Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
X sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 czerwca 2007 r. o godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z IX sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Informacje w sprawie:

 1. aktualizacji Programu Rozwoju Lokalnego Gminy Gryfino,
 2. Programu Rewitalizacji Miasta Gryfino.

VI. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego - załącznik nr 1/X.

 • uwagi i zapytania.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków -   DRUK Nr 2/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Nadanie regulaminu Straży Miejskiej w Gryfinie - DRUK Nr 3/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Powołanie Zespołu do spraw przedstawienia Radzie Miejskiej opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników - DRUK Nr 4/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy  Gryfino - DRUK Nr 5/X,
 2. udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy  Gryfino - DRUK Nr 5-1/X,

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Pniewo - DRUK Nr 6/X,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie Chwarstnica -  DRUK Nr 6-1/X,
 3. wyrażenia zgody dla komunalnej jednostki organizacyjnej na oddanie lokalu używanego w najem na okres powyżej 3 lat - DRUK Nr 6-2/X,
 4. uchylenia uchwały Nr XI/175/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003 r. - DRUK Nr 6-3/X,
 5. uchylenia uchwały Nr XLI/528/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2005 r. - DRUK Nr 6-4/X,
 6. przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości, położonych na terenie obrębu  Wełtyń gmina Gryfino - DRUK Nr 6-5/X,

oddzielnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

XII. Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy rzeczowej - DRUK Nr 7/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Udzielenie Województwu Zachodniopomorskiemu pomocy finansowej  w finansowaniu zadań na drogach wojewódzkich - DRUK Nr 8/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zawarcie porozumienia dotyczącego utrzymania dróg powiatowych na terenie  miasta Gryfino w latach 2007 - 2010 - DRUK Nr 9/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Zmiana planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r. - DRUK Nr 10/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu dotacji - DRUK Nr 11/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 12/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Udzielenie przez Gminę Gryfino poręczenia istniejącego zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu inwestycyjnego przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino - DRUK Nr 13/X.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XX. Wolne wnioski i informacje.