Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na VII  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 26 kwietnia 2007r.


Interpelacje i zapytania zgłosili:

Radny Rafał Guga
83/VII/07
– w prasie regionalnej wyczytałem, że Szczecin czyni starania o organizację Mistrzostw Europy Euro 2012 jako miasto rezerwowe. Czy w związku z tym są plany, aby Gryfino podjęło te działania razem ze Szczecinem?

84/VII/07 – czy istnieje strategia likwidacji barier dla osób niepełnosprawnych w Mieście i Gminie Gryfino? Jeżeli nie, to czy mogą zostać podjęte działania zmierzające do opracowania takiej strategii?

Radna Elżbieta Kasprzyk
85/VII/07
– czy w przypadku pracowników skierowanych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych sołtys ma obowiązek nadzorowania ich pracy, polegający na prowadzeniu kart pracy, przestrzegania tygodniowej normy dziesięciu godzin pracy, pilnowania dyscypliny i porządku w miejscu wykonywania pracy? Czas trwania prac społecznie użytecznych wynosi 6 miesięcy. Otrzymałam pismo z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – sygn. BWS.9031-08/07, na podstawie którego twierdzę, że sołtys takiego obowiązku nie ma. Cytuję: „współpraca o której mowa polegać będzie na regularnym dostarczaniu bieżącego zapotrzebowania na prace porządkowe i konserwacyjne oraz zgłaszanie uwag związanych z wykonywaniem prac na terenie sołectwa”. Dalej jest mowa o tym, że sołtysi mogą zadeklarować swoją pomoc w szerszym zakresie. Do pisma dołączone jest oświadczenie, o którym wspomniałam, dotyczące prowadzenia kart i przestrzegania czasu pracy. Zostałam poinformowana przez Koordynatora prac społecznie użytecznych, że jeżeli nie będę wykonywała tych czynności, to zostanie sołectwu Bartkowo odebrany pracownik przydzielony w ramach tych prac. Podobne głosy słyszę również od innych sołtysów. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

86/VII/07 – proszę o wykonanie oświetlenia i ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w miejscowości Krajnik. Plac zabaw z trzech stron graniczy z drogą.

87/VII/07 – proszę o dokonanie przycinki konarów drzew rosnących w pasie drogowym, które powodują uszkodzenia prywatnej własności. W Bartkowie chodzi o dwie lipy przy posesji p. Rakowskiego, w Drzeninie przy posesji p. Kamińskich, Kowalczyk, Drygiel. Sprawy te zgłaszane były przez sołtysów, nie zostały podjęte w tym zakresie działania. Proszę o zajęcie się sprawą.

88/VII/07 – mieszkańcy Drzenina zwrócili się z prośbą o powiększenie świetlicy wiejskiej o pomieszczenie sąsiadujące ze świetlicą. Jest to pomieszczenie niezamieszkałe od kilku miesięcy. Proszę o rozpatrzenie wniosku mieszkańców.

89/VII/07 – proszę o dokonanie zabezpieczenia budynku po byłej szkole w Borzymiu przed dewastacją i zniszczeniem. Jest to najwyższy czas, aby zostały podjęte decyzje, co do przeznaczenia tego budynku. Za chwilę może się okazać, że nie będziemy mieli co zabezpieczać.

90/VII/07 – kiedy zostanie zakupiona kruszarka do gruzu? Drogi na terenach sołectw wymagają natychmiastowych napraw.

Radny Andrzej Kułdosz
91/VII/07
– należy rozwiązać problem odbioru śmieci zebranych przez pracowników wykonujących prace w ramach prac społecznie użytecznych na terenach sołectw. Zebrane śmieci pozostają na terenie sołectwa, tak jest w przypadku Daleszewa i Radziszewa, myślę, że w pozostałych sołectwach również. Ponadto sprzęt dostarczony pracownikom też nie jest odpowiedni. Proszę o zajęcie się sprawą.

92/VII/07 – w Daleszewie i Czepinie przy świetlicach wiejskich brakuje przejść dla pieszych przez drogę krajową nr 31. Proszę o sprawdzenie pod względem bezpieczeństwa wszystkich tego typu obiektów leżących przy tej drodze i wystąpienie do zarządcy drogi o wyznaczenie i oznakowanie przejść dla pieszych.

Radny Kazimierz Fischbach
93/VII/07
– w miesiącu marcu br. naprawiana była nawierzchnia na skrzyżowaniu ulic Kolejowej i 9 Maja. Dziś dalej są w tym miejscu dziury w drodze, co zagraża bezpieczeństwu pojazdów. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Stanisław Różański
94/VII/07
– proszę o wyjaśnienie powodów, dla których do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na moje pismo z dnia 26 marca 2007 r. dotyczące weryfikacji deklaracji podatkowej Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Przypomnę, że na sesji 22 lutego 2007 r. zgłosiłem interpelację dotyczącą konieczności weryfikacji danych zawartych w deklaracji podatkowej Zarządu ZEDO S.A. 8 marca 2007 r. zostałem powiadomiony na piśmie, że w tej sprawie wszczęte zostało postępowanie weryfikacyjne i że w najbliższym czasie zostanę powiadomiony o jego wynikach. 26 marca zwróciłem się z pismem w sprawie przyspieszenia udzielenia odpowiedzi. Minął miesiąc, a nie mam żadnych w tej sprawie wyjaśnień. Ponieważ sprawa ta w dalszym ciągu wywołuje duże zainteresowanie i niepokój społeczny, proszę o to, aby Pani Skarbnik na dzisiejszej sesji udzieliła Radzie w tej sprawie wyjaśnień.

95/VII/07 – zwracam się do Prezesa PUK Sp. z o.o. z pytaniem, dlaczego nie udziela Pan odpowiedzi na moje zapytanie w sprawie zakupu kruszarki. Zainteresowanie kruszarką wzrasta, tony gruzu przy wiadukcie od strony Pniewa rosną, w związku z czym proszę o informację, co dzieje się w sprawie zakupu kruszarki. Z doniesień prasowych wynika, że 13 kwietnia upłynął termin składania ofert dotyczących wyboru zbywcy kruszarki, obiecał Pan, że w najbliższym terminie zostanie wybrana najlepsza oferta, proszę o informację w tej sprawie.

96/VII/07 – mieszkańcy miejscowości Pniewo i Żórawki są zaniepokojeni stanem budowy sieci gazowej. Od pewnego czasu jest w zastój w realizacji tej inwestycji. Proszę o wystąpienie do Zakładu Gazowniczego z pytaniem o przyczyny tego stanu i o wskazanie daty zakończenia tej inwestycji. Podawane były różne daty, obecnie słyszymy o terminie czerwcowym, chciałbym a by wykonawca wraz z inwestorem zadeklarowali, kiedy chcą tą inwestycję zakończyć. Wśród mieszkańców krążą niepotwierdzone pogłoski, jakoby brak postępu prac inwestycyjnych związany był z trudnościami w porozumieniu z właścicielami nieruchomości, przez które gazociąg przebiega. Chcę zadeklarować w imieniu sołtysa Pniewa i Żórawek, w imieniu samorządów wiejskich, że jeśli zajdzie potrzeba będziemy z tymi mieszkańcami rozmawiać. Ta inwestycja musi być jak najszybciej zakończona, bo mieszkańcy Pniewa i Żórawek którzy mają pojemniki na gaz, już zerwali umowy z dostawcą gazu płynnego, ponieważ moim zdaniem zostali wprowadzeni w błąd, że z końcem miesiąca marca inwestycja zostanie zakończona. Trzeba zastanowić się, czy zawrzeć nowe umowy czy też czekać na zakończenie inwestycji w określonym terminie. Proszę o podjęcie w tej sprawie działań.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
97/VII/07
– na ostatnim posiedzeniu Komisji Rewizyjnej otrzymaliśmy informację, że koszt zakupu nowej kruszarki wynosi ok. 1.700.000 zł. Chciałabym zapytać, czy jest to prawda? Jeśli tak, to 300.000 zł, które miała by wnieść Gmina, jest kwotą niewielką. Mój sprzeciw budzi pomysł zakupu kruszarki używanej, a nowy sprzęt jest zdecydowanie za drogi. Kwotę 1.700.000 zł można by przeznaczyć na remonty dróg, bo wiemy, że wysypywanie dróg gruzem nie jest rozwiązaniem. Uważam pomysł zakupu kruszarki za tak wysoką kwotę za nieracjonalny. Proszę o podanie konkretnej ceny zakupu kruszarki.

98/VII/07 – otrzymałam informację, że była asystentka Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pani Jadwiga Szulc, która przeszła na emeryturę z dniem 31 marca br. została zatrudniona w Bibliotece Publicznej w Gryfinie. Jest tyle młodych, wykształconych pozostających bez pracy osób, które przychodzą na poniedziałkowe dyżury prosząc Pana Burmistrza o pracę, w związku z czym nie wyobrażam sobie, aby ta informacja była prawdą. Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.

Radna Wanda Kmieciak
99/VII/07
– proszę o zamontowanie fotoradaru przy drodze krajowej nr 31 w Czepinie. Jest tam duże natężenie ruchu a kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości.

100/VII/07 – dziękuję Radnemu Kułdoszowi za interpelację w sprawie przejść dla pieszych w m. Czepino. Chciałabym wyjaśnić, że dwa lata temu były prowadzone na ten temat rozmowy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, stwierdzono wówczas, że wyznaczenie pasów przy obiektach często uczęszczanych przez dzieci czyli przy świetlicy i kościele, spowoduje wzrost wypadków i potrąceń z udziałem dzieci. Dziecko, które wyjdzie na pasy będzie dla kierowcy zza zakrętu zupełnie niewidoczne. Z tych względów odstąpiono od pomysłu wyznaczenia w tych miejscach przejść dla pieszych.

101/VII/07 - proszę o wykonanie oświetlenia drogi prowadzącej od drogi krajowej nr 31 do m. Stare Brynki. Mieszkańcy boją się późnych powrotów z pracy czy szkoły tą nieoświetloną drogą. Wiem, że jest to sprawa, która nie jest do załatwienia w krótkim czasie, bowiem jest to dość długi odcinek drogi, ale proszę o podjęcie w tej sprawie działań.

102/VII/07 – mieszkańcy miejscowości wiejskich proszą o ustawienie koszy na śmieci przy zbiorczych skrzynkach pocztowych. Często mieszkańcy nie chcą odbierać reklam i ogłoszeń wkładanych do skrzynek i wyrzucają je obok. Proszę o zajęcie się sprawą.

103/VII/07 - chciałabym się odnieść do odpowiedzi na moją interpelację złożoną na poprzedniej sesji w sprawie przekazania budynku po byłym sanatorium w Nowym Czarnowie na potrzeby Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Otrzymałam w tej sprawie odpowiedź odmowną. Chciałabym jeszcze raz prosić o rozważenie prośby Stowarzyszenia, uważam że ta prośba jest jak najbardziej uzasadniona, a budynki te w tej chwili niszczeją. Stowarzyszenie chce do tego budynku przenieść Warsztaty Terapii Zajęciowej, a także utworzyć nowy środowiskowy dom pomocy, który służył będzie szerszemu gronu osób. Proszę o ponowne rozważanie prośby mojej i Stowarzyszenia.

104/VII/07 – na poprzedniej sesji złożyłam interpelację w sprawie uzupełnienia wybudowanych placów zabaw . Otrzymałam informację, że w drugim tygodniu miesiąca kwietnia zostaną podjęte prace. Nic się jednak na placach zabaw nie dzieje. Chodzi mi głównie o plac w miejscowości Czepino, który jest niebezpiecznie usytuowany przy drodze krajowej nr 31. Prace należało by rozpocząć od ogrodzenia placów zabaw. Proszę o zajęcie się sprawą.

105/VII/07 – na przełomie roku złożyłam wniosek o przyznanie medali dla par małżeńskich obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego. Chciałabym zapytać jak długo czeka się na przyznanie takiego honorowego odznaczenia, bowiem osoby te pytają w jakim terminie uroczystość ta się odbędzie.

Radny Tomasz Namiciński
106/VII/07
– nawierzchnia skrzyżowania ulic Gryfińska – Żelisławiecka w Gardnie jest w bardzo złym stanie. Brakuje na tym skrzyżowaniu przejścia dla pieszych, co powoduje, że jest to miejsce niebezpieczne głównie dla dzieci udających się do szkoły. Modernizacja tego skrzyżowania planowana jest w 2011 r. Czy do tego czasu zostaną podjęte działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z tego skrzyżowania, a jeśli tak to kiedy?

107/VII/07 – chciałbym poruszyć problem tzw. dzikich wysypisk. W Gardnie są dwa takie wysypiska: na terenie garaży i przepompowni. Problem był zgłaszany Straży Miejskiej, półtora miesiąca temu została sporządzona dokumentacja fotograficzna i nic się w sprawie dalej nie dzieje. Czy i kiedy zostaną usunięte śmieci z tych dzikich wysypisk? Jakie kroki podejmie Gmina, żeby takie wysypiska nie powstawały?

Radny Ireneusz Sochaj
108/VII/07
– w tym roku Dni Gryfina odbędą się w lasku, a tymczasem w bezpośrednim sąsiedztwie lasku pojawiło się składowisko gruzu, nawiezionego prawdopodobnie z budowy przy ul. Kościelnej. Co stanie się z tym gruzem? Jest to teren Fundacji, ale jeśli Gmina przejmie CW Laguna to czy nie będzie miała z tym gruzem problemu?

Radny Marek Sanecki
109/VII/07
– zlecenia na realizację zadań publicznych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w ubiegłym roku przedłużone było o trzy miesiące. Stowarzyszenia realizowały swoje zadania do 31 marca. Działo się tak po to, aby uniknąć kłopotów związanych z pracami nad budżetem i brakiem środków na przełomie roku. Było to bardzo dobre rozwiązanie. W tym roku Burmistrz ogłosił ofertę na realizację zadań dopiero 13 marca, co powoduje, że dziś jeszcze umowy na realizację zadań publicznych nie zostały zawarte. Chciałbym zapytać dlaczego działania w tym zakresie nie zostały podjęte tak, aby wcześniej ogłosić konkurs i zawrzeć umowy ze stowarzyszeniami?

110/VII/07 – dlaczego Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego nie ma strony internetowej? Gdyby taka strona istniała, były by tam zamieszczone regulaminy dotyczące tej Spółki i z interpretacją wielu problemów nie byłoby kłopotu. Inne gryfińskie spółdzielnie mają swoje strony internetowe. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
111/VII/07
– jakie było uzasadnienie decyzji o odroczeniu terminu opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla Szczecińskiej Centrali Materiałów Budowlanych? Jest to decyzja o charakterze uznaniowym, dlatego chciałbym wiedzieć, co stało się, że w obecnej sytuacji na rynku budowlanym hurtownie materiałów budowlanych mają problemy z zapłaceniem należności?

112/VII/07 – czy jest możliwość ustawienia koszy na śmieci przy ul. Czechosłowackiej? Jest to ulica prowadząca na tereny rekreacyjne, na tereny ogródków działkowych, regularnie zaśmiecana przez przechodniów i przejeżdżających. W tej sprawie interpeluję już kilka lat. Proszę o zajęcie się sprawą.

113/VII/07 – proszę o zamontowanie na ul. Czechosłowackiej progu zwalniającego. Na tej ulicy nie ma chodników a samochody jeżdżą tam z dużą prędkością, zwłaszcza w godzinach wieczornych. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Paweł Nikitiński
114/VII/07
– czy wszystkie procedury związane z wydaniem warunków zabudowy dotyczące budowy na ul. Łużyckiej przy przystanku autobusowym u wylotu w kierunku Dolnej Odry były zgodne z prawem? Jakie są zamierzenia wobec działki gminnej, na której znajdują się dwa budynki mieszkalne, obecnie - wydaje mi się – niezamieszkane. Jakie są zamierzenia wobec działki znajdującej się obok?

115/VII/07 – problem rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie nadal budzi wątpliwości mieszkańców pobliskich terenów. Chciałbym zapytać kiedy zakończy się faza projektowa inwestycji, kiedy rozpoczną się prace związane z budową strefy ochronnej i jakie zabezpieczenia będą zastosowane w tym pasie ochronnym? Pani Naczelnik Wydziału poinformowała o planowanym spotkaniu z mieszkańcami, które doprowadzić ma do wypracowania konsensusu. Gmina Gryfino ma wiele racji prezentując swoje stanowisko, ale trzeba o tym rozmawiać z mieszkańcami.

116/VII/07 – chciałbym zabrać głos w sprawie jakości udzielanych odpowiedzi na interpelacje radnych. Otrzymuję odpowiedzi na interpelacje, ale ich jakość jest zła, żeby nie powiedzieć żenująca. Odpowiedzi z Wydziału Inwestycji, podpisywane przez Zastępcę Burmistrza Macieja Szabałkina są bardzo dobre. Chciałbym prosić Burmistrza, aby z powagą podchodził do odpowiedzi na interpelacje radnych, a Radę Miejską chciałbym wyczulić na sytuacje, które miały już miejsce. Jeżeli Rada będzie pozwalała na takie rzeczy jak ta, która miała miejsce 27 stycznia 2005 r. kiedy w odpowiedzi na jedną z interpelacji czytamy wypowiedź Pana Burmistrza na sesji: „jeżeli otrzymamy środki unijne, to zrealizujemy cały zakres robót. Każdy z radnych otrzyma umowę jeszcze przed jej podpisaniem, będzie mógł zapoznać się z jej treścią”. Interpelacja dotyczy boiska na Górnym Tarasie. Umowa została podpisana 19 stycznia, a radni otrzymują odpowiedź 27 stycznia, że będą się mogli z nią zapoznać przed jej podpisaniem. I tak jest z wieloma innymi sprawami. Rada Miejska jest organem reprezentującym mieszkańców. Tak się nie da prowadzić spraw. To przypomina najgorszą epokę PRL-owską. Ja na to zgody nie daję. W ostatniej interpelacji nie pytałem o przepisy związane z podpisem elektronicznym. Pytałem o to, czy one są stosowane.

117/VII/07 – cieszę się, że Burmistrz informuje mieszkańców o sukcesach, które są przed nami. Dlaczego Burmistrz nie informuje mieszkańców o porażkach, które są przed nami? Dlaczego nie ma informacji o kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej przepływu środków finansowych i wzajemnych relacjach pomiędzy CW Laguna – Gmina Gryfino? Dlaczego nie ma jej jeszcze w BIP? Dlaczego nie znamy wniosków pokontrolnych? Dlaczego nie zostaliśmy z tym zapoznani w sprawozdaniu z działalności Burmistrza? Dlatego że w tym zakresie jest katastrofalnie źle. Prawo było łamane na potęgę, co RIO wytknęło w protokole.

118/VII/07 – jedna z mieszkanek Pniewa zwróciła się do mnie na dyżurze z prośbą o interwencję w sprawie Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Pismo od mieszkanki Burmistrz otrzymał już dawno temu, GTBS, które w konkretnej nieruchomości miało dokonać koniecznych napraw nie potrafi nawet dochować terminów administracyjnych, aby z mieszkanką utrzymywać korespondencję. Nawet jeśli nie można wykonać pewnych prac to powinno się obywatela pozostawiać w takim przeświadczeniu, że uczyniło się wszystko, aby jego problem rozwiązać. W tym konkretnym przypadku i wielu innych przypadkach tak nie jest.

Radny Stanisław Różański
119/VII/07
– Panie Przewodniczący proszę, aby zgodnie ze swoimi kompetencjami panował Pan nad salą, w szczególności nad wypowiedziami, które pozostają w sprzeczności z obowiązującymi postanowieniami Regulaminu Rady. Przypominam, że § 22 ust. 1 Regulaminu Rady precyzuje co to jest interpelacja i jaką treść powinna zawierać. W czasie składania interpelacji nie ma miejsca na prowadzenie dalej kampanii wyborczej. Kampania wyborcza już dawno się skończyła.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – miałem okazję cytować te przepisy w trakcie wystąpień Pana Radnego i w żaden sposób one Pana nie zdyscyplinowały. Prawa stosować wybiórczo nie możemy. Przyjąłem zasadę, że w tym zakresie będę tolerancyjny, nie będę odbierał głosu, ale proszę radnych aby ataków personalnych nie czynić. Dziękuję Panu Radnemu, apeluję, aby ten przepis dokładnie przeczytać i składać interpelacje zawierające krótkie przedstawienie stanu faktycznego i wynikające zeń pytanie.

Radny Artur Nycz
120/VII/07
– w trakcie prac nad budżetem wskazywany był problem braku miejsc parkingowych na Górnym Tarasie. Komisja wypracowała wniosek o zwiększenie środków z przeznaczeniem pod budowę nowych miejsc parkingowych. Otrzymaliśmy informację, że trwają prace inwentaryzacyjne miejsc parkingowych. Proszę o informacje gdzie i kiedy miejsca parkingowe zostaną na Górnym Tarasie utworzone?

Radny Mieczysław Sawaryn
121/VII/07
– przypomnę, że dwa lata temu Burmistrz zadeklarował mieszkańcom ulic Grunwaldzkiej i B. Chrobrego, że rozwiązany zostanie problem braku wolnych miejsc parkingowych w tym rejonie miasta. Na moje ręce wpłynęły pisma od mieszkańców bloku przy ul. Bolesława Chrobrego 54 oraz od pracowników sądu i prokuratury na temat urągającego stanu parkingu znajdującego się za budynkiem sądu rejonowego. Kilka lat temu podczas prowadzonych w tym miejscu prac kanalizacyjnych zdemontowana została nawierzchnia z kostek granitowych i do dziś nie została położona. Jest to wizytówka miasta. Proszę o poprawę stanu tego terenu.

122/VII/07 – proszę o uporządkowanie i oczyszczenie po okresie zimowym terenów leżących przy drogach na terenie miasta i na terenach wiejskich.