje się od głosu, przecież może zagłosować przeciwko. Jeżeli gra się w otwarte karty, to należy powiedzieć ludziom, że nieracjonalne byłoby sporządzenie protokołu przez gminę, ponieważ druga strona nigdy nie zgadzała się na postawione warunki. Tam gdzie jest trzech właścicieli nigdy nie doszlibyśmy do kompromisu. Stanie z boku przy konfliktowych sprawach jest nie na miejscu. Powinien Pan otwarcie powiedzieć ludziom jaka jest sytuacja, albo lepiej niech Pan nic nie mówi.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - Państwo Światocha tylko dzięki daleko idącej wyrozumiałości Komisji Mieszkaniowej otrzymali mieszkanie, na które musieliby długo czekać. Od początku wiedzieli jaki jest stan techniczny budynku, deklarowali, że sami je wyremontują, ponieważ mąż jest budowlańcem. Po otrzymaniu mieszkania zaczęły się żądania, którym nie było końca. Państwo Światocha myśleli, że gmina zrobi im pałac. Należy dziękować opatrzności, że tak udało się tę sprawę rozwiązać.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w naszej gminie jest sporo spraw dotyczących dotrzymania terminów administracyjnych, udzielania wiążących odpowiedzi, wiarygodności. Nie zamierzam podważać tego, co przed chwilą powiedział p. Burmistrz ale często zdarza się tak, że poszczególne sprawy są bardzo skomplikowane. Jeżeli mogę coś polecić Radzie Miejskiej oraz pracownikom urzędu, to w momencie kończenia sprawy pozostawiajmy ludzi w przekonaniu, iż zostało zrobione wszystko co było możliwe. Jeżeli nie mają takiego przeświadczenia lub uważają, że w danej sprawie zrobiono minimum,  to wówczas spada zaufanie do Rady Miejskiej oraz do pracowników.

Pani Kamila Światocha - Panie Burmistrzu nic nie zrobiliście w naszym mieszkaniu. Nie zrobiliście żadnego remontu, nic nie dostaliśmy od gminy. Za co mamy być wam wdzięczni? Za to, że źle wyremontowaliście dach i teraz będziemy się z wami sądzić, ponieważ Państwo Przybyło nie chcą się zgodzić na nowy remont dachu, za piec, który się rozwala? Za to, że ściany pękają, za to ze nic nie możemy wykonać w tym mieszkaniu? Mamy  pretensję o to, że nic nie zrobiliście w naszej sprawie. Nie podarujemy tego dachu i chcemy, aby Pan Burmistrz wiedział o tym.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - znana jest mi sprawa dachu. Wykonawcą robót była firma p. Czujkowskiego.  W okresie gwarancji p. Czujkowski został przywołany do usunięcia usterek. Procedura związana z usuwaniem usterek stwierdzonych na dachu była długotrwała, ponieważ wiązała się z umożliwieniem dostępu w uzgodnieniu z najemcami lokalu. Około miesiąc temu doszło do usunięcia usterek. Po odbiorze usuniętych usterek inspektor nadzoru budowlanego, kierownik robót oraz wykonawca ustalili okres gwarancyjny na roboty ujęte tym remontem. Dach jest pod obserwacją. Gdyby cokolwiek się działo Państwo Światocha mają nam to zgłaszać. Chciałam zaznaczyć, że Państwo Światocha byli przy odbiorze dachu i nie wnieśli pisemnie żadnych uwag. Według poświadczenia inspektora nadzoru dach został wykonany zgodnie ze sztuką budowlaną, usterki zostały usunięte i dach jest w okresie gwarancyjnym.

Radny Artur Nycz - czy przed podjęciem projektu uchwały możemy otrzymać informację za jaką kwotę Państwo Światocha kupili nieruchomość, a jaka była jej wartość?

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - nieruchomość sprzedaną Państwu Światocha wraz z udziałem w gruncie wyszacowano na kwotę 33.800 zł. Kupującym zaliczono nakłady związane z wykonaniem na własny koszt prac remontowych w zajmowanym lokalu w kwocie 1.200 zł. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej zastosowano bonifikatę w wysokości 70%. Należność przypadająca do zapłaty wyniosła 8.940 zł. Lokal mieszkalny posiada powierzchnię 43,45 m2, strych 5,15 m2, piwnica 4 m2, garaż 15 m2, plus udział 36/100 w działce o powierzchni 1075 m2.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński odczytał projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie rozpatrzenie skargi Kamili i Jacka Światocha na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR IX/87/07 stanowi załącznik nr 15.

Ad. XI. Udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - pojawiały się różne opinie na temat projektu uchwały wniesionego przez Gryfińskie Przymierze Wyborcze. Dziękuję p. Burmistrzowi za to, że wywiązał się ze swojej roli dotyczącej obsługi klubów radnych, przez co mogliśmy przygotowany przez nasz klub projekt uchwały przekazać do zaopiniowania przez radcę prawnego p. Krzysztofa Judka. Mam nadzieję, że nasza współpraca nadal będzie się tak układała, a wnoszone pod obrady sesji projekty uchwał Gryfińskiego Przymierza Wyborczego będą znajdowały ocenę prawną i nie będzie potrzeby wnoszenia dodatkowych poprawek  w trakcie obrad. Projekt uchwały zmierza w swojej intencji do unormowania spraw mieszkań komunalnych w Gryfinie. Jest to pierwszy etap procesu, który chcemy rozpocząć. Stawki bonifikat są wysokie z kilku ważnych względów. Jeżeli pozwolimy mieszkańcom Gminy Gryfino na to, aby stali się właścicielami lokali komunalnych, aby dbali o swój majątek, to podzielimy swój pogląd o samych mieszkańcach naszej gminy, a Gmina Gryfino będzie ponosiła mniejsze koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej komunalnej, ponadto pozyska nowych, wdzięcznych, wiernych, bo mieszkających w gminie Gryfino podatników. Gryfińskie Przymierze Wyborcze uważa, że substancja mieszkaniowa w Gryfińskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego jest zarządzana niewłaściwie, mówimy to otwarcie. O tych nieprawidłowościach wie p. Burmistrz Henryk Piłat, Rada Nadzorcza Gryfińskiego Towarzystwie Budownictwa Społecznego oraz mieszkańcy, którzy są właścicielami i ci którzy są najemcami. My nie jesteśmy organem, który zajmuje się badaniem działalności  Gryfińskiego Towarzystwie Budownictwa Społecznego. Mogę tylko wyrazić pogląd oraz nadzieję, że Komisja Rewizyjna zajmie się sprawą wnikliwie i skutecznie. Jest to bardzo ważny aspekt. Nie chcę go rozwijać dlatego, że projekt uchwały nie zmierza do oceny Gryfińskiego Towarzystwie Budownictwa Społecznego, ale przesłanką do sprzedaży ludziom mieszkań jest aby zasada we Wspólnotach Mieszkaniowych była taka – mamy większość w tej Wspólnocie, decydujemy w niej i odpowiadamy za nią. Ufam mieszkańcom Gryfina, że są zaradni, potrafią zarabiać, potrafią utrzymać swoje lokale, nie uważam ich za nieudaczników. Uważam ich za ludzi skutecznych, którzy będą swoimi zasobami mieszkaniowymi zarządzali bardzo dobrze. Projekt uchwały był omawiany we wielu środowiskach, był konsultowany z mieszkańcami Gminy Gryfino. My dzisiaj prosimy Radę Miejska w Gryfinie aby uwzględniła argumenty, które przed chwilą wypowiedziałem. Mając na uwadze wniosek wypracowany przez Komisję Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa  Publicznego spodziewam się pytań o to, jakie skutki finansowe wywoła ta uchwała. Rzeczywiście przewidywalne skutki finansowe wniesie wprowadzenie poprawki proponowane przez Komisję. Jeżeli podejmiemy uchwałę, zgodnie z którą lokale będziemy zbywać od 1 stycznia 2008 r., to nasi mieszkańcy poczekają z kupnem do stycznia. Nie będą nabywali lokali teraz. Wobec powyższego proszę Komisję o zastanowienie się nad zasadnością wniosku i być może wycofania go. Skorzystam ze swojego uprawnienia i udzielę głosu Panu Zdzisławowi Szczepkowskiemu, który poprosił o to. Pan Zdzisław Szczepkowski - dziękuję za udzielenie mi głosu. Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, szanowni mieszkańcy, przyszli nabywcy lokali komunalnych pragnę powiedzieć, że jesteśmy spadkobiercami tych, którzy przyszli do Gryfina 50 lat temu. Na tej sali są również radni, których rodzice budowali mosty na Odrze. Do dnia dzisiejszego zajmują lokale o różnej substancji, nowe, stare, lepiej utrzymane, gorzej. Chcemy być właścicielami tych lokali na podobnych zasadach jak to jest w uchwale sejmowej. Liczymy na przychylność Rady. Jako właściciele będziemy dbali o własne mienie. Nie ma na co czekać, ponieważ ceny idą w górę. Obecnie cena lokalu w Gryfinie wynosi średnio około 2,5 tys. zł do 3 tys. zł/m2. Przy zastosowaniu 80% bonifikaty kwoty niejednokrotnie sięgają do 40 tys. zł. Należy wziąć pod uwagę, że ewentualni nabywcy są ludźmi biednymi, ponieważ są to spracowani emeryci i renciści lub ich następcy. Trzy lata temu, przy zastosowaniu 80% bonifikaty cena wykupu 1 m2 wynosiła około 1,5 tys. zł. Wynika z tego, że cena wykupu wzrosła o 100%. Proszę zastanowić się, czy również wzrosły dochody tych ludzi, wszyscy wiemy, że nie wzrosły. Czy obecnie konkurencją dla nas ma być Schwedt, w którym oferuje się mieszkania po dogodnych cenach? Uważam, że nie, ponieważ jesteśmy Polakami i powinniśmy mieszkać i pracować u siebie. Jako mieszkaniec Gryfina już od 40 lat proszę o rzeczowe podejście do sprawy.

Radny Rafał Guga - Panie Przewodniczący dziękuję za głos po tak płomiennym Pana wystąpieniu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kwestie personalne omówimy sobie poza Rada Miejską, a Pana poproszę o odniesienie się do spraw merytorycznych związanych z projektem uchwały.

Radny Rafał Guga - Panie Przewodniczący jeszcze nie zacząłem swojej wypowiedzi, a już zostałem zrugany. Chciałem tylko pogratulować, ponieważ podobało mi się Pana przemówienie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - przepraszam Pana bardzo, ale rozmawiajmy  o problemie. Proszę dać spokój mojej osobie i moim wystąpieniom.

Radny Rafał Guga - przepraszam, ale chciałem się tylko zgodzić z Pana tezami, ale skoro mi nie wolno?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - wolno Panu się nie zgadzać.

Radny Rafał Guga - a ja się chciałem zgodzić.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - wolno Panu się zgadzać.

Radny Rafał Guga - dziękuję.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - korzystając ze swojego uprawnienia powiem, że jest rzeczą niestosowną aby Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz w momencie, kiedy Przewodniczący prowadzi obrady śmiali się z prowadzonej dyskusji. Jest to niestosowne i świadczy o tym, że zaniżacie Państwo poziom życia publicznego. Uważam także, że radni powinni w sposób jednoznaczny odnosić się do kwestii merytorycznych i podarować sobie wszystkie pozostałe. Proszę kontynuować.

Radny Rafał Guga - chyba nie ma na tej sali osoby, która by nie była za tą sprawą.  Przechodząc do spraw merytorycznych pojawia się kilka pytań, które powinny być wyjaśnione przed głosowaniem nad projektem uchwały. Głosując muszę być pewien, że postępuję prawidłowo i sprawiedliwie. Chciałbym dowiedzieć się, czy dokonano kalkulacji o jakiej wartości majątku mówimy, jakie mogą być wpływy po dokonaniu tej operacji? Jak według radnych wnioskodawców będzie miała reagować gmina jeżeli za kilka lat okaże się, że tych mieszkańców nie stać na remont lokali, ponieważ jak powiedział p. Szczepkowski są to ludzie biedni, emeryci i renciści? Duże wątpliwości budzi sprawa dotycząca osób, które już wykupiły swoje mieszkania bez obowiązywania proponowanej uchwały. Ile jest takich osób, czy ktoś da gwarancję, że osoby te nie będą podejmowały żadnych kroków prawnych, ponieważ będą uważały, że zostały potraktowane niesprawiedliwie płacąc więcej niż przewiduje projekt uchwały? Czy ewentualne koszty procesów odwoławczych nie obciążą gminy w sposób zbyt duży?  Czy cena 5% bonifikaty równa się sumie, z której chętny płaci 99%, 80% lub 97%, czy też 99% plus 5% równa się 104%? Ponadto w § 1 pkt. 3 ujęci są kombatanci i wdowy po kombatantach. Dlaczego tylko kombatanci, dlaczego nie ujęto osób niepełnosprawnych, matek oraz ojców samotnie wychowujących dzieci, osoby chore, rodzice dzieci niepełnosprawnych, osoby starsze, samotne lub inne osoby w jakiś sposób poszkodowane przez los lub innych ludzi? Dlaczego teraz zajmujemy się tą sprawą, kiedy media podają, że ustawa dotycząca sprzedaży tak zwanych mieszkań za 1 złotówkę leży w sejmie? Uważam, że należy ufać rządzącym, jest to kwestia czasu.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący proszę aby prowadził Pan obrady ściśle według dyspozycji § 23 Regulaminu Rady Miejskiej. Panie Przewodniczący proszę się uspokoić, proszę się nie popisywać na sali przed zaproszonymi gośćmi, proszę przestrzegać postanowień Regulaminu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Panie radny korzystam ze swojego uprawnienia. Proszę pozwolić mi dojść do głosu, bo będę zmuszony ogłosić przerwę żeby Pan się uspokoił. Jako Przewodniczący Rady mam takie uprawnienie w każdym momencie. Proszę także postępować zgodnie z Regulaminem Rady, na który się Pan powołuje. Proszę wygłosić kwestię formalną. Jeżeli choć w jednym zdaniu odbiegnie Pan od kwestii formalnej odbiorę Panu głos. Proszę kontynuować.

Radny Stanisław Różański - zgłaszam wniosek o prowadzenie przez Przewodniczącego Rady obrad dzisiejszej sesji zgodnie z postanowieniami § 23 Regulaminu Rady. Wysoka Rado ja go zacytuję, żeby nie było wątpliwości „Przewodniczący Rady prowadzi obrady według porządku obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym”. Pozycja Przewodniczącego Rady w Radzie jest określana przez ustawodawcę jako primus interpares - pierwszy wśród równych. Proszę o tym pamiętać. Nie jest Pan przełożonym nikogo, łącznie z Burmistrzem. Proszę nie pokrzykiwać ani na radnych, ani na Burmistrza. To co Pan zrobił z dopuszczeniem głosu spoza radnych jest z naruszeniem § 26.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - odbieram Panu głos i ogłaszam 10 minutową przerwę aby p. Stanisław Różański mógł się uspokoić.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jako Przewodniczący klubu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego czuję się zobowiązany do udzielenia odpowiedzi radnemu Rafałowi Guga. Integralną częścią projektu uchwały jest jej załącznik, w którym wymieniono wszystkie uchwały Rady wyznaczające określone lokale do sprzedaży. Z dyskusji prowadzonej z radnymi na temat projektu uchwały nabrałem przekonania, że wielu zapoznało się materiałami i wie, o których lokalach rozmawiamy. Nie przewidziałem, że któryś z radnych nie zapozna się z projektem uchwały do końca i nie pofatyguje się sprawdzić nad czym pracujemy. Na podstawie danych historycznych oraz praktyki można powiedzieć, że w zmieniających się warunkach nie sposób przewidzieć, czy radykalne podwyżki bonifikat wpłyną na poważne zwiększenie ilości zbywanych lokali. Pytanie w tej sprawie jest racjonalne i cenne. Mogę powiedzieć, że z praktyki i doświadczeń innych miejscowości w Polsce wynika, iż zwiększenie bonifikat na zbycie mieszkań komunalnych, a zwłaszcza ustalenie bonifikat wysokich powoduje zwiększenie sprzedaży. Nie musi się to przekładać na zwiększone wpływy. Niemożliwe jest więc udzielenie odpowiedzi, czy dochody z tego tytułu będą większe, czy mniejsze. Jeżeli chodzi o zastosowanie dodatkowej 5% bonifikaty, przy sprzedaży lokali na rzecz kombatantów oraz wdów i wdowców po kombatantach, która liczona będzie od ceny ustalonej z zastosowaniem bonifikat, o których mowa w pkt. 1 i 2. Po dyskusji na sesji oraz na posiedzeniach Komisji miałem przeświadczenie, że wszyscy radni rozumieją o co chodzi, że nie ma mowy o 104% bonifikacie, że jest to absolutnie oczywiste. Jeżeli chodzi o osoby starsze chcę powiedzieć, że poddając projekt uchwały pod dyskusję
w komisjach Rady oraz na sesji mamy szczerą wolę słuchać innych racji. Jeżeli inne racje będą satysfakcjonowały Gryfińskie Przymierze Wyborcze i nie zmienią istoty projektu uchwały, to jesteśmy w stanie pójść na daleko idący kompromis. Może to mieć miejsce tylko wówczas, kiedy sens i intencja zostaną zachowane. Pragnę poinformować, że w tej sprawie rozmawiałem również z p. Burmistrzem Henrykiem Piłatem. Prawdą jest, że z przyczyn również leżących po mojej stronie nie spotkaliśmy się w środę w celu omówienia sprawy do końca.  Być może Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmie ustawę, ale dotyczy ona mieszkań spółdzielczych, a nie komunalnych, o które nam chodzi. Gdyby ustawodawca uwzględnił interesy osób mieszkających w zasobach komunalnych, to nie bylibyśmy projektodawcą tego projektu uchwały.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - proszę moje wystąpienie odebrać jako głos  w dyskusji. Jako burmistrz nie poddam się presji dwóch osób, które ciągle mnie nachodzą odnośnie udzielenia bonifikat przy sprzedaży mieszkań twierdząc, że w kampanii wyborczej obiecałem umożliwienie wykupu mieszkań komunalnych. Tak to prawda, że podczas wyborów mówiłem, iż umożliwię wykup mieszkań komunalnych. Przypominam, że kiedy objąłem funkcję burmistrza podczas poprzedniej kadencji, to wówczas przy nabyciu mieszkań stosowano 50% ulgi przy jednorazowej wpłacie i 25% ulgi przy sprzedaży ratalnej. Obecnie przy wykupie wszystkich mieszkań stosowane są 90% ulgi, a przy wykupie poszczególnych lokali 80%. Prawo oraz osoby tworzące prawo szanuje się wówczas, kiedy tworzone prawo jest stabilne i równe dla wszystkich. Uważam, że wszystkie uchwały  o znaczeniu budżetowym powinny obowiązywać od następnego roku budżetowego. Do tego czasu chciałbym podjąć z radnymi rzeczowa dyskusję o polityce związanej ze sprzedażą mieszkań. W Szczecinie zastosowano bonifikatę 90%, lokatorzy wykupili mieszkania,  a obecnie chcą je zwrócić do urzędu, ponieważ nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania. W Gryfinie najlepiej sprzedają się mieszkania w nowych budynkach, a gorzej w starych. Czy wobec tego gmina powinna wprowadzić jeszcze większe bonifikaty? Obecnie cena mieszkań na rynku jest bardzo wysoka i może być tak, że ktoś wykupi mieszkanie za grosze, a za pięć lat sprzeda je za bardzo wysoką kwotę. Zakładamy budowę mieszkań socjalnych i wobec tego należy zastanowić się, czy nie należy przekwaterować do mieszkań socjalnych lokatorów z mieszkań komunalnych, a uwolnione mieszkania sprzedać na rynku?  Jestem zwolennikiem prawa stabilnego. Wiemy jakie były koszty wykupu mieszkań do tej pory. Średnio wynosiły 15.000 zł - 25,000 zł. Obecnie należy obliczyć jaką zastosować ulgę, aby uzyskać takie same kwoty przy sprzedaży. Nie może być tak, że ten co czeka  i kombinuje, to na tym zyska. Powoływanie się na emerytów i rencistów jest nie na miejscu. Mogę przyprowadzić stu emerytów i rencistów, którzy zaciągnęli kredyty i spłacali wykup mieszkań komunalnych. Nie jestem przeciwko mieszkańcom naszej gminy, ale w tej sprawie potrzebna jest szeroka dyskusja, ponieważ każdy powinien być traktowany jednakowo. Dlatego też składam wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały. Po szerokiej dyskusji należy przygotować projekt uchwały, który w ocenie wszystkich radnych będzie najbardziej sprawiedliwy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dla jasności chciałbym wyjaśnić, że żaden  z członków Gryfińskiego Przymierza Wyborczego nie ma interesu prawnego przy podejmowaniu tej uchwały, żaden nie zamieszkuje w lokalu komunalnym i nie osiągnie  z tego tytułu korzyści. Do Gryfińskiego Przymierza Wyborczego i do osób skupionych wokół nas zgłaszają się osoby w większej liczbie niż dwie, które nas nachodzą, a w moim przekonaniu konsultują z nami różne sprawy. Nie jesteśmy już w stanie prawa stabilnego, ponieważ wprowadzone zostały bonifikaty  w ciągu kolejnych lat budżetowych. Jeżeli chodzi o sprawy budżetowe, to rzeczywiście ustawa o samorządzie gminnym w art.53 mówi, że w sytuacji, kiedy wnosi się pod obrady propozycje zmian w projekcie budżetu należy znaleźć źródło finansowania. Nie ma mowy o tym, przy wnoszeniu przez grupę radnych, klub radnych projektu uchwały, który teoretycznie zmniejsza przychody. Ustawa tego nie reguluje i nie nakłada obowiązku na wnioskodawcę. Nakłada natomiast wskazanie w uzasadnieniu skutków finansowych i taki zarzut można postawić do tego projektu uchwały, ponieważ nie ma takiego wskazania, ale przecież nie ma  tego w większości uchwał. To prawda, że substancja mieszkaniowa w Gryfinie jest zróżnicowana ale problem dotyka tych lokali, które są wymienione w załączniku. Ufam, że wszyscy zapoznali się ze sprawą i wiedzą o które lokale chodzi. Jesteśmy gotowi do dyskusji i wypracowania racjonalnego kompromisu.

Radny Marcin Para - p. Burmistrz wyprzedził mnie i zgłosił wniosek, który ja zamierzałem zgłosić. Jako klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej chcielibyśmy wprowadzić pewne przesłanki do tego projektu uchwały. Popieram wniosek p. Burmistrza  o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały, ponieważ wymaga ona omówienia  i zastanowienia się nad problemem.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - z projektu uchwały wynika, że chodzi tu tylko  o kombatantów i wdowy po kombatantach. Proszę o uwzględnienie w projekcie uchwały również osób, które mają bardzo małe renty oraz emerytury. Natomiast kombatanci  i wdowy po kombatantach mają wysokie emerytury. W projekcie uchwały należy ustalić próg dotyczący otrzymywanej emerytury. Uważam, że będzie to bardziej sprawiedliwe, ponieważ bonifikaty powinny obejmować osoby niepełnosprawne, matki oraz ojców samotnie wychowujących dzieci, itd. Osobiście jestem za podjęciem uchwały w tej sprawie po wprowadzeniu zmian, o których mówiłam. Mój głos był decydujący podczas głosowania na Komisji Rewizyjnej i moim głosem przeszedł projekt uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jesteśmy otwarci na propozycje, które  zgłaszają radni, jesteśmy otwarci na wypracowanie takiego modelu, który wszyscy będą mogli przyjąć z satysfakcją. Jako projektodawca i Przewodniczący klubu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego wychodzę naprzeciw oczekiwaniom pozostałych klubów i wycofuję z porządku obrad sesji projekt uchwały.

Radny Stanisław Różański - chciałbym przedstawić dwie uwagi natury porządkowej wobec oświadczenia Przewodniczącego Rady. Wysoka Rado nie jest prawdą, że Komisja Rewizyjna przegłosowała zgodnie ten projekt uchwały. Zgłosiłem zdanie odrębne, którego p. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej nie była łaskawa przedstawić Wysokiej Radzie więc czynię to ze względów porządkowych. Wobec faktu wycofania tego projektu wszystkie szczegółowe uwagi w tej sprawie przekażę w stosownym czasie, kiedy będzie dyskusja – mam nadzieję nad nowym projektem tej uchwały. Chcę jednak powiedzieć, że ten projekt uchwały był wadliwy od początku do końca i sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegóły wykażę podczas dyskusji nad nowym projektem uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - pragnę przypomnieć radnym, że projekt uchwały był opiniowany przez radcę prawnego, do którego mam pełne zaufanie. W tym projekcie uwzględniono wszystkie zmiany zasugerowane przez radcę prawnego. Projekt uchwały Gryfińskiego Przymierza Wyborczego trafi pod obrady kolejnej sesji. Mam nadzieję, że uwagi pozostałych klubów radnych oraz radnych niezależnych zostaną uwzględnione.

Radny Artur Nycz - podczas prac nie powinniśmy dyskutować o tym, czy sprzedawać lokale, ponieważ już je sprzedajemy. Mówiliśmy już o tym, że nie ma zwiększenia puli mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, są tylko zwiększone bonifikaty. Nie ma też obawy, że już wkrótce z takimi samymi bonifikatami będziemy sprzedawali mieszkania nowe, bo gmina nowych mieszkań nie buduje. Mieszkania buduje GTBS, ale ich nie można sprzedać.
Podczas rozmów w kuluarach usłyszałem, że projekt uchwały należy poprawić, ponieważ ktoś ma domek i ma również mieszkanie komunalne. Wobec tego chciałbym wiedzieć dlaczego nie zwracamy uwagi na patologię, ponieważ ktoś kto mieszka w domku nie powinien mieć mieszkania komunalnego. Na jakiej podstawie ma mieszkanie komunalne? Hipokryzją jest, że w mieszkaniach komunalnych mieszkają ludzie biedni, którzy nie mają dochodów, ponieważ nie pracują. To prawda, że jest grupa osób niepełnosprawnych, emerytów, rencistów, których dochód nie wystarcza na utrzymanie mieszkania własnościowego. Wiele osób zajmujących te mieszkania nie wykazuje dochodów, ponieważ pracuje za granicą. Dlaczego wszyscy mamy płacić z naszych podatków na utrzymanie ich mieszkań? Uważam, że propozycja zastosowania progu dochodowego jest uzasadniona. W uzgodnieniach międzyresortowych jest projekt ustawy, który będzie zakładał dofinansowanie remontów i modernizacji w wysokości 25% przez budżet państwa dla wspólnot mieszkaniowych i dla spółdzielni, a nie dla samorządów i mieszkań komunalnych. Wiemy, że mieszkania komunalne nie są dziedziczone, pomimo to przechodzą z pokolenia na pokolenie, ponieważ są określone warunki, które nie pozwalają na jego zwrot. Nie może być tak, że jedni muszą zaciągać kredyty na kupno mieszkania i spłacają je do końca życia, a inni mają gdzie mieszkać, bo ich rodzice mieli więcej, ponieważ otrzymali mieszkanie komunalne. Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej opiniuje wnioski, które wpływają do urzędu  o umorzenia zaległości podatkowych w kwotach od 15.000 zł do 25.000 zł. Jeżeli ktoś ma kredyt bankowy, to w tej sytuacji nikt mu go nie umarzy, tylko toczy się postępowanie windykacyjne, a w rezultacie eksmisja. W gminie wnioski są opiniowane i umarzane. Wynika z tego, że najlepszą zasadą w mieszkaniach komunalnych jest niepłacenie czynszu, dojście do zaległości kilkudziesięciu tysięcy złotych i napisanie prośby do burmistrza o umorzenie zaległości. Przecież za wszystkie zaległości ktoś musi płacić, w tym przypadku gmina. Jeżeli nie stać kogoś na utrzymanie mieszkania w centrum Gryfina, to powinien je sprzedać i kupić sobie w jednym z sołectw. Wcześniej jednak należy mieć mieszkanie własnościowe. Takie są prawa rynku. Absurdem w Polsce jest to, że lokale o największej wartości rynkowej znajdują się w centrach miast i są lokalami komunalnymi. Taka sytuacja jest również w Szczecinie. Są to lokale przeważnie w złym stanie, wymagają remontu,  a lokatorzy w dużej części nie płacą za nie. W Gryfinie jest trochę lepsza sytuacja.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proponuję zamknąć już dyskusję w dniu dzisiejszym nad projektem uchwały, ponieważ został zdjęty z porządku obrad sesji. Do sprawy wrócimy na następnej sesji.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 16.

Ad. XII. Zatwierdzenie Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2007 – 2009.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Pismo Prezesa PUK w tej sprawie stanowi załącznik nr 17.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - sprawdzimy jak dużą inwestycją będzie wybudowanie sieci wodociągowej we Włodkowicach i Zaborzu. Jeżeli małą, to wykonanie będzie w zakresie PUK, a jeżeli o znaczącej wartości, to będziemy musieli ją zaplanować  w planie inwestycyjnym na najbliższy rok budżetowy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie na lata 2007 – 2009 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IX/88/07 stanowi załącznik nr 17a.

Ad. XIII. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  miasta Gryfino w rejonie CW Laguna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Ireneusz Sochaj - w planie następuje istotna zmiana, a dotyczy dopuszczenia zabudowy usługowej na działce oznaczonej G5 52/32. Jest to teren pomiędzy budynkiem CW Laguna, a parkingami. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska chciałaby wiedzieć, czy na tym terenie nie powstanie jakiś market? Przyjmując taki zapis w planie będzie to możliwe. Może tam powstać inny obiekt na przykład połączony z kręgielnią lub innymi ciekawymi usługami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - chcemy przejąć CW Laguna, które jest obciążone dużymi zobowiązaniami. Nauczony złym doświadczeniem jakim było uchwalenie planu w sprawie budynku „Pod Platanem” twierdzę, że my na siłę chcemy uszczęśliwiać ludzi. Wprowadzamy takie ograniczenia, że potem trudno znaleźć kontrahenta, który zechce dostosować się do nich. W budynku „Pod Platanem” dawno działała by przychodnia zdrowia gdyby nie ograniczenia wynikające z planu. Dlatego też w tym planie starałem się dopilnować, aby nie wprowadzono zbyt dużych ograniczeń. Wiemy, że nasi mieszkańcy chcą aby w tym miejscu powstała hala widowiskowa – sportowa. Część pomieszczeń w budynku CW Laguna przystosowana została na szatnię i zaplecze sanitarne z myślą o tej hali. Nie wiem czy będzie nas stać na budowę takiej hali. Być może teren ten trzeba będzie sprzedać po cenie komercyjnej, aby naprawić złą sytuację finansową CW Laguna? Taki zapis daje możliwość wykorzystania terenu na różne cele.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - popieram p. Burmistrza, ponieważ uważam, że lepiej zostawić sobie alternatywne rozwiązania niż się ich pozbawić.

Radny Ireneusz Sochaj - podczas dyskusji na posiedzeniu Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mówiono, że tereny otaczające CW Laguna powinny zachować taką rolę i ewentualne wpuszczanie tam placówki handlowej było odbierane różnie. Jeżeli do tego dojdzie, to chcielibyśmy aby nie był to zwykły kontener tylko zabudowania z prawdziwego zdarzenia.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w mojej opinii bez stworzenia racjonalnego planu dotyczącego obudowania CW Laguna w sposób sensowny i taki, który może przysporzyć dodatkowe dochody trudno będzie osiągnąć sukces ekonomiczny. Jeżeli nie stworzymy sobie alternatywy, to być może zabraknie nam rozwiązania do zakończenia problemu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR IX/89/07 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XIV. Przyznanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007.

Materiał informacyjny radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 19.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 7.

Radny Ireneusz Sochaj - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przyjęła z zadowoleniem, że środki finansowe, które przeznaczamy na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w tym roku przeznaczono na jedno duże zadanie. Tak powinno być, że robi się jedną rzecz dobrze, a nie przeznacza się po 5 tys. zł na różne zadania.

Radny Marek Sanecki - przyjąłem pozytywnie wypowiedź p. Burmistrza w sprawie procedur związanych z pozyskiwaniem pieniędzy na remont kościoła. Biorąc pod uwagę, że kościół nie wystąpi z wnioskiem o środki unijne czy istnieje formalno - prawna możliwość wsparcia kościoła przez gminę w ubieganiu się o takie środki? Jeżeli tak, to czy p. Burmistrz może podjąć działania w tym kierunku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przydzielając całą kwotę na kościół w Starych Brynkach kierowałem się takimi przesłankami jak stan techniczny innych obiektów, na które od wielu lat dajemy po 5 lub 6 tys. zł. Stan tych obiektów jest poprawny. Jako osoba wierząca uważam, że dla nas najważniejsze jest zabezpieczenie tego obiektu, a ściślej mówiąc wykonanie dachu na tym obiekcie. Jeżeli będzie zrobiony dach, to inne prace parafianie będą wykonywali sami. Zawsze jest tak, że parafianie szanują to, co sami zrobili. Naszą intencją jest, aby obiekt zabytkowy nie ulegał dewastacji i dlatego należy go zadaszyć, a w remoncie wnętrza kościoła powinni uczestniczyć wierni danej parafii.  Jeżeli na dany obiekt sakralny przyznane będzie dofinansowanie, to wówczas dotacja z gminy może być wykorzystana jako środki własne kościoła. Zawsze przy składaniu wniosku o środki unijne należy mieć wkład własny. Nasza dotacja może być przeznaczona jako jeden z elementów wkładu własnego kościoła. Obecnie gmina opracowała wniosek i załatwiła wszelkie formalności w sprawie pozyskania pieniędzy na remont organów w Gryfinie. Wniosek oczywiście złożył Ksiądz Dziekan Kozłowski. Wszystko zależy od operatywności danego proboszcza.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - lepiej niech gmina nie pomaga w pozyskiwaniu środków unijnych, ponieważ nie umie tego robić. W gminie nie ma takiej osoby, która potrafi to robić.  Nie jeden raz dowiadywaliśmy się na sesji, że została podpisana jakaś umowa i trzeba było podjąć uchwałę o przeznaczeniu pieniędzy na ten cel. Zobaczymy ile w tym roku uda się nam pozyskać pieniędzy unijnych.  Wierzę, że Wiceburmistrz Maciej Szabałkin zrobi wszystko, aby w tym roku gmina otrzymała takie środki. Księdzu należy poradzić, aby udał się do firmy konsultingowej, do profesjonalistów, którzy się tym zajmują, w zamian za co biorą 1 % od uzyskanej kwoty.

Radny Andrzej Kułdosz - pieniądze, o których rozmawiamy zostaną przeznaczone na odbudowę kościoła. Chciałbym swój głos przekazać sołtysowi ze Starych Brynek, który naświetli sprawę.

Pan Jarosław Kardasz - te pieniądze pozwolą nam na odbudowę kościoła, który nie tylko jest miejscem kultu ale również jest dla nas również ośrodkiem wychowawczym. W naszej wsi są mieszkańcy, którzy mają duże problemy z prawem. Odbudowa kościoła pozwoli nam zachęcić naszą młodzież i dzieci do innej pracy. W dniu wczorajszym wylano wieńce  i odbudowa kościoła z gruzów już jest zakończona. Za własne pieniądze wykonaliśmy projekt instalacji elektrycznej i tak samo wykonamy instalację. Z zawodu jestem elektrykiem i obiecałem księdzu proboszczowi, że wykonamy to we własnym zakresie. Wcześniej należy wykonać dach. Ksiądz proboszcz ma już podpisaną umowę przedwstępną na sprzedaż kaplicy, w której obecnie odbywają się msze. Wpłacono już zadatek. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży kaplicy w 100% przeznaczone będą na odbudowę kościoła.

Radny Stanisław Różański - proponuję zwrócić uwagę na załączniki do projektu uchwały, ponieważ mają one istotne znaczenie dla naszych działań na przyszłość. W kolejce czekają kolejne wnioski. Nie mogę odmówić sobie przyjemności, aby przy każdej okazji podkreślić, że przyszłość zależy od takich naszych decyzji. Panie radny Sochaj, tak biedę trzeba leczyć skutecznie. Cieszę się, że pozyskałem kolejnego zwolennika do naszych działań na rzecz budżetu zadaniowego. To tak właśnie będzie wyglądało. Decydujemy o milionach, o setkach tysięcy, a nie o złotówkach, kiedy mówimy o zadaniu inwestycyjnym. Chciałbym odwołać się do Wysokiej Rady aby w tej samej konwencji myślenia i działania postąpić z pozostałymi wnioskami, które oczekują na słuszne rozpatrzenie tak jak dzisiejszy, abyśmy to w naszej kadencji mogli sobie to zapisać na korzyść naszych działań.

Radna Wanda Kmieciak - chciałam dodać, że od wielu lat ksiądz proboszcz stara się  o zadaszenie tego zabytkowego obiektu i dlatego zasadne jest przeznaczenie całej kwoty na ten cel.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - obiekt w Starych Brynkach jest niezwykle interesujący z punktu widzenia architektonicznego. Warto nadać temu kościołowi nowy wygląd i wydanie pieniędzy na ten konkretny cel wydaje się racjonalny.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych  w roku 2007 przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR IX/90/07 stanowi załącznik nr 19a.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zanim przejdziemy do odpowiedzi na  interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV chciałbym wypowiedzieć się w kwestii formalnej i zaproponować zmianę porządku obrad sesji polegającej na wprowadzeniu w punkcie XV projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie. Do Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął projekt uchwały podpisany przez grupę radnych, w liczbie 5 co wypełnia konieczność statutową. Na prośbę wnioskodawców chciałbym ten projekt umieścić w porządku obrad sesji w pkt. XV. Pod oświadczeniem podpisało się dziesięciu radnych obecnych w dniu dzisiejszym na sesji. Zmianę porządek obrad musimy przegłosować.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w ww. sprawie - załącznik nr 20 oraz treść oświadczenia - załącznik nr 21.

Radny Kazimierz Fischbach - w imieniu radnych z klubu BBS proszę o ogłoszenie 5 – minutowej przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński ogłosił 5 – minutową przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zgłoszono wniosek formalny o rozszerzenie porządku obrad sesji poprzez wprowadzenie odczytanego przeze mnie projektu uchwały wraz  z oświadczeniem.

Kto z radnych jest za zmianą porządku obrad sesji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za zmianą porządku obrad sesji głosowało 11 radnych, przy 6 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek został przyjęty.

Ad. XV. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie.

Radny Andrzej Kułdosz - co ma stanowić ta uchwała? Jak to wygląda pod względem prawnym? Czy my dyskutujemy o kwestiach prawnych, czy będzie to tylko dyskusja dla dyskusji?

Radny Rafał Guga - jestem zdziwiony, a nawet zszokowany, że zajmujemy się taką sprawą. Nie wiem co w dniu dzisiejszym wywołało wprowadzenie tego projektu uchwały do porządku obrad sesji? Dochodziły do mnie pogłoski, że miały miejsce jakieś sceny, ale mnie tam nie było i nie wiem co się zdarzyło. Odnoszę wrażenie, że wprowadzenie projektu uchwały wraz z oświadczeniem radnych spowodowane jest wypowiedzeniem przez radnego Stanisława Różańskiego słowa „folwark”. Pomału zmierzamy do tego, że będziemy mieli określone jakich słów można używać, a jakich nie. Poważnie mówiąc zakrawa mi to na ostracyzm. Pan Panie Przewodniczący wie, że pojęcie „sąd skorupkowy” wcale nie jest korzystne. Chcę również powiedzieć, że nie ze wszystkimi kategoriami zachowań  p. Różańskiego zgadzam się. Chciałbym jednak wiedzieć, czy wszystkie drogi formalne w sprawie dyscyplinowania radnego zostały zachowane? Tym razem jest p. Różański,  a następnym razem może być ktoś inny. Nie wiem, czy jest to próba zasznurowania mu ust, czy tylko zdyscyplinowania?

Radny Artur Nycz - nie ma to nic wspólnego z dzisiejszą wypowiedzią radnego Stanisława Różańskiego. To oświadczenie chcieliśmy już złożyć jakiś czas temu. Jest ono wynikiem obserwacji pracy Rady z ostatnich wielu miesięcy. To co nas skłoniło do złożenia oświadczenia, co przechyliło czarę goryczy, to było ostatnie posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, na którym radny Różański chciał bić radnego Pawła Nikitińskiego dlatego, że radny Nikitiński raczył mieć odmienne zdanie od radnego Różańskiego. Nie ma to nic wspólnego z sądem skorupkowym. Nie chcemy w żaden sposób odbierać prerogatyw, ponieważ nie mamy takiej władzy, ani możliwości. Uważamy jednak, że musimy dbać o wizerunek Rady, o to żebyśmy nie stali się przedmiotem takich artykułów prasowych jak kiedyś Stargard Szczeciński ze swoim sławetnym radnym Koziołkiem. Wszyscy wiemy, że mamy problem jako Rada, problem mają urzędnicy ale o tym nie mówią. Od tego jesteśmy my, ponieważ sprawy dotyczące radnych powinna rozstrzygać Rada. Jedynym zadaniem tego oświadczenia jest tylko i wyłącznie chęć zwrócenia uwagi nam wszystkim, uświadomienia sobie problemu i zwrócenia radnemu Różańskiemu uwagi, że być może jest czas na to aby spróbował zmienić swój stosunek do pracy w Radzie, radnych, urzędników. Nie jest to dobry moment do prowadzenia dyskusji. Jest oświadczenie i po prostu przegłosujmy je. każdy radny wyrazi swoje zdanie w głosowaniu.

Radna Wanda Kmieciak - uwagi ze strony radnego Różańskiego dotyczące tego, czy ktoś pije, czy odbiera telefon są nie na miejscu i uważam, że przerosło nas wszystkich. Dzisiejsze zachowanie odnośnie folkloru również było nie na miejscu. Nie rozumiem jak można negować folklor? Uważam, że dyskusja o dbałość mienia gminnego nie była niczym złym.

Radny Rafał Guga - folklor nie jest żadnym obraźliwym stwierdzeniem, a wręcz jest pozytywne. Panie radny Nycz jeżeli doszło do próby pobicia, czy też do gróźb karalnych, to od tego jest sąd, a nie my. Jestem przerażony, ponieważ z tak postawionej sprawy wynika, że nie można mieć odmiennego zdania. Jeżeli mam odmienne zdanie niż radny Różański, to mam odwagę podejść do niego i mu to powiedzieć. Natomiast z tego co widzę, to może niedługo się okazać, że jemu w ogóle nie wolno będzie się wypowiadać. Uważam, że jest to ostracyzm. W dniu dzisiejszym doznałem podobnej sytuacji, ponieważ kiedy doszedłem do mównicy i nie zacząłem jeszcze mówić, a już Pan Przewodniczący zaczął na mnie krzyczeć. Widzę, że będę następnym celem po p. Różańskim. To nie musi być prawda i mam nadzieję, że nie będzie. Wszyscy zastanówmy się, czy każdemu z nas, a może niektórym osobom szczególnie nie zdarzyły się również nerwowe sytuacje, a nawet sytuacje przekraczające granice dobrego wychowania? Łatwo oskarżać kogoś, gdy w głosowaniu ma się większość. Spójrzmy najpierw na siebie, a dopiero potem na innych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - cieszę się, że radny Artur Nycz zabrał głos, ponieważ tak naprawdę, to bardzo różnimy się w swoich poglądach, jeżeli chodzi o niektóre kwestie. Ostracyzm jest terminem dokładnie sprecyzowanym i nie będziemy go rozpatrywali. Nie dopatruję się takiego zjawiska na sesji Rady Miejskiej. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej radny Stanisław Różański w przypływie swojej nadziei myślał, że mając 67 lat może zaszkodzić w jakikolwiek sposób człowiekowi 30 lat młodszemu. Jest to wybujała wyobraźnia. Za chwilę może jednak okazać się, że ta ręka będzie podnoszona na kobietę lub na kogoś innego. Proszę się nie martwic o moje dobre samopoczucie lub relację z p. Różańskim. Jeśli trzeba będzie, to dam sobie z nim radę. Jeżeli natomiast chodzi o sugestię radnego Rafała Gugi dotyczącą skierowania sprawy do sądu w tej konkretnej sprawie, to rozważam taką możliwość. Stanowisko wyrażone przez radnych jest stanowiskiem Rady Miejskiej i opiera się nie na tym jednym zachowaniu, ale na szeregu zachowań, które miały miejsce na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, na Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, na posiedzeniach sesji Rady Miejskiej, itd. Osobiście jestem daleki od dyskredytowania jakiejkolwiek osoby tylko z tego powodu, że ma zupełnie inne poglądy od pozostałej części Rady. Każdy ma prawo do swoich poglądów i ich wyrażania. Każdy ma prawo do obrony własnych poglądów, są jednak pewne reguły, którymi powinniśmy się kierować. Ten projekt uchwały jest stanowiskiem Rady Miejskiej w Gryfinie dotyczącym zachowania radnego Stanisława Różańskiego. My jako radni Rady Miejskiej idziemy dalej i na następnym posiedzeniu zostanie wniesiony projekt uchwały o powołaniu komisji doraźnej, której zadaniem będzie opracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego Rady Miejskiej w Gryfinie. W klubach radnych, na posiedzeniach komisji i wśród radnych nie zrzeszonych wypracujemy taką formułę, która zadowoli całą Radę. W skład przyszłej komisji do spraw etyki wejdą wszyscy radni, ze wszystkich środowisk jakie są prezentowane w Radzie Miejskiej. W przyszłości podobnymi sprawami jak ta będzie zajmowała się komisja etyki. Proszę nie podejrzewać wnioskodawców o złą wolę, czy osobiste działanie przeciwko radnemu Stanisławowi Różańskiemu. Pomimo tego, że jego postawa na posiedzeniu  Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej rzeczywiście była daleka od ideału, to ja p. Radnemu Różańskiemu jako człowiek jestem skłonny wybaczyć takie zachowanie, natomiast w imieniu pozostałych radnych mówię, że tak dalej być nie może. Mamy wiele poważnych spraw do rozwiązania i musimy komunikować się ze sobą skutecznie. Jeśli nie będziemy wymieniali się poglądami, nie wypracujemy najlepszego stanowiska, jeśli ma być tak, że za każdym razem ktoś wychodzi z Regulaminem Rady Miejskiej i będzie nam udowadniał, że jest zapisane coś innego niż wszyscy czytamy, to będziemy mieli stały problem. Jeżeli jest tak, że podważana jest opinia radcy prawnego, podważana jest opinia fachowca w danej dziedzinie, jeżeli podważane są opinie wszystkich poza tą jedną, to warto zastanowić się na tym, czy przypadkiem ta jedna opinia nie nosi  w sobie jakiejś wady? Być może nie za każdym razem, ale w niektórych sytuacjach jestem  o tym przekonany.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - podpisałam się pod tym wnioskiem. Już od początku kadencji nie byłam w guście radnego Różańskiego. Wszyscy pamiętają atak ze strony Pana Różańskiego w stosunku do mnie jako przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i do Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Mieczysława Sawaryna. Podpisałam się pod wnioskiem, ponieważ może być tak, że następnym razem dojdzie do takiego zachowania wobec kobiety.  Jako radni możemy się spierać ale jeżeli ktoś dopuszcza się do obrażania urzędników  i radcy prawnego, to przekracza to wszelkie granice. Pan radny Różański nie jest radcą prawnym naszego urzędu, a opinie naszego radcy prawnego są dla mnie święte. Natomiast radny Różański podważa wszystko. W Radzie reprezentujemy różne grupy społeczne, nie wszyscy jesteśmy radcami prawnymi i nie zawsze znamy się na prawie.

Radny Artur Nycz - nie możemy mówić o ostracyzmie. Prawo do swobodnej wypowiedzi, do swobodnego zajmowania stanowiska, zgłaszania wniosków, dyskusji, do sprzeczania się przysługuje każdemu z nas. Konstytucyjna wolność wypowiedzi jaka przysługuje każdemu  z nas nie jest ważniejsza od prawa każdego człowieka do poczucia własnej godności, w tym radnych i urzędników. Uważam, że obowiązkiem Rady jest zająć stanowisko w tej sprawie. Dzisiejsze głosowanie będzie odpowiedzią na pytanie po czyjej stronie opowiadamy się, czy po stronie tego, że radnemu wolno wszystko, że wolno mu obrazić, naruszyć godność osobistą, doprowadzić do rozstroju nerwowego? Czy może jednak nas jako radnych obowiązują pewne zasady? Być może powinniśmy przyjąć, że obowiązują nas nawet wyższe standardy moralne niż w życiu codziennym, ja jestem tego zdania.

Radny Marcin Para - w dyskusji pojawiają się głosy, które za chwilę sprowadza się do tego, że radny Stanisław Różański stał się ofiarą jakiejś nagonki. Niestety tak nie jest. Byłem obecny na posiedzeniu dwóch komisji, które odbyły się w poprzednim tygodniu. Nie są to przyjemne chwile kiedy radny rzuca krzesłem, wyzywa urzędników, którzy potem nie chcą pracować na posiedzeniu tej komisji, to znaczy, że coś jest nie w porządku. Chyba że jest to w porządku i przyjmiemy takie standardy działania, to wobec tego ja nie będę brał udziału w posiedzeniach tych komisji. Na posiedzeniu komisji w piątek sytuacja powtórzyła się, niemalże doszło do rękoczynów. Na wniosek i prośbę przewodniczącego komisji wznowiono obrady i dokończono posiedzenie. Myślę, że każdy porządny człowiek rozważy jak powinien zachowywać się radny i nie tylko radny. Uważam, że nie należy robić z nikogo ofiary, ponieważ ta osoba jest sama sobie winna, a przy okazji powoduje, że inne osoby cierpią przy tym.

Radny Rafał Guga - zwracam się do radnego Artura Nycza - każdy może po swojemu tłumaczyć co oznacza ostracyzm. Ja wiem z historii, że aby kogoś można było skazać wystarczyło go oskarżyć i większość ateńczyków zagłosowała na skorupkach, że jest winny. Podobnie jest w tym przypadku, ponieważ macie większość, zagłosujecie za przyjęciem projektu uchwały i to jest właśnie ostracyzm.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę, aby podczas wypowiedzi poszczególnych radnych zachować spokój, nie komentować wypowiedzi, pozwolić  wypowiedzieć się każdemu zgodnie z własną wolą i sumieniem.

Radny Rafał Guga - rozmawiałem z różnymi urzędnikami i wiem, że są osoby obrażone na p. Różańskiego, ponieważ mają do tego podstawy. Są też urzędnicy, którzy mają większe pretensje do innych radnych, a nie mają nawet cienia pretensji do radnego p. Różańskiego. Ja z nikogo nie robię ofiary, ponieważ tak naprawdę p. Marcinie, to wy swoją większością robicie w dniu dzisiejszym ofiarę. Jeżeli chodzi o nagonkę, to proszę odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wyczerpano wszystkie formalno – prawne sposoby dyscyplinowania radnego  p. Stanisława Różańskiego? Jeżeli nie, to proszę sobie odpowiedzieć, czy jest to nagonka, czy nie?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - na nieformalnym spotkaniu przewodniczących klubów prowadziliśmy ożywioną dyskusję, padła sugestia, że tym problemem powinno zająć się Prezydium Rady. Prezydium Rady nie ma takiego uprawnienia, nie ma takich kompetencji, nie zajmuje się takimi sprawami teoretycznie. Funkcję Przewodniczącego Rady sprawuje p. Mieczysław Sawaryn, a Wiceprzewodniczącym jest p. Janusz Skrzypiński oraz ja. W trójkę moglibyśmy także solidarnie wnieść projekt uchwały pod obrady. Chciałbym zwrócić uwagę, że ten projekt, który wpłynął i oświadczenie podpisała grupa radnych  i stanowi pewien stan faktyczny w opinii, którą radni wyrazili w swoim oświadczeniu. Jeśli wyrazili ją w swoim oświadczeniu składając czytelny podpis, to traktujmy sprawę w sposób odpowiedzialny i ważny. Jeżeli będziemy kwestionowali zasady demokracji, które polegają na tym, że ludzie wymieniają się poglądami, a ostatecznie decydują o problemie, nad którym rozmawiają, to dojdziemy do sytuacji, w której nie będziemy mogli podejmować żadnych decyzji. Nie jest prawdą, że stworzyła się sytuacja przedziwna, że jakaś tajemnicza większość uzbierała się w Radzie, która wyraża swoje niezadowolenie. Mogę przekazać, ponieważ mam takie upoważnienie Przewodniczącego Rady Miejskiej  w Gryfinie p. Mieczysława Sawaryna, że on popiera ten projekt uchwały. Popiera również oświadczenie radnych i będzie popierał projekt uchwały zmierzający do powołania doraźnej komisji Rady, która zajmie się opracowaniem regulaminu etyki. Są to fakty, z którymi trudno polemizować. Myślę, że one neutralizują te argumenty, które wypowiadają koledzy. Osobiście szanuję to stanowisko, rozumiem ale go nie podzielam.

Radny Marek Sanecki - szkoda, że p. Stanisław Różański wyszedł, ponieważ wszystko należy mówić otwarcie, a nie poza plecami. Pan Stanisław wiedział, że będziemy o tym rozmawiali i mógł nie wychodzić. Chciałem pochwalić radnego Rafała Gugę, bo chociaż większość ma inne zdanie, to broni   p. Stanisława Różańskiego i to jest dowód na to, że można kulturalnie dyskutować w sprawach, w których różnimy się diametralnie. Nie zgadzam się jednak z tym, że powinniśmy czekać na jakieś wnioski do sądu. Uważam, że te sprawy powinniśmy załatwiać w taki sposób jak obecnie. Źle by się stało, gdyby Gmina Gryfino była sławna między innymi przez to, że toczą się sprawy sadowe pomiędzy radnymi ponieważ pobili się.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jeszcze się nikt nie pobił, ale może do tego dojść.

Radny Marek Sanecki - uczestniczyłem w spotkaniach komisji, gdzie zachowanie radnego budziło moje zastrzeżenia i mam przeświadczenie, że ten proceder narasta. Jeżeli tak się dzieje, to należy to zmienić. My wydajemy oświadczenie. Jeżeli po tym oświadczeniu postawa p. Stanisława Różańskiego zmieni się, to każdy będzie dla niego przyjazny i wszystko będzie dobrze.

Radny Rafał Guga - twierdzenie przez Wiceprzewodniczącego Rady, że polemika wyczerpała się jest jego stwierdzeniem subiektywnym. Nie oznacza to, że inni muszą je przyjąć do wiadomości, bo jeżeli są argumenty do polemiki, to się ją uprawia. O czym my dyskutujemy, przecież tak naprawdę to oświadczenie nic nie zmieni oprócz tego, że Stanisław Różański będzie napiętnowany przez większość, która to przegłosuje. Takie oświadczenie nie daje żadnych skutków prawnych. Zastanówmy się co zrobić z problemem, a nie piętnujmy ludzi.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - jestem jedną z osób, która podpisała się pod oświadczeniem, pomimo tego, że jestem z klubu BBS, którego członkiem jest również  p. Różański. Niejednokrotnie wypowiedzi p. Różańskiego odbierałam do siebie, czułam się poniżana, sprowadzana do parteru, że czegoś nie wiem lub śmiem nie wiedzieć. Owszem pewnych rzeczy nie wiem i mam do tego prawo, ale bardzo mnie bolało, że p. Różański tak nas traktuje. Dlatego podpisałam oświadczenie. Nie myślałam jednak, że skończy się to tak wielką dyskusją w dniu dzisiejszym i że będzie to poddane pod głosowanie przez Radę. Proszę, abyśmy tego nie głosowali. Oświadczenie zostało podpisane, p. Różański ma prawo zapoznać się z jego treścią i to powinno wystarczyć. Jeżeli to niczego nie zmieni, to powołajmy komisję etyki. Zgłaszam wniosek, aby w dniu dzisiejszym nie poddawano pod głosowanie oświadczenia grupy radnych.

Radny Artur Nycz - może rzeczywiście należy zastanowić się nad tym, czy przeprowadzać głosowanie nad oświadczeniem. W dniu dzisiejszym dyskutujemy o wartościach, nie o polityce, nie o demokracji, nie  o ostracyzmie. Dyskutujemy o tym, czy radnemu wolno poniżyć innego człowieka tylko dlatego, że jest radnym? Czy radnemu wolno obwołać się jedynym słusznym autorytetem niezależnie od tego, czy ma racje, czy nie?  Radny Stanisław Różański epatuje nas językiem prawniczym, swoją wszechwiedzą prawniczą. Ja nie chcę negować jego wiedzy, doświadczenia ale również skończyłem takie same studia i często odczytuję bełkot prawniczy w jego wypowiedziach. Nie chcę o tym mówić, bo nie jest to miejsce do dyskusji na Radzie. Należy jednak zdać sobie sprawę, że ten problem zabrnął już za daleko. Są osoby, których dotyka to indywidualnie, nie tylko radnych, ale również urzędników i to należy sobie powiedzieć. Pan Stanisław Różański zdobył mandat w wolnych demokratycznych wyborach. My nie mamy prawa, ani najmniejszego zamiaru próby ograniczania jego wolności słowa, wolności wypowiedzi. Żądam jednak od radnego Różańskiego kultury, niczego więcej. Mam takie same prawo do składania takiego żądania jak radny p. Różański do tego aby wypowiadać swoje stanowisko. Są sprawy, co do których mam takie same zdanie jak p. Różański, często głosujemy tak samo, często zgadzamy się ze sobą, ale każdą wypowiedź należy wyważyć  i wypowiadać ją z uwzględnieniem wszystkich wartości, które nam przysługują jako ludziom.

Radny Rafał Guga - powtarzam, że nie zgadzam się z wieloma zachowaniami radnego p. Różańskiego ale stwierdzenie, że ja żądam, że nikt mu nie dał prawa do tego, że nie jest żadnym autorytetem jest ustawianiem się na stanowisku, że to my jesteśmy autorytetami, które mogą żądać od p. Różańskiego żeby się zmienił. Nie będę już zabierał głosu i dlatego wyjdę z sali.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - rzeczywiście dowodem na ograniczanie swobody wypowiedzi jest częstotliwość zabierania głosu w dniu dzisiejszym przez radnego Rafała Gugę. Być może na tym polega ostracyzm i ograniczanie swobody wypowiedzi. To prawda, że nie zmienia postaci rzeczy to, czy przyjmiemy uchwałę w tej sprawie, czy nie. Moim zdaniem jeżeli podejmuje się pewne działania, to trzeba też być konsekwentnym. Jeżeli nie jest się konsekwentnym, to naraża się na kontrargumenty, wykorzystywanie chwilowej słabości i inne zachowania.

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz zgłosiła wniosek, aby nie poddawano pod głosowanie oświadczenia grupy radnych. Wniosek zostanie przegłosowany.

Radny Marek Sanecki - bardzo źle odbieram wyjście z sali radnego Rafała Gugi, ponieważ sam rozpętał dyskusję. Gdyby nie zabierał głosu, to po dwóch lub trzech wypowiedziach zamknięto by sprawę. Jeżeli radny uważa, że są inne drogi rozwiązania tego problemu, to może objąłby radnego jakimś doradztwem w zakresie wypowiadania i sprawa byłaby załatwiona, ale niestety nie ma go. Ja również byłem skłonny przychylić się do propozycji radnej Lidii Karzyńskiej – Karpierz aby tego nie głosować, ale słuchając wypowiedzi radnego Pawła Nikitińskiego myślę, że  nie można tylko ostrzegać bez żadnej kary.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę nie odczytywać podjęcia uchwały  w tej sprawie w kategorii kary. My wyraziliśmy swoje stanowisko w oświadczeniu i możemy mu nadać rangę uchwały. Jeśli nie chcemy tego zrobić, to nie zrobimy. Proponuję zakończyć dyskusję nad tym problemem. Czy radna podtrzymuje swój wniosek?

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - tak, podtrzymuję.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały zaproponowanego przez grupę radnych?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 18 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Ad. XVI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin - odpowiedzi na interpelacje zostaną przygotowane  w formie pisemnej.

Ad. XVII. Wolne wnioski i informacje.

Radny Kazimierz Fischbach - zgłaszam wniosek o rozważenie przez Prezydium Rady takiej możliwości aby sesje Rady rozpoczynały się o godz. 1000, a nie o godz. 900.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poinformował, że:

 • 4 czerwca br. o godz. 1800 odbędzie się zebranie wiejskie w Sobieradzu, na które  zaproszony jest Burmistrz Miasta i Gminy oraz radni. Projekt porządku obrad jest do wglądu w Biurze Obsługi Rady,
 • wpłynęło pismo ze Szkoły Podstawowej Nr 4. Wszyscy radni zapoznali się z jego treścią,
 • do wiadomości Przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynęło pismo kierowane do Burmistrza  p. Henryka Piłata z Banku NORDEA w sprawie spłaty raty zobowiązania kredytowego Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino z tytułu udzielonego kredytu. Bank powołuje się na pkt. 3 poręczenia i zwraca się z prośbą o przekazanie kwoty zaległej raty na wskazany rachunek bankowy. Jednocześnie Bank informuje, że za każdy dzień zwłoki naliczane są odsetki karne. Stopa procentowa od zadłużenia przeterminowanego na dzień podpisania umowy 2 listopada 2006 roku  wynosiła 22% w stosunku rocznym. W dniu 30 maja 2007 roku pracownik Banku NORDEA Pani Biesak informowała p. Skarbnik o stanie zadłużenia przeterminowanego  Fundacji oraz oświadczyła, że rozmawiała z Burmistrzem, którego poinformowała o zobowiązaniu z tytułu udzielonego poręczenia. Zgodnie z informacją przekazaną elektronicznie wynika, że Fundacja nie posiada środków finansowych na spłatę zobowiązania. Ponadto w dniu 4 czerwca 2007 roku przypada termin płatności kredytu walutowego w wysokości 35.987,55 euro. W związku z powyższym prosi się p. Burmistrza o podjęcie działań polegających na dokonaniu zmian w budżecie na rok 2007 i zabezpieczeniu środków na spłatę zobowiązania z tytułu udzielonego poręczenia dla Banku NORDEA. Każdy dzień zwłoki powoduje dodatkowe koszty finansowe w postaci odsetek karnych naliczonych przez Bank. Pod pismem do Przewodniczącego Rady podpisała się Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino mgr Jolanta Staruk - załącznik nr 22. Pismo jest istotne z punktu widzenia sesji nadzwyczajnej, która odbędzie się w najbliższym czasie. Poprosił wszystkich radnych, którzy są zainteresowani treścią pisma o zapoznanie się z NIK w Biurze Obsługi Rady,
 • jutro o godz. 1000 odbędzie się uroczystość nadania imienia „Misia Uszatka” dla Przedszkola  Nr 2 w Gryfinie. Zaprosił wszystkich radnych do wzięcia udziału w uroczystości.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załączniki nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Wniosek w sprawie zwołania sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 6,
 7. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 7,
 8. UCHWAŁA NR IX/80/07 - załącznik nr 8,
 9. UCHWAŁA NR IX/81/07 - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR IX/82/07 - załącznik nr 10,
 11. UCHWAŁA NR IX/83/07 - załącznik nr 11,
 12. UCHWAŁA NR IX/84/07 - załącznik nr 12,
 13. UCHWAŁA NR IX/85/07 - załącznik nr 13,
 14. Pismo z prośbą o zaopiniowania i uzgodnienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody  „Kanał Kwiatowy” - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR IX/86/07 - załącznik nr 14a,
 16. UCHWAŁA NR IX/87/07 - załącznik nr 15,
 17. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali  mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta  i gminy Gryfino - załącznik nr 16,
 18. Pismo Prezesa PUK - załącznik nr 17,
 19. UCHWAŁA NR IX/88/07 - załącznik nr 17a,
 20. UCHWAŁA NR IX/89/07 - załącznik nr 18,
 21. Wnioski o przyznanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007 - załącznik nr 19,
 22. projektu uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miejskiej w Gryfinie -  załącznik nr 20,
 23. Oświadczenie radnych - załącznik nr 21,
 24. Pismem skierowane przez Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino mgr Jolantę Staruk  i przekazane do wiadomości Przewodniczącemu Rady - załącznik nr 22.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Protokółowała:
inspektor
Czesława Juszkiewicz