Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr VII/07
z VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 26 kwietnia 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1430.

W sesji uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin,
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 6. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 7. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji  uczestniczyli wszyscy radni.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt. 2

Przewodniczący Rady zapytał:

1/ kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z V sesji przyjęto jednogłośnie.

2/ kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?

Radny Stanisław Różański - po zapoznaniu się z treścią protokołu z VI sesji stwierdzam brak we wnioskach końcowych mojego wniosku o zwołanie sesji poświęconej zadaniom do budżetu na rok 2008. Nie odnotowano tego wniosku w protokole. Nie odnotowano również  odpowiedzi Przewodniczącego Rady, że w tej sprawie otrzymam wyjaśnienia na piśmie. Ponadto pragnę powiedzieć, że do dnia dzisiejszego takiej odpowiedzi na piśmie nie otrzymałem. Wnoszę o uzupełnienie protokołu w tej części, gdy chodzi o wnioski końcowe.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam, że radny oświadczył wówczas, iż złożył taki wniosek do Biura Obsługi Rady. Z tego co ustaliłem, takiego wniosku w Biurze Obsługi Rady nie ma.

Radny Stanisław Różański - posiadam kopię wniosku, który złożyłem do Biura Obsługi Rady i jeśli istnieje taka potrzeba, to doręczę.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dziękuję uprzejmie. Jednocześnie przypominam Panu, że jeden radny nie posiada inicjatywy uchwałodawczej wprowadzającej określone wnioski dotyczące zwoływania sesji. Działa Pan w klubie radnych i z taką inicjatywą można wyjść do innych klubów.
Oficjalnie powiem, że wniosek Pana uważam za słuszny i klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej będzie go wspierał. Uważamy, że budżet zadaniowy na 2008 rok powinien być opracowany przez władze miasta i przedstawiony Radzie do zatwierdzenia.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący zadeklarował Pan, że udzieli mi odpowiedzi na piśmie, to na taką odpowiedź oczekiwałem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - i ma Pan prawo oczekiwać w dalszym ciągu. Terminu Panu nie zadeklarowałem.
Obecnie ogłaszam 5 – minutową przerwę na wyjaśnienie uwag wniesionych przez radnego Stanisława Różańskiego.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poinformował, że podda pod głosowanie protokół z VI sesji w wersji, którą otrzymał, a uwagi radnego Stanisława Różańskiego zostaną zapisane w protokole z dzisiejszej sesji.

Następnie zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z VI sesji Rady Miejskiej  w Gryfinie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z VI sesji przyjęto większością głosów.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady radni otrzymali przed sesją - załącznik nr 5.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat - pragnę poinformować, że  w przyszłym tygodniu zostanie spisane porozumienie z bankiem NORDEA i około 20 maja zostanie zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie przejęcia CW Laguna. W dniu 24 kwietnia br. dotarły do urzędu dwa pisma z Urzędu Marszałkowskiego. I tak:  Urząd Marszałkowski Departament Integracji Europejskiej prosi o przekazanie informacji o projektach, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną w ramach SAPARD-u i nie  otrzymały dofinansowania, jednak zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji, a ich realizacja zakończy się do dnia 30 czerwca 2008 roku. Ww. pismo jest ważne, ponieważ nasz projekt na dofinansowanie budowy boiska na Górnym Tarasie przeszedł ocenę pozytywną, formalną i prawną. Oczekuję, że zgłoszenie  o zakończeniu zadania nastąpi w dniu jutrzejszym lub na początku przyszłego tygodnia. Osobiście kontrolowałem realizację zadanie w dniu wczorajszym i stwierdzam, że jest ono na ukończeniu. Praktycznie do wykonania pozostał tylko montaż koszy i bramek. Najprawdopodobniej znaczna część środków unijnych jest niewykorzystana i zadania zrealizowane mogą otrzymać dofinansowanie. Taki wniosek można wysnuć na podstawie drugiego pisma następującej treści „w związku z uruchomieniem procesu kontraktowania projektów z listy rezerwowej w ramach działania odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, sektorowego programu operacyjnego, restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006. Departament Integracji Europejskiej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zwraca się z prośbą o potwierdzenie gotowości Gminy Gryfino do podpisania umowy na dofinansowanie realizacji projektu pt. Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Szkole Podstawowej w miejscowości Radziszewo. Podanie planowanych terminów składania wniosków oraz płatność dla poszczególnych etapów z zastrzeżeniem, że ostatnim dopuszczalnym terminem zakończenia rozliczenia projektu jest dzień 25 czerwca 2008 roku. Wynika z tego, że jeżeli potwierdzimy, to drugi nasz wniosek otrzyma dofinansowanie w wysokości 80%. Pragnę również poinformować, że powoli dobiegają końca prace zespołu powołanego przez Burmistrza i Starostę Powiatowego dotyczące przekazania sobie działań w zakresie oświaty. Kończy również pracę zespół powołany do opracowania propozycji reorganizacji oświaty na terenie Gminy Gryfino. Radni otrzymają trzy propozycje planowanej reorganizacji i w tym celu zostanie zwołana sesja nadzwyczajna. Dobiegają końca moje rozmowy z bankiem NORDEA odnośnie wysokości oprocentowania kredytu oraz terminów spłaty. Chcemy wiedzieć, czego Gmina może oczekiwać w przypadku przejęcia CW Laguna. W przyszłym tygodniu zostanie spisane porozumienie i około 20 maja zostanie zwołana sesja nadzwyczajna w sprawie przejęcia CW Laguna przez miasto. Przedstawiony zostanie schemat organizacyjny, ponadto w oparciu o ustalenia z bankiem przedstawiony będzie bilans kosztów związanych z prowadzeniem CW Laguna.

Ad. III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Radna Elżbieta Kasprzyk - w imieniu Klubu Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej wnioskuję o zwiększenie środków funduszu sołeckiego i przywrócenie kwoty 6 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa. Kwota w tej wysokości obowiązywała w roku ubiegłym, zmieniona została Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 lutego 2007r. W chwili obecnej kwota przeznaczona na jednego mieszkańca sołectwa wynosi 4 zł, co nie wystarcza na organizowanie imprez środowiskowych i kulturalnych  zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców oraz z przeznaczeniem środków - załącznik nr 6. Ponadto chciałam zapytać, co spowodowało, że wysokość funduszu sołeckiego ustalona  w roku wyborczym została obniżona w roku bieżącym?  Pragnę poinformować, że klub radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej przygotowuje wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w sprawie przygotowania budżetu zadaniowego. Klub rozważa możliwość zwołania takiej sesji w miesiącu maju.

Radny Paweł Nikitiński - w imieniu klubu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego pragnę na ręce Przewodniczącego Rady przekazać projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od cen sprzedaży nieruchomości lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino. Dostrzegamy taką konieczność, aby koledzy i koleżanki z Rady Miejskiej w Gryfinie mieli sposobność zapoznania się z tym projektem, przedyskutowania, być może wniesienia poprawek  lub własnych pomysłów. Przekazuję projekt uchwały z prośbą o umieszczenie go  w porządku obrad VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

Ad. IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Rafał Guga
83/VII/07
– w prasie regionalnej wyczytałem, że Szczecin czyni starania o organizację Mistrzostw Europy Euro 2012 jako miasto rezerwowe. Czy w związku z tym są plany, aby Gryfino podjęło te działania razem ze Szczecinem?

84/VII/07 – czy istnieje strategia likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w Mieście i Gminie Gryfino? Jeżeli nie, to czy mogą zostać podjęte działania zmierzające do opracowania takiej strategii?

Radna Elżbieta Kasprzyk
85/VII/07
– czy w przypadku pracowników skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych sołtys ma obowiązek nadzorowania ich pracy, polegający na prowadzeniu kart pracy, przestrzegania tygodniowej normy dziesięciu godzin pracy, pilnowania dyscypliny i porządku w miejscu wykonywania pracy? Czas trwania prac społecznie użytecznych wynosi 6 miesięcy. Otrzymałam pismo z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – sygn. BWS.9031-08/07, na podstawie którego twierdzę, że sołtys takiego obowiązku nie ma. Cytuję: „współpraca o której mowa polegać będzie na regularnym dostarczaniu bieżącego zapotrzebowania na prace porządkowe i konserwacyjne oraz zgłaszanie uwag związanych z wykonywaniem prac na terenie sołectwa”. Dalej jest mowa o tym, że sołtysi mogą zadeklarować swoją pomoc w szerszym zakresie. Do pisma dołączone jest oświadczenie, o którym wspomniałam, dotyczące prowadzenia kart i przestrzegania czasu pracy. Zostałam poinformowana przez Koordynatora prac społecznie użytecznych, że jeżeli nie będę wykonywała tych czynności, to zostanie sołectwu Bartkowo odebrany pracownik przydzielony w ramach tych prac. Podobne głosy słyszę również od innych sołtysów. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

86/VII/07 – proszę o wykonanie oświetlenia i ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Krajnik. Plac zabaw z trzech stron graniczy z drogą.

87/VII/07 – proszę o dokonanie przycinki konarów drzew rosnących w pasie drogowym, które powodują uszkodzenia prywatnej własności. W Bartkowie chodzi o dwie lipy przy posesji p. Rakowskiego, w Drzeninie przy posesji p. Kamińskich, Kowalczyk, Drygiel. Sprawy te zgłaszane były przez sołtysów, nie zostały podjęte w tym zakresie działania. Proszę o zajęcie się sprawą.

88/VII/07 – mieszkańcy Drzenina zwrócili się z prośbą o powiększenie świetlicy wiejskiej o pomieszczenie sąsiadujące ze świetlicą. Jest to pomieszczenie niezamieszkałe od kilku miesięcy. Proszę o rozpatrzenie wniosku mieszkańców.

89/VII/07 – proszę o dokonanie zabezpieczenia budynku po byłej szkole w Borzymiu przed dewastacją i zniszczeniem. Jest to najwyższy czas, aby zostały podjęte decyzje, co do przeznaczenia tego budynku. Za chwilę może się okazać, że nie będziemy mieli co zabezpieczać.

90/VII/07 – kiedy zostanie zakupiona kruszarka do gruzu? Drogi na terenach sołectw wymagają natychmiastowych napraw.

Radny Andrzej Kułdosz
91/VII/07
– należy rozwiązać problem odbioru śmieci zebranych przez pracowników wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na terenach sołectw. Zebrane śmieci pozostają na terenie sołectwa, tak jest w przypadku Daleszewa i Radziszewa, myślę, że w pozostałych sołectwach również. Ponadto sprzęt dostarczony pracownikom też nie jest odpowiedni. Proszę o zajęcie się sprawą.

92/VII/07 – w Daleszewie i Czepinie przy świetlicach wiejskich brakuje przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 31. Proszę o sprawdzenie pod względem bezpieczeństwa wszystkich tego typu obiektów leżących przy tej drodze i wystąpienie do zarządcy drogi o wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych.

Radny Kazimierz Fischbach
93/VII/07
– w miesiącu marcu br. naprawiana była nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i 9 Maja. Dziś dalej są w tym miejscu dziury w drodze, co zagraża bezpieczeństwu pojazdów. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Stanisław Różański
94/VII/07
– proszę o wyjaśnienie powodów, dla których do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na moje pismo z dnia 26 marca 2007 r. dotyczące weryfikacji deklaracji podatkowej Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Przypomnę, że na sesji 22 lutego 2007 r. zgłosiłem interpelację dotyczącą konieczności weryfikacji danych zawartych w deklaracji podatkowej Zarządu ZEDO S.A. 8 marca 2007 r. zostałem powiadomiony na piśmie, że w tej sprawie wszczęte zostało postępowanie weryfikacyjne i że w najbliższym czasie zostanę powiadomiony o jego wynikach. 26 marca zwróciłem się z pismem w sprawie przyspieszenia udzielenia odpowiedzi. Minął miesiąc, a nie mam żadnych w tej sprawie wyjaśnień. Ponieważ sprawa ta w dalszym ciągu wywołuje duże zainteresowanie i niepokój społeczny, proszę o to, aby Pani Skarbnik na dzisiejszej sesji udzieliła Radzie w tej sprawie wyjaśnień.

95/VII/07 – zwracam się do Prezesa PUK Sp. z o.o. z pytaniem, dlaczego nie udziela Pan odpowiedzi na moje zapytanie w sprawie zakupu kruszarki. Zainteresowanie kruszarką wzrasta, tony gruzu przy wiadukcie od strony Pniewa rosną, w związku z czym proszę o informację, co dzieje się w sprawie zakupu kruszarki. Z doniesień prasowych wynika, że 13 kwietnia upłynął termin składania ofert dotyczących wyboru zbywcy kruszarki, obiecał Pan, że w najbliższym terminie zostanie wybrana najlepsza oferta, proszę o informację w tej sprawie.

96/VII/07 – mieszkańcy miejscowości Pniewo i Żórawki są zaniepokojeni stanem budowy sieci gazowej. Od pewnego czasu jest w zastój w realizacji tej inwestycji. Proszę o wystąpienie do Zakładu Gazowniczego z pytaniem o przyczyny tego stanu i o wskazanie daty zakończenia tej inwestycji. Podawane były różne daty, obecnie słyszymy o terminie czerwcowym, chciałbym a by wykonawca wraz z inwestorem zadeklarowali, kiedy chcą tą inwestycję zakończyć. Wśród mieszkańców krążą niepotwierdzone pogłoski, jakoby brak postępu prac inwestycyjnych związany był z trudnościami w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, przez które gazociąg przebiega. Chcę zadeklarować w imieniu sołtysa Pniewa i Żórawek, w imieniu samorządów wiejskich, że jeśli zajdzie potrzeba będziemy z tymi mieszkańcami rozmawiać. Ta inwestycja musi być jak najszybciej zakończona, bo mieszkańcy Pniewa i Żórawek którzy mają pojemniki na gaz, już zerwali umowy z dostawcą gazu płynnego, ponieważ moim zdaniem zostali wprowadzeni w błąd, że z końcem miesiąca marca inwestycja zostanie zakończona. Trzeba zastanowić się, czy zawrzeć nowe umowy czy też czekać na zakończenie inwestycji w określonym terminie. Proszę o podjęcie w tej sprawie działań.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
97/VII/07
– na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymaliśmy informację, że koszt zakupu nowej kruszarki wynosi ok. 1.700.000 zł. Chciałabym zapytać, czy jest to prawda? Jeśli tak, to 300.000 zł, które miała by wnieść Gmina, jest kwotą niewielką. Mój sprzeciw budzi pomysł zakupu kruszarki używanej, a nowy sprzęt jest zdecydowanie za drogi. Kwotę 1.700.000 zł można by przeznaczyć na remonty dróg, bo wiemy, że wysypywanie dróg gruzem nie jest rozwiązaniem. Uważam pomysł zakupu kruszarki za tak wysoką kwotę za nieracjonalny. Proszę o podanie konkretnej ceny zakupu kruszarki.

98/VII/07 – otrzymałam informację, że była asystentka Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pani Jadwiga Szulc, która przeszła na emeryturę z dniem 31 marca br. została zatrudniona w Bibliotece Publicznej w Gryfinie. Jest tyle młodych, wykształconych pozostających bez pracy osób, które przychodzą na poniedziałkowe dyżury prosząc Pana Burmistrza o pracę, w związku z czym nie wyobrażam sobie, aby ta informacja była prawdą. Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.

Radna Wanda Kmieciak
99/VII/07
– proszę o zamontowanie fotoradaru przy drodze krajowej nr 31 w Czepinie. Jest tam duże natężenie ruchu a kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości.

100/VII/07 – dziękuję Radnemu Kułdoszowi za interpelację w sprawie przejść dla pieszych w m. Czepino. Chciałabym wyjaśnić, że dwa lata temu były prowadzone na ten temat rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, stwierdzono wówczas, że wyznaczenie pasów przy obiektach często uczęszczanych przez dzieci czyli przy świetlicy i kościele, spowoduje wzrost wypadków i potrąceń z udziałem dzieci. Dziecko, które wyjdzie na pasy będzie dla kierowcy zza zakrętu zupełnie niewidoczne. Z tych względów odstąpiono od pomysłu wyznaczenia w tych miejscach przejść dla pieszych.

101/VII/07 - proszę o wykonanie oświetlenia drogi prowadzącej od drogi krajowej nr 31 do m. Stare Brynki. Mieszkańcy boją się późnych powrotów z pracy czy szkoły tą nieoświetloną drogą. Wiem, że jest to sprawa, która nie jest do załatwienia w krótkim czasie, bowiem jest to dość długi odcinek drogi, ale proszę o podjęcie w tej sprawie działań.

102/VII/07 – mieszkańcy miejscowości wiejskich proszą o ustawienie koszy na śmieci przy zbiorczych skrzynkach pocztowych. Często mieszkańcy nie chcą odbierać reklam i ogłoszeń wkładanych do skrzynek i wyrzucają je obok. Proszę o zajęcie się sprawą.

103/VII/07 - chciałabym się odnieść do odpowiedzi na moją interpelację złożoną na poprzedniej sesji w sprawie przekazania budynku po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Otrzymałam w tej sprawie odpowiedź odmowną. Chciałabym jeszcze raz prosić o rozważenie prośby Stowarzyszenia, uważam że ta prośba jest jak najbardziej uzasadniona, a budynki te w tej chwili niszczeją. Stowarzyszenie chce do tego budynku przenieść Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także utworzyć nowy środowiskowy dom pomocy, który służył będzie szerszemu gronu osób. Proszę o ponowne rozważanie prośby mojej i Stowarzyszenia.

104/VII/07 – na poprzedniej sesji złożyłam interpelację w sprawie uzupełnienia wybudowanych placów zabaw . Otrzymałam informację, że w drugim tygodniu miesiąca kwietnia zostaną podjęte prace. Nic się jednak na placach zabaw nie dzieje. Chodzi mi głównie o plac w miejscowości Czepino, który jest niebezpiecznie usytuowany przy drodze krajowej nr 31. Prace należało by rozpocząć od ogrodzenia placów zabaw. Proszę o zajęcie się sprawą.

105/VII/07 – na przełomie roku złożyłam wniosek o przyznanie medali dla par małżeńskich obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego. Chciałabym zapytać jak długo czeka się na przyznanie takiego honorowego odznaczenia, bowiem osoby te pytają w jakim terminie uroczystość ta się odbędzie.

Radny Tomasz Namiciński
106/VII/07
– nawierzchnia skrzyżowania ulic Gryfińska – Żelisławiecka w Gardnie jest w bardzo złym stanie. Brakuje na tym skrzyżowaniu przejścia dla pieszych, co powoduje, że jest to miejsce niebezpieczne głównie dla dzieci udających się do szkoły. Modernizacja tego skrzyżowania planowana jest w 2011 r. Czy do tego czasu zostaną podjęte działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego skrzyżowania, a jeśli tak to kiedy?

107/VII/07 – chciałbym poruszyć problem tzw. dzikich wysypisk. W Gardnie są dwa takie wysypiska: na terenie garaży i przepompowni. Problem był zgłaszany Straży Miejskiej, półtora miesiąca temu została sporządzona dokumentacja fotograficzna i nic się w sprawie dalej nie dzieje. Czy i kiedy zostaną usunięte śmieci z tych dzikich wysypisk? Jakie kroki podejmie Gmina, żeby takie wysypiska nie powstawały?

Radny Ireneusz Sochaj
108/VII/07
– w tym roku Dni Gryfina odbędą się w lasku, a tymczasem w bezpośrednim sąsiedztwie lasku pojawiło się składowisko gruzu, nawiezionego prawdopodobnie z budowy przy ul. Kościelnej. Co stanie się z tym gruzem? Jest to teren Fundacji, ale jeśli Gmina przejmie CW Laguna to czy nie będzie miała z tym gruzem problemu?

Radny Marek Sanecki
109/VII/07
– zlecenia na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w ubiegłym roku przedłużone było o trzy miesiące. Stowarzyszenia realizowały swoje zadania do 31 marca. Działo się tak po to, aby uniknąć kłopotów związanych z pracami nad budżetem i brakiem środków na przełomie roku. Było to bardzo dobre rozwiązanie. W tym roku Burmistrz ogłosił ofertę na realizację zadań dopiero 13 marca, co powoduje, że dziś jeszcze umowy na realizację zadań publicznych nie zostały zawarte. Chciałbym zapytać dlaczego działania w tym zakresie nie zostały podjęte tak, aby wcześniej ogłosić konkurs i zawrzeć umowy ze stowarzyszeniami?

110/VII/07 – dlaczego Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie ma strony internetowej? Gdyby taka strona istniała, były by tam zamieszczone regulaminy dotyczące tej Spółki i z interpretacją wielu problemów nie byłoby kłopotu. Inne gryfińskie spółdzielnie mają swoje strony internetowe. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
111/VII/07
– jakie było uzasadnienie decyzji o odroczeniu terminu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych? Jest to decyzja o charakterze uznaniowym, dlatego chciałbym wiedzieć, co stało się, że w obecnej sytuacji na rynku budowlanym hurtownie materiałów budowlanych mają problemy z zapłaceniem należności?

112/VII/07 – czy jest możliwość ustawienia koszy na śmieci przy ul. Czechosłowackiej? Jest to ulica prowadząca na tereny rekreacyjne, na tereny ogródków działkowych, regularnie zaśmiecana przez przechodniów i przejeżdżających. W tej sprawie interpeluję już kilka lat. Proszę o zajęcie się sprawą.

113/VII/07 – proszę o zamontowanie na ul. Czechosłowackiej progu zwalniającego. Na tej ulicy nie ma chodników a samochody jeżdżą tam z dużą prędkością, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Paweł Nikitiński
114/VII/07
– czy wszystkie procedury związane z wydaniem warunków zabudowy dotyczące budowy na ul. Łużyckiej przy przystanku autobusowym u wylotu w kierunku Dolnej Odry były zgodne z prawem? Jakie są zamierzenia wobec działki gminnej, na której znajdują się dwa budynki mieszkalne, obecnie - wydaje mi się – niezamieszkane. Jakie są zamierzenia wobec działki znajdującej się obok?

115/VII/07 – problem rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie nadal budzi wątpliwości mieszkańców pobliskich terenów. Chciałbym zapytać kiedy zakończy się faza projektowa inwestycji, kiedy rozpoczną się prace związane z budową strefy ochronnej i jakie zabezpieczenia będą zastosowane w tym pasie ochronnym? Pani Naczelnik Wydziału poinformowała o planowanym spotkaniu z mieszkańcami, które doprowadzić ma do wypracowania konsensusu. Gmina Gryfino ma wiele racji prezentując swoje stanowisko, ale trzeba o tym rozmawiać z mieszkańcami.

116/VII/07 – chciałbym zabrać głos w sprawie jakości udzielanych odpowiedzi na interpelacje radnych. Otrzymuję odpowiedzi na interpelacje, ale ich jakość jest zła, żeby nie powiedzieć żenująca. Odpowiedzi z Wydziału Inwestycji, podpisywane przez Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałkina są bardzo dobre. Chciałbym prosić Burmistrza, aby z powagą podchodził do odpowiedzi na interpelacje radnych, a Radę Miejską chciałbym wyczulić na sytuacje, które miały już miejsce. Jeżeli Rada będzie pozwalała na takie rzeczy jak ta, która miała miejsce 27 stycznia 2005 r. kiedy w odpowiedzi na jedną z interpelacji czytamy wypowiedź Pana Burmistrza na sesji: „jeżeli otrzymamy środki unijne, to zrealizujemy cały zakres robót. Każdy z radnych otrzyma umowę jeszcze przed jej podpisaniem, będzie mógł zapoznać się z jej treścią”. Interpelacja dotyczy boiska na Górnym Tarasie. Umowa została podpisana 19 stycznia, a radni otrzymują odpowiedź 27 stycznia, że będą się mogli z nią zapoznać przed jej podpisaniem. I tak jest z wieloma innymi sprawami. Rada Miejska jest organem reprezentującym mieszkańców. Tak się nie da prowadzić spraw. To przypomina najgorszą epokę PRL-owską. Ja na to zgody nie daję. W ostatniej interpelacji nie pytałem o przepisy związane z podpisem elektronicznym. Pytałem o to, czy one są stosowane.

117/VII/07 – cieszę się, że Burmistrz informuje mieszkańców o sukcesach, które są przed nami. Dlaczego Burmistrz nie informuje mieszkańców o porażkach, które są przed nami? Dlaczego nie ma informacji o kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przepływu środków finansowych i wzajemnych relacjach pomiędzy CW Laguna – Gmina Gryfino? Dlaczego nie ma jej jeszcze w BIP? Dlaczego nie znamy wniosków pokontrolnych? Dlaczego nie zostaliśmy z tym zapoznani w sprawozdaniu z działalności Burmistrza? Dlatego że w tym zakresie jest katastrofalnie źle. Prawo było łamane na potęgę, co RIO wytknęło w protokole.

118/VII/07 – jedna z mieszkanek Pniewa zwróciła się do mnie na dyżurze z prośbą o interwencję w sprawie Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pismo od mieszkanki Burmistrz otrzymał już dawno temu, GTBS, które w konkretnej nieruchomości miało dokonać koniecznych napraw nie potrafi nawet dochować terminów administracyjnych, aby z mieszkanką utrzymywać korespondencję. Nawet jeśli nie można wykonać pewnych prac to powinno się obywatela pozostawiać w takim przeświadczeniu, że uczyniło się wszystko, aby jego problem rozwiązać. W tym konkretnym przypadku i wielu innych przypadkach tak nie jest.

Radny Stanisław Różański
119/VII/07
– Panie Przewodniczący proszę, aby zgodnie ze swoimi kompetencjami panował Pan nad salą, w szczególności nad wypowiedziami, które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu Rady. Przypominam, że § 22 ust. 1 Regulaminu Rady precyzuje co to jest interpelacja i jaką treść powinna zawierać. W czasie składania interpelacji nie ma miejsca na prowadzenie dalej kampanii wyborczej. Kampania wyborcza już dawno się skończyła.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – miałem okazję cytować te przepisy w trakcie wystąpień Pana Radnego i w żaden sposób one Pana nie zdyscyplinowały. Prawa stosować wybiórczo nie możemy. Przyjąłem zasadę, że w tym zakresie będę tolerancyjny, nie będę odbierał głosu, ale proszę radnych aby ataków personalnych nie czynić. Dziękuję Panu Radnemu, apeluję, aby ten przepis dokładnie przeczytać i składać interpelacje zawierające krótkie przedstawienie stanu faktycznego i wynikające zeń pytanie.

Radny Artur Nycz
120/VII/07
– w trakcie prac nad budżetem wskazywany był problem braku miejsc parkingowych na Górnym Tarasie. Komisja wypracowała wniosek o zwiększenie środków z przeznaczeniem pod budowę nowych miejsc parkingowych. Otrzymaliśmy informację, że trwają prace inwentaryzacyjne miejsc parkingowych. Proszę o informacje gdzie i kiedy miejsca parkingowe zostaną na Górnym Tarasie utworzone?

Radny Mieczysław Sawaryn
121/VII/07
– przypomnę, że dwa lata temu Burmistrz zadeklarował mieszkańcom ulic Grunwaldzkiej i B. Chrobrego, że rozwiązany zostanie problem braku wolnych miejsc parkingowych w tym rejonie miasta. Na moje ręce wpłynęły pisma od mieszkańców bloku przy ul. Bolesława Chrobrego 54 oraz od pracowników sądu i prokuratury na temat urągającego stanu parkingu znajdującego się za budynkiem sądu rejonowego. Kilka lat temu podczas prowadzonych w tym miejscu prac kanalizacyjnych zdemontowana została nawierzchnia z kostek granitowych i do dziś nie została położona. Jest to wizytówka miasta. Proszę o poprawę stanu tego terenu.

122/VII/07 – proszę o uporządkowanie i oczyszczenie po okresie zimowym terenów leżących przy drogach na terenie miasta i na terenach wiejskich.

Przewodniczący Mieczysław Sawaryn ogłosił 10 min. przerwę.

Ad.V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r.  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie w terminie ustawowym -załącznik nr 7.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej radna Magdalena Chmura - Nycz przedstawiła opinię swojej Komisji w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2006 wraz  z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok – załącznik nr 8.

Przewodniczący pozostałych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radni przed sesją otrzymali:

 1. Uchwałę Nr LVI/115/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej  sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2006 rok –  załącznik nr 10,
 2. Uchwałę Nr XCIX/253/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o wniosku  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok - załącznik nr 11.

Radny Paweł Nikitiński – głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Burmistrza jest jednym z najważniejszych momentów funkcjonowania gminy Gryfino. Powinno wzbudzać głęboką refleksję u każdego z radnych, powinno się opierać tylko na kwestiach merytorycznych. Nie powinno odnosić się do osobistej sympatii czy antypatii wobec Burmistrza, nie powinno się odnosić także do tego, czy Burmistrz w obecnej sytuacji odpowiada przed sądem i ma postawione zarzuty karne. Nie powinno się odnosić także do tego, czy toczą się postępowania przed ABW, czy Prokuraturą Okręgową. Absolutorium powinno być oceną wykonania budżetu. Z pomocą każdemu radnemu w interpretacji wykonania budżetu przychodzi ustawa o finansach publicznych. Jest precyzyjna i jasna w art. 35 punkt 1 mówi, że „wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej (uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego) i w planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych”. Punkt drugi mówi o tym, że „jednostki sektora finansów publicznych dokonują wydatków zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków”. Punkt następny: „wydatki publiczne powinny być wykonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów”. I wreszcie klucz do tego, czy Burmistrzowi należy udzielić absolutorium leży w punkcie 4: „jednostki sektora finansów publicznych zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane na zasadach określonych  w ustawie o zamówieniach publicznych”. To jest klucz do tego, żeby rzetelnie oceniać sprawozdanie Burmistrza z wykonania budżetu w danym roku budżetowym. Po gorącej dyskusji  i wymianie poglądów z radnymi z innych klubów musimy jako Gryfińskie Przymierze Wyborcze stwierdzić, że – choć dziś głosujemy tylko nad absolutorium za rok 2006 – to przyczyna gwałtu art. 35 ustawy rozpoczyna się w roku 2005 i trwa w roku 2006. Radni mają kontakty z mediami  i wieloma osobami, które informują radnych także o bardzo poważnym prawdopodobieństwie jeszcze szerszego gwałtu na art. 35. Ten art. w całej ustawie jest jednym z najbardziej czytelnych artykułów. Jak można było 19 stycznia 2005 r. podpisać umowę i potem ją realizować nieudolnie do dziś, skoro był to wyraźny gwałt na punkcie 4 art. 35 ustawy? To był gwałt, tak się po prostu nie postępuje. To jest złamanie elementarnych zasad. Oczywiście jest i przekroczenie w budżecie. Niewielkie, ale jest. Szczegóły są niezwykle istotne, ale ten możemy pominąć. Powinniśmy skoncentrować się nad tymi wszystkimi kwestiami, o których radni także wiedzą i nie powinniście tego w swoich sumieniach ukrywać. Wiecie o tym, że szereg inwestycji w gminie Gryfino było realizowanych niestarannie. Wiecie o tym, że istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tych, którzy się tego dopuszczali, spotka zasłużona kara. Głosowanie nad absolutorium jest tak naprawdę wyrazem swojej woli politycznej, ale w głównej mierze aprobaty tego, co dzieje się  w całej gminie. Rada Miejska jako organ gminy, dwudziestu jeden przedstawicieli mieszkańców gminy Gryfino powinna mieć odwagę zmierzyć się z rzeczywistością i odpowiedzieć sobie na pytania, czy my się na to zgadzamy, czy my kwitujemy takie wykonanie budżetu. Ja osobiście się na to nie godzę. Nie godzi się na to Klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego i będziemy to mówić głośno. Jeśli Burmistrz tak będzie realizował budżety gminy Gryfino i jeżeli będzie dokonywany stały gwałt na art. 35 ustawy o finansach publicznych, my za każdym razem będziemy głosowali przeciwko udzieleniu absolutorium. Odwołam się raz jeszcze do radnych, zwłaszcza tych, którzy byli radnymi IV kadencji. Odwołam się do odpowiedzi Burmistrza na interpelację. Jak można powiedzieć radnym na sesji takie słowa: „jeśli otrzymamy środki unijne, to zrealizujemy cały zakres robót. Każdy radny otrzyma umowę jeszcze przed podpisaniem, będzie mógł zapoznać się z jej treścią”. Te słowa wypowiedział Burmistrz 27 stycznia 2005 r.,  a 19 stycznia 2005 r. podpisał umowę na wykonanie inwestycji. We własnych sumieniach radni muszą rozstrzygać, czy się na to godzą? W mojej opinii tak spraw publicznych prowadzić nie można. Nie można tylko w kuluarach mówić, że nie zgadzamy się, że powinno być inaczej. Chcemy, żeby było inaczej. Powinniśmy Burmistrza do tego przymusić. Macie radni okazję. Przymuście Burmistrza. Tu nie chodzi o to, aby Henrykowi Piłatowi tworzyć dodatkowe kłopoty, bo ma ich pod dostatkiem, ale trzeba dać Burmistrzowi wyraźny sygnał, że Rada Miejska  w Gryfinie będzie wnikliwie oceniała budżety i będzie miała swoje autonomiczne zdanie. Jakie to ciekawe, że jak Regionalna Izba Obrachunkowa odnosi się do wykonania budżetu w sposób absolutnie techniczny, to wynosimy sztandary. Kiedy Regionalna Izba Obrachunkowa dokonuje w Urzędzie Miasta i Gminy kontroli dotyczącej przepływów finansowych między gminą Gryfino, a Fundacją i okazuje się, że są liczne nieprawidłowości, to milczymy. Wtedy jest wszystko w porządku, nie odwołujemy się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, nie informujemy o tym radnych, a byłbym zobowiązany Panom Burmistrzom, żeby te krytyczne uwagi wysłuchali  w spokoju, bo nie są one zgłaszane po to, aby im w jakikolwiek sposób dokuczyć, ale po to, aby sprawy publiczne w gminie Gryfino szły w innym kierunku pod waszym kierownictwem, przy pomocy Pani Sekretarz, przy pomocy Pani Skarbnik. To jest nasz cel. Dbałość o interes publiczny. Pan w roku 2006 nie zadbał o interes gminy Gryfino, nie dbał Pan także o to w roku 2005 . Gryfińskie Przymierze Wyborcze szło do wyborów głównie dlatego, żeby sprawy publiczne zmieniać i nie będziemy dzisiaj zapominali o tym, o czym mówiliśmy jeszcze przed kilkoma miesiącami. I damy dzisiaj temu wyraz w głosowaniu. Odwołuję się także do radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej, którzy mieli bardzo podobny program i odnieśli sukces wyborczy. Macie wszystkie dane do tego, aby zmieniać gminę Gryfino. Zmieniajcie ją. Nie gódźcie się na to co jest fatalne dla tego miasta i dla tej gminy. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Gryfińskie Przymierze Wyborcze nie udzieli Panu Burmistrzowi absolutorium za wykonanie budżetu w roku 2006 z przekonaniem, iż będzie to dla Burmistrza wyraźny sygnał, że w tej Radzie są ludzie, którzy finanse publiczne będą kontrolowali i nie będą przyjmowali deklaracji jako obowiązującą prawdę. Pańskie wypowiedzi i fakty dowodzą, że między słowami wypowiadanymi przez Pana i części Pańskich współpracowników a rzeczywistością jest przepaść.

Radny Stanisław Różański – jestem w pewnym kłopocie formalnym bo po wygłoszonym przemówieniu zastępcy Przewodniczącego Rady, który jest członkiem wiodącej Komisji w Radzie, te same głosy, które zostały podniesione na sali sesyjnej, Pan radny próbował jako członek Komisji Budżetu prezentować na posiedzeniu Komisji. Nie obronił swojego poglądu, został przegłosowany, Komisja zajęła stanowisko takie, jak dzisiaj zostało przedstawione. Szanowny panie Radny, dzisiejsze Pańskie wystąpienie można byłoby odczytać jako wystąpienie adwokata diabła. Prawie że dokonał Pan pocałunku śmierci Burmistrzowi. Między nami jest ta różnica – i ja Panu to wybaczam – że ja jestem prawnikiem, a Pan nie jest, dokonuje Pan wykładni publicznej przepisu art. 35. Na marginesie dodam, że art. 35 zawiera ustępy i punkty. Dodam to dla kultury czytania tego przepisu. Przepis art. 35 wcale nie jest – wbrew wygłaszanym tu poglądom - żadną podstawą do dzisiejszej dyskusji ani do wniosku absolutoryjnego. Ponieważ przepisy te zostały przywołane, ale nie zostały przeczytane, to ja expressis verbis odczytam art. 35 ust. 1. „Wydatki publiczne mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonej w ustawie budżetowej – jeśli chodzi o rząd – w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego”. Dla naszej dyskusji i dla problemu, który Pan radny Nikitiński tak nieudolnie przedstawił, podstawę stanowi druga część tego zdania ustępu 1. Nie art. 35 został pogwałcony. Przy formułowaniu wniosku absolutoryjnego, przy ocenie wykonania budżetu bierze się pod uwagę przede wszystkim treść art. 199 ustawy o finansach publicznych. On stanowił podstawę do opracowania sprawozdania. Przy wniosku absolutoryjnym bierzemy pod uwagę, czy wydatki zaplanowane zostały zrealizowane zgodnie z uchwałą budżetową. Jeśli Pan przywołuje niewielkie przekroczenie, to proszę powiedzieć, że w tej sprawie podjęta została uchwała Rady Miejskiej i te 8 tys. zł zostało rozliczone w odpowiednich wyjaśnieniach Burmistrza, a podstawą do tego była uchwała. Proszę powiedzieć, o jakim przekroczeniu pan mówi. Panie Nikitiński, niech Pan przyjmie do wiadomości, że wybory się skończyły.

Radny Paweł Nikitiński – przypominam sobie z pierwszej sesji apel radnego Różańskiego, żeby wyłączyć telefony, nie pić wody, nie jeść ciastek. Na ostatniej komisji Budżetu komu zadzwoniła komórka? Radnemu Różańskiemu. Komisja Budżetowa podjęła decyzję następującym stosunkiem głosów: trzy głosy za udzieleniem absolutorium, dwa głosy przeciw, jeden głos wstrzymujący się, przy czym Przewodniczący Komisji pierwotnie wstrzymywał się od głosu. Owszem, Komisja ostatecznie po bardzo burzliwej dyskusji zaopiniowała sprawozdanie pozytywnie. Cieszę się, że co najmniej jeden radny podzielił mój pogląd w tej dyskusji, w której radny Różański także przedstawiał swoje argumenty. Cieszę się, że inny radny w części podzielił moje argumenty, dlatego, że nie podzielił również argumentów Pana Radnego Różańskiego. Możemy sobie dyskutować w ten sposób, możemy sobie wypominać pewne rzeczy, możemy mówić: punkt, ustęp, paragraf, możemy mówić, że sprawa dotyczy uchwały budżetowej. Jasne, że odnosimy się do budżetu jednostki samorządu terytorialnego, budżetu gminy Gryfino. To jest oczywiste dla wszystkich poza Panem. Wszyscy to rozumieją. Ale Pan, mimo iż jest prawnikiem, może tego nie rozumieć. Ma Pan prawo. Art. 35 ustawy o finansach publicznych jest podstawą oceny. Rezygnacja z korzystania z art. 35 jest niedopuszczalna. Jeżeli Pan radny jako wybitny prawnik, radca prawny w Wolinie, w którym wrzucono Burmistrza, chce mieć też takie sukcesy w gminie Gryfino i pouczać wszystkich wokół: wyłączcie komórki, nie jedzcie ciastek, nie pijcie wody,  a potem samemu brylować na komisjach i sesjach, to trzeba się uderzyć w pierś i powiedzieć sobie: korzystam z telefonu komórkowego, przeszkadzam w obradach Komisji Budżetu, pouczam innych w tym zakresie. Czy jestem w porządku? Wracając do kwestii wykonania budżetu: szanuję poglądy tych osób, które dzisiaj udzielą absolutorium Burmistrzowi. Mają takie prawo  i w najmniejszym stopniu nie będę ich przez to oceniał, nie traktuję tego jako jakiego pojedynek. To jest decyzja każdego z radnych oparta na wiedzy, doświadczeniu. Pan ma duże doświadczenie
i w niektórych aspektach Panie radny, warto z Panem konstruktywnie rozmawiać, tylko Pan tą konstruktywną rozmowę często sprowadza do personifikowania sporu a nie do tego, żeby spór czynić merytorycznym.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – jeszcze raz apeluję, aby nie używać argumentów ad persona, argumentów dotyczących osób wypowiadających się, ich zawodów i kwalifikacji. Mówmy na temat udzielenia absolutorium.

Radny Artur Nycz – chciałbym uzupełnić informację na temat Komisji Budżetu. Można się powoływać na to, że Komisja Budżetu zajęła stanowisko jednoznaczne, bez głosu sprzeciwu. Powiem tylko, że Komisja głosowała 4 razy ze względu na stosunek głosów. Specjalnie zostało zwołane po raz drugi posiedzenie Komisji, aby móc przyjąć sprawozdanie z budżetu. Aby sprawozdanie zostało przyjęte jeden z radnych zmienił zdanie. To nie jest tak, że Komisja podjęła decyzję jednoznacznie i nie należy tego w ten sposób przedstawiać, bo jest to nieprawda. Proszę, żebyśmy dyskusję sprowadzili do dyskusji o ocenie budżetu za poprzedni rok, bo takie pseudoprawnicze gadanie jest tu nie na miejscu. Na tej sali jest więcej prawników, wśród radnych, wśród gości, wśród urzędników i zapewniam, że wiele prawniczych uszu boli to, jak nasi pseudoprawnicy się wypowiadają. Przyjęcie stanowiska, że głosowanie nad sprawozdaniem jest tylko odpowiedzią na pytanie, czy we właściwe rubryki zostały wstawione właściwe cyfry, to po co Rada ma nad tym głosować? Po co ustawodawca wprowadził taką instytucję jak absolutorium czyli ocena pracy Burmistrza w poprzednim roku? Przecież tego dokonała Regionalna Izba Obrachunkowa. Jeżeli tak jest, to do dokonania oceny pracy Burmistrza w zeszłym roku wystarcza ocena Regionalnej Izby Obrachunkowej. Gdyby tak miało być, to proszę mi powiedzieć dlaczego wówczas, kiedy byłem przesłuchiwany jako świadek, sędzia na rozprawie zadał mi pytanie: skoro pan uważał, że praca Burmistrza była w poprzednim roku zła, zostało udzielone absolutorium? Dlaczego pomimo tego, że były zastrzeżenia do pracy w trakcie roku budżetowego zostało udzielone absolutorium? Skoro ma być tak, że RIO ma być wykładnikiem oceny merytorycznej pracy, to dlaczego sąd przedstawia całkowicie odmienne stanowisko? Dokonujemy dzisiaj dwojakiego rodzaju oceny: po pierwsze oceniamy czy sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przygotowane prawidłowo i w tej kwestii istotną informacją jest dla nas opinia RIO, po drugie oceniamy wykonanie budżetu merytorycznie, czy uważamy, że Burmistrz w poprzednim roku prawidłowo wykonywał budżet, czy gmina się rozwijała, czy zadania były prawidłowo wykonywane. Radni sami najlepiej wiedzą ile pretensji zgłaszali na sesjach. Kiedy dochodzi do jednego z najważniejszych głosowań w trakcie roku, to nagle radni uważają, że co do poprzedniego roku nie mają zastrzeżeń. Oceniamy nie tylko Burmistrza, ale także jego najbliższych współpracowników. Oceniamy całe kierownictwo gminy. Czy kierownictwo gminy w poprzednim roku budżetowym działało tak, jak byśmy tego jako Rada chcieli?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym powiedzieć, że sąd w toku procesu nigdy nie wyraża swojego stanowiska, bo wtedy oskarżeni mogliby wnosić o wyłączenie sędziego. Sąd zadaje pytania dla wyjaśnienia określonych kwestii i dlatego sąd pytał o absolutorium, ale sąd nie ma prawa oceniać przed wydaniem wyroku czy ktoś w tej sytuacji jest winny.

Radny Stanisław Różański – w sprawozdaniu z wykonania budżetu zawarte jest zestawienie wszystkich wydarzeń dotyczących gospodarowania budżetem. Jest to kanwa naszej dzisiejszej rozmowy. Innymi słowy Rada uchwaliła budżet i w trakcie jego realizacji każdy ruch, który Burmistrz wykonywał, konsultował z Radą. Rada podejmowała w tej sprawie uchwały. W kwestii żalu Pana radnego Nycza – jeśli ma Pan kłopoty w sądzie proszę mi zlecić pełnomocnictwo, poprowadzę Pana sprawę w sądzie.

Radna Magdalena Chmura-Nycz – nie wypowiadam się w imieniu Komisji Rewizyjnej, ale własnym. Komisja Rewizyjna również miała problem, wniosek o udzielenie absolutorium został przegłosowany jednym głosem. Chciałam podkreślić, że RIO w opinii stwierdziło, iż od strony merytorycznej wykonanie budżetu nie podlega opiniowaniu przez RIO. Do oceny wykonania zadań uprawniona jest wyłącznie Rada Miejska w Gryfinie. Wypowiedzi radnego p. Różańskiego, że będę błyszczeć wówczas, kiedy będę mówiła o negatywnej opinii Komisji Rewizyjnej  z wykonania budżetu, są zbyteczne i nieuzasadnione. Chciałam podkreślić, że radny p. Różański uwagi Komisji Rewizyjnej do sprawozdania z wykonania budżetu chciał zamieścić w innym dokumencie. Czy będziemy pracować w ten sposób, że będziemy się wzajemnie przepychać, kto jest prawnikiem, kto nie jest? Przed nami cztery lata wspólnej pracy. W takich warunkach dłużej nie da się pracować.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – jeszcze raz proszę radnych o używanie argumentów dotyczących wykonania budżetu, a nie kierowanie uwag i ocen do poszczególnych radnych. Zwrócę uwagę na § 61 Regulaminu Rady Miejskiej dotyczący absolutorium. Punkt 1 mówi o tym, że „sprawozdanie z budżetu Burmistrz przedkłada Komisji Rewizyjnej do zaopiniowania najpóźniej do 20 marca roku następującego po roku budżetowym, którego dotyczy sprawozdanie Burmistrza”. Komisja oceniła, że to sprawozdanie zostało złożone w terminie. Punkt drugi stanowi, że „Komisja Rewizyjna opiniuje sprawozdanie budżetu do 15 kwietnia po upływie roku budżetowego i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium Burmistrzowi z tego tytułu”. Komisja wykonała ten punkt opiniując sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie. „Przed wystąpieniem do Rady wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową”. Przypominam, że wniosek został zaopiniowany pozytywnie. Każdorazowo przy absolutorium oceniałem czy Burmistrz wykonał budżet zgodnie z uchwałą Rady, czy też nie. Ja do zwolenników Burmistrza w ostatnich latach nie należałem i w kampanii wyborczej dałem przykład wielu spraw, z którymi się nie godziłem. Ale dziś mówimy w oparciu o obowiązujące przepisy o wykonaniu budżetu za 2006 r. Na tej sali są osoby, które w 2005 r. głosowały za wykonaniem boiska, ale są też osoby, które w proteście opuściły salę obrad, aby tej inwestycji nie wykonać. Z punktu widzenia interesów gminy była ona przez nas oceniana negatywnie. Rada przyjęła określony budżet ujmujący wydatki na boisko. Podzielam opinię, że Radni w tamtym czasie zostali wprowadzenie w błąd i działali na podstawie fałszywych przesłanek. Liczyli na to, że będą do dyspozycji fundusze unijne, dodatkowe środki na wykonanie tego boiska. Dzisiaj jako Rada Miejska stoimy przed dylematem, co w tych trudnych czasach należy zrobić, aby Gryfino mogło się rozwijać. Mamy „bombę” w postaci kłopotów Fundacji. Musimy przygotować w gminie tereny uzbrojone pod budownictwo indywidualne. Musimy dbać o rozwój tego budownictwa. Musimy zaoferować mieszkańcom określone rozwiązania. Jeżeli będziemy się spierać o to, czy Burmistrz przekroczył budżet o kilka tysięcy, czy też nie, to musimy mieć na uwadze, że w ostatnim czasie znacznie wzrosły ceny artykułów budowlanych, ceny usług, niektóre rzeczy nie były dobrze przewidziane. W Klubie Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej trwa dyskusja, a przypominam, że Klub nie jest w sojuszu  z Burmistrzem i nie tworzy wspólnego frontu z BBS, o tym, że chcemy wspomóc   p. Burmistrza w tym zakresie. Skończył się czas walki wyborczej i do wszystkich spraw musimy podchodzić w sposób odpowiedzialny. Nie możemy pozwolić, aby mieszkańcy naszej gminy oczekiwali na tak potrzebne inwestycje i na rozwiązywanie istniejących problemów. Przypominam o fatalnym stanie dróg, o wysokich kosztach funkcjonowania oświaty, o sprawach związanych z ochroną zdrowia, kulturą i sportem. Byłoby dobrze, abyśmy podczas rozwiązywania tych problemów doszli do ogólnego porozumienia w Radzie. Oczekujemy, że p. Burmistrz Henryk Piłat wysłucha naszych głosów w tej sprawie i zgodzi się na rozwój ww. zagadnień. Jeżeli chodzi o budżet, to jest to zupełnie inna sprawa. W naszym klubie uważano, że podczas udzielania absolutorium należy wziąć pod uwagę sprawy,  które były przedstawiane przez radnych. Między innymi dotyczy to przedstawiania sprzecznych ze sobą informacji. Osobiście uważam, że to nie ma żadnego wpływu ale wielu radnych ma inne zdanie
i dlatego nie należy udzielić burmistrzowi absolutorium. W klubie ustaliliśmy, że nie będziemy krępować naszych członków dyscypliną głosowania. Każdy będzie głosował zgodnie ze swoim sumieniem i takiego głosowania oczekujemy od innych radnych. Panie Burmistrzu trwają rozmowy odnośnie programu. Jeżeli nie doprowadzą one do porozumienia, to będziemy apelować do innych radnych o przygotowanie różnego rodzaju projektów uchwał.  Obecnie chcemy doprowadzić do współpracy i do próby wyjścia z kryzysu.

Radny Paweł Nikitiński - to prawda, że trwają rozmowy pomiędzy Gryfińska Inicjatywą Samorządową, a Gryfińskim Przymierzem Wyborczym na temat przyszłości i to co mówi Przewodniczący Rady jest istotne. Dzieli nas różnica poglądów w sprawie udzielenia absolutorium ale z tego powodu nie zamierzamy się obrażać. Gryfińskie Przymierze Samorządowe nie udzieli p. Burmistrzowi absolutorium ale jeżeli zaczniemy wreszcie zajmować się rozwiązywaniem spraw gminy, to nasze poparcie nie jest wykluczone. My jesteśmy po to, aby dbać o interesy naszych mieszkańców i rozwój Gminy Gryfino. Na pewno jest jakieś prawdopodobieństwo, że Pan przygotuje taki program, ale do sprawy należy podchodzić ostrożnie. Odnosząc się do samego absolutorium chcę powiedzieć, że nie jest to negatywne głosowanie, nie jest to głosowanie przeciw komuś. Jest to wyrażenie swojej opinii  w sprawie wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2006. W naszym przekonaniu został on wykonany z bardzo poważnymi uchybieniami.

Radny Kazimierz Fischbach - sesja absolutoryjna odbywa się raz w roku. Burmistrz oraz wszyscy pracownicy urzędu czekają przez cały rok na naszą ocenę. Moi przedmówcy poruszali różne tematy. W dniu dzisiejszym powinniśmy się skupić tylko i wyłącznie nad uchwałą budżetową. Jako radni uchwaliliśmy budżet na 2006 rok W dniu dzisiejszym powinniśmy sprawdzić, czy budżet został wykonany prawidłowo, czy uchwały podjęte realizowano zgodnie z prawem?  Opinie Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych Komisji Rady są pozytywne. Wynika z tego, że nie stwierdzono uchybień p. Burmistrza. Wymienię niektóre zadania wykonane w 2006r. Jednym z nich było oddanie boisko na Górnym Tarasie w Gryfinie. W tej sprawie wyrażono wiele negatywnych opinii. Jestem mieszkańcem Górnego Tarasu. W dniu wczorajszym przechodziłem w pobliżu tego boiska o godz. 1900 i widziałem, że było tam około 30 osób, w tym matki z małymi dziećmi. Uważam, że to boisko jest potrzebne dla mieszkańców Górnego Tarasu. Często mówiliśmy o narkomanii i o złym zachowaniu młodzieży. Obecnie młodzież może korzystać z nowego obiektu. Gdyby poprzez korzystanie z tego boiska udało się uratować od brania narkotyków chociaż dwie osoby, to warto było je wykonać. Ponadto wykonano takie zadania jak przebudowa drogi i kanalizacji przy ul Przemysłowej w Gryfinie, przebudowa ulicy Ogrodowej w Radziszewie, przebudowa ulicy Kościelnej  w Chwarstnicy, remont remizy i samochodu strażackiego po pożarze w Chwarstnicy, remonty w szkołach podstawowych, budowa świetlicy w Dołgie, budowa instalacji gazowej w Pniewie, wykonanie dokumentacji na budowę kwatery nr II na wysypisku śmieci. We wtorek nasza Komisja była na wysypisku śmieci i możemy stwierdzić, że budowa kwatery trwa i zadanie będzie skończone w terminie. Jest jeszcze sporo do zrobienia, przykładem jest przygotowanie dokumentacji na remont II etapu ul. Przemysłowej, kanalizacji Pniewo – Źórawki, zakończenie projektu na remont nabrzeża, zakończenie budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych, budowa drogi przy ul. M. Konopnickiej i Mieszka I oraz kanalizacji na Osiedlu Północ. W prawidłowej realizacji tych zadań powinni pomóc p. Burmistrzowi radni. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Klub BBS udzieli p. Burmistrzowi absolutorium.

Radny Artur Nycz - my nie dyskutujemy o tym, czy udzielić lub nie absolutorium z powodu przekroczenia budżetu o 8.000 zł. Być może 8.000 zł to dla niektórych mała kwota. Niektórzy adwokaci twierdzą, że dla nich 160.000 zł to mało. Nie każdy jest taki bogaty. Radnemu Kazimierzowi Fischbachowi chcę zadać pytanie, czy gdyby Pan ze swojego budżetu domowego chciał sobie kupić bardzo potrzebny samochód i miałby Pan możliwość otrzymania go za 50% jego wartości, to skorzystałby Pan z tej możliwości, czy nie?  Tak się stało w przypadku boiska na Górnym Tarasie. Nikt nie mówi, że boisko jest niepotrzebne, że jest złe. Wszystkie argumenty podane przez Pana są słuszne. My chcemy tylko wiedzieć, dlaczego nie podjęto próby napisania wniosku o dofinansowanie? Dlaczego wydano około 4.000.000 zł zamiast 2.000.000 zł? Cieszymy się, że trwa budowa II kwatery na wysypisku śmieci, ale zadanie rozpoczęto dopiero, kiedy groziło nam zamknięcie dotychczasowego wysypiska. My nie dokonujemy oceny tego, czy boisko jest potrzebne, czy nie, czy kwatera jest potrzebna, czy niepotrzebna. Oceniamy tylko, czy naszym zdaniem prawidłowo wykonano zadania? Czy radni naprawdę uważają, że realizacja boiska na Górnym Tarasie przebiegała prawidłowo, że wszystko było tak jak należy? Czy radni z poprzedniej kadencji Rady nie pamiętają już, że podpisano umowę bez wcześniejszego zagwarantowania w budżecie gminy środków finansowych na to zadanie? Potem powiedziano nam, że albo zatwierdzimy środki finansowe na to zadanie, albo trzeba będzie zapłacić kary umowne. I to jest prawidłowe postępowanie?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - p. Artur Nycz z lewicową swadą zaatakował mój portfel. Wobec powyższego pragnę poinformować, że od ponad pięciu miesięcy nie wykonuję zawodu adwokata. Natomiast z punktu widzenia poważnej organizacji myślę, że w tym portfelu znajdują się jakieś środki.  Nie będę dopuszczał do zadawania przez radnych pytań innym radnym, ponieważ nie ma takiej potrzeby.

Radny Marek Sanecki - będę głosował za udzieleniem absolutorium dla p. Burmistrza. Muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z przebiegającej dyskusji. Jest to najbardziej merytoryczna dyskusja podczas udzielania absolutorium od pięciu lat. Należy jednak powiedzieć, że nie udzielenie burmistrzowi absolutorium niczym nie skutkuje do dziewięciu miesięcy od wyboru. Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej trwała burzliwa dyskusja nad tym, czy należy udzielić burmistrzowi absolutorium, czy nie? Komisja parokrotnie spotykała się w tej sprawie. Myślę, że dzisiejsza merytoryczna dyskusja sprawi, iż zobowiążemy burmistrza do innego spojrzenia na przyszłość, bardziej gospodarskiego. Chodzi o to, aby działania były zgodne z ustawą o finansach publicznych. Artykuł 35 ust.. 3 pkt. 1 ustawy mówi, że wydatki publiczne należy wydawać w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. Uważam, że z tymi sprawami nie było najlepiej. Przykładem jest remont świetlicy w Nowym Czarnowie. Ustawa o zamówieniach publicznych mówi, że przy wydatkowaniu na jakiś cel kwoty powyżej 6.000 euro musi być ogłaszany przetarg. Okazało się, że  w tym przypadku brakuje tylko 150 zł do przekroczenia tej granicy. Niby wszystko jest zgodnie z prawem, ale nie ma zapytania do innych przedsiębiorców, czy nie wykonali by tego zadania taniej. Na malowanie dwóch świetlic zaplanowano 30.000 zł. Przecież nikt prywatnie nie wydaje takiej kwoty na malowanie. Uważam, że nie powinno się tak łatwo wydawać pieniędzy publicznych. Kolejnym zadaniem, które było realizowane nie tak jak powinno jest schronisko  młodzieżowe w Wełtyniu. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej padły zarzuty, że p. Burmistrz nie realizuje uchwały w tej sprawie. Wcześniej p. Burmistrz powiedział, że nie będzie tam schroniska, a kiedy padły zarzuty, to wycofał się z tej wypowiedzi. Będę głosował za udzieleniem absolutorium ale proszę, aby w przyszłości nie było takich przypadków.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - każda władza z konstruktywnej krytyki powinna się cieszyć i wyciągać z niej wnioski.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że bardzo ważnym elementem przy udzielaniu absolutorium jest to, czy wszystkie cyfry w rubrykach zgadzają się. Cyfry w rubrykach nie są wymysłem burmistrza, są to uchwały Rady Miejskiej. Sesja budżetowa jest tak samo ważna jak sesja absolutoryjna. Nie twierdzę, że wszystkie moje decyzje były trafne. Nie myli się ten co nic nie robi. Tam, gdzie robi się dużo można czasem popełnić błąd. Myślę, że przy ocenie działalności burmistrza należy brać pod uwagę dokonania i błędy. Rada oceni co będzie przeważało. Takiej oceny oczekuję od radnych. Dla mnie istotną sprawą w dzisiejszej dyskusji jest to, czy poszczególne wypowiedzi są uczciwe? Czy to prawda, że będziemy dążyli do wypracowania jak najlepszego programu na najbliższe cztery lata. Jeżeli tak nie będzie, to naprawdę nie będę upierał się przy swoim „stołku”. Dojdzie do tego, że społeczeństwo będzie musiało się wypowiedzieć, czy zostaje burmistrz, czy Rada? Nie chcę już pełnić drugiej kadencji, gdzie nie ma współpracy z Radą. Jeżeli wypracujemy wspólny program i będziemy go realizować, to widzę sens w dalszym piastowaniu stanowiska burmistrza. Pod koniec 2006 roku społeczeństwo oceniło to, co zostało zrobione do tej pory i co nie zostało zrobione. Boli mnie przedstawianie do ostatniej chwili kłamliwych informacji. Chwilę po przeczytaniu przeze mnie pisma, że wniosek o środki unijne na boisko na Górnym Tarasie w Gryfinie przeszedł pozytywną, merytoryczną ocenę, a dofinansowania nie otrzymaliśmy tylko  z powodu braku środków finansowych słyszę od radnego, że nic nie zrobiono, że w ogóle nie złożono wniosku o środki unijne na ten cel. Nie będę polemizował w tej sprawie i nie oczekuję polemiki. Jeszcze raz powtarzam, że dla mnie najważniejsze są słowa, które padły w dzisiejszej dyskusji od przewodniczących klubów, że chcą wypracować wspólny program. Oby to była prawda.

Radca prawny Krzysztof Judek - jestem prawnikiem gminnym i dlatego jestem zobowiązany udzielić radnym pomocy w interpretacji przepisów prawa. Nawiązując do wypowiedzi radnego Artura Nycza, który analizował instytucję udzielenia absolutorium pragnę zwrócić uwagę na cytowany już przez Przewodniczącego Rady przepis mówiący o tym, że Rada rozpatruje sprawozdanie z wykonania budżetu oraz podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu. Regionalna Izba Obrachunkowa w swojej uchwale przedstawiła świetną interpretację tego przepisu, który brzmi „instytucja absolutorium stanowi ustawowo określony sposób kontroli organu stanowiącego nad wykonywaniem budżetu przez burmistrza i jest wyrazem końcowej oceny działalności organu wykonawczego w tym zakresie. Nie może być efektem niezadowolenia Rady z całokształtu działalności burmistrza ale musi ściśle odnosić się do wykonywania budżetu gminy. W procesie udzielania absolutorium konieczne jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie jak wykonano planowany budżet i jakie są przyczyny rozbieżności pomiędzy stanem planowanym a rzeczywistym, czy winą za owe rozbieżności można obciążyć organ wykonawczy, czy też były one wynikiem obiektywnych uwarunkowań?” Myślę, że nie można tu nic dodać, nic ująć.

Radny Artur Nycz - zacytuję fragment opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej „Niniejsza opinia, mimo iż ze względów formalnych zawiera wybrane informacje o gospodarce finansowej prowadzonej w ramach budżetu, nie stanowi oceny wykonania budżetu,  a jedynie ocenę sprawozdania z wykonania budżetu przeprowadzoną pod kątem prawidłowości sporządzenia tego dokumentu”. Jest to opinia RIO, a nie moja.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium za 2006 rok?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie udzieleniem Burmistrzowi Miasta  i Gminy Gryfino absolutorium przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VII/68/07 stanowi załącznik nr 12.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn podziękował wszystkim radnym, którzy zabrali głos w ww. sprawie. Powiedział, iż jest przekonany, że dyskusja emocjonalna w różnych aspektach jest dowodem na to, że Rada Miejska w Gryfinie potrafi pracować i potrafi wyrażać swoje stanowiska w różnych sprawach. Następnie ogłosił 15 – minutową przerwę informując równocześnie, że po wznowieniu obrad dalszą część sesji poprowadzi Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński.

Ad. VI. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na posiedzeniach Komisji Rady - załącznik nr 13.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - przepraszam za pomyłkę, która miała miejsce w konstrukcji porządku obrad sesji. Moje niedopatrzenie dotyczy okresu sprawozdawczości związanego z planem gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Gryfino. Program Ochrony Środowiska obejmował I półrocze 2006 roku i taką informację radni otrzymali w roku 2006. W dniu dzisiejszym przedmiotem informacji jest Plan Gospodarki Odpadami. Ww. informacja złożona została również do Zarządu Powiatu Gryfińskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński stwierdził, że Rada przyjęła informację.

Ad.VII. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006.

Materiał informacyjny w w/w sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 14.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Ireneusz Sochaj - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,  Inwestycji i Ochrony Środowiska uważa, że należy wrócić do sprawy dotyczącej zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych w placówkach podległych GDK podczas organizowania imprez i uroczystości okolicznościowych i zmienić go. Uchwała Rady w tej sprawie jest bardziej restrykcyjna niż ustawa. Nie chcemy, aby w dniu dzisiejszym głosowano nad tym wnioskiem, tylko aby podjęto działania zmieniające ten zapis.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński stwierdził, że Rada przyjęła informację.

Ad.VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński poinformował, że do składu osobowego Komisji Rewizyjnej może wejść jeszcze jeden radny. Poprosił o zgłaszanie kandydatur.

Radna Elżbieta Kasprzyk zgłosiła kandydaturę radnego Marcina Pary.

Radny Marcin Para wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur niw zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VII/69/07 stanowi załącznik nr 15.

Ad.IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekty uchwały w sprawie:

1/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości  zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 - działka nr 361/2.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - chciałabym się dowiedzieć od Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej dlaczego ww. Komisja negatywnie zaopiniowała projekt uchwały, czy radni pozostałych Komisji czegoś nie zauważyli?

Radny Tomasz Namieciński - ponieważ odbyło się posiedzenie Komisji i taką podjęliśmy uchwałę. Dlatego, że większość była przeciwna. Naszym zdaniem kryteria sprzedaży tej nieruchomości nie są jasne.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - uczestniczyłem w posiedzeniu Komisji i pamiętam, że mieliśmy pewne wątpliwości dotyczące zasad zbywania nieruchomości. Po rozmowie z p. Naczelnik nasze wątpliwości zostały uzupełnione informacjami, których nie mieliśmy wcześniej.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży  w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 - działka nr 361/2 przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VII/70/07 stanowi załącznik nr 16.

2/ wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 5-1/VII.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z planu zagospodarowania przestrzennego wynika, że przez teren, o którym mowa w projekcie uchwały ma przebiegać droga. Wnikliwie analizowałem sprawę i również miałem wątpliwości dotyczące wielkości powierzchni zamienianych nieruchomości oraz dopłaty przez gminę, ale wynika to z wyceny rzeczoznawcy. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego te tereny przewidziane są jako wysokiej klasy grunty orne. Mając na uwadze doświadczenia Dyrekcji Dróg Krajowych w wykupie gruntów pod cele publiczne odważyłem się przedstawić projekt uchwały Radzie.  W trakcie realizacji trasy S3 przekonałem się, że właściciele gruntów żądają za ich sprzedaż bardzo wysokich kwot. Z informacji uzyskanej od Dyrektora Mateckiego wynika, że za dwie działki, które wcześniej kosztowały niecałe pół miliona złotych, obecnie właściciel żąda siedem milionów złotych. Droga dla miejscowości Wełtyń jest bardzo potrzebna i dlatego należy rozważyć, czy podjąć ww. projekt uchwały ponosząc odpowiednie koszty, czy iść inna drogą, która  w rezultacie może okazać się bardziej kosztowna. Podjęcie decyzji pozostawiam Radzie.

Radny Marek Sanecki - rozumiem, że jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego na tę działkę, na której ma być wybudowana droga. Chciałbym wiedzieć, czy również jest opracowany plan na teren, który mamy oddać w trakcie zamiany? Gmina ma działać dla dobra swoich mieszkańców. Musimy również dbać o interesy pozostałej części społeczeństwa.

Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami Teresa Drążek - tereny gminne przeznaczone w projekcie uchwały do zamiany są gruntami rolnymi. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego przeznaczone są pod funkcję rolną. W przypadku realizacji planu miejscowego na dzień dzisiejszy można je przeznaczyć tylko na cele rolne. Chciałam tylko zwrócić uwagę, że to Rada Miejska decyduje o zapisie w Studium oraz o planie miejscowym. To Rada kształtuje politykę przestrzenną gminy i decyduje o tym, czy ten teren będzie przeznaczony pod cele rolne. Najpierw należy dokonać takiej zmiany w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Radny Stanisław Różański - jeśli przyjąć, że grunty, o których mowa w projekcie uchwały, a stanowiące własność małżonków Zofii i Henryka Raczkiewiczów w planie zagospodarowania przestrzennego zostały przeznaczone na cele wymienione w uzasadnieniu, przypominam - ulica lokalna, ulica lokalna i ulica dojazdowa -, to konsekwencją jest  dokończenie tego dzieła. Wiąże się to z wykupem gruntów od Raczkiewiczów, albo w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami z 21 sierpnia 1997r. przekazanie im zamiennika, czyli tych gruntów, o których jest mowa. Dzisiejsza dyskusja nad tym, czy wykonać uchwałę Rady z 2003 roku, czy nie moim zdaniem jest spóźniona. Jesteśmy do tego zobowiązani swoja poprzednią uchwałą.

Radny Marek Sanecki - gmina ma oddać łącznie 23.736 metrów i jeszcze dopłacić  w zamian za 289 metrów. Jeżeli gmina wybudowałaby w tym miejscu drogę, to chciałbym wiedzieć, czy p. Raczkiewicz zapłacą opłatę adiacencką, czy nie? Osobiście uważam, że powinni zapłacić. Jeżeli tak, to może na poczet tej opłaty należy wyliczyć różnicę w cenie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - podzielam zdanie radnego Stanisława Różańskiego, że podjęte uchwały należy realizować. Należy jednak pamiętać o tym, że 2 ha obecnie kosztuje około 60.000 zł. Obecnie na terenach rolnych stosuje się taką praktykę, że obywatele kupują sobie 0,5 ha lub 1 ha gruntów jako tzw. siedlisko, a od okolicznych rolników wydzierżawiają 10 ha i wówczas mają uprawnienie do wybudowania na gruncie rolnym domu mieszkalnego. Posiadając 23.000 metrów gruntu w atrakcyjnej miejscowości jaką jest Wełtyń powinniśmy kupić od p. Raczkiewiczów za kwotę 50.000 zł działkę, której wielkość wynosi 289 metrów, nawet gdyby proces wywłaszczenia trwał długi czas. Nie powinniśmy przekazywać w zamian gruntów gminnych. Mieszkańcom Wełtynia należy dać szansę na tworzenie działalności agroturystycznej. Należy dać im prawo zmiany zabudowy, aby mogli wyjść poza swoje siedliska. Będzie to czysta transakcja. Jeżeli sąd uzna, że biegły wycenił za nisko działkę p. Raczkiewicz, to uważam, że naszą gminę stać na dopłatę.

Radny Stanisław Różański - pragnę przypomnieć, że 29 czerwca 2006 roku podjęto próbę wykupienia tego gruntu, ale właściciele nie zgodzili się na takie rozwiązanie. Zaproponowali, aby przyznano im ekwiwalent zamienny. Analizując ustawę o gospodarce nieruchomościami ustawodawca niestety daje pierwszeństwo właścicielowi. Jeżeli właściciel nie chce sprzedać, to nic na to nie poradzimy. Ponadto jest to rolnik, a ustawodawca preferuje rolników w tym względzie mówiąc, że warsztat rolniczy musi być utrzymany. Rolnikowi nie zależy na zbyciu tylko na otrzymaniu ekwiwalentu zamiennego. Jeżeli nie będziemy mieli zgody właściciela, to zostanie tylko życzenie.

Radny Marek Sanecki - wydaje mi się, że jest inaczej niż mówi radny Stanisław Różański. Na tym terenie mają być działki budowlane. Rolnik nie sprzedaje ziemi ornej, tylko działkę budowlaną i jest to jego interes, ponieważ przy swoich działkach będzie miał drogę. Jeżeli gmina nie wybuduje tej drogi, to on na tym straci. Jest to wspólny interes  i dlatego należy współdziałać.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 4 radnych, przy 13 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie został przyjęty.

Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 17.

Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekty uchwały ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VII/71/07 stanowi załącznik nr 18.

Ad. XI. Zmiana Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Przewodniczący pozostałych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekty uchwały ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR VII/72/07 stanowi załącznik nr 19.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński ogłosił 10 – minutową przerwę, a po wznowieniu obrad przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Ad. XII. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.

Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Mieczysław Sawaryn - w imieniu klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej wnoszę o to, aby termin podjęcie tej uchwały przełożyć na sesję, o której mówił Pan Burmistrz, a dotyczy ona przejęcia CW Laguna przez gminę. Podejmując decyzję o wydatkowaniu pieniędzy na budowę płyty boiska byliśmy w innych  realiach niż obecnie. Wpływy budżetowe mają się zmniejszyć, jednocześnie mamy przejąć  kompleks obiektów wodnych Fundacji CW Laguna. Jeżeli obecnie zaciągniemy kredyt w wysokości ponad 2 mln zł, wydatkujemy go na boisko, które z punktu widzenia propozycji złożonej w grudniu ub. roku wydawało się atrakcyjne, blokujemy sobie możliwości dot. rozwiązania problemów związanych z CW Laguna w kontekście całego obiektu. Dlatego powinniśmy domagać się przedstawienia określonej koncepcji związanej  z funkcjonowaniem obiektów sportowych. Znajduje się tam teren powyżej 20 hektarów. Kompleks obiektów sportowych należy obudować obiektami atrakcyjnymi pod względem gospodarczego wykorzystania. Po niwelacji terenu można będzie lokować boiska w różnych miejscach. Tak atrakcyjnej działki jak przy ul. Sportowej w okolicy CW Laguna już nie ma. Jeżeli wydamy kwotę, o której się mówi, uwzględniając nawet niewielki zwrot środków finansowych od Polskiego Związku Piłki Nożnej, to sytuacja całego obiektu będzie nadal trudna, tak jak sytuacja budżetu Miasta i Gminy Gryfino. Nasz klub uważa, że powinniśmy komasować środki finansowe na całościowe rozwiązanie określonych problemów. Przypominam, że nastąpiła poważna zwłoka w oddaniu do użytku boiska na Górnym Tarasie. Ww. boisko generuje wysokie koszty związane z jego utrzymaniem. W dniu wczorajszym byłem na obiektach sportowych i twierdzę, że ich stan jest fatalny. W ubiegłym roku Fundacja wydała 70.000 zł na jedną półkę, na której posiała trawę i zniwelowała teren. Obecnie trawa podlewana jest tylko dzięki dużej inicjatywie Klubu Energetyk oraz Straży Pożarnej. Klub Energetyk obecnie nie posiada sprawnej pompy do podlewania powierzchni zielonych. Chciałbym, aby ten obiekt w całości był wzorowy. Jeżeli nie będzie przedstawionej koncepcji dotyczącej generalnego rozwiązania problemów związanych z tym terenem oraz obiektami sportowymi, to będzie to improwizacja.  W imieniu klubu Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej postuluję o odłożenie głosowania w sprawie kredytu. Należy zobowiązać p. Burmistrza do przygotowania koncepcji, wizji funkcjonowania obiektów sportowych, a dopiero potem podejmiemy konkretna decyzję.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - być może Przewodniczący Rady nie wie, ale jest opracowana koncepcja na cały obiekt sportowy. Koncepcję przedstawiono na Radzie Sportu i czekam na opinię w tej sprawie. Nic więc się nie stanie jeżeli przeniesiemy na połowę maja br. podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu. Proponuję przyjąć wniosek Przewodniczącego Rady w tej sprawie.

Radny Artur Nycz - czy my możemy nie wykonać tego boiska? Do programu przystąpiliśmy z różnymi perypetiami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - z tego co widzę, to radni posiadają za mało informacji w tej sprawie. Aby mieli pełną jasność przy podejmowaniu uchwały proponuję przesuniecie terminu. Jestem przekonany, że decyzja Rady w tej sprawie będzie pozytywna. Dlatego uważam, że projekt uchwały powinien być omówiony jeszcze raz przez poszczególne Komisje Rady, w posiedzeniach których będę osobiście uczestniczył. Uważam wniosek Przewodniczącego Rady za słuszny.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w imieniu Gryfińskiego Przymierza Wyborczego pragnę powiedzieć, że dyskusję w tej sprawie należy rozszerzyć i dlatego wniosek Przewodniczącego Rady jest słuszny. Rada Sportu zaopiniowała pozytywnie koncepcję, o której mówił p. Burmistrz, ale zasadne jest aby zapoznały się z nią radni. Wobec powyższego poddaje pod głosowanie wniosek Przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna.

Kto z radnych jest za zdjęciem z porządku obrad dzisiejszej sesji projektu uchwały  w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego i przegłosowania go na następnej sesji? W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 20.

Prowadzenie obrad sesji przejął Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński.

Ad. XIII. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekty uchwały ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR VII/73/07 stanowi załącznik nr 21.

Ad. XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania zajęć na basenie przez Gminę Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Radny Tomasz Namieciński - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały negatywnie, ponieważ mamy wątpliwości odnośnie § 4, który mówi „Gmina Gryfino może wspierać w miarę możliwości finansowych także inne zajęcia na basenie, w tym między innymi”. Nasze wątpliwości budzi zapis „także inne zajęcia”. Czy to nie może być tak, że Gmina będzie wspierała stowarzyszenia według uznawalności?

Radny Paweł Nikitiński - jeżeli Gmina może dodatkowo wykupić zajęcia na basenie, co nie jest złe, to warto opracować regulamin, który będzie jasno określał kryteria dostępu do tych biletów. Nie powinno odbywać się to na zasadzie uznaniowości lub przypadku. Opracowanie takiego regulaminu nie jest skomplikowane. Gdyby do projektu uchwały był dołączony regulamin, to sprawa byłaby jasna i przejrzysta.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w niedługim czasie obiekty CW Laguna będą własnością gminy. Klub Sportowy Energetyk nieodpłatnie użytkuje obiekty sportowe, ponieważ prowadzi zajęcia w zakresie szkolenia z piłkarzami. Wobec tego uważam, że również klub zajmujący się nauką pływania powinien bezpłatnie korzystać z basenu. Należy zrobić to tak, aby godziny oraz ilość miejsc udostępnionych dla klubu zajmującego się nauką pływania nie kolidowały z celem komercyjnym CW Laguna. Nie jestem przeciwny opracowaniu takiego regulaminu. W obecności wszystkich radnych mogę zobowiązać w dniu dzisiejszym Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotra Romanicza aby na najbliższą sesję przedstawił regulamin korzystania z biletów. Generalnie bilety przydzielane są poszczególnym szkołom. Nie będzie wielkiego ryzyka jeżeli Rada w dniu dzisiejszym podejmie uchwałę w tej sprawie, a w ciągu dwóch tygodni dostarczymy radnym regulamin korzystania z tych obiektów. Przez całą ubiegłą kadencje rozdałem nieodpłatnie około 300 – 400 biletów dla dzieci z Sambora i dla innych ważnych gości. Były to bardzo szczególne przypadki.

Radny Paweł Nikitiński - regulamin jest potrzebny po to, aby nie dochodziło do sytuacji jaka miała już miejsce, a mianowicie Gmina Gryfino kupowała bilety, którymi dysponowała. Zdarzały się przypadki, jako Prezes Klubu Sportowego Energetyk sam musiałem się z tym kłopotem zmierzyć, że przed końcem ważności biletów zwracano się do nas z propozycją ich wykorzystania w liczbie przekraczającej nasze oczekiwania na tak krótki okres czasu. Dlatego opracowanie regulaminu i jasne określenie, kto może ubiegać się o dodatkowe bilety, w jakim zakresie, w jakim terminie jest bardzo potrzebne aby nie marnotrawić pieniędzy publicznych.

Radny Marek Sanecki - proponuję, aby przyjąć projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku, który zgłosiłem na posiedzeniu Komisji. Regulamin powinien zostać opracowany, aby nie było tak, że gmina wydaje bilety w dużo większej ilości niż mówił p. Burmistrz Henryk Piłat. Przykładowo gmina jako współorganizator imprezy z innym podmiotem wydała 1500 biletów, podmiot za organizację przedsięwzięcia pobierał różnego rodzaju koszty, miał zyski, czyli gmina płaciła, a zyski czerpał ktoś inny. Natomiast z zapisu, który mówi, że w miarę możliwości będą z tego korzystały kluby prowadzące zajęcia w zakresie pływania wynika, iż w ostatnim okresie z inicjatywy p. Burmistrza cena biletów dla dzieci w CW Laguna została podwyższona o 1 zł. Powodem tego jest zmniejszenie przez kluby sportowe zajęć z dziećmi i młodzieżą.

Radny Artur Nycz - pragnę zwrócić uwagę na inne niebezpieczeństwo. W dniu dzisiejszym rozważamy sprawę darmowych biletów dla uczestników, za które będzie płaciła gmina. Radny Marek Sanecki wnosi o kluby sportowe, a za chwilę okaże się, że każdy będzie chciał korzystać z darmowych biletów. Od czasu do czasu wskazany jest basen dla piłkarzy, diathlonistów, dla każdego sportowca. Wszystkie kluby sportowe  w swoich statutach będą miały wpisane zajęcia z pływania. Zastanówmy się, czy chcemy wszystkim sportowcom zafundować darmowe bilety, czy nas na to stać, czy w przyszłości będzie na to stać CW Laguna? Uważam, że jeżeli dawać darmowe bilety to wszystkim sportowcom, albo nie dawać dla nikogo. W innym przypadku dojdzie do spięć i niezgody. Jeżeli chcemy, aby rozwijało się u nas pływactwo, to należy utworzyć osobną sekcję lub klub, gdzie będą szkoleni tylko pływacy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - projekt uchwały jest nieprecyzyjny. Do projektu uchwały powinien być załączony regulamin, abyśmy wiedzieli za czym głosujemy. Zapis w projekcie uchwały, że „dyrektor szkoły może w miarę możliwości finansowych”, „Gmina Gryfino może wspierać w miarę możliwości finansowych” jest nieprecyzyjny, bo kto będzie określał możliwości finansowe? Musimy zastanowić się, czy powinniśmy przyjąć tak nieprecyzyjną uchwałę? Według mnie nie powinniśmy jej przyjmować.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - to prawda, że gdy zbliżał się koniec roku szkolnego poszczególne szkoły oddawały nam duże ilości biletów na basen, ponieważ uchwałę realizowały klasy III - nauka pływania dla klas III. Po podjęciu tej uchwały dyrektor szkoły będzie mogła przekazać pozostające bilety dla innych klas. Chcemy to uporządkować. Na ten rok przeznaczono 12.000 zł na dofinansowanie biletów. Do tej pory dofinansowano bilety: dla osób z dysfunkcją ruchu - 120 sztuk, na Międzynarodowe Zawody w Gimnastyce - 160 sztuk, na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Miasta Gryfino – Oberswalde - 40 sztuk, na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej - 120 sztuk, na Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej - 24 sztuki. Nie było to dofinansowanie dla klubów, tylko dla gości zaproszonych przez poszczególne kluby do wzięcia udziału w zawodach.

Radny Marek Sanecki - według mnie dyrektor szkoły nie może oddawać innym klasom biletów przeznaczonych dla klas III. Nie ma takiego zapisu w projekcie uchwały.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - w projekcie uchwały jest zapis, że dyrektor szkoły może w miarę możliwości finansowych wspierać inne zajęcia na basenie dla uczniów w prowadzonej przez siebie placówce.

Radny Marek Sanecki - jak Pan sobie wyobraża, że uczniowie wchodząc na zajęcia wychowania fizycznego raz będą płacić za bilety, a następny raz nie? Jeżeli raz nie zapłacą, to już nigdy nie zechcą płacić. Taki zapis jest nieczytelny. Gdyby prowadzenie klubu sportowego było takie proste, że dla kilkudziesięciu, czy nawet kilkuset biletów powstawałyby kluby sportowe prowadzące zajęcia z dziećmi i młodzieżą, to należałoby cieszyć, ponieważ dzieci miałyby zagospodarowany czas. Zajmuję się prowadzeniem klubu sportowego i wiem, że nie jest to sprawa prosta, ponieważ wymaga bardzo dużo czasu i zaangażowania. Należy jednak powiedzieć, że w ostatnim okresie w Gryfinie powstały kluby sportowe, które pracują z dziećmi i młodzieżą. Trzeba również powiedzieć, że warunki w naszej gminie pozwalają na zabawę w sport, a nie pozwalają na sport wyczynowy. Obecnie w Gryfinie są dwa kluby, które prowadzą zajęcia związane  w pewien sposób z pływaniem. Jest to klub sportowy MARLIN i DELF GRYFINO. Mój wniosek wynika z tego, że w zasadzie wszystkie kluby sportowe prowadzące zajęcia mają udostępnione obiekty sportowe nieodpłatnie za wyjątkiem dwóch, które muszą korzystać z CW Laguna. Mam nadzieję, że po przejęciu przez gminę CW Laguna zostaną  stworzone warunki ułatwiające tym klubom dostęp do prowadzenia zajęć.

Radny Paweł Nikitiński - klub DELF może korzystać nieodpłatnie z obiektów ENERGETYKA tak jak i pozostałe kluby, ale jak ENERGETYK wchodzi na basen to musi płacić za bilety.  Trudno będzie przyjąć projekt uchwały w przedstawionej nam formie. Wobec powyższego wnioskuję o zdjęcie tego projektu uchwały z porządku obrad sesji i przegłosowanie go na następnej sesji. 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w nowym projekcie uchwały powinien być ujęty zapis § 1 ust. 1, a następnie powinno być odniesienie do regulaminu, który należy przygotować i włączyć do uchwały. W regulaminie powinniśmy mieć opisane zasady, w jaki sposób będziemy wspierać i zabezpieczać środki na zajęcia wychowania fizycznego z wykorzystaniem obiektu CW Laguna.

Radny Artur Nycz - klub DELF musi mieć zajęcia na basenie, ale zagrożenie jest takie, że przykładowo ja zarejestruję klub szachowy, a w regulaminie wpiszę, że szachistom potrzebna jest rehabilitacja na basenie i wówczas dzieci z klubu DELF będą musiały oddać szachistom bilety na basen. Uważam, że ten problem należy rozwiązać sensownie, a na następnej sesji wrócić do sprawy.

Radny Rafał Guga - na projekcie uchwały nie ma podpisu radcy prawnego i wobec tego proszę, aby teraz radca prawny odniósł się do całości projektu uchwały oraz do proponowanej zmiany.

Radny Andrzej Kułdosz - czy podjęcie uchwały na następnej sesji nie zakłóci zajęć dzieci na basenie, czy nadal będą mogły korzystać z basenu?

Radny Stanisław Różański - nie może być takiej schizofrenii. Wszystkie Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Przecież Przewodniczący Rady miał materiały przed sesją. Jeżeli ktoś miał jakieś uwagi proceduralne dotyczące projektów uchwał, to był czas na ich zgłaszanie. Wszystkie komisje omówiły projekt uchwały, przekazały to co miały do przekazania, a teraz zaczynamy wszystko od nowa. Uwagę zgłoszoną przez Przewodniczącego Rady proponuję rozwiązać w następujący sposób: 
w miejsce zapisu w pkt. 3 § 1 „w miarę możliwości finansowych” proponuję zostawić regulację fakultatywną „Dyrektor szkoły może wspierać”. i wówczas do uznania dyrektora pozostawiamy podjęcie decyzji. Czy Wysoka Rada zastanawiała się, co rodzice myślą o tym projekcie uchwały? Ja pokazałem projekt uchwały swoim znajomym, rodzinie, sąsiadom i wszyscy byli zadowoleni, że radni przyjmą go. Gdyby słyszeli dzisiejszą dyskusję byliby rozczarowani. Proszę zwrócić uwagę na § 4, ponadto chodzi tu również o dzieci niepełnosprawne.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - pragnę zwrócić uwagę, że przy każdym projekcie uchwały trwa dyskusja. To, że Komisje omawiały projekt uchwały na swoich posiedzeniach nie zmienia faktu, że radni mogą również dyskutować podczas obrad sesji.

Radny Paweł Nikitiński - gdyby p. Stanisław Różański uczestniczył w posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej, to wiedział by, że ta Komisja zaopiniowała projekt uchwały negatywnie. Podczas posiedzenia trwała ożywiona dyskusja oraz zasugerowano opracowanie regulaminu. Będzie ujęte to w protokole z posiedzenia Komisji. Wobec powyższego podtrzymuję swój wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały i umieszczenie go w porządku obrad następnej sesji, po wcześniejszym wprowadzeniu niezbędnych poprawek.

Radca prawny Krzysztof Judek - projekt uchwały jest zgodny z prawem. Jeżeli chodzi o proponowaną poprawkę, to słusznie Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk zwrócił uwagę, że jej wprowadzenie spowodowałoby drugą ścieżkę dotowania klubów sportowych. Ta uchwała ma dotyczyć finansowania zajęć sportowych organizowanych przez gminę, a nie przez kluby sportowe. Wobec tego uważam, że wprowadzenie proponowanej poprawki  byłoby niewłaściwe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przed chwilą przewodniczący klubów GIS oraz GPS deklarowali chęć współpracy dla dobra gminy. Uważam, że dobrym przejawem takiej współpracy byłaby lepsza praca na posiedzeniach Komisji Rady. Podczas posiedzeń należałoby prosić kompetentnych naczelników, którzy przygotowują poszczególne uchwały o wyjaśnienia. Jeżeli to nie wystarczy, to poprosić mnie. Apeluję o to do radnych. Z dyskusji wynika, że sprawa nie jest jasna. Niektóre pytania mogą świadczyć, że niektórzy radni w dniu dzisiejszym pierwszy raz zobaczyli projekt uchwały. Jeżeli wolą Rady jest przeniesienie projektu uchwały na następną sesje, to proszę to zrobić. Można wszystko przenieść na potem. Wolę, aby radni podjęli uchwałę, co do której są przekonani niż mieliby podjąć uchwałę, do której mają zastrzeżenia. Proszę o przegłosowanie wniosku radnego Pawła Nikitińskiego.

Radny Paweł Nikitiński - my ze swoich deklaracji nie wycofujemy się. Proszę jednak nie zrzucać odpowiedzialności z własnych pracowników na Komisje Rady. Na posiedzeniu Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej dyskutowaliśmy nad problemem i negatywnie zaopiniowaliśmy projekt uchwały. Jeżeli p. Burmistrz mówi, abyśmy lepiej pracowali na posiedzeniach Komisji, to powiem, że członkowie mojej Komisji bardzo dobrze pracują. Zawsze są przygotowani merytorycznie do dyskusji, ale nie zawsze mogą skorzystać z pomocy osób, z którymi chcielibyśmy rozmawiać. W tym konkretnym przypadku tak nie było. Nie poprosiliśmy nikogo o wyjaśnienia. Apele proszę kierować do nas, czyli do klubów, które deklarują chęć współpracy oraz do swojego macierzystego klubu BBS, ponieważ tam również są radni pracujący w Komisjach Rady, ale czasami są nieobecni.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za zdjęciem  z porządku obrad sesji projektu uchwały w sprawie wspierania zajęć na basenie przez Gminę Gryfino i przełożenie go na najbliższą sesję?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady  stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.  Projekt uchwały w ww. sprawie stanowi załącznik nr 22.

Ad. XV. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekty uchwały ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych ani wstrzymujących się nie było.Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR VII/74/07 stanowi załącznik nr 23.

Radna Elżbieta Kasprzyk - nie doczytałam do końca stanowiska naszej Komisji  i w związku z tym pozwolę sobie teraz odczytać. Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Jednocześnie Komisja wnioskuje o sprawdzenie, czy na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego znajdują się działki należące do Agencji Nieruchomości Rolnej i przejęcie ich na rzecz gminy Gryfino.

Ad. XVI. Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 12/VII.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ponieważ Rada nie przyjęła projektu uchwały w sprawie wspierania zajęć na basenie przez Gminę Gryfino, to ww. projektu uchwały należy wprowadzić zmiany. Proszę o ogłoszenie 10 – minutowej przerwy na wprowadzenie zmian.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 15 – minutową przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - zmiana w projekcie uchwały polega na tym, że obecnie nie będą rozdysponowane środki na poszczególne szkoły. W nowej wersji projektu uchwały proszę zwrócić uwagę na dział 926. W tym dziale była kwota 44.000 zł, a obecnie jest kwota 114.000 zł. Środki finansowe, które były przeznaczone na bilety  w działach 801 na Szkoły Podstawowe Nr 1, 2, 4 w Gryfinie oraz w Chwarstnicy, Gardnie, Radziszewie i Żabnicy w nowym projekcie uchwały nie zostały ujęte i wracają tam skąd zostały pobrane. Kwota ta będzie rozdysponowana po podjęciu stosownych uchwał i wyrażeniu zgody przez Radę. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie.

Radny Artur Nycz - rozumiem, że kwota ta pozostaje w tym dziale do czasu podjęcia uchwały przez Radę, a następnie zostanie rozdysponowana na bilety?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - tak. W uzasadnieniu jest zapis, że są to środki na zakup biletów na basen, które zostaną wydatkowane po podjęciu przez Radę stosownej uchwały.

Radny Andrzej Kułdosz - czy dzieci w dalszym ciągu będą korzystały z biletów na basen, czy niepodjęcie stosownej uchwały w dniu dzisiejszym pozwoli na to?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - na jakiś czas może się tak stać, ale będziemy się starali aby było to jak najmniejszym kosztem w stosunku do dzieci.

Radny Marek Sanecki - ponieważ nie otrzymamy z Funduszu Norweskiego środków finansowych, to z budżetu gminy zdejmujemy kwotę 1.102.800 zł.
Nie mam pretensji o to, że nie otrzymaliśmy pieniędzy unijnych, ale mam pretensję o to dlaczego ich nie dostajemy. Uzasadnienie odrzucenia naszego wniosku jest dla nas druzgocące. Pozwolę sobie zacytować „Wniosek budzi wątpliwości dotyczące długoterminowej trwałości celów projektu. Po zakończeni realizacji projektu kontynuowanie działań jest niepewne, poza tym projekt nie tworzy żadnej wartości dodanej w zakresie zajęć sportowych. Ponadto dokumentacja aplikacyjna nie zawiera porównania wariantów alternatywnych rozwiązania problemu. Biorąc pod uwagę brak publicznych basenów na obszarze objętym projektem, naturalnym wydawało się chociażby rozważenie włączenia takiej inwestycji do projektu”. Jeżeli chodzi o zajęcia w zakresie sportu, to zwracałem się z propozycją do Z-cy Burmistrza p. Eugeniusza Kuduka aby klub, którym się zajmuję był włączony, to otrzymałem odpowiedź, że jest to niemożliwe. Obecnie okazało się, że jest to jeden z powodów odrzucenia wniosku. Innych klubów również nie pytano, czy chcą w tym uczestniczyć. Nie może być tak, że nie chcąc pomóc komuś szkodzimy sami sobie. Jednak wszystko wskazuje na to, że tak jest.

Radny Paweł Nikitiński - proszę powiedzieć, czy obecnie dzieci korzystają z basenu, czy nie?

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - nie byłem dzisiaj w szkole.

Radny Stanisław Różański - jakie to ma znaczenie?

Radny Paweł Nikitiński - takie, że w dalszym ciągu będą korzystały z zajęć tylko na innych zasadach i do czasu podjęcia przez Radę Miejska stosownej uchwały. Jest to gra i sterowanie niektórymi radnymi, aby byli bezwolnymi narzędziami, które przyjmą wszystko co się mówi z tamtej strony. Pan Burmistrz Eugeniusz Kuduk nie wie mimo, że sprawuje nadzór, a ja wiem, że dzieci korzystają z basenu i będą korzystały nadal po to, aby obnażyć obłudę, którą między innymi Pan reprezentuje, Panie Różański. Sprawdziłem i wiem, że nie ma takiego zagrożenia, aby dzieci nie mogły korzystać z basenu. Będą korzystały, tylko rozliczanie będzie odbywało się na innej zasadzie.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - zagrożenie będzie. Obecnie wydaliśmy 20.000 zł, a możemy do 6.000 euro. Muszę ogłosić przetarg, będzie to trwało. Bez przetargu mogę wydać jeszcze tylko 4.000 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przysłuchując się dyskusji nasuwa się wniosek, że każde nierówne rozdawnictwo budzi emocje. Uważam, że wszystkie dzieci są jednakowe. Dlatego należy rozważyć, czy nie skończyć z rozdawnictwem biletów za darmo, a wprowadzić preferencyjne ulgi dla wszystkich dzieci z naszej gminy, bez względu na to, kiedy przyjdą na basen. Nie twierdzę, że jest to najlepszy pomysł, ale warto się nad tym zastanowić. Należy zrobić tak, aby każdy miał równe szanse w korzystaniu  z dobrodziejstwa jakim jest basen.

Radny Artur Nycz - propozycja p. Burmistrza jest sensowna i należałoby się nad nią zastanowić. Jeżeli projekt uchwały w sprawie wspierania zajęć na basenie przez Gminę przygotowano by precyzyjnie, dokładnie i prawidłowo, to nie trzeba byłoby go wycofywać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - kiedyś zastanawiałem się oraz czytałem na temat technik przemawiania, przekonywania ludzi i znalazłem taki zapis, że można nie mieć racji ale wystarczy głośno krzyczeć by wiele osób uległo sugestiom. Można nie mieć racji, ale wystarczy powoływać się na los biednych dzieci, biednych ludzi, głodnych żołądków, to również przekona się wiele osób. My jako Rada Miejska mamy tworzyć określone, jasne dla wszystkich, precyzyjne przepisy. Jest jasną sprawą, że dzieci korzystają z basenu zgodnie z programem, który został uchwalony na określony rok szkolny. W uzasadnieniu do projektu uchwały napisano, że sprawdziła się dotychczasowa praktyka wspierania zajęć na basenie w klasach III i IV Szkoły Podstawowej Nr 4. Zasadne utrzymanie jest określonej formy, czyli jest forma, która funkcjonuje, którą powinniśmy przewidzieć w określonym czasie, a nie dzisiaj. Jeżeli przedkłada się nam projekt uchwały dwa tygodnie przed sesją, a wiadome jest, że w przypadku nie podjęcia uchwały nie będzie możliwości korzystania z basenu, to należy zastanowić się jak my pracujemy? Oznacza to, że urząd pracuje źle, ponieważ nie przewidujemy skutków. Przecież każda uchwałę Rada może zaopiniować negatywnie lub pozytywnie, bez względu na to jakie kto ma przekonania. Dobrzy gospodarze muszą liczyć się z tym, że Rada z jakichś względów może nie podjąć danego projektu uchwały. Jeżeli było tak jak mówi p. Różański, że Komisje zaopiniowały projekt uchwały pozytywnie, to po co właściwie jest sesja, wystarczy zebrać wnioski Komisji i wprowadzać w życie uchwały. Nie chcę odnosić się personalnie do poszczególnych radnych, ponieważ uważam, że powinniśmy rozmawiać i jako cała Rada zmierzać w kierunku jasnych i przejrzystych przepisów prawa. Radny Marek Sanecki w swojej wypowiedzi nawiązywał do Fundacji Norweskiej i do środków finansowych z tego funduszu. Chciałbym zapytać ile razy zapewniano nas, że otrzymamy pieniądze tylko należy przegłosować kolejną uchwałę? W taki sposób nie można decydować o pieniądzach naszego społeczeństwa. Mamy obowiązek wobec dzieci, ale musi odbywać się to na określonych zasadach, a nie na hasłach. Argument, że jeżeli powstanie boisko za kilka milionów złotych, to uratuje się dwoje dzieci od narkotyków nie obroni się. Można odciągać dzieci od narkotyków poprzez szachy, poprzez kółko recytatorskie i inne działania. Pieniądze gminne musimy wydawać w sposób efektywny i o to apeluję.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem nowej wersji projektu uchwały w ww. sprawie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR VII/75/07 stanowi załącznik nr 24.

Ad. XVII. Wyrażenie opinii o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: „Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW” planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt na Odrą (RFN).

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 9.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekty uchwały ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia opinii o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: „Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok.140 MW” planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt nad Odrą (RFN) przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR VII/76/07 stanowi załącznik nr 25.

Ad. XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na część interpelacji udzielimy odpowiedzi  w dniu dzisiejszym, a na pozostałe będzie udzielona pisemna odpowiedź.  Najpierw chciałbym odnieść się do wniosku Klubu Radnych GIS dotyczącego zwiększenie środków funduszu sołeckiego i przywrócenie kwoty 6 zł na jednego mieszkańca każdego sołectwa. Wstyd się przyznać, ale jestem zaskoczony, że podpisałem zarządzenie  o ustaleniu funduszu sołeckiego w kwocie 4 zł na jednego mieszkańca, za co przepraszam. Przekonany byłem, że jest to kwota 6 zł. Uważam, że fundusz sołecki najlepiej się sprawdza i dlatego po przeanalizowaniu możliwości naprawię swój błąd. Pragnę również odnieść się do sprawy dotyczącej Funduszu Norweskiego. Wniosek został sporządzony na bazie informacji przedstawionej przez Ministerstwo Sportu na stronie internetowej. Ten wniosek przeszedł całą procedurę po stronie resortowej i został zarekomendowany do Brukseli jako jeden z osiemnastu. Niestety okazało się, że wytyczne umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Sportu nie są zgodne z tym, co chciała oceniać Bruksela. W tym roku ponownie złożymy wniosek uzupełniony o wytknięte nam uwagi. Zawsze przy zawieraniu umów z biurem sporządzającym wniosek ustalamy, że jeżeli wniosek nie uzyska akceptacji, to my płacimy za sporządzenie wniosku 70% należnej kwoty, a jeżeli uzyska akceptację i otrzymamy środki unijne, to 100% należności. Wracając do interpelacji zgłoszonych w dniu dzisiejszym pragnę poinformować, że muszę przeprowadzić stanowczą rozmowę z niektórymi naczelnikami, ponieważ 80% interpelacji dotyczy drobnych spraw, które powinny być załatwione bez podnoszenia ich na sesji. Jeżeli ktoś z radnych zgłosi do naczelnika jakiś problem, którego załatwienie nie wymaga dużych nakładów finansowych, a tylko staranności w wykonywaniu obowiązków służbowych i to zadanie nie zostanie wykonane, to proszę poinformować mnie o tym.

Ad. 120/VII/07 - na Górnym Tarasie w Gryfinie mało jest miejsc, gdzie mogą powstać parkingi. Opracowany jest program w tym zakresie, który będziemy realizowali do końca. Obecnie prowadzone są rozmowy z kontrahentem niemieckim w sprawie budowy dużego parkingu na Górnym Tarsie.

Prowadzenie obrad przejął Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk
Ad. 94/VII/07
- wszczęto procedury dotyczące weryfikacji deklaracji podatkowej Zarządu Elektrowni Dolna Odra, powołano biegłego z uprawnieniami ds.  budownictwa. W dniu 18 kwietnia br. odbyło się spotkanie w ZEDO S.A., w którym uczestniczyli biegli. W poniedziałek 30 kwietnia br. odbędzie się wspólne spotkanie pracowników Urzędu Miasta i Gminy Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych z przedstawicielami biura biegłego ds.  budownictwa. Rozmowy prowadzone będą na terenie Zespołu  Elektrowni Dolna Odra S.A., będą weryfikowane dokumenty. Dokumenty złożone przez ZEDO S.A. są w trakcie weryfikacji. Po wstępnych ustaleniach opracowano już pewne opinie, których nie mogę przekazać w dniu dzisiejszym, ponieważ nie są to ostateczne wnioski. Wspólnie z wyznaczonymi pracownikami ZEDO S.A. będą prowadzone weryfikacje i analiza złożonych deklaracji. Proces jest złożony, ponieważ firma posiada spory majątek i dlatego sprawa nie rozstrzygnie się w krótkim terminie, w jakim można byłoby się spodziewać.

Ad. 111/VII/07 – jeżeli chodzi o odroczeniu terminu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych, to pragnę wyjaśnić, że jest to sezonowość produkcji. Spółka SCMB w Gryfinie prowadzi  sprzedaż materiałów budowlanych, które wytwarza w Szczecinie. Ze względu  na sezonowość produkcji organ podatkowy, czyli Burmistrz może rozłożyć na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego. Z ww. spółką od wielu lat nie było żadnych problemów. Płatności były rozkładane na raty w taki sposób, aby podatnik mógł je spokojnie spłacać. W tym roku nastąpiła waloryzacja opłaty za użytkowanie wieczyste, co spowodowało jej dwukrotny wzrost i dlatego niektóre wnioski o odroczenie spłaty są zasadne. W poprzednim roku podatnik również korzystał z takich odroczeń i wywiązał się z nich w sposób należyty.

Radny Stanisław Różański - proszę p. Skarbnik o potwierdzenie tych wyjaśnień na piśmie i wskazanie orientacyjnego terminu dotyczącego zakończenia prac.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - jeżeli chodzi o opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, to w branży handlowej czasami bywa tak, że faktury są nieopłacone i może zabraknąć środków finansowych. Jeżeli firma, która regularnie płaci podatki i jest zarejestrowana na terenie Gryfina złożyła taki wniosek, to na pewno p. Burmistrz przeanalizował go i uznał za zasadny. Wiem, że w budownictwie trwa znakomity rozwój oraz nastąpił wzrost cen o 200%.

Radny Artur Nycz - nie rozumie Pan mojego pytania i udziela dziwnych odpowiedzi. W moim pytaniu nie było zawartego żadnego podtekstu, ani próby podważania wiarygodności firmy, była tylko prośba o wskazanie powodu uzasadnienie wniosku. Nie ma potrzeby, aby Pan Przewodniczący komentował moje pytania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - chciałem zwrócić uwagę, że nie zadał Pan pytania, tylko składał różnego rodzaju oświadczenia na temat sytuacji na rynku budowlanym. Skoro Pan może odnieść się do sytuacji na rynku budowlanym, to ja mogę odnieść się do sytuacji przedsiębiorcy, który ma określone kłopoty z płaceniem podatku.

Radny Artur Nycz - proszę się odnieść nie nawiązując do mojego pytania.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zachęcam do rozmowy po sesji, ponieważ nie widzę obecnie potrzeby prowadzenia polemiki i jałowej dyskusji.

Prezes PUK Rafał Mucha
Ad. 90/VII/07 –
95/VII/07
jeżeli chodzi o kwotę 1,7 mln zł, to prawdopodobnie jest to cena za   urządzenie produkowane w Polsce, trudno mi powiedzieć jakiej charakterystyki  jest to urządzenie. Kruszarki można kupić za różne kwoty, od kilkuset  tysięcy do kwot ogromnych, w zależności od tego czemu maja służyć.  Radny Stanisław Różański pytał, dlaczego nie informuję, co dzieje się  w tej sprawie. Pragnę poinformować, że udzieliłem pisemnej odpowiedzi, na co mam potwierdzenie na kopi tego dokumentu. To nie prawda, że nic nie robimy. Odbył się przetarg, ale żadna firma nie złożyła oferty. W ubiegłym tygodniu planowano otwarcie ofert, ale nie było co otwierać. W tym tygodniu ponowiony będzie przetarg.

Dyrektor OSiR Tadeusz Samoń
Ad. 85/VII/07
– w tym roku Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ośrodek Sportu  i Rekreacji wyznaczony został jako koordynator prac społecznie użytecznych. Sprawa jest skomplikowana i złożona. Nie jesteśmy do tego przygotowani, ani merytorycznie, ani finansowo. Jeżeli Pan Burmistrz  pozwoli, to chciałbym wykorzystać spotkanie z sołtysami w dniu 10 maja br. w celu omówienia szczegółów współpracy. W dniu dzisiejszym  nie mogę przedstawić więcej informacji w tej sprawie. Podejmując się prowadzenia tego zadania oczekuję współpracy. OSiR swoją działalnością  statutową nie jest zobligowany do sprzątania miejscowości znajdujących się na terenie gminy, ponieważ nie mamy na to środków finansowych. Myślę, że na spotkaniu 10 maja br. z sołtysami wypracujemy metody współpracy, które zadowolą wszystkie strony. Możemy również  porozmawiać o tym po zakończeniu dzisiejszej sesji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nikt nie oczekuje, że sołtysi będą prowadzić karty pracy. Chcemy aby współpraca polegała na tym, że sołtysi zgłoszą do OSiR co należy wykonać w danej miejscowości, a po wykonaniu zadania poinformują, że zadanie zostało wykonane. Nikt nie będzie żądał od sołtysów prowadzenia kart pracy i rozliczania poszczególnych pracowników. 10 maja na spotkaniu z sołtysami omówimy sprawę.

Ad. XIX. Wolne wnioski i informacje.

Radny Stanisław Różański - z radością przyjąłem dzisiejszy głos Przewodniczącego Rady w sprawie pojednania, spokoju, umiaru, pod którym również się podpisuję. Pragnę jednak powiedzieć, że istotną kanwę do dzisiejszej rozmowy stanowi § 10 naszego Statutu, który mówi, ze sesje przygotowuje przewodniczący wspólnie z wiceprzewodniczącymi. Panie Przewodniczący, gdyby tę troskę wykazał Pan przygotowując sesję i przykładowo tej uchwały nie wprowadził do porządku obrad sesji, to dzisiejsza nasza rozmowa nie miałaby miejsca. Proszę Pana o poświęcanie więcej czasu na właściwe przygotowanie sesji.  Zgłaszam wniosek, aby zachowano inną konwencję przy przygotowywaniu porządku obrad następnych sesji.  Jeżeli przyjęliśmy za ustawodawcą, że radni koncentrują swoją pracę w komisjach, to tak należy robić, a wówczas nasze sesje będą wyglądały inaczej. Popieram głos Pana Burmistrza, że praca komisji musi ulec zmianie. Nie zgadzam się z opinią Przewodniczącego Rady, ponieważ z mojego doświadczenia wiem, że źle pracują komisje. Radni przychodzą na posiedzenia komisji nieprzygotowani i w czasie trwania obrad otwierają dopiero koperty z materiałami. Robią to w obecności innych radnych, którzy poświęcili kilka godzin czasu na przygotowanie się do komisji oraz sesji. Jeżeli na posiedzeniu komisji wypracowaliśmy i przyjęliśmy stanowisko do danego projektu uchwały, to każdy radny może zgłosić odrębne zdanie do tego stanowiska.  Proponuję zastosować praktykę, że tylko w takich przypadkach należy przedstawiać na sesji odmienne zdanie, które zostało zapisane w protokole z posiedzenia komisji. Podczas prezentowania w dniu dzisiejszym stanowisk komisji do poszczególnych projektów uchwał nie słyszałem aby ktoś z radnych zgłosił do protokołu sesji odrębne zdanie wraz z uzasadnieniem. Jeżeli zastosujemy rozwiązanie jakie nakreślił ustawodawca w ustawie o samorządzie gminnym, to będzie zachowany porządek podczas obrad sesji. Panie Przewodniczący proszę, aby sięgnął Pan do tych technik w dyskusji. Jest tam taki zapis „nie ten ma rację, kto mówi głośno ale rację ma ten, kto głośno mówi”.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Prezydium Rady przemyśli uwagi radnego w kwestiach merytorycznych i być może skorzysta z niektórych.

Radny Paweł Nikitiński - mam dwa wnioski. Pierwszy wniosek jest do Pana Burmistrza, a dotyczy organizacji pracy całej Rady, poszczególnych komisji Rady oraz klubów Rady. Proszę Pana Burmistrza o pokierowanie pracami Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie w taki sposób, aby pokój radnych, który znajduje się obok Biura Obsługi Rady był do naszej dyspozycji. Kluby radnych Gryfińskiego Przymierza Wyborczego oraz Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej będą przygotowywały projekty uchwał, a nie mają do tego warunków. Proszę o wyposażenie tego pokoju w instrumenty i narzędzia potrzebne do pracy, z których będziemy mogli korzystać. Obecnie, to nawet nie mamy się gdzie spotkać, a posiedzenia komisji odbywają się  w różnych pomieszczeniach. Proszę o uporządkowanie tego. Kontrolę, która obecnie zajmuje pokój radnego można umieścić w innym pomieszczeniu. Pokój radnego przeznaczony jest do pracy radnego Rady Miejskiej w Gryfinie. Rada Miejska jest organem gminy, takim samym jakim jest Pan Burmistrz. Proszę więc stworzyć organowi gminy możliwość pracy. Chciałbym również zgłosić wniosek, który w dniu dzisiejszym jest jeszcze nieformalny, będę konsultował go z przewodniczącymi klubów Rady Miejskiej w Gryfinie abyśmy swoje uchwały głosowali imiennie. Umożliwi to w przyszłości sprawdzenie jak zachowywaliśmy się w konkretnych głosowaniach. Myślę, że każdy radny od momentu złożenia ślubowania ponosi pełną odpowiedzialność za to co robi w Radzie Miejskiej.

Radna Elżbieta Kasprzyk - chcę zgłosić dwa wnioski dotyczące spraw, z którymi zwrócili się do mnie sołtysi, a dotyczą:

 • przywrócenie przez Pana Burmistrza comiesięcznych spotkań z sołtysami w celu omawiania bieżących spraw, które dotyczą poszczególnych sołectw. Do tej prośby załączona jest lista podpisów sołtysów - załącznik nr 26,
 • zorganizowania transportu dla mieszkańców wsi z poszczególnych sołectw na Dni Gryfina. W poprzednich latach taki transport był organizowany. Proszę Radę o przegłosowanie wniosku. Jako źródło finansowania tego transportu wskazuję rezerwę budżetową.

Radny Artur Nycz - chciałem zgłosić wolny wniosek o rozważenie możliwości przygotowania przez Prezydium Rady dokumentu np. pod nazwą kodeks etyki zachowania radnego na komisjach i sesjach. Do złożenia wniosku skłaniają mnie kolejne posiedzenia komisji Rady oraz sesji. Wątpię w to, aby radny Stanisław Różański nauczył się zasad kultury osobistej. Myślę, że narzucenie mu pewnych rozwiązań prawnych, które tak bardzo lubi skłoni go do tego, aby przestał obrażać Radę i radnych.

Radny Tomasz Namieciński - proszę o udzielenie głosu sołtysowi z Gardna p. Tadeuszowi Fellerowi.

Sołtys sołectwa Gardno Pan Tadeusz Feller - czy prace interwencyjne oraz prace porządkowe, które ma prowadzić OSiR to jest to samo, czy to dwie odrębne sprawy? Jeżeli to samo, to są problemy z osobami spełniającymi określone kryteria. Z tego co wiem, to część miejscowości będzie pozbawiona możliwości skorzystania z prac porządkowych. Należy rozważyć taką możliwość, aby mogli skorzystać z tego wszystkie miejscowości w naszej gminie. Przykładowo w Gardnie nie ma ani jednej osoby, która odpowiadałaby wymaganym kryteriom.

Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - takie formy narzuca nam Powiatowy Urząd Pracy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zachęcam p. Tadeusza Fellera do wizyty  u p. Burmistrza, który wyjaśni sprawę. Pragnę przedstawić pod rozwagę wprowadzenie takiej praktyki, aby interpelacje radni składali na piśmie z odpowiednim wyprzedzeniem. Być może wówczas w tym samym dniu moglibyśmy otrzymać odpowiedź. Ułatwiło to wiele spraw. Prezydium będzie rozmawiało  z Radą na ten temat.  Dziękuję radnym oraz sołtysom za to, że dotrwali do końca sesji co oznacza duże zainteresowanie. Ponadto pragnę poinformować, że do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła skarga Państwa Jacka i Kamili Światochów z miejscowości Pniewo. Proszę Biuro Obsługi Rady o skserowanie treści skargi dla wszystkich radnych, a od Pana Burmistrza oczekuję zajęcie stanowiska w tej sprawie. W piątek 27 kwietnia br. o godz. 1200 w Pałacyku „Pod Lwami” przy ul. Bolesława Chrobrego w Gryfinie nastąpi uroczyste otwarcie Centrum Informacji Turystycznej i Minitelecentrum Publiczny Punkt Dostępu do Internetu połączone z prezentacją nowego portalu „Wrota Gryfina”. Są to zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie w ramach projektu E-Gryfino. Pan Burmistrz zaprasza radnych, sołtysów oraz mieszkańców miasta na otwarcie. Otrzymałem informację dotycząca wyróżnienia Komendanta Straży Miejskiej p. Romana Rataja - załącznik nr 27.

Radna Elżbieta Kasprzyk - chciałabym się dowiedzieć, co będzie z moim wnioskiem dotyczącym zorganizowania transportu dla mieszkańców wsi na Dni Gryfina?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mu nie mamy możliwości zobowiązać p. Burmistrza do zorganizowania transportu, możemy tylko zaapelować o to.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w ubiegłym roku zorganizowaliśmy dowóz ale autobusy jeździły puste. Jeżeli w poszczególnych miejscowościach są takie potrzeby, to proszę to zgłosić i taki transport zorganizujemy. W innym przypadku szkoda pieniędzy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w imieniu Rady gratuluję p. Burmistrzowi uzyskanego absolutorium i zachęcam do współpracy ze wszystkimi radnymi.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Wniosek klubu radnych Gryfińskiej inicjatywy Samorządowej - załącznik nr 6,
 7. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r. - załącznik nr 7,
 8. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Miasta i Gminy Gryfino za rok 2006 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy  Gryfino z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok – załącznik nr 8,
 9. Stanowiska Komisji Rady do projektów uchwał - załącznik nr 9,
 10. Uchwała Nr LVI/115/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej sprawozdania Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z wykonania budżetu za 2006 rok –  załącznik nr 10,
 11. Uchwała Nr XCIX/253/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok - załącznik nr 11,
 12. UCHWAŁA NR VII/68/07 - załącznik nr 12,
 13. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino - załącznik nr 13,
 14. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR VII/69/07 - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR VII/70/07 - załącznik nr 16,
 17. Projekt uchwały wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR VII/71/07 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR VII/72/07 - załącznik nr 19,
 20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego -  załącznik nr 20,
 21. UCHWAŁA NR VII/73/07 - załącznik nr 21,
 22. Projekt uchwały w sprawie wspierania zajęć na basenie przez Gminę Gryfino - załącznik nr 22,
 23. UCHWAŁA NR VII/74/07 - załącznik nr 23,
 24. UCHWAŁA NR VII/75/07 - załącznik nr 24,
 25. UCHWAŁA NR VII/76/07 - załącznik nr 25,
 26. Wniosek o przywrócenie przez Pana Burmistrza comiesięcznych spotkań z sołtysami  w celu omawiania bieżących spraw, które dotyczą poszczególnych sołectw - załącznik nr 26,
 27. Informację dotycząca wyróżnienia Komendanta Straży Miejskiej p. Romana Rataja -  załącznik nr 27.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

 

Protokółowała
inspektor  Czesława Juszkiewicz