Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IX sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 31 maja 2007 r. o godz. 900

 

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III. Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Uchylenie uchwały Nr XI/164/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie określenia zasad dokonywania oceny pracowników mianowanych  zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie – DRUK Nr 1/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zamiany części nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie w obrębie nr 4 - DRUK Nr 2/IX,
 2. przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Wysoka Gryfińska - DRUK Nr 2-1/IX,
 3. zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Gryfinie  w obrębie nr 5 - DRUK Nr 2-2/IX,

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy regionalnej na wspieranie inwestycji początkowych lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych  z inwestycją początkową na obszarze Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino udzielanych w ramach zasady de minimis - DRUK  Nr 4/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zaopiniowanie i uzgodnienie planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kanał  Kwiatowy” - DRUK Nr 5/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Rozpatrzenie skargi Kamili i Jacka Światocha na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz na Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej - DRUK Nr 6/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gryfino, położonych na terenie miasta i gminy Gryfino - DRUK Nr 7/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zatwierdzenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.  w Gryfinie na lata 2007 – 2009 - DRUK Nr 8/IX

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie CW Laguna - DRUK Nr 9/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Przyznanie dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2007 -  DRUK Nr 10/IX.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XVI. Wolne wnioski i informacje.