Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR VIII/07
z VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniach 14 i 21 maja 2007 r.

 • w dniu 14 maja br. sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1910,
 • w dniu 21 maja br sesja rozpoczęła się o godz.1500 i trwała do godz. 1430.

Radni nieobecni:

w dniu 14.05.2007r.

 • Elżbieta Kasprzyk,
 • Wanda Kmieciak,
 • Magdalena Chmura – Nycz,
 • Artur Nycz,

w dniu 21.05.2007r.

 • Elżbieta Kasprzyk,
 • Janusz Skrzypiński.

Listy obecności radnych stanowią załączniki nr 1 i 2.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
 3. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 3.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych, stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji uczestniczyło 17 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 4.

Ad. II. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie w ramach Działania 3:3 Odnowa wsi  oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy materiały,  o które prosiliśmy p. Burmistrza, są to;

 • koncepcja reorganizacji sieci szkół w Gminie Gryfino - załącznik nr 5,
 • informację dot. przewidywanych zobowiązań Gminy Gryfino z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek - załącznik nr 6,
 • projekt koncepcyjny dotyczący zagospodarowania kompleksu sportowego w Gryfinie - załącznik nr 7.

W imieniu klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej uważam, że dzisiejszą sesję należy przerwać. Należy ustalić do kiedy. Wszyscy radni powinni mieć możliwość zapoznania się z otrzymanymi materiałami. Na dzisiejszej sesji mamy wypowiadać się na temat spraw związanych z wydatkami na kilka milionów złotych i dlatego decyzja każdego radnego powinna być przemyślana.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - często padają zarzuty, że jesteście zaskoczeni decyzjami i dlatego należy przesunąć sesję, nie podejmować decyzji. Projekt dotyczący budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Radziszewie złożony został w tym samym czasie, kiedy składano projekt na budowę boiska w Chwastnicy  i wówczas Rada zdecydowała, że boisko w Radziszewie będzie realizowane jeżeli projekt uzyska dofinansowanie. Tak się złożyło, że siedem dni temu otrzymałem pismo od Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, że projekt otrzymał dofinansowanie  w kwocie 425 tys. zł. W związku z tym istnieje szansa wybudowania kolejnego boiska na terenie wiejskim. Ponadto radni zdecydowali o zaplanowaniu w budżecie gminy kwoty w wysokości 2,8 mln zł z przeznaczeniem na Euroboiska. W dniu dzisiejszym sprawiacie wrażenie jakbyście nie wiedzieli co przegłosowaliście. Być może jest to metoda, aby w naszej gminie nie udało się niczego zrobić? Jeżeli chodzi o CW Laguna, to nikt inny tylko ja chcę rozwiązać sprawę.  Musicie mieć pełną świadomość, że jeżeli w dniu dzisiejszym nie podejmiecie uchwały w ww. sprawie, to w dniu jutrzejszym wysyłam wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, że rezygnuję ze środków finansowych przyznanych na budowę boiska w Radziszewie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu źle Pan zrozumiał intencję Rady. Intencją klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej nie jest nie realizowanie w Gryfinie inwestycji. To nie my wywołujemy dyskusję dotyczącą tego, czy w Gminie Gryfino wydajemy pieniądze w sposób sensowny. Przykładowo  w poprzednim numerze tygodnika „7 Dni Gryfina” można było przeczytać ocenę ostatniego 15 – lecia sprawowania władzy. Do pytań zawartych w tygodniku chciałbym odnieść się w sposób merytoryczny, a chodzi mi o tereny pod budownictwo,  o propozycje możliwości zakupu działek, inwestycje w drogownictwo, obwodnica Gryfina. Boimy się, że w naszym budżecie nie wystarczy pieniędzy na realizację tych inwestycji. Chcemy, aby Pan jako odpowiedzialny Burmistrz przekonał nas, czy nasze obawy są słuszne, czy nie? Proszę przedstawić argumenty, które przekonają nas, że obawy są niezasadne. Jeżeli przekona nas Pan, to taką decyzje podejmiemy. Powołując się na sesję budżetową musi Pan wziąć pod uwagę wydarzenia, które miały miejsce w ostatnim czasie. Chodzi mi o deklarację podatkową złożoną przez ZEDO S.A., która grozi utratą wpływu do budżetu gminy w wysokości 4 mln zł oraz  o sytuację na CW Laguna związaną z brakiem wypłacalności Fundacji. Przecież miesiąc temu otrzymał Pan pismo z banku wzywające do uregulowania kwoty w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych. Gdyby nie rozporządzenia w Zespole Elektrowni Dolna Odra, to musiałby Pan zapłacić tę kwotę. Nie może być tak, jak było przy budowie boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie, kiedy to na pytanie radnego ile będzie kosztowało utrzymanie obiektu Pan Burmistrz odpowiadał, że nic, ponieważ jest to nowy obiekt, a na jednej z poprzednich sesji głosowaliśmy nad przeznaczeniem kilkudziesięciu tysięcy złotych na ten cel. Musi Pan powiedzieć radnym, że na sport w Gryfinie wydajemy przykładowo 600 tys. zł. Jeśli wydajemy za dużo, to czy koszty eksploatacji boisk zmniejszą te koszty, czy nie? My nie chcemy personalnie nikogo atakować, nie jest to naszym celem. Chcemy merytorycznie rozmawiać. Jeżeli w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy plik dokumentów, to jak odpowiedzialny radny może się do nich odnieść, kiedy nie miał czasu zapoznać się z ich treścią? Proponujemy przesunąć obrady sesji, ponieważ chcemy mieć czas na zapoznanie się z materiałem. Dobrze o nas świadczy to, że chcemy z Panem rozmawiać.

Radny Paweł Nikitiński - zależy mi na tym, aby przy ul. Sportowej w Gryfinie powstało boisko ze sztuczną nawierzchnią, ale zależy mi również na całej gminie. Pan Burmistrz mówi, że podczas zatwierdzania budżetu zaplanowaliśmy środki finansowe na boisko, to prawda ale przygotowując się do przyjęcia budżetu nie mieliśmy informacji o tym, że będziemy przejmowali CW Laguna i jej zobowiązania. Tego w budżecie nie ma. Zobowiązania CW Laguna wynoszą kilkanaście milionów złotych. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że realne dochody gminy zmniejszą się, to wskaźniki dotyczące zadłużenia gminy będą o wiele wyższe i dlatego konieczne jest odłożenie dyskusji tym bardziej, że boisko w Radziszewie musi być uwzględnione w reformie oświaty, która jest w trakcie przygotowania. Nie zapoznaliśmy się jeszcze z koncepcją reformy, którą otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Być może jest ona spójna z inwestycją, którą mamy realizować. Złą tradycją tej Rady jest to, że przygotowuje się materiały i podejmuje się decyzje strategiczne pod presją czasu.  Pan Burmistrz zapewniał na sesji i na posiedzeniu Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino, że do 15 maja br. przedstawi koncepcję przejęcia CW Laguna. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy tylko stan zadłużenia wobec instytucji finansowych. Nie są to jedyne zadłużenia Fundacji. Jest jeszcze wiele innych zadłużeń.  Radnym należy podawać pełne informacje, a nie tylko fragmenty stanu faktycznego. Działanie pod presją czasu temu miastu nie służy i nie będzie służyło. Dlatego Gryfińskie Przymierze Wyborcze przyłączy się do wniosku zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady o przerwanie sesji i wznowienie dyskusji dopiero po zapoznani się z materiałami.

Radny Marek Sanecki - ja również uważam, że należy przełożyć sesję, ponieważ nie możemy podjąć decyzji na podstawie materiałów, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Przygotowany projekt w zakresie koncepcji zagospodarowania kompleksu sportowego w mieście i gminie Gryfino jest mi doskonale znany, ponieważ byłem odpowiedzialny za jego przygotowanie. Nie znam natomiast projektu w zakresie  reorganizacji placówek oświatowych. Uważam, że Pan Burmistrz popełnia błąd nie zauważając, iż czas biegnie i zmieniają się okoliczności. Materiał, który otrzymaliśmy przygotowany był w grudniu 2005 roku, a od tego czasu wiele zmieniło. Odpowiadałem za to, było to przygotowane na podstawie wielokrotnych spotkań również z Radą do Spraw Sportu. Potwierdzam, że planowane boisko przy ulicy Sportowej powinno powstać. Nie możemy jednak traktować tego w taki sposób, że boisko musi powstać. Należy pamiętać, ze wybudowano boisko przy Gimnazjum, które kosztowało gminę bardzo dużo. Wydaje mi się, że budowa obiektów sportowych nie powinna być celem, ponieważ jest to tylko środek. Celem powinna być aktywność fizyczna. Pan Burmistrz powiedział, że za dużo środków finansowych przeznaczono na sport, takie twierdzenie jest nieracjonalne. Dlatego uważam, że powinniśmy spokojnie zapoznać się z treścią materiałów, przeanalizować je, przedyskutować w klubach  i dopiero wówczas podjąć racjonalną decyzję. 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – powinniśmy brać pod uwagę, że projekt umowy o dofinansowanie boiska w miejscowości Radziszewo miał być zawarty 11 maja 2007 r. Jest już po terminie i jeżeli p. Marszałek poczekał kilka dni, to mam nadzieję, że nie będzie miał pretensji do odpowiedzialnej gminy za przesunięcie czasu jeszcze  o dwa lub trzy dni. Trzy miesiące temu podczas rozmowy z p. Burmistrzem dowiedziałem się, że istnieje zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie, a Szkoła Podstawowa Nr 4  w Gryfinie nie będzie zlikwidowana. Natomiast w dniu dzisiejszym powiedział Pan, że Szkoły Podstawowej Nr 4 nie będzie. Nie może być tak, że decyzje w tak ważnych sprawach podejmuje się w zależności od tego, w jakich warunkach składane są deklaracje. Chcemy mieć przedstawiony jasny i czytelny program. Pięć lat to dostatecznie dużo czasu na przygotowanie takiego programu. Chcemy rozmawiać o argumentach,  a przedstawia się nam koncepcję zagospodarowania obiektów sportowych w Gryfinie z 2005 roku, to jest to niepoważne. Ta koncepcja nie jest dostosowana do obecnego rynku, ponieważ w 2005 roku były inne poglądy w tej sprawie, które obecnie należy zweryfikować.

Radny Stanisław Różański - na podstawie § 15 ust 1 Regulaminu Rady Miejskiej zgłaszam wniosek o przerwanie obrad sesji do godz. 1600 w celu możliwości zapoznania się z materiałami, które otrzymaliśmy w dniu dzisiejszym. Zgadzam się w pełni, iż radni reprezentują taki poziom intelektualny, że każdemu wystarczy godzina lub dwie na zapoznanie się z materiałami. Jestem głęboko przekonany, iż przedstawienie którego przed chwilą byliśmy świadkami jest dowodem na to, że pomiędzy Przewodniczącym Rady i Burmistrzem nie ma współpracy. Jeżeli zawiadomieni zostaliśmy o dzisiejszej sesji formalnym pismem, z załączonym porządkiem obrad, to wydawało się, że wypełniona została misja Przewodniczącego Rady zapisana w art. 19 ustawy o samorządzie gminnym. Jeśli Pan Przewodniczący te argumenty, które dzisiaj wygłosił z takim zaangażowaniem przedstawił Burmistrzowi w czasie, kiedy decydowano o zwołaniu sesji nadzwyczajnej byłbym w stanie to wszystko zrozumieć. Skoro uczynił to w dniu dzisiejszym i występuje z wnioskiem, w którym nie wskazuje nawet terminu, kiedy ta sesja miałaby się odbyć, to moim zdaniem jest to rozgrywka, kto tu jest ważniejszy i kto komu coś pokaże. Musimy jednak mieć świadomość, że nie podjęcie uchwały w tej sprawie skutkuje stratą 500 tys. zł. To my jesteśmy odpowiedzialni przed mieszkańcami oraz przed samorządem wiejskim za dzisiejszą uchwałę w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – pragnę Pana poinformować, że p. Burmistrz składając wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej wskazał datę na dzień 14 maja br. Po otrzymaniu tej informacji powiadomiłem p. Burmistrza, że jako radny oczekuję na  dokumenty, o których w dniu dzisiejszym mówiłem. Pan Burmistrz powiedział, że zdąży je przygotować. Z tego co widać nie zdążył. Uważa Pan, że toczy się tu jakaś rozgrywka. Gdyby tak było, to zważając na argumenty podnoszone przez Pana, że możemy utracić dotację na boisko w Radziszewie złośliwie zwołałbym sesję na 21 maja, a nie na 14 maja. Myślę, że te argumenty powinny Panu wystarczyć. Jeżeli chciałby Pan, aby Przewodniczący Rady pracował za innych, to tak się nie da. Pan jako członek Bezpartyjnego Bloku Samorządowego wiedząc, że będzie sesja nadzwyczajna ma również prawo pewne rzeczy omówić z p. Burmistrzem, może zapytać o to, czy inni radni są tak dobrze poinformowani jak Pan? Czy przypadkiem na sesji nie zdarzy się tak jak w dniu dzisiejszym, że radni będą chcieli otrzymać informacje, które Pan już posiada? Uważam, że wniosek radnego Stanisława Różańskiego, który mówi o godzinnej przerwie nie jest zły, ponieważ przez ten czas jesteśmy w stanie przeanalizować materiał i odpowiedzieć sobie, czy jest on wystarczający, czy nie? W naszym klubie nie ma dyscypliny głosowania, każdy głosuje według sumienia i nie można przypisywać nam złej woli w tym zakresie. Jeżeli szef Klubu Sportowego Energetyk, człowiek któremu bardzo zależy na gryfińskim sporcie oraz trener sportowy, któremu również zależy na tym mają obawy, to należy wierzyć, że robią to nie z uwagi na osobisty interes, tylko z uwagi na gryfiński sport. W związku z wnioskiem radnego ogłaszam przerwę do godz. 1600.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Rafał Guga – nie wiem po co była ta przerwa, ponieważ większość materiałów,  które otrzymaliśmy nie dotyczy dzisiejszej sesji. Jedyną sprawą, która mnie zainteresowała były zobowiązania Gminy Gryfino. Jeżeli chodzi o sprawy związane z oświatą, to pracowałem w komisji ds. reorganizacji oświaty w Gminie Gryfino. Gdyby Przewodniczący Rady dobrze zapoznał się  z koncepcjami, to wiedział by, że jedna z koncepcji mówi o zachowaniu szkoły  w Radziszewie. Nic nie jest jeszcze przesądzone i to my jako Rada podejmiemy decyzje w tej sprawie. Pragnę przypomnieć, że w dniu dzisiejszym nie rozmawiamy na temat reorganizacji oświaty.

Radny Paweł Nikitiński - Gryfińskie Przymierze Wyborcze podjęło już decyzję jak będzie głosowało, jeżeli w dniu dzisiejszym będziemy rozstrzygali jakieś kwestie. Wątpliwości nie zostały wyjaśnione, przedstawiony materiał tylko je pogłębił. Trudno wyobrazić sobie sytuację, że Rada podejmie decyzję o likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie, co jest wskazane w dwóch wariantach i wyrazi zgodę na prowadzenie tam inwestycji. Do czasu udzielenia odpowiedzi na podstawowe pytanie trudno jest podejmować decyzję w tej konkretnej sprawie. Jest jeszcze kilka innych spraw, które nie zostały wyjaśnione. Najpoważniejszą z nich jest CW Laguna. Zobowiązania, które zostały przedstawione radnym oprócz CW Laguna obejmują również inne zobowiązania, które ma Gmina Gryfino. Musimy liczyć się z tym, że po przejęciu CW Laguna zobowiązania naszej gminy będą bardzo duże, a z tym wiążą się ograniczone możliwości kredytowe. Następne wątpliwości budzą dochody Gminy Gryfino, które obecnie są niewiadomą. Pani Skarbnik również zwróciła uwagę, że jest to szacunek. Możemy zakładać, że dochody Gminy Gryfino będą zdecydowanie mniejsze, a więc i wskaźniki będą zdecydowanie gorsze. W tych realiach podejmowanie decyzji bez zapoznania się z tym, czego wymagamy jest co najmniej ryzykowne i prowadzi do tego, że ograniczymy możliwości gminy na szereg lat. Nie ma na to zgody mojego klubu i mojej. Musimy przeprowadzić merytoryczną dyskusję, w którym kierunku idziemy, jakie decyzje podejmujemy i w jaki sposób otaczamy się innymi instrumentami finansowymi, które pozwolą nam przetrwać trudny okres. Jeżeli tego zabraknie, to rozmowa o drobnych sprawach w dniu dzisiejszym jest bezprzedmiotowa. To prawda, że restrukturyzacja oświaty nie jest tematem dzisiejszej sesji, ale jest z nią bezpośrednio związana. Przedstawiono nam warianty, które staną się obiektem rozważań. Po podjęciu decyzji w tej sprawie można będzie podejmować racjonalne decyzje w przyszłości. Spodziewałem się, że 15 maja odbędzie się sesja dotycząca przejęcia przez gminę CW Laguna. Nic mi nie wiadomo jako członkowi Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie  aby wpłynął wniosek w tej sprawie. Najprawdopodobniej nie będzie tej debaty. Tak długo jak nie będzie debaty w tej sprawie, to w wielu innych mniejszych sprawach dla Gminy Gryfino nie da się rozmawiać poważnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – jeżeli mamy budować boisko, to musimy wiedzieć jak w dłuższej perspektywie będzie wyglądała eksploatacja i jak koszty jego budowy wpłyną na budżet gminy, ponieważ już dzisiaj wiemy, że zostanie on zmniejszony. Należy zadać pytanie, co z CW Laguna? Na poprzedniej sesji złożyliśmy wniosek o przesunięcie tego punktu do czasu uzyskania informacji, co dalej z CW Laguna? Wówczas p. Burmistrz zadeklarował wolę połączenia sesji dotyczącej CW Laguna oraz inwestycji związanej z budową boiska sportowego przy ul. Sportowej w Gryfinie. Była to sprawa podstawowa do rozstrzygnięcia tego zagadnienia w przypadku dyskusji na temat zaciągnięcia kredytu oraz inwestycji w Radziszewie, która ściśle wiąże się z programem restrukturyzacji oświaty. Sam kolega mówił, że uczestniczył w zespole, który wypracował wnioski. W dwóch wariantach wskazano konieczność likwidacji Szkoły Podstawowej w Radziszewie. Jeżeli chodzi o mnie, to nigdy nie mówiłem, że należy zlikwidować szkołę, to właśnie kolega w swoim materiale, w dwóch podpisanych wariantach zaproponował jej likwidację. Być może argumenty, które posiada kolega były przyczyną takiego
działania. Ja natomiast chciałem mieć opinię władz miejskich jak należy zrestrukturyzować oświatę w Gryfinie, aby nie pozbawić jej określonych możliwości. Jeżeli zaproponowany wariant o likwidacji szkoły w Radziszewie przekona Radę Miejską, to może się okazać, że inwestowanie środków finansowych w budowę boiska będzie decyzja błędną, a ja błędów w swoich decyzjach chcę uniknąć. Obecnie zasadniczą sprawa jest rozstrzygnięcie, co będzie dalej działo się z CW Laguna? Jeżeli zgodnie z zapowiedzią p. Burmistrza gmina przejmie CW Laguna i będzie to perełka, to aby się tak stało najpierw należy tam zainwestować. Należy spłacić kilkanaście milionów długu oraz zastanowić się, co zrobić z tamtym terenem. Jeżeli kolega nie widzi związku przejęcia CW Laguna z tymi inwestycjami, to być może przekonają go do tego moje argumenty.

Radny Andrzej Kułdosz - zachowujemy się bardzo dziwnie, ponieważ mamy prezent w postaci 400 tys. zł. Powinniśmy dołożyć tylko 120 tys. zł i powstanie boisko w Radziszewie. Natomiast my przy tej sprawie próbujemy załatwić wszystkie inne, które dotyczą szkół, CW Laguna, boiska, itd. Panie Przewodniczący prosiłbym zawęzić ten obszar, ponieważ kwota 120 tys. zł na pewno nie będzie miała wpływu na przejęcie lub nie CW Laguna. Nie będzie też przyczyną niemożności budowy boiska przy ul. Sportowej w Gryfinie. W dniu dzisiejszym nie debatujemy nad sprawą oświaty i nie podejmujemy decyzji
o tym, czy szkoła w Radziszewie będzie zlikwidowana, czy też nie. Dyskutujmy nad konkretnym tematem, a nie zagłębiajmy się w sprawy, które próbuje się rozwiązać od kilku lat.

Radny Rafał Guga - jeżeli chodzi o reorganizację oświaty, to tylko jeden wariant przewiduje likwidację szkoły w Radziszewie. W drugim jest mowa o likwidacji placówki w Radziszewie jako placówki publicznej, a następnie przekształcenie jej  w placówkę niepubliczną. Natomiast w trzecim wariancie szkoła w Radziszewie istnieje nadal. Proponuję, aby Przewodniczący Rady ważył słowa i nie wkładał komuś w usta słów, których nie powiedział. Nigdy nie powiedziałem, że jestem za likwidacja szkoły  w Radziszewie, nie powiedziałem również, że jestem przeciwko. Nadużyciem jest twierdzenie, że jako uczestnik prac zespołu jestem za likwidacją tej szkoły. Pracując w komisji staraliśmy się opracować warianty, które Rada przeanalizuje i wybierze najlepszy. Nie wiązałbym okazji dotyczącej budowy boiska w Radziszewie z przejęciem przez gminę CW Laguna. Tak naprawdę, to jeszcze nikt nie wykazał intencji przejęcia tego obiektu. Proszę więc nie straszyć radnych przejęciem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym, aby Pan słuchał co mówię. Nie przypisuję, że coś Pan mówił lub nie mówił, Pan to po prostu napisał wskazując, że jednym z wariantów komisji jest likwidacja szkoły w Radziszewie. Jeżeli wskazano taki wariant, to Rada Miejska musi brać go pod uwagę i być może zostanie on wybrany. Jeżeli tak się stanie, to nasuwa się pytanie, co będzie z o obiektem, który tam powstanie? Czy uwzględnia Pan pewne okoliczności związane ze szkołą  w Radziszewie, a mianowicie braku stołówki, kuchni, sali gimnastycznej? Proszę przed przypisywaniem mi złej woli wysłuchać wcześniej tego co mówię, jakich używam argumentów. Prywatnie może jest Pan przeciwko likwidacji, ale należało o tym powiedzieć podczas prac komisji. Odnosząc się do wypowiedzi radnego Andrzeja Kułdosza pragnę powiedzieć, że oczywiste jest, iż istnieje okazja zyskania 400 tys. zł, przy zainwestowaniu 100 tys. zł Nie jest to jednak prosta sprawa, ponieważ podobnie było z budową boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie. Boisko już powstało, zainwestowano w nie pieniądze. Wówczas również mówiono, że to okazja, ponieważ dotacje z Ministerstwa i Funduszu Norweskiego spowodują potanienie inwestycji. Natomiast na pytania radnych o koszt eksploatacji boiska odpowiadano, że utrzymanie nie będzie nic kosztowało. Dlatego obecnie chcemy wiedzieć co się stanie jeżeli obiekt zostanie wybudowany, a szkoła  w Radziszewie zostanie zlikwidowana? Czy jest to odpowiednia lokalizacja, czy Rada zgodzi się aby powstała tam szkoła społeczna?. Musimy wiedzieć jakie koszty  w ciągu najbliższych lat trzeba będzie ponieść po wybudowaniu boiska?

Radny Stanisław Różański - przerwaliśmy obrady po to, aby zapoznać się  z przedstawionymi nam materiałami, które miały być powodem braku możliwości podjęcia decyzji w pierwszym terminie. Proszę radnych, którzy będą brali udział  w dyskusji aby zechcieli wskazać w tych materiałach zagrożenia, które miały by stanowić przeszkodę do podjęcia w dniu dzisiejszym zaproponowanego nam projektu uchwały. Proszę nie uprawiać demagogii, tylko w swojej dyskusji odwoływać się do materiałów, a jest to projekt koncepcyjny dotyczący CW Laguna, zestawienie dotyczące zadłużeń i informacja dotycząca ustaleń w zakresie organizacji przyszłej siatki szkół. Przeanalizowałem materiały bardzo dokładnie i nie widzę zagrożeń dla podjęcia projektu uchwały. Jeżeli któryś z radnych w swojej wypowiedzi, opierając się na treści materiałów zechce wskazać takie zagrożenia, to podejmę merytoryczna dyskusję w tej sprawie. Pan Przewodniczący Sawaryn już po raz drugi wraca do sprawy Dolnej Odry i hipotetycznej możliwości uszczuplenia budżetu gminy. Pragnę poinformować, że na moją interpelację dotyczącą tej deklaracji podatkowej otrzymałem bardzo obszerną i dokładną odpowiedź, za co pragnę bardzo serdecznie podziękować autorom odpowiedzi. Jeżeli Pan zapozna się z jej treścią, to zgodzi się, że nie ma racji twierdząc, iż budżet gminy zostanie uszczuplony ze względów, o których Pan mówił. Proszę nie nadużywać tej sytuacji, ponieważ jest to nieprawda, materiał który otrzymałem wyraźnie na to wskazuje, mogę go udostępnić. Do dalszej rozmowy, która miałaby udowodnić, że istnieje jakiekolwiek zagrożenie w związku z podjęciem proponowanej dzisiaj uchwały najważniejszym dokumentem jest zestawienie dotyczące poszczególnych pozycji budżetowych, które należy prześledzić. Wysoka Rado zwracam uwagę na zapis końcowy, który mówi, że wskaźnik łącznego długu dochodu wynosi 28%, wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu 5,1%. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych gwarantuje to pełne bezpieczeństwo. Proszę zwrócić uwagę na materiały dotyczące koncepcji zagospodarowania kompleksu sportowego w Gryfinie, na to jakie są atrakcyjne, podtrzymuje opinię, że to rzeczywiście będzie perełka.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w dniu dzisiejszym uczestniczył Pan  w posiedzeniu klubów i słyszał moją rozmowę z p. Burmistrzem, który oznajmił, iż według niego podatek płacony przez Dolną Odrę nie zmniejszy się o 4 mln zł, tylko  o 2 mln zł i dlatego demagogią jest twierdzenie przez Pana, że nic się w tym zakresie nie stanie. Jeżeli chodzi o projekt koncepcji, na który się Pan powołuje, to na ostatniej stronie  jest napisane, że został on wykonany dla obiektu sportowego, czyli dla Fundacji, a nie dla gminy oraz, że służy tylko i wyłącznie do użytku Fundacji, a nie do użytku Gminy Gryfino. Gdyby szerzej zapoznał się Pan ze sprawą, to powinien zauważyć datę sporządzenia koncepcji, a jest to listopad 2005 rok. W tym czasie nie było mowy o tym, że Fundacja będzie podejmowała działania, że poniesie określone koszty związane z rozliczeniem swoich wierzytelności. Nie był znany stan finansów Fundacji, który jest znany obecnie. Gdyby nie opierał Pan swoich wystąpień tylko i wyłącznie na chęci przyłożenia Przewodniczącemu Sawarynowi, to by zauważył te fakty i zrobił z nich użytek.

Radny Marek Sanecki - jestem zdziwiony, że część radnych uważa, iż decyzje, które mamy podjąć są odrębne od całości. Wszystko się łączy w oparciu o budżet. Skład komisji oświatowej zajmującej się opracowaniem koncepcji dotyczącej reorganizacji szkół w Gminie Gryfino był bardzo wąski. Radnego, który uczestniczył  w jej pracach wyznaczyła sama Przewodnicząca Komisji Oświaty, ponieważ nie było spotkania i inni członkowie nie mogli wypowiedzieć się w tej sprawie. Chciałem uczestniczyć w pracach komisji, zgłaszałem chęć ale nie zaproszono mnie i nie umożliwiono mi pracy. W dniu dzisiejszym mogę stwierdzić, że nie satysfakcjonują mnie efekty pracy tej komisji. Koncepcja powinna przedstawiać stan obecny, ponieważ nie wszyscy radni znają sieć placówek oświatowych. Ponadto nie napisano ile w poszczególnych szkołach jest sal lekcyjnych? Czy wykonano analizę w jaki sposób mogą być przenoszone dzieci? Nie przedstawiono kosztów, które będą wiązały się z tą zmianą. Uważam, że materiał przygotowano pospiesznie i nie na wszystko wystarczyło czasu. Nie przedstawiono sposobu dowożenia dzieci do szkoły, a bez tego nie można podejmować racjonalnych decyzji. W poprzedniej kadencji Rady również trwały dyskusje, czy należy zlikwidować szkołę w Radziszewie, czy nie. W rezultacie utrzymano szkołę, ponieważ p. Burmistrz powiedział, że w rejonie Starych Brynek oraz zjazdu z autostrady powstanie 400 nowych działek budowlanych, było więc racjonalne uzasadnienia. Jednak do tej pory działki budowlane nie powstały. Chciałbym dowiedzieć się, czy działki te zostały uzbrojone? Jeżeli chodzi o zagrożenia, to po podjęciu wszystkich decyzji gmina będzie wydawała środki finansowe, w konsekwencji czego zabraknie ich na inwestycje urbanizacyjne, tj. uzbrojenie terenów Tarasu Północ. Na pewno zagrożeniem jest zmniejszenie środków finansowych na sport. Nawet w dniu dzisiejszym p. Burmistrz powiedział, że na sport idzie za dużo środków finansowych. Być może będzie wnioskował o zmniejszenie. Osobiście nie zgadzam się na to. Według mnie bardzo poważnym zagrożeniem jest pogorszenie jakości kształcenia dzieci. Następnym przykładem jest ucieczka młodych ludzi z powodu braku dobrze płatnej pracy oraz braku mieszkań.

Radny Rafał Guga - po raz kolejny pragnę przypomnieć, że w porządku obrad dzisiejszej sesji nie ma debaty oświatowej, ale skoro radny Marek Sanecki prowadzi dyskusję, to proponuję zwrócić się indywidualnie do p. Burmistrza z pytaniami w tej sprawie.  Jeżeli chodzi o dowożenie dzieci do szkoły, to zrobiono krok w tym kierunku, aby zmniejszyć ich dowożenie. Obecnie najgorszą rzeczą jest wstawanie dzieci bardzo wcześnie rano i oczekiwanie na przystanku. Jeżeli chcemy utworzyć zespoły szkół,  w których będą mieściły się gimnazja i szkoły podstawowe jak np. w Gardnie, to wiadome jest, że dzieci z Gardna nie będą dojeżdżały do Gryfina. Wystarczy tylko trochę pomyśleć.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – bardzo proszę radnego o niestosowanie  takich argumentów.

Radny Rafał Guga - przepraszam Panie Przewodniczący. Dziwi mnie najpierw troska radnego o to, że nastąpi zmniejszenie środków finansowych na sport, a następnie twierdzenie, że niedługo nikt tu nie będzie mieszkał, ponieważ nie ma żadnych inwestycji. Jest to brak konsekwencji. Należy zastanowić się, czy dajemy na inwestycje, czy na sport. Z wypowiedzi radnego wynika, że dawałby pieniądze tylko na sport.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – bardzo proszę aby nie prowadzono polemiki między sobą. Wystąpienie Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej wynika z troski o poziom Rady. My jako radni uważamy, że musimy być traktowani poważnie. Na poprzedniej sesji  p. Burmistrz złożył deklarację, że budowa boiska przy ul. Sportowej będzie omawiana razem ze sprawą dotyczącą CW Laguna na tej samej sesji nadzwyczajnej, a dzisiaj okazało się, że tak nie jest. Zwracam uwagę, że mówimy o milionowych wydatkach gminy. Jeżeli radni uważają, że budowa boisk jest sprawą najważniejszą, to pragnę powiedzieć, iż w ten sposób stwarzamy gorszą sytuacje finansową gminy niż była do tej pory i o tym chcemy rozmawiać. My jesteśmy zwolennikami rozwoju wsi oraz miasta ale musimy mieć określone argumenty. Jeżeli p. Burmistrz nie przedstawi określonej koncepcji Radzie, to Gryfińska Inicjatywa Samorządowa jest przeciwko takiemu traktowaniu radnych oraz przeciwko takiemu traktowaniu problemów związanych z funkcjonowaniem miasta.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - przysłuchując się tej dyskusji odnoszę wrażenie, że nie ma boisk na naszym terenie. Przez cały czas mówimy o budowie boisk, a przecież na naszym terenie jest ich bardzo dużo, tj. w Brynkach, Pniewie, Radziszewie. Powinniśmy mówić o modernizacji, a nie o budowie. Występowaliśmy  o środki finansowe na modernizację boisk w Radziszewie, Chwastnicy oraz o środki finansowe na EUROBOISKA. Czy w poprzedniej Radzie zrobiliśmy dobrze, czy źle ocenią mieszkańcy. Obecnie otrzymaliśmy pieniądze na dofinansowanie boiska, które nie zostało wykonane w poprzedniej kadencji. W poprzedniej kadencji wykonane zostało boisko w Chwastnicy. Obecnie mamy możliwość podpisania umowy i otrzymania środków finansowych na boisko w Radziszewie. Podobnie jest z boiskiem przy ulicy Sportowej. Jeżeli dzieci nasze mają kąpać się w piasku, to może naprawdę nie warto wydawać tych pieniędzy. Nie wiem, czy zrobimy dobrze nie wyrażając zgody na modernizację boiska, ale każdy radny ma prawo zagłosować po swojemu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na początku tej kadencji Przewodniczący Rady powiedział, że kampania wyborcza skończyła się i należy wziąć się do pracy. Dzisiejsza sesja jest absolutnym zaprzeczeniem tych słów. Nie wiem, czy radni dobrze wykorzystali godzinną przerwę w obradach, czy źle. Pani Skarbnik przedstawiła najbardziej czarny scenariusz jaki będzie miał miejsce z chwilą przejęcia CW Laguna. Z przedstawionej informacji wynika, że zadłużenie gminy będzie wynosiło 28%. W województwie zachodniopomorskim ponad 50% gmin posiada takie zadłużenie. Z dyskusji wynika, że burmistrz po cichu, nie powiadamiając Rady złożył wniosek na EUROBOISKA, a obecnie stawia Radę przed faktem dokonanym. Sprawa EUROBOISK omawiana jest już od dwóch lub trzech lat. Podobnie jest z wnioskiem na boisko w Radziszewie, który został złożony trzy lata temu. Jeżeli chcemy patrzeć przez pryzmat, czy szkoła w Radziszewie będzie, czy nie, to nie budujmy tego boiska. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w Radziszewie mieszka około 1,5 tys. osób należy uznać, że takie boisko jest potrzebne. Przecież boisko ma służyć dla młodzieży i dzieci bez względu na to, czy będzie tam szkoła, czy nie. Proszę powiedzieć, po co mi te problemy? Sprzedałem PEC za drogo i Agencja Bezpieczeństwa prowadzi dochodzenie. Kupiłem samochód i jest rozprawa w sądzie. Często myślę po co mi to, ale jestem człowiekiem twardym i swoje zamierzenia doprowadzę do końca. Informacje dla radnym przekazywane są połowicznie, ponieważ nikt do tej pory nie powiedział wam jakie konsekwencje będą z powodu rezygnacji z EUROBOISK. Należy pamiętać, że ten projekt podpisało osiem gmin. Do tej pory nie wykonano boisk tylko w dwóch gminach, tj. w Gryfinie i Bobolicach. Może teraz radni powiedzą, że nie wiedzieli o konsekwencjach podpisanej umowy. W dniu dzisiejszym usłyszałem, że nikt z radnych nie chciał likwidacji szkoły  w Radziszewie. Dziękuję komisji zajmującej się opracowaniem koncepcji dotyczącej reorganizacji sieci szkół w Gminie Gryfino za przygotowanie trzech wariantów, które będą omawiane przez radnych. W dniu jutrzejszym będzie u nas kurator p. Kopeć z którym pojedziemy do jednostek oświatowych. Jeżeli Radny Marek Sanecki zechce wziąć w tym udział, to serdecznie zapraszam na godzinę 900. Podczas rozmowy p. Kopeć powiedział, że koncepcja powołania szkół wspólnych, czyli gimnazjum ze szkołą podstawową wzbudziła jego zainteresowanie. Proszę radnych o przegłosowanie projektu uchwały na tak lub nie, gdyż należy szanować swój czas oraz innych i rozejdźmy się do domów.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – my możemy pracować długo. Nie pracujemy na takiej zasadzie, że przyjdziemy, przegłosujemy i idziemy do domu. My chcemy tak, ale pod pewnymi warunkami, o których mówiliśmy wcześniej. Pragnę przypomnieć p. Burmistrzowi, że na spotkaniu przed sesją oraz podczas wcześniejszych rozmów mówiliśmy o tym, że należy dostarczyć nam informacje na temat tego jakie będą konsekwencje jeżeli boisko nie zostanie wybudowane. Obecnie p. Burmistrz twierdzi, że nie chciał tego mówić radnym. Oznacza to, że pozbawia radnych określonej wiedzy, która jest znacząca podczas głosowania nad projektem uchwały. Jeszcze raz podkreślam, że musimy mieć pełną wiedzę przed podejmowaniem decyzji.

Radny Paweł Nikitiński - osobiście uważam, iż projekty uchwał nie powinny być poddawane pod głosowanie w dniu dzisiejszym, ponieważ nie zostaną przyjęte. Uważam podobnie jak moi koledzy radni, że powinniśmy rozmawiać ze sobą na uczciwych zasadach. Proszę o wyjaśnienie, czy umowy zawierane przez Gminę Gryfino są dołączane do projektów uchwał? Czy informacje o kontrolach zewnętrznych i wewnętrznych są na czas publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej? Czy inne informacje, które są potrzebne do podjęcia prawidłowych decyzji dostarczane są na bieżąco? Historia tego samorządu uczy, że nie. Wszystkie projekty uchwał ujęte w porządku obrad są bezpośrednio związane z całością. To nie jest tak, że podejmowanie jakiejś decyzji jest oderwane od całości. Oczywiście można przyjąć strategię, że w dniu dzisiejszym podejmiemy uchwałę, a jutro będziemy martwili się czy dobrze zrobiliśmy. Uważam jednak, że należy wcześniej zastanowić się, czy wybierana przez nas koncepcja jest właściwa i czy wpisze się w rzeczywistość, którą chcemy kreować? Jeżeli jest odwrotnie, to decyzje podejmowane są w sposób nieracjonalny. Ponadto warto zwrócić uwagę na to, że w tej Radzie są radni, którzy uważają, że Szkoła Podstawowa w Radziszewie powinna być zlikwidowana i ja się do nich zaliczam. Szkoła ta w systemie oświaty prowadzona jest w sposób nieracjonalny, w sposób rażąco nieracjonalny na tle pozostałych szkół. Sprawa finansowania w sam obiekt sportowy w tej miejscowości jest drugorzędna. Można się zastanowić, czy obiekt ten może funkcjonować autonomicznie, być może w ramach rekompensaty? Jednak musimy patrzeć na całość zagadnienia. To nie jest tak, że mieszkam w Gryfinie i będę zajmował się tylko sprawami dotyczącymi Gryfina. Muszę brać pod uwagę sprawy dotyczące całej gminy. Umówiliśmy się, że na sesji nadzwyczajnej w dniu 15 maja poznamy koncepcję na rozwiązanie najpoważniejszego problemu w Gminie Gryfino jakim jest CW Laguna. Zestawienie przedstawione przez p. Skarbnik jest tylko szacunkiem, ponieważ nie znamy w 100% dochodów gminy. Mamy przesłanki, które świadczą o tym, że dochody gminy będą zdecydowanie mniejsze. Jeżeli p. Burmistrz na spotkaniu dwóch klubów twierdzi, że spodziewa się zmniejszenia wpływu do budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości o 2 mln zł, to prawdopodobnie wie co mówi. Podejmowanie decyzji w tych dwóch konkretnych sprawach, tak jak i w kolejnych waży o przyszłości gminy. Jeżeli mamy pewne oczekiwania i chcemy mieć pewną strategię rozwoju gminy, to musimy zadawać sobie pytanie skąd weźmiemy pieniądze na realizację zamierzeń, których jeszcze nie znamy? Jeżeli na przykład będziemy chcieli uzbroić teren pod budownictwo i sprzedawać działki, to musimy mieć pieniądze na to zadanie. a przynajmniej na wkład własny. Musimy myśleć, w którym kierunku chcemy pójść. To prawda, że opłaca się zadłużać racjonalnie na to, co potem będzie przynosić dochody, a nie będzie generowało kolejnych kosztów.  Najprawdopodobniej budżet gminy w przyszłym roku będzie mniejszy, chyba że zaczniemy myśleć o radykalnej zmianie polityki podatkowej. Jednak w obecnej Radzie jest wiele osób przeciwnych takiej zmianie. Pan Burmistrz ma skłonność do zrzucania własnego zaniechania lub zaniechania pozostałych osób odpowiedzialnych za całe segmenty w gminie na Radę Miejską. Uważam, że należy przyznać się do tego, iż nie wszystkie materiały dla radnych przygotowuje się na czas, przykładem tego jest koncepcja dotycząca funkcjonowania CW Laguna, a jest to sprawa wiążąca, strategiczna o znaczeniu podstawowym. Przecież za kilka dni komisja konkursowa będzie wybierała nowego Prezesa Zarządu Fundacji. Konkurs został tak przygotowany, że czas wyboru Prezesa zbiegł się  z informacją p. Burmistrza o tym, jak chce rozwiązać ten zasadniczy problem. Jeżeli ma tylko dojść do zmiany personalnej na stanowisku Prezesa Zarządu, to przyniesie to drobny efekt ale bez zmian funkcjonowania CW Laguna. Kilkadziesiąt milionów złotych pieniędzy publicznych może przepaść. Jesteśmy po to radnymi, aby podejmować najlepsze dla całej gminy decyzje. Proszę p. Burmistrza aby nie trzymał w niepewności Rady i przedstawił swoją koncepcję racjonalną, spójną, która da możliwość Radzie policzenia pewnych kwestii.  Jeżeli chodzi o koncepcję oświaty, to jest ona ciekawa, istotna, ale nie znamy kosztów zastosowania poszczególnych wariantów, a jest to najważniejsze. Jeżeli mamy wybrać wariant, którego nie będziemy w stanie zrealizować, to będziemy nieodpowiedzialni. Musimy wybrać realny wariant, możliwy do wykonania i opierający się o środki finansowe, którymi dysponujemy.

Radny Stanisław Różański - z dyskusji wynika, że potrzebna była przerwa  w obradach. Wysoka Rado po dokładnej analizie wynika, że przedstawione nam materiały nie wskazują żadnego zagrożenia budżetowego dla podjęcia dzisiejszych uchwał. Dlatego zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji i podjęcie uchwały w tej sprawie. Ponadto chciałbym powiedzieć, iż cieszę się, że ten rok naszej kadencji będzie ostatnim rokiem takiej pracy, takiej dyskusji i takiej przepychanki. Teraz rozumiem, dlaczego do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na mój wniosek o sesję poświęconą przyszłym budżetom zadaniowym. Chodzi o to, że to nie Rada ma decydować o tym, co będziemy robili. Niech zdecydują inni, a my im damy „popalić”, tak jak zrobiliśmy to w dniu dzisiejszym. Mam nadzieję, że zostało już powiedziane to, co było zaplanowane. Dajmy sobie już spokój. Burmistrz już dostał za swoje, a przecież to zadanie miało być spełnione. Jeżeli Prezydium Rady nie będzie współpracowało z Burmistrzem, to na nic te hasła, na nic te złote myśli. To nie jest miejsce do rozmowy Przewodniczącego Rady  i Zastępcy Przewodniczącego Rady z Burmistrzem. Miejscem do takich rozmów jest gabinet Burmistrza. Panowie p. Burmistrz ma legitymację z powszechnych wyborów tak samo jak radni. Jest dla was partnerem. Nie atakujcie go, tylko spotkajcie się i wyjaśnijcie sprawy, ponieważ sprawy gminy, to nasze sprawy, a nie Burmistrza. Za mało mieć większość w Radzie, trzeba jeszcze okazać zdrowy rozsądek, bo będą się z nas ludzie śmiali.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – w pierwszej części porządku obrad  w imieniu klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej złożyłem wniosek o przerwanie tej sesji w celu przyjęcia założenia, że w przedstawionych sprawach rozmawiamy dalej, ponieważ mamy jeszcze czas. W części będziemy spełniali postulat, o którym mówił radny Stanisław Różański. W tym czasie będziemy chcieli wykorzystać  p. Burmistrza do zweryfikowania przedstawionego materiału. Z tego co wiem, to wniosek, o którym Pan tak często mówi nie wpłynął do Biura Obsługi Rady. Proszę więc najpierw go napisać, a następnie złożyć.

Radny Stanisław Różański - obiecałem odpis, który Panu doręczę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej oraz część radnych oczekują na informacje, które obiecał przedstawić p. Burmistrz przy głosowaniu w sprawie EUROBOISKA, a mianowicie co z CW Laguna, kiedy  p. Burmistrz zamierza przedstawić Radzie projekt przejęcia obiektu. Oczekujemy na informację z opinią prawną, jakie są konsekwencje niezrealizowania EUROBOISKA? Chcemy wiedzieć, czy niezrealizowanie EUROBOISKA na kompleksie obiektów sportowych skutkuje po stronie gminy odpowiedzialnością odszkodowawczą za niemożliwość pozyskania na ten cel środków poprzez inne gminy, które w dużej części zrealizowały już to zadanie? Co ze szkołą w Radziszewie po wybudowaniu boiska sportowego, czy będzie to szkoła społeczna, czy dom kultury, czy obiekt zostanie sprzedany? Uważamy, że pozyskanie kwoty w wysokości 450 tys. zł na inwestycje, przy 150 tys. zł z budżetu gminy należy rozważyć oraz wesprzeć. Wcześniej jednak musimy otrzymać informacje, o których mówiłem.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - w 2005 roku złożono wniosek o dofinansowanie boisk w Radziszewie i Chwastnicy. Najpierw dofinansowanie otrzymała Chwastnica i tam już zrealizowano to zadanie. Wartość boiska w wyniku złożenia oferty i zrealizowania zadania wyniosła 470.000 zł, przyznane dofinansowanie wyniosło 80% kosztów kwalifikowanych. Budowa boiska  w Chwastnicy została sfinansowana w wysokości 80%, ale realnie jest to kwota 65%. W projekcie budżetu znalazło się boisko w Radziszewie, ponieważ gmina nie zrezygnowała  z jego budowy, znajdując się na liście rezerwowej. W dniu 26 kwietnia otrzymaliśmy pismo z Urzędu Marszałkowskiego, że „w związku z uruchomieniem procesu kontraktowania projektów z listy rezerwowej w ramach działania: Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego sektorowego programu operacyjnego restrukturyzacja  i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Departament Integracji Europejskiej prosi o potwierdzenie gotowości gminy Gryfino do podpisania umowy o dofinansowanie zadania i o podanie terminów składania wniosków o płatność dla poszczególnych etapów z zastrzeżeniem, że ostatnim dopuszczalnym terminem zakończenia  i rozliczenia projektu jest dzień 25 czerwca 2008 r.” Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji w dniu 27 kwietnia przygotował odpowiedź do Urzędu Marszałkowskiego, że Gmina jest gotowa do realizacji projektu i terminy płatności związane z zakończeniem realizacji zadania przypadają na styczeń 2008 roku. W odpowiedzi 4 maja Urząd Marszałkowski poinformował Burmistrza, że „wniosek o dofinansowanie projektu Budowa boiska w Radziszewie uzyskał dofinansowanie i został zakwalifikowany do współfinansowania w wysokości 414.000 zł. W związku z tym zapraszamy Burmistrza wraz ze skarbnikiem do podpisania umowy w dniu 11 maja br.” Z uwagi na terminy musieliśmy zwołać sesję nadzwyczajną celem podjęcia uchwały koniecznej do podpisania tej umowy  i mogliśmy to zrobić nie wcześniej, niż w dniu dzisiejszym.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – skoro Rada poprzedniej kadencji przyjęła taką uchwałę i została złożona aplikacja na pozyskanie dodatkowych środków, to po co jest potrzebna dodatkowa uchwała?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – ta uchwała dotyczy podpisana weksla In blanco na zabezpieczenie realizacji umowy. Tak było również przy realizacji poprzednich boisk. W piśmie Urzędu Marszałkowskiego podpisanym przez dyrektora Departamentu Integracji Europejskiej dodano, że „kontraktowanie projektów powinno się zakończyć do dnia 15 maja, czyli  w terminie gwarantującym brak niekorzystnych zmian alokacji. Dlatego Departament  zwraca się o przesłanie niezwłocznej odpowiedzi na pismo, nie później niż do 30 kwietnia br.” Chciałam powiedzieć, że w związku z przesunięciem terminu z 11 na 15 maja mieliśmy problemy. Urząd Marszałkowski prosił nas o to, by do podpisania umowy stanąć w dniu dzisiejszym. Tłumaczyliśmy, że w dniu dzisiejszym odbywa się sesja, więc następny możliwy termin podpisania umowy został wyznaczony w ostatnim maksymalnym terminie przed niekorzystną zmianą alokacji - powiem szczerze, nie wiem co to znaczy na dzień dzisiejszy – czyli na jutro na godz. 1000.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – w planie finansowym budżetu zaplanowany jest wydatek związany z boiskiem w Radziszewie. Jest on ujęty również w WPI, który jest załącznikiem do budżetu na rok 2007. Dzisiejsza sesja dotyczy jedynie sprawy finansowania tego zadania, w związku z tym, że art. 18 ustawy o samorządzie gminnym mówi, iż zabezpieczenie w postaci weksla może być udzielone tylko i wyłącznie za zgodą Rady. Zadanie jest zapisane, środki na realizację zadania są, natomiast do zabezpieczenia realizacji zadania potrzebna jest zgoda Rady.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – na jednej z sesji nadzwyczajnych wystąpiliśmy z wnioskiem o przeniesienie środków przeznaczonych na boisko w Chwastnicy i Radziszewie z działu „szkoły” do działu 926 „obiekty sportowe” dlatego, że uzyskanie środków z funduszu SPO jest możliwe pod warunkiem, iż obiekty te nie są obiektami zamkniętymi. Na jednej z sesji uchwaliliśmy regulamin korzystania z boisk w Chwastnicy i w Radziszewie, w którym jest zapisane, że boisko jest dostępne dla młodzieży z danej społeczności. Jest to Sektorowy Program Operacyjny, działanie: restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego – rozwój obszarów wiejskich. Monitorowanie projektu będzie się odbywało poprzez to, że badana będzie dostępność tego boiska dla społeczności. Założeniem wniosku było to, że obiekt będzie ogólnodostępny dla całej społeczności. W Planie Rozwoju Lokalnego dla miejscowości Radziszewo, bo taki został w związku z tym projektem opracowany, zostały te założenia przyjęte. Było to warunkiem złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania. Chciałam dodać, że przy okazji porządkowania funduszy unijnych otrzymaliśmy pismo proszące nas, aby w sprawie boiska przy Gimnazjum – ponieważ wniosek nasz został zakwalifikowany do realizacji – potwierdzić stan realizacji wniosku i być może, że z innego funduszu możliwe będzie dofinansowanie. Czy tak będzie nie umiem powiedzieć, ponieważ dzieje się to na szczeblu ministerstwa. Takie dwie odpowiedzi udzieliliśmy w sprawie finansowania zadań, na które zostały złożone wnioski dwa lata temu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – zostałem wychowany w ten sposób, że szanuję każdego człowieka, ale również wymagam szacunku dla swojej osoby. Jeżeli nie zna się podstawowych dokumentów obowiązujących w Gminie, jak strategia rozwoju Gminy i inne  i chce się narzucić taki obraz, że Gmina rozwija się w sposób chaotyczny, to prosił bym, aby najpierw zapoznać się z dokumentami, a potem będziemy dyskutować. Dzisiejsza sesja tak jak każda inna przebiega burzliwie. Padają zarzuty, że miałem przygotować materiały dotyczące przyszłości CW Laguna. Tak, starałem się przygotować i przygotowałem. Dlaczego było mi trudno? Materiały, które macie, uzgodnione są z bankiem Nordea. Co Burmistrz zyskał? Zyskał to, że kredyt może być rozłożony ponownie na 15 lat, że odsetki będą wynosiły maksymalnie 0,5% powyżej WIBOR, że terminem przejęcia CW Laguna miałby być 30 czerwca, w związku z tym, że gmina przejmuje to zadłużenie nie będzie prowizji. Były to rozmowy długotrwałe, bo chciałem, żeby uzgodnienia dokonane zostały przez radę ds. kredytów w Warszawie. To się udało zrobić. Jakie jest zadłużenie CW Laguna? Na dzień dzisiejszy zadłużenie CW Laguna oprócz kredytu wynosi 1.700.000 zł. Dług podstawowy wynosi 1.300.000 zł wobec ZEDO S.A. Odbyłem rozmowy ponownie z firmą portugalską, która wpłaciła 300.000 zaliczki na zakup terenów przy Lagunie, firma ta nadal jest zainteresowana nabyciem tych terenów, oczekuje na ukazanie się uchwały Rady Miejskiej w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. 2.700.000 starczyłoby na spłatę zadłużeń bieżących. CW Laguna wykorzystywana była w sposób nieekonomiczny. Teraz w tym obiekcie należy wykonać szereg inwestycji, należy wydać duże środki na wzmocnienie fundamentowania. Myślę, że trzeba jasno powiedzieć, że z zapowiedzi budowy hali widowiskowo-sportowej przy Lagunie trzeba zrezygnować. Po przejęciu budynku Liceum bardziej prawdopodobne będzie wybudowanie hali obok Liceum. Tereny położone przy Lagunie należy przeznaczyć pod inwestycje komercyjne i posprzedawać, żeby jak najszybciej uporać się z zadłużeniem. Mam czasami takie wrażenie, że ja jestem przyczyną tego zła na Lagunie. Poświęcam wiele, aby wyprowadzić CW Laguna z tej sytuacji. Trzeba sprzedać obiekt po byłej szkole w Borzymiu, budynek byłego WKU, budynek przy ul. Sprzymierzonych w związku z planowaną reorganizacją oświaty. Są to tematy trudne. Ta dyskusja pokazuje jak trudna przed nami kadencja.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – do tego, co Burmistrz powiedział o Lagunie trzeba dopowiedzieć jeszcze kilka rzeczy. Większość z tego co zostało powiedziane jest rzeczywiście trafna, ale trzeba sobie zadać jeszcze kilka innych pytań. Nie szacujemy – choć członkowie Rady Nadzorczej Fundacji mają taką wiedzę, a Burmistrz jest członkiem Rady Nadzorczej, więc taką wiedzę ma – że dzisiaj Laguna funkcjonując w takich realiach generuje ok. 1 mln zł straty rocznie, którą ktoś będzie musiał pokrywać. Jeśli będziemy właścicielem CW Laguna, to będziemy musieli pokrywać stratę lub doprowadzić do takiej sytuacji, kiedy tej straty nie będzie. Trzeba także na Lagunie w najbliższej perspektywie przeprowadzić szereg inwestycji, bo na wezwanie Powiatowego Nadzoru Budowlanego – co Pan Burmistrz jako członek Rady Nadzorczej także wie – Fundacja musi przystąpić do naprawy stanu technicznego, który jest w kilku miejscach bardzo zły. To są także inwestycje, które właściciel czyli w przyszłości Gmina Gryfino będzie musiała poczynić.  Jeśli posiadamy pewne aktywa, pewien majątek którym dysponujemy, możemy się zastanowić nad tym, czy funkcje, które są wypełniane na tym majątku nie mogą być wypełnianie na majątku przejmowanej Fundacji, a nieruchomości, które w wielu przypadkach leżą w bardzo atrakcyjnej części miasta nie były by częścią montażu finansowego do włożenia pieniędzy na bieżącą spłatę zobowiązań i na inwestycje, które są tam niezbędne. Wydaje się, że jest to racjonalny pomysł, nad którym trzeba rozmawiać. Jest też kwestia moim zdaniem kluczowa i na forum Rady Miejskiej trzeba o tym mówić uczciwie. Jest tak, że firma z kapitałem portugalskim zaangażowała się w taki sposób, że podpisując umowę przedwstępną zapłaciła Fundacji 300.000 zł i czeka na uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast nie jest to równoznaczne z wypełnieniem tej umowy, bo jest to umowa wiązana, polegająca na tym, że w przypadku, kiedy zostanie uchwalony plan miejscowy i sprzedany popiół lotny z Elektrowni Dolna Odra, wówczas ta spółka zrealizuje tą inwestycję. A może powinniśmy pójść inną drogą? Może grunty powinny pozostać przy Fundacji, może te grunty powinny stanowić dodatkowe źródło finansowania w przyszłości. Jeśli powstanie koncepcja będziemy mogli się do tego odnosić. Na forum Rady potwierdzam, że akurat Pan Burmistrz ma niewielki udział w obecnym stanie Laguny, praktycznie nie ponosi za to żadnej winy, ale problemy musimy rozwiązać, a do Burmistrza należy w tym względzie inicjatywa. Jeśli tej inicjatywy z Pańskiej strony nie będzie, to albo problem należy uznać za niebyły, albo odnosimy się do koncepcji, która będzie przewidywała co, w jaki sposób, na jakiej zasadzie ma pozwolić funkcjonować CW Laguna? Bez radykalnych  i czytelnych rozwiązań CW Laguna nie przetrwa. Jeśli będzie się to odbywać tylko na zasadzie, że zmienimy prezesa zarządu, to nieznacznie poprawi się wynik finansowy, natomiast strukturalnie problemu nie rozwiąże. Pan Przewodniczący postawił wniosek  o przełożenie tej dyskusji. Konieczne jest wypracowanie całościowej strategii, Pan mówi, że można się z nią zapoznać – ja się z nią zapoznawałem, jest w niej tyle nieaktualnych rzeczy, że czas najwyższy je pozmieniać – ale ta nad którą mamy pracować musi być inna, ponieważ realia się zmieniły i znaczna część Rady także to dostrzega. Realia nawet od momentu uchwalania budżetu na rok 2007 zmieniły się radykalnie. My także powinniśmy się dostosować do tej sytuacji.

Radny Stanisław Różański – w kwestii formalnej: zgłaszałem wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – otrzymaliśmy informację ze strony Burmistrza i nie widzę potrzeby przerywania dyskusji, aczkolwiek zapytam mecenasa czy  w związku ze zgłoszonym wnioskiem muszę go poddać pod głosowanie.

Radny Stanisław Różański – w kwestii formalnej: zgłaszam swój wniosek w oparciu o paragraf 26: Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej dotyczących zamknięcia listy mówców, przy czy to jest równoznaczne z zamknięciem dyskusji. Ten wniosek powinien przewodniczący poddać pod głosowanie bezzwłocznie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – proszę mecenasa o odniesienie się do wypowiedzi radnego.

Radca prawny Krzysztof Judek – jest to wniosek formalny, który należy poddać pod głosowanie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – poddaję wniosek złożony przez radnego Różańskiego pod głosowanie. Kto jest za przerwaniem dyskusji w kwestii dyskutowanej do tej pory?

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 i obecnych na sesji 16 radnych,  w głosowaniu wzięło 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przy 10 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek formalny nie został przyjęty.

Radny Marek Sanecki – czas wyborów się skończył, zaczął się okres pracy, ale ja rozumiem pracę w ten sposób, że my dyskutujemy i wypracowujemy najlepsze koncepcje. Osobiście nie starałem się atakować Burmistrza. Uważam, że to co się dzisiaj dzieje na tej sali jest bardzo dobre, bo przy takiej dyskusji mogą być wybrane tylko najlepsze rozwiązania. Wypowiedzi radnego Gugi w ogóle nie będę komentował. Chciałbym abyśmy rozmawiali o systemie oświaty, bo wiąże się to z wydatkami i ma dalekie konsekwencje dla gminy. W naszej koncepcji wracamy do sytuacji, kiedy dzieci pozostaną w swoich miejscowościach. Nie wypowiadam się czy to dobre czy złe rozwiązanie. Nie upłynęło dużo czasu, zmiana tak racjonalnie uzasadniana przyniosła opłakane skutki. Radna Karzyńska-Karpierz mówi, że ta decyzja została zaakceptowana przez Radę, ale już wtedy była ona kontrowersyjna i nie zapadła jednogłośnie, a w rozmowach na komisji radna Karpierz była przeciwna budowie tego boiska. Radny Nikitiński mówił, że wniosek do Funduszu Norweskiego był źle przygotowany i ja to też potwierdzam. Gdyby była prowadzona dyskusja i głosy radnych zostałyby wysłuchane wniosek mógłby być zatwierdzony. Burmistrz mówił o tym, że uzgodnił w banku możliwość zaciągnięcia kredytu na warunkach WIBOR+0,5. Bardzo dobrze, że Burmistrz podjął te działania. Ja też uważam, że gmina powinna przejąć CW Laguna. Trzeba rozmawiać i wyciągać racjonalne wnioski, ale nie w gabinecie Burmistrza, a na sesji Rady Miejskiej.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – jest godzina późna, myślę, że możemy poczekać z decyzją zaciągnięcia kredytu na Euroboiska i jeszcze podyskutować, bo ja przewidziałem taką sytuację i przedłużyłem termin związany z umową do 60 dni. Dzisiaj musi zapaść decyzja odnośnie boiska w Radziszewie. Jeśli jutro powiadomię Urząd Marszałkowski, że Rada nie podjęła uchwały, to następne boisko z listy rezerwowej zostanie zakwalifikowane i pieniędzy nie otrzymamy. Dzisiaj prosiłbym, aby została podjęta decyzja w sprawie boiska w Radziszewie. Jest to dla gminy wydatek tylko 100.000 zł, a pozostałą część pieniędzy dostajemy. Nieważne, czy w Radziszewie będzie szkoła, czy szkoły tam nie będzie, ważne, że powstanie tam boisko z którego będą mogły korzystać dzieci. Dlatego proszę o podjęcie decyzji w sprawie boiska w Radziszewie. Jeśli chodzi o Euroboisko, podjęcie decyzji możemy przesunąć na następną sesję.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dziękuję za Pana stanowisko, jest ono związane również z dokładną analizą treści dotychczasowych uchwał Rady Miejskiej i jest oczywistością, że jesteśmy zobowiązani budżetowo do realizacji boiska w Radziszewie.  W związku z tym, że Burmistrz przedstawił określony wariant dzisiejszej sesji, proszę o zadawanie pytań Burmistrzowi, po czym ogłoszę 10 minutową przerwę, aby klub mógł przedyskutować wniosek, który dzisiaj złożył.

Radny Marek Sanecki – czy Burmistrz będzie w przyszłości dążył do tego, aby wybudować salę gimnastyczną w Radziszewie? Czy o przyszłości szkoły w Radziszewie będziemy dyskutowali niezależnie od tego, czy w tej miejscowości powstanie boisko?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – myślę, że Burmistrz będzie mógł przedstawić określoną koncepcję po przyjęciu programu oświatowego, który zostanie Radzie zaproponowany. Ja chciałbym zapytać, czy poręczenie wekslowe jest jedyną możliwością poręczenia przy realizacji tej inwestycji?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk – przy przyznawaniu środków z funduszy unijnych Komitet Integracji Europejskiej przyjął, że formą zabezpieczenia będzie poręczenie wekslowe. Ta forma występuje przy każdym obecnie realizowanym projekcie. Jest to jedyne wymagane zabezpieczenie.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – dzisiaj zespół ds. oświaty złożył Radzie trzy propozycje, jutro będziemy dysponowali jeszcze szerszą informacją, bo w dniu jutrzejszym w gminie Gryfino obecny będzie zachodniopomorski kurator oświaty, z którym odwiedzimy wszystkie szkoły. Nie Burmistrz, ale Rada wspólnie z Burmistrzem wybierze najbardziej optymalny wariant naprawy oświaty. Moje zdanie jest takie, że reorganizacja oświaty dokonana poprzednio nie była dobra. Boisko w Radziszewie ma służyć społeczności, nie będzie gwarantem istnienia tam szkoły. Wspólnie wypracujemy najlepszy model oświaty w gminie Gryfino. Dopóki radni nie zapoznali się z przedstawionym materiałem, uważam, że taka dyskusja jest przedwczesna. Czy w tej miejscowości jest potrzebne boisko? Gdyby koszt wykonania boiska wynosił pól miliona, to byśmy się zastanawiali, czy jest to najpilniejszy wydatek. Nikt nie przewidział, że za 100.000 zł możemy mieć piękne boisko. Co do kosztów utrzymania – konserwacja boiska przy Gimnazjum ma kosztować 15.000 zł i jest to cały koszt utrzymania tego boiska. Czy byłoby tam zrobione nowe trawiaste boisko, czy boisko ze sztuczną nawierzchnią, to trzeba go pilnować.

Radny Ireneusz Sochaj – czy nie należało by w dokumentacji tego budowanego boiska przewidzieć budynek potrzebny do obsługi technicznej?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – myślę, że ta sprawa rozstrzygnie się, kiedy podejmiemy decyzję co do charakteru szkoły w Radziszewie, gospodarz obiektu musi być. W gminie Gryfino jest potrzebna hala sportowa przy Liceum.

Radny Andrzej Kułdosz – chciałbym do was zaapelować, postawcie się w sytuacji mieszkańców, najważniejsze jest dobro dzieci, przestańmy przeliczać wszystko na pieniądze. Te dzieci zasługują aby je docenić. Proszę was jako mieszkaniec tej społeczności. Zagłosujcie pozytywnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dobro i interes dzieci leży na sercu wszystkim radnym i ta dyskusja prowadzi do określonych wniosków. Burmistrz przedstawił pewne plany co do CW Laguna, ja ubolewam, że radni tych planów nie mają.

Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – radni klubu GIS przedyskutowali sprawę i widzą możliwość, wybudowania boiska w Radziszewie, natomiast radni odnieśli się do treści umowy i widzą takie uprawnienia, które możemy wykorzystać. Stąd naszą wolą jest poprzeć wystawienie weksla. Chciałabym zwrócić uwagę na paragraf 7 umowy, gdzie mamy zaznaczone terminy bez określenia konkretnych dat. Termin jest jedną z istotnych cech umowy, dlaczego Rada nie otrzymuje w umowie wskazania terminu? W paragrafie 13 umowy są zapisane kryteria, kiedy można od umowy odstąpić. Rozwiązanie umowy może dokonać się każdorazowo przed dokonaniem wypłaty pomocy na naszą rzecz. Z tego względu jeśli nie wypracujemy określonej wizji działalności gminy w najbliższym czasie, to będziemy postulować aby posiadane środki przeznaczone były na inwestycje. Aktualne pozostają prośby o sporządzenie wszechstronnej analizy co do skutków niewykonania Euroboiska, czy będzie to rodziło odpowiedzialność odszkodowawczą wobec innych gmin, czy też nie ma takiego zagrożenia. Rozumiem, że Burmistrz uchwałę dotyczącą Euroboiska z porządku obrad dzisiejszej sesji wycofuje, dzisiaj poddamy pod głosowanie uchwałę dotyczącą Radziszewa.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – wyjaśniam, że procedura sporządzania umów jest tak obostrzona, że pomimo, iż beneficjent dokonuje osobiście w instytucji wdrażającej złożenia wniosku o płatność wraz z dokumentami, o którym mowa w załączniku nr 2 po zakończeniu realizacji całości projektu w terminie od dnia 15 do 25 stycznia 2008 r. Zapisy paragrafu 7 pkt 1 ppkt 1 - 3 nie zostają wypełnione, ponieważ one nas nie obowiązują. My mamy złożyć wniosek o płatność w terminie między 15 a 25 stycznia 2008 r.

Radny Marek Sanecki – jak należy rozumieć zapis paragrafu 8 ppkt 4, mówiący o tym, że aktualizowana wartość netto projektu w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej będzie niższa niż 25% wartości całkowitych kosztów zrealizowanego projektu?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – jest to zapis, który zawierany jest w umowach tego typu i są to wymogi Komisji Europejskiej. Nie możemy tych 25% przekroczyć.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – czy budowa tego boiska oznacza, że szkoła będzie tym obiektem zarządzać podobnie jak to się dzieje w Chwastnicy?

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – tak.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – nie widzę więcej głosów dyskusji. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.

W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 15 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy  o dofinansowanie projektu „Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w Radziszewie w ramach Działania 2.3: Odnowa wsi oraz zachowanie  i ochrona dziedzictwa kulturowego” nr umowy 61412-UM5600116/07 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VIII/77/07 stanowi załącznik nr 8.

Ad. III. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w w/w sprawie.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – w projekcie budżetu stworzyliśmy wydatki niewygasające na zadania, które były zapisane w budżecie 2006 r., nie zostały zakończone i przechodziły na rok 2007. Termin realizacji tych środków przewidziany był na 30 kwietnia. Ponieważ przy realizacji zadania „Budowa remizy OSP w Radziszewie” oraz przy realizacji projektu adaptacji WKU na cele dydaktyczne nie zostały dokonane wszystkie płatności, konieczne jest przeniesienie tych środków do budżetu. Przy zadaniu budowa remizy jest to kwota 8.524 zł, wykonawca nie przedstawił faktury, w związku tym nie ma możliwości dokonania zapłaty do 30 kwietnia. W przypadku WKU Starostwo wydało postanowienie, projektant uzupełnił projekt, nie mamy jeszcze pozwolenia w związku z czym nie możemy dokonać wypłaty 10% płatności, która jest wymagalna po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – moją wątpliwość budzi zapis w dziale 801 – 10.630 zł z przeznaczeniem na końcową realizację zadania „Adaptacja WKU na cele dydaktyczne SP Nr 2 w Gryfinie” w kontekście dzisiejszych zapowiedzi odstąpienia od realizacji tego zadania.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – przyznam, że w projekcie uchwały zapis nie jest precyzyjny, bo powinno być „projekt adaptacji WKU na cele dydaktyczne SP Nr 2”, ponieważ nie jest to związane  z realizacją zadania. Nie posiadamy prawomocnego pozwolenia na budowę. W budżecie nie znalazły się środki na przystąpienie do realizacji WKU. Tak jest zawarta umowa i dotyczy opracowania projektu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – tak to sobie tłumaczyłem, stąd byłem zdumiony, że kwota ta znalazła się z opisem na końcową realizację zadania, bo tego zadania jeszcze nie rozpoczęliśmy i z tego, co słyszałem, to nie zamierzamy rozpoczynać.

Radny Marek Sanecki – ile będzie kosztował projekt na adaptację WKU?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – wartość projektu wyniesie ok. 90.000 zł.

Radny Marek Sanecki – to znaczy, że 90.000 zł wydamy na projekt, którego prawdopodobnie nie zrealizujemy?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak – Rada podjęła uchwałę o przejęciu WKU na cele dydaktyczne i wydatki na ten cel zapisane zostały w budżecie.

Radny Marek Sanecki – wydajemy pieniądze na coś, co nie jest realizowane I takich przypadków mieliśmy już kilka i to jest niedopuszczalne.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – ktokolwiek kupił by budynek, to i tak musiałby zrobić taką dokumentację. Jeżeli podejmiemy decyzję o sprzedaży WKU to również sprzedamy dokumentację wraz z pozwoleniem na budowę. To jest dokumentacja na remont kapitalny budynku i dotyczy samego budynku. Pamiętacie Państwo, że z budowy łącznika zrezygnowaliśmy, dlatego dokumentacja ta będzie do wykorzystania. Jeżeli w dyskusji o oświacie zaproponowana reorganizacja zyska akceptację radnych i Kuratorium, to wówczas możemy mówić o sprzedaży budynku WKU. Jeżeli propozycja zmian w oświacie nie uzyska zgody, to wówczas obiekt po byłym WKU będzie potrzebny szkole nr 2.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – mówił Pan o tym, że jutro przyjeżdża do Gminy Gryfino kurator, a o godz. 10.00 wyjeżdża Pan podpisać umowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat – tak, kurator od godz. 9.00 wizytuje szkoły w gminie, po moim powrocie ze Szczecina spotykamy się wspólnie z Panem Starostą.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – wyrażę wolę klubu radnych GIS o przerwaniu w tym momencie sesji. Po burzliwej dyskusji uznaliśmy, że skoro termin upływa jutro, pozwoliliśmy sobie zadzwonić do Marszałka i innych decydentów, niestety nie było Pana Marszałka Husejki, więc nie byli zorientowani w zakresie prac poszczególnych wydziałów. Uważamy, że sesja w dniu dzisiejszym powinna być przerwana, Burmistrz ma możliwość podpisania weksla aby nie stracić pieniędzy przyznanych na inwestycje w Radziszewie. My uważamy każde pieniądze za istotne i jeśli Burmistrz mówi, że budynku WKU nie będziemy remontować, to radni powinni mieć tydzień czasu na dyskusję na ten temat. Nie zgadzam się z tym, że inwestor kupi budynek z projektem, bo jeśli będzie inwestował w szkołę, to ten projekt być może mu się przyda, ale jeśli będzie inwestował w inną dziedzinę, to projekt adaptacji budynku na szkołę będzie dla niego nieprzydatny. Nawet 10.000 zł powinniśmy wydawać rozsądnie. Proponuję przerwać tą sesję do poniedziałku, aby Burmistrz mógł radnym przedstawić argumenty przemawiające za koncepcją budowy Euroboiska, związane z zagospodarowaniem obiektów CW Laguna i terenów wokół tych obiektów. W tej gminie zrobiono kilka projektów nie tylko  w poprzedniej kadencji ale też w kadencji poprzedników Burmistrza, jak na przykład nadbudowa budynków przy ul. Niepodległości, nadbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy, remont budynku byłego kina w Wełtyniu. Nie stać nas na wydawanie takich pieniędzy. Albo Burmistrz przedstawi nam koncepcję funkcjonowania i pozyskania środków na funkcjonowanie gminnej kultury, sportu, oświaty, tak by radni mogli w tym zakresie dyskutować w poniedziałek albo Burmistrz wycofa dwie uchwały z porządku obrad  i wprowadzi je do porządku obrad następnej sesji.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej o przerwanie obrad sesji do poniedziałku 21 maja do godz. 1500. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy braku głosów przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się. Wniosek Klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej został przyjęty.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn ogłosił przerwę w obradach do 21 maja (poniedziałek) do godz. 1500.

21 maja 2007r. godz. 1500

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy od  p. Burmistrza:
- opinię w sprawie EUROBOISKA - załącznik nr 9,
- pismo z Banku NORDEA w sprawie rozłożenia płatności na raty - załącznik nr 10

Chciałbym się dowiedzieć, czy radni chcą już rozpocząć dyskusję na temat spraw przewidzianych w porządku obrad sesji, czy potrzebują trochę czasu na zapoznanie się z materiałami?

Radna Magdalena Chmura - Nycz - bardzo proszę o kilka minut czasu na zapoznanie się z materiałami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przed ogłoszeniem przerwy pragnę wyjaśnić jakie informacje zawierają materiały, które otrzymali radni.  W dniu dzisiejszym radni otrzymali opinię z kancelarii prawnej, wyciąg z budżetu dotyczący zaplanowania środków finansowych na to zadanie, wykaz dochodów budżetu gminy dotyczący przyznanej dotacji, informację dotyczącą funduszy strukturalnych, wyciąg przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007 rok, gdzie było ujęte EUROBOISKO, wyciąg z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, w którym było uwzględnione boisko. Jeżeli chodzi o CW Laguna, to radni otrzymali ofertę potwierdzającą na jakich zasadach NORDEA BANK jest gotowy przenieść zobowiązania Fundacji na gminę. W przedstawionych informacjach jest również pismo firmy Ashech Sp. z o.o., która jest zainteresowana kupnem obiektu i to potwierdza w swoim piśmie. Jest również informacja na temat przewidywań Gminy Gryfino z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, łącznych zobowiązań Fundacji w 2006 roku z tytułu zużycia energii cieplnej oraz energii elektrycznej, wszystkich obecnych zadłużeń CW Laguna. Załączony jest również wydruk z banku dotyczący przewidywanych spłat kredytów zaciągniętych przez CW Laguna. CW Laguna przedstawiło zestawienie przychodów ze sprzedaży Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino za lata 2005 – 2006. Chodzi nam o to, aby sprawy dotyczące CW Laguna były przejrzyste, a nie sfałszowane,  przy założeniu, że CW Laguna nie otrzymuje żadnych dotacji, darowizn, a jednocześnie nie ma zobowiązań kredytowych.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn ogłosił 15 – minutową przerwę, a po jej zakończeniu przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Ad. III. Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zgodnie z projektem uchwały p. Burmistrz planuje zwiększyć dochody gminy o kwotę 19.154 zł, a następnie uzyskane środki przeznaczyć na wydatek związany z bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową. Chodzi o zakończenie inwestycji związanych z remizą w Radziszewie oraz o dokończenie projektu adaptacji budynku po WKU na cele dydaktyczne.

Radna Wanda Kmieciak - na końcową realizację zadania budowa remizy  w Radziszewie przeznacza się kwotę 8.524 zł. Chciałabym wiedzieć co dokładnie
będzie zrobione za tą kwotę?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - zadanie zostało już wykonane. Było już uroczyste oddanie do użytku remizy strażackiej w Radziszewie. 8.524 zł jest to kwota zatrzymana, a w rozliczeniu końcowym po wykonaniu zadania należy ją wypłacić dla wykonawcy.

Radna Wanda Kmieciak - sądziłam, że z tego zadania zostanie jakaś kwota, za którą można będzie wykonać podwórko przed remizą, które pozostawia wiele do życzenia.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie jest to kwota dodatkowa. Jest to kwota należna dla wykonawcy, która została zatrzymana do końcowego rozliczenia.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, ze uchwałę w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VIII/78/07 stanowi załącznik nr 11.

Ad. IV. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - z załączonej opinii wynika, że  zasadniczą sprawą dla rozstrzygnięcia w przypadku nie przyjęcia uchwały do realizacji, czyli nie wystawienia poręczenia majątkowego będzie miał p. Wojewoda. Czy p. Burmistrz w tej sprawie rozmawiał z Wojewodą?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie rozmawiałem w tej sprawie  z Wojewodą tylko z Prezesem Związku Piłki Nożnej p. Bednarkiem, który twierdzi, że trudno by było przekonać p. Wojewodę, ponieważ może on wykorzystać to jako pretekst do zerwania umowy z powodu znacznych środków finansowych. Gdybyśmy się wycofali z EUROBOISKA, to oprócz starty finansowej ponieślibyśmy również stratę moralną. W takim przypadku trudno byłoby się ubiegać o środki finansowe na inne zadania, ponieważ nie będziemy wiarygodnym partnerem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy w Pana ocenie wydatkowanie wielomilionowej kwoty przełoży się negatywnie na rozwój i sprawy związane  z drogownictwem w mieście? Obecnie stan dróg w mieście jest bardzo zły. Przykładem tego może być dojazd od ul. Kościelnej w kierunku boisk sportowych, gdzie na pewnym odcinku drogi przejazd jest bardzo utrudniony z powodu dziur.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wydam polecenie dostarczenia wszystkim radnym mapy, na której będą zaznaczone ulice gminne, powiatowe, wojewódzkie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg. Ulica Kościelna należy do powiatu. W dniu jutrzejszym mam spotkanie z p. Starostą w celu omówienia spraw związanych z uporządkowaniem ulic w mieście. Powiat w ciągu najbliższych trzech lub czterech lat będzie tylko wydawał pieniądze na doraźną naprawę ulic, załatanie dziur, namalowanie pasów, sprzątania oraz odśnieżania. Mając to na uwadze spotkamy się z p. Starostą w celu przekazania przez powiat takich ulic jak Kościelna gminie i dopiero wówczas będziemy mogli inansować jej remont. Jeżeli chodzi o kredyty, to wiele razy na sesjach mówiliśmy o takiej potrzebie,  a potem okazało się, że nie braliśmy go bo pojawiły się dodatkowe dochody lub  nastąpiło opóźnienie wykonania zadania. Gwarantuję, że wydatkowanie takiej kwoty nie odbije się na stanie dróg gminnych. Na następną sesję wszyscy radni otrzymają mapkę, na której różnymi kolorami będą zaznaczone drogi poszczególnych właścicieli. Wiele razy występowaliśmy do powiatu o remont dróg, a Starosta udzielał odpowiedzi, że z powodu braku środków finansowych nie może wyremontować drogi, a tylko doraźnie załata dziury zagrażające bezpieczeństwu na jezdni. Drugim rozwiązaniem, o którym rozmawiamy z p. Starostą jest podpisanie umowy o nieodpłatne wydzierżawienie tych dróg gminie na okres 10 lat i wówczas będziemy mogli wydatkować środki finansowe z budżetu gminy na ich remont. Jest to tak zwana umowa użyczenia.

Radny Paweł Nikitiński - czy znane już są oferty kontrahentów, którzy zgłosili się na przetarg dotyczący realizacji zadania przy ul. Sportowej w Gryfinie? Czy znane są kwoty tych ofert, ile wynosi najdroższa oferta?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - na ogłoszony przetarg wpłynęły trzy oferty. Najtańsza jest na kwotę 2.359.782 zł. Następna jest na kwotę 2.499.041 zł, a najdroższa na kwotę 2.699.488 zł brutto.

Radny Paweł Nikitiński - czy to prawda, że zadanie, które będzie realizowała gmina jest finansowane etapami i o pieniądze można ubiegać się po zrealizowaniu poszczególnych faz budowy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - potwierdzam, że istnieje taka możliwość.

Radny Paweł Nikitiński - czy widzi Pan taką możliwość aby w przedłożonym projekcie uchwały wprowadzić zmianę polegającą na tym, że zaciągany kredyt nie będzie oscylował na kwotę do 2.600.000 zł, tylko na kwotę wynikającą z umowy?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na spotkaniu w dniu dzisiejszym rozmawialiśmy o tym i p. Skarbnik wyjaśniała, że na dzień podpisania umowy gmina musi dysponować całą kwotą. Nie może być tak, że po rozstrzygnięciu przetargu gmina nie wykaże, iż posiada kredyt, tylko pokaże umowy, z których będzie wynikało, że jest dotacja. To nie jest tak, że zaraz po podjęciu uchwały będziemy zaciągali kredyt ale przy podpisywaniu umowy musimy mieć podjętą uchwałę w tej sprawie.

Radny Paweł Nikitiński - znamy już wszystkich kontrahentów. Czy dokonano już wyboru najlepszej oferty?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeszcze nie dokonaliśmy wyboru i dlatego zakładamy koszt najdroższej oferty. Obecnie wpływają protesty. Prawdopodobnie przyjęta zostanie oferta środkowa.

Radny Paweł Nikitiński - po rozmowie z p. Prezesem Bednarkiem oraz konsultując to w innych miejscach chciałbym dowiedzieć się, czy był wymóg formalny, że na boisku piłkarskim, przy ul. Sportowej należy postawić cztery oddzielne maszty oświetleniowe, czy była możliwość oświetlania płyty na tych nośnikach, które są obecnie? Czy też wybrano takie rozwiązanie uznając, że z przyczyn technicznych byłoby to mniej racjonalne?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - dokumentacja, która jest objęta projektem była opiniowana przez  Związek Piłki Nożnej i wszystkie gminy, które ubiegają się o dofinansowanie EUROBOIK. Boiska muszą odpowiadać pewnym standardom wyznaczonym przez projekt i dlatego zmieniono oświetlenie płyty boiskowej. Myśleliśmy o wykorzystaniu dotychczasowego oświetlenia, ale nie było takiej możliwości.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - istniejące oświetlenie zostanie wykorzystane do oświetlenia innego terenu.

Radny Paweł Nikitiński - zajmowałem się tą problematyką i czytałem protesty oraz pytania, które wpływały na stronę internetową Urzędu Miasta i Gminy. Jedno z pytań dotyczyło certyfikatu UEFA na płytę trawiastą. Ostatecznie spór pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy w Gryfinie, a wykonawcą rozstrzygnięto na takiej zasadzie, że obecnie nie wymaga się certyfikatów. EUROBOISKO wykonano już w Kaliszu Pomorskim. Posiadam informacje, że przy wykonaniu boiska w Kołobrzegu wystąpił podobny dylemat dotyczący zakresu prac.  W dniu dzisiejszym rozmawiamy o konieczności zaciągnięcia kredytu, a zdania  w Radzie są podzielone. Ja nie należę do przeciwników realizacji tego zadania ale rozumiem też argumenty osób, które mają wątpliwości i dlatego zadaję pytania mając na uwadze możliwość potanienia projektu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - już dawno określiliśmy, że Gryfino powinno szczycić się obiektami klubu sportowego ENERGETYK. Uważam, że jeżeli coś robimy, to lepiej zrobić mniej ale o wysokim standardzie uwzględniającym europejskie wymogi. Nieraz jest tak, że oszczędności w kwocie 200.000 zł psuję efekt wydanych 2.400.000 zł.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - parametry tego boiska zostały określone w porozumieniu zawartym ze Związkiem Piłki Nożnej. W porozumienia zawarte są wykazy parametrów boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią, łącznie z oświetleniem, podbudową, rodzajem trawy sztucznej zwanej trawą trzeciej generacji, mocą oświetlenia, wysokością słupów. Aby nasze projekty mogły uzyskać dofinansowanie musiały być sporządzone zgodnie  z tymi parametrami.

Radny Paweł Nikitiński - projekt EUROBOISK wymyślono i wdrożono po to, aby powstały płyty ze sztuczną nawierzchnią, na której można uprawiać piłkę nożną. Poboczną, sprawa jest, czy wysokość ogrodzenie boiska będzie wynosiła 2,20m, czy 2,15 m, czy oświetlenie będzie miało w sumie 200 luksów na ośmiu masztach, czy na czterech. Na stadionie ARKONII Szczecin stoi 16 masztów i jest to jedno z najlepszych oświetleń w województwie zachodniopomorskim, a zainstalowano je na starych masztach. Chciałbym usłyszeć odpowiedź, czy na tym etapie można ten projekt uczynić tańszym? Czy w dniu dzisiejszym moglibyśmy otrzymać informację, jakie firmy stanęły do konkursu i jakie złożyły oferty?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji Ewa Kubiak - oferty złożyły firmy:

 • POLKORD z Gostynina - wartość oferty brutto 699.457,91 zł, termin wykonania pięć  miesięcy, gwarancja dotycząca produktów i realizacji robót 10 i 8 lat,
 • UNIPOL Sp. z o.o. Szczecin - wartość oferty brutto 2.499.040,74 zł, termin wykonania pięć miesięcy, gwarancja dotycząca produktów i realizacji robót 10 i 8 lat,
 • PRESTIŻ Sp. z o.o. Szczecin - wartość oferty brutto 2.359.781,32 zł, termin wykonania pięć miesięcy, gwarancja dotycząca produktów i realizacji robót 10 i 8 lat.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - będę głosowała przeciw, ponieważ uważam, że najpierw należy wybudować mieszkania, drogi, uzbroić tereny pod budownictwo,  a dopiero potem robić stadiony.

Radny Stanisław Różański - w przedstawionej opinii prawnej operuje się terminem „porozumienie 28 październik 2004”. Proszę autora opinii o wyjaśnienie, co to znaczy porozumienie, czy to jest umowa?

Radca prawny Krzysztof Judek - operuję taką nazwą jaka widnieje na tym dokumencie.

Radny Stanisław Różański - treść dokumenty wskazuje na to, że to jest umowa?

Radca prawny Krzysztof Judek - treść dokumentu wskazuje na to, że można go uznać za umowę.

Radny Stanisław Różański - można by uznać, czy to jest umowa?

Radca prawny Krzysztof Judek - można by uznać za umowę jeżeli zechce się go uznać za umowę. Ja uznaję za umowę.

Radny Stanisław Różański - właśnie o to mi chodziło. Będę głosował za podjęciem tej uchwały z następujących względów: w końcowym wniosku do opinii zamieszczona została konkluzja, która wskazuje na to, że zawarta umowa jest najdelikatniej ujmując umową finezyjną. Jest to umowa, która w swej konstrukcji zakłada z jednej strony dość nietypowe rozwiązanie, a z drugiej strony wskazuje na to, iż niedotrzymanie jej grozić może konsekwencjami finansowymi. Oznacza to, że w sytuacji gdyby Wojewoda skorzystał ze swoich uprawnień wpisanych w umowie, zgłosił najpierw sprzeciw, a potem skorzystał z prawa rozwiązania umowy, to konsekwencje finansowe składać się będą z dwóch poziomów. Jeden z nich oznacza, że wszystkie strony umowy będą mieli prawo do roszczenia regresowego w ramach rzeczywistej szkody poniesionej z tytułu jej rozwiązania. Drugi poziom roszczenia jest z tytułu utraconych spodziewanych korzyści w przypadku, gdyby ta umowa była dotrzymana. Obecnie nikt nie jest w stanie odpowiedzieć precyzyjnie jakie byłyby to konsekwencje. Twierdzę, że byłyby to konsekwencje znacznie większe od ryzyka, które podejmujemy zgadzając się na podjecie tej uchwały. Mając tę świadomość będę głosował za uchwałą. Ponadto jestem przywiązany do wierności zasadom, że umów trzeba dotrzymywać kiedy się je zawiera. Wcześniej, czy później sprzeniewierzenie się tej zasadzie zemści się. Podjecie uchwały jest absolutnie bezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa budżetu. Moim zdaniem byłoby nieracjonalne, gdyby obok tych trzech przesłanek mimo wszystko głosować przeciw uchwale.

Radny Artur Nycz - nie widzę powodu, dla którego Wojewoda miałby poczuć się dotknięty tym, że Gmina Gryfino odstępuje od umowy. Trudno zakładać, że Wojewoda jest bardzo złym człowiekiem, a tak wynika z opinii. Temat jest omawiany od poprzedniej kadencji Rady. Obecnie możemy dyskutować, czy boiska budowane są  z sensem, czy bez sensu, czy z planem, czy bez planu. Jeżeli mamy brać pod uwagę prawidłowość gospodarki poprzedniej kadencji, to wówczas wydano 2,5 mln zł na to, aby ta inwestycja była realizowana. Odchodząc od realizacji tej inwestycji będzie oznaczało, że 2,5 mln zł wyrzucono w błoto. Proszę, aby radni z poprzedniej kadencji przypomnieli sobie jak głosowali w tej sprawie? Odstąpienie od tego projektu jest bezzasadne.

Radny Paweł Nikitiński - chociaż mam wiele wątpliwości ale będę głosował za podjęciem uchwały. To nie jest tak, że Gmina Gryfino zawarła jakieś porozumienie,  a jeżeli tak zrobiła, to moim zdaniem bezprawnie, ponieważ 28 grudnia 2004 roku właścicielem obiektów, na których miało być wybudowane boisko była Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych. Nie wiem jak to się stało, że stroną umowy była Gmina Gryfino, skoro to nie był jej grunt? Rozumiem, że wszelkie wątpliwości w tym względzie zostały wyjaśnione i pozostaje już tylko podjęcie decyzji. Najbardziej racjonalnym miejscem do budowy tego boiska jest teren przy ul. Sportowej. Należy zachować szczególną staranność o to aby obiekt powstał szybko, możliwie tanio i bez żadnych zakłóceń, tak jak to miało miejsce przy budowie boiska na Górnym Tarasie.

Radny Marek Sanecki - podzielam pogląd, że umów należy dotrzymywać, ale należy również dotrzymywać obietnic. Wiele obietnic było wypowiadanych, a nie są dotrzymywane. Przykładem tego była obietnica rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 4, a obecnie  mówi się o jej likwidacji. Chciałbym, aby w przyszłości nie używano takich określeń, że jakaś inwestycja nie zagraża dla naszego budżetu. Może w przypadku tego boiska nie ma zagrożenia dla budżetu, ale są daleko idące konsekwencje w różnych dziedzinach życia. Uważam, że należy zaplanować kolejność wykonywanych inwestycji, a następnie skrupulatnie je wykonywać. Według mnie w naszej gminie tak nie jest. Proszę, abyśmy w przyszłości podejmowali decyzje bardziej racjonalnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w imieniu Klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej powiem, że nie wprowadziliśmy dyscypliny głosowania nad projektem uchwały i każdy zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem.  Dyskutowaliśmy nad ww. sprawą. Wiele z nas podziela pogląd, że Gmina Gryfino powinna najpierw stworzyć perspektywy dla rozwoju miasta związane z rozwojem budownictwa mieszkaniowego, budową dróg. Obecnie jesteśmy w takiej sytuacji, że na boisku w Gardnie dzieci nie mają bezpiecznych bramek do gry w piłkę nożną, a cena bramek nie jest wysoka. Mamy problemy z utrzymaniem gryfińskiego sportu, a postanowiliśmy związać sobie ręce inwestycjami, które w dłuższej perspektywie nie będą generować dochodów tylko koszty. Jeżeli ktoś z naszego klubu będzie głosował przeciwko podjęciu uchwały, to dlatego, że uważamy, iż inwestycje konsumpcyjne na dzisiejszym etapie rozwoju miasta uważamy są niecelowe.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach przeciwnych. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VIII/79/07 stanowi załącznik nr 12.

Ad. V. Wolne wnioski i informacje.

Radny Artur Nycz - otrzymałem koncepcję PROJEKTBUD-u z 2005 roku, chciałbym się dowiedzieć co to jest i po co dostarczono to radnym? Czyj to jest pomysł?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - na pierwszej części obecnej sesji  rozmawialiśmy na ten temat. Jest to projekt koncepcyjny opracowany przez Fundację na własne potrzeby. Pan Zawadzki powiedział mi, że projekt jest nieaktualny, stracił rację bytu.

Radny Artur Nycz - w materiale dotyczącym oświaty nie ma symulacji kosztów. Podano tylko koszty ponoszone przez oświatę obecnie. Chciałbym wiedzieć jakie będą koszty utrzymania przejętego przez gminę Liceum Ogólnokształcącego, jaka jest wysokość subwencji i jaka jest różnica w kosztach? Ile jako gmina będziemy dokładać do funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - p. Burmistrz informował nas, że będzie przedstawiony pod dyskusję Radzie szeroki program dotyczący zmian w oświacie.

Radny Artur Nycz - mam nadzieję, że otrzymamy materiał w formie pisemnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - oczywiście, że w formie pisemnej. Obecna sesja jest wyrazem tego, że radni uznali, iż materiały mają być dostarczane na piśmie.

Radny Stanisław Różański - każda sesja, która odbyła się do tej pory dowodzi jednoznacznie, że istnieje pilna potrzeba zorganizowania sesji poświęconej budżetowi zadaniowemu na rok 2008. Po raz siódmy zwracam się do Prezydium Rady  o zwołanie takiej sesji. Chciałbym, aby na tej sesji zmieniona została przede wszystkim uchwała Rady z 29 maja 2003 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu. Chciałbym, aby Rada wzięła na siebie odpowiedzialność ustalenia katalogu zadań, które w roku 2008 i w latach następnych będą realizowane. Skończą się wówczas na tej sali głosy, że nie jest realizowane jakieś zadanie, ponieważ to my zdecydujemy  w ramach uchwalenia budżetu o tym, co będziemy robili w 2008 roku i w latach następnych. Po uchwaleniu katalogu zadań nikt na tej sali nie odważy się sobie zaprzeczyć, że tak trzeba było zrobić. Panie Przewodniczący po raz kolejny proszę o wyegzekwowanie zakazu picia herbaty, dzwonienia łyżką o filiżankę na sali obrad. Ubliża mi, że kiedy mówię, to  dzwoni się łyżeczką w szklance. Proszę, aby wyegzekwował Pan nie wnoszenie na salę telefonów komórkowych, jest to Pana święty obowiązek organizacyjny.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jako Przewodniczący Rady nie będę egzekwował Pana wniosków dotyczących picia herbaty, wody mineralnej, ewentualnego odebrania pilnego telefonu, a dotyczy to również urzędników urzędu miasta i gminy, ponieważ nie zobowiązuje mnie do tego żaden przepis.

Radna Wanda Kmieciak - uważam, że nikt nie odbiera na sesji telefonów komórkowych, które nie są ważne. Na przykład ja mam taką sytuację, że choroba może spowodować, iż będę musiała odebrać telefon. Może niektórzy nie mają ważnych spraw tak jak ja. Nie wiem jak może przeszkadzać komuś picie wody na sesji.  W całej Polsce oraz za granicą nikomu to nie przeszkadza. Uważam za mało poważne poruszanie na sesji drobnych spraw zamiast spraw ważnych, takich jak  drogi, mieszkania.

Radny Tomasz Namieciński - na sesji dyskutujemy o obiektach sportowych i dużych kosztach związanych ze sportem. Problemem natomiast jest ustawienie na boiskach bezpiecznych bramek. W lutym ubiegłego roku sołtys z Gardna złożył wniosek o ustawienie takich bramek na boisku. Wiadome jest, że z tego obiektu sportowego nie korzystają tylko dzieci z Gardna ale również Szkoła Podstawowa, która do tej pory nie ma swojego boiska. 1 marca 2006 roku sołtys otrzymał odpowiedź, że takie bramki zostaną zakupione, ale do tej pory tak się nie stało. W marcu ubiegłego roku złożono jeszcze jeden wniosek o przywiezienie kilku przyczep ziemi na boisko do siatkówki. Do tej pory wniosek nie został zrealizowany. Planujemy duże inwestycje, a nie potrafimy załatwić prostych, małych rzeczy.

Radny Andrzej Kułdosz - przypominam, że jest jeszcze jedno boisko w Starych Brynkach, które wymaga opieki ze strony gminy. Potrzebna jest tam pompa oraz bezpieczne bramki.

Radny Marek Sanecki - na ostatniej sesji złożyłem kilka interpelacji, a na jedną  z nich otrzymałem w dniu dzisiejszym odpowiedź. Uważam, że delikatnie mówiąc odpowiedź jest niepoważna. W mojej interpelacji chodziło o stronę internetową  Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Odpowiedziano mi, że spółka planowała zamieszczenie swoich materiałów na stronie Wrota Gryfina, czekali na to od 2004 roku. W odpowiedzi piszą, że są do tego upoważnieni, ponieważ są jednostką Gminy Gryfino. Z tego co wiem, to nie są jednostką, tylko spółką. Pod odpowiedzią podpisał się p. Bronisław Mela, który w końcowej myśli pisze „Spółka wiedząc o pozyskaniu przez Gminę Gryfino funduszy w 2004 roku i później realizacji projektu  e-Gryfino uznała wcześniejsze ponoszenie wysokich wydatków na utworzenie, bieżące utrzymanie i hosting serwisu www za nieuzasadnione”. Jest to śmieszne, ponieważ na umieszczenie adresu potrzeba 100 zł, serwer 100 – 150 zł rocznie, w sumie 200 zł. Wykonanie tego przez spółkę, która obraca milionami złotych nie jest dużym wydatkiem. Niepoważnym jest czekanie dwa lata po to, aby gmina umożliwiła wykonanie zadania. Ponadto do prasy podano informację, że nie wiedzą jak rozliczać koszty, ponieważ są różne zasady. Uważam, że to już dawno powinno być zrobione. Nie mieści się w głowie, że taka błahostka nie może być wykonana. Pan Burmistrz powinien wyegzekwować poważne zmiany w GTBS. Jeżeli oni nie mogą zrobić strony internetowej, to co mogą zrobić?

Radny Paweł Nikitiński - na obiektach sportowych, które są własnością Gminy Gryfino przez cały rok stoi kilkanaście bramek, które są używane tylko raz w roku podczas mini festiwalu piłki nożnej. Przez cały rok bramki mogą służyć pozostałym boiskom w Gminie Gryfino, wystarczy tylko przetransportować je raz w roku na stadion przy ul. Sportowej. W ten sposób można rozwiązać problem braku bezpiecznych bramek na boiskach.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu wnoszę o zobowiązanie Straży Miejskiej w Gryfinie do egzekwowania obowiązku utrzymania dróg  w należytym stanie. Obecnie jest tak, że powiat gryfiński lub inni włodarze dróg nie wykonują swoich obowiązków i nie ponoszą z tego tytułu żadnych konsekwencji. Natomiast każdy obywatel płaci mandat za nie utrzymywanie porządku przy swojej posesji. Tak nie może być. Uważam, że zarządcy, którzy nie są w stanie zabezpieczyć powierzonych im dróg powinni być przywoływani do porządku chociażby mandatami karnymi. Pragnę poinformować, że otrzymałem zaproszenie dla wszystkich radnych Rady Miejskiej na uroczystość nadania Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie imienia Misia Uszatka. Uroczystość odbędzie się 1 czerwca 2007 roku o godz. 1000.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat poinformował, że:

 • 24 maja br. odbędzie się spotkanie w Gimnazjum w Gryfinie na temat przyspieszenia prac związanych z uruchomieniem szczecińsko – gryfińskiego obszaru przemysłowego. W spotkaniu będą uczestniczyli: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele firm z naszego terenu oraz z terenu Szczecina, p. Wiceminister Lubińska.  Na spotkanie zaproszone jest również Prezydium Rady. Informacja ze spotkania  zostanie przedstawiona Radzie,
 • rozpoczął się końcowy odbiór boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie. Najprawdopodobniej 1 czerwca br. boisko będzie oddane do użytku,
 • w dniu dzisiejszym radni otrzymali materiały na temat CW Laguna. Materiały przygotowano na bazie informacji uzyskanych od obecnego Zarządu CW Laguna. Nie potrafi powiedzieć, czy są to informacje prawdziwe, czy nie? Podejrzewa, że  w znacznym stopniu są prawdziwe,
 • radni otrzymali propozycję reorganizacji oświaty w trzech wariantach, bez podania kosztów.

Powiedział również, że przykro mu było kiedy przeczytał w 7 Dniach Gryfina, iż podjęto już decyzję odnośnie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4, Szkoły Podstawowej w Radziszewie. radnym przedstawiono trzy warianty różniące się od siebie. Do opracowanych wariantów potrzebna jest jeszcze opinia kuratora, Związku  Nauczycielstwa Polskiego. Są to materiały do dyskusji, na bazie której być może  powstanie nowy wariant, lepszy od tych trzech. Informowanie społeczeństwa o likwidacji szkół jest bezzasadne i nieprawdziwe. Około 15 czerwca br. przewidywana jest sesja robocza, na której przedstawione będą informacje w sprawie planu miejscowego, na jaką powierzchnię opracowano już plany miejscowe. Ponadto radni otrzymają przed sesją informacje dotyczące obowiązującego aktualnie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, Strategii Gminy. W prasie podano, że Gmina Szczecin przyjęła Studium Zagospodarowania Przestrzennego. W Gminie Gryfino takie Studium będzie przyjmowane w lipcu br. Sesja robocza odbędzie się bez obecności sołtysów.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w materiale, który otrzymaliśmy podano  nieprawdziwe dane odnośnie ilości dzieci. Skąd zaczerpnięto takie dane?

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - z ewidencji ludności.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - proszę, aby Pan to przeliczył. Według mnie samych dzieci urodzonych w 2004 roku jest więcej niż ogólna ilość dzieci, którą podana w informacji. Proszę to sprawdzić.

Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz - tak, sprawdzę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wszystkie uwagi dotyczące przedstawionego materiału można zgłaszać do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.  W miarę możliwości postaramy się je wyjaśnić.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Panie Burmistrzu jeśli gazety piszą nieprawdę, to proszę odwołać się i wytłumaczyć mieszkańcom jak jest naprawdę.

Radny Marek Sanecki - Panie Burmistrzu, kiedy jest planowana sesja na temat oświaty i zmian w tym systemie?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - po uzyskaniu opinii z kuratorium ustalimy termin sesji na temat oświaty.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Listy obecności radnych - załączniki nr 1 i 2,
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej - załącznik nr 3,
 3. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 4. Koncepcja reorganizacji sieci szkół w Gminie Gryfino - załącznik nr 5,
 5. Informację dot. przewidywanych zobowiązań Gminy Gryfino z tytułu zaciągniętych  kredytów i pożyczek - załącznik nr 6,
 6. Projekt koncepcyjny dotyczący zagospodarowania kompleksu sportowego w Gryfinie - załącznik nr 7,
 7. UCHWAŁA NR VIII/77/07 - załącznik nr 8,
 8. Opinia w sprawie EUROBOISKA - załącznik nr 9,
 9. pismo z Banku NORDEA w sprawie rozłożenia płatności na raty - załącznik  nr 10,
 10. UCHWAŁA NR VIII/78/07 - załącznik nr 11,
 11. UCHWAŁA NR VIII/79/07 - załącznik nr 12.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

 

Protokółowała:
inspektor  Czesława Juszkiewicz