Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr V/07
z V sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 15 marca 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1650.

sesji uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin,
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 6. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 7. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
ppkt.1
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych.  Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt. 2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z IV sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady radni otrzymali przed sesją - załącznik nr 5.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - informację Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady otrzymaliśmy na piśmie. Proponuję zastanowić się, czy konieczne jest, aby p, Burmistrz ustnie składał nam informację? Uważam, że powinniśmy sami przeczytać pisemną informację, a jeżeli zajdzie potrzeba, to zadamy pytania.

Radny Artur Nycz - już w poprzedniej kadencji Rady prosiliśmy, aby p. Burmistrz nie odczytywał informacji. Proponowaliśmy, aby była ona dostępna dla radnych w formie pisemnej w Biurze Obsługi Rady na dwa lub trzy dni przed sesją.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy są głosy przeciwne propozycji, aby  p. Burmistrz nie odczytywał informacji? Nie widzę.
Czy ktoś z radnych chciałby zadać pytanie dotyczące informacji? Nie widzę, wobec powyższego przechodzimy do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Ad. III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Komisja Rewizyjna wypracowała wniosek następującej treści „W związku z nieprzygotowaniem na posiedzenie Komisji Rewizyjnej  w dniu 9.03.2007r. informacji na temat planu i strategii funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu Komisja wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad V sesji  Rady Miejskiej dodatkowego punktu „Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na temat planu i strategii funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu” - załącznik nr 6.  Jeżeli Rada przyjmie wniosek Komisji Rewizyjnej, to proponuję wprowadzenie go do porządku obrad sesji jako pkt. XX.

Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych.
Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady udzielił głosu Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej radnej Magdalenie Chmurze – Nycz, która przedstawiła protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli zakupu planów miasta dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Gryfińskiego Domu Kultury wypracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2.03.2007r. - załącznik nr 7.

Ad. IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Tadeusz Figas
46/V/07
– mieszkańcy ul. Mickiewicza w Gryfinie proszą o ustawienie znaku zakazu postoju samochodów ciężarowych powyżej 3,5 t, gdyż parkujące samochody ciężarowe uniemożliwiają dojazd do posesji.

Radny Kazimierz Fischbach
47/V/07
– proszę o zamontowanie siatki ogrodzeniowej pomiędzy boiskiem do koszykówki a parkingiem przy ul. Konopnickiej na Górnym Tarasie.

Radny Ireneusz Sochaj
48/V/07
– czy w ramach prac społecznie użytecznych można by zatrudnić osoby do uporządkowania terenów na Górce Miłości? Tereny te są bardzo zaniedbane.

49/V/07 – w dniu dzisiejszym upływa termin opłaty podatku od nieruchomości, a bardzo wielu mieszkańców albo nie otrzymało decyzji o wymiarze podatku, albo otrzymało ją dopiero wczoraj. Powoduje to wiele nerwowych sytuacji. Skąd to zamieszanie?

Radny Andrzej Kułdosz
50/V/07
– sołtysi zostali obarczeni obowiązkiem doręczania decyzji podatkowych mieszkańcom wsi. Należy wskazać podstawę prawną takiego obowiązku i zapisać ją w umowie, albo zwrócić sołtysom choćby symbolicznie, koszty roznoszenia tych decyzji. Czy radni otrzymają rekompensatę za wykonaną pracę przy roznoszeniu decyzji podatkowych?

Radna Wanda Kmieciak
51/V/07
– proszę o dokończenie wybudowanych w ubiegłym roku w miejscowościach wiejskich placów zabaw. Place te nie są ogrodzone, brakuje ławek, piaskownice nie mają piasku. Proszę o zajęcie się sprawą.

52/V/07 – rolnicy z Czepina zgłaszają problem nieczyszczonych od kilku lat rowów melioracyjnych, co jest przyczyną zalewania upraw. Rolnicy otrzymali kiedyś zapewnienie, że zostaną oczyszczone rowy na odcinku od przejazdu kolejowego w Czepinie w stronę Daleszewa. Proszę o zajęcie się sprawą.

53/V/07 – mieszkańcy ul. Wodnej w Gryfinie proszą o naprawę drogi, choćby doraźnie, poprzez zasypanie powstałych w drodze po okresie zimowym wyrw i kolein, uniemożliwiających przejazd.

54/V/07 - w styczniu interpelowałam o przekazanie dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jednego z budynków w Nowym Czarnowie. Proszę o informację, jakie jest stanowisko Marszałka w sprawie przekazania budynku na rzecz Stowarzyszenia.

Radny Marcin Para
55/V/07
- w ubiegłym roku został zlikwidowany w Urzędzie Wydział Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej. Jaka jest zasadność powoływania ponownie zlikwidowanej niedawno komórki organizacyjnej pod nazwą Biuro Promocji i Informacji?

56/V/07 - kierowcy skarżą się, że drzewo rosnące przy skrzyżowaniu ul. 11 Listopada z ulicą prowadzącą w kierunku Kwadratu na Górnym Tarasie obok znaku drogowego „stop” zasłania widoczność. Proszę o zajęcie się sprawą.

57/V/07 – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. wykazało za poprzedni rok zysk w wysokości 1 mln zł. Pracownicy otrzymali podwyżkę w kwocie 0,30 gr, a Prezes w drodze zarządzenia podniósł cenę wywozu nieczystości o kilkanaście złotych. Przy wypracowanym zysku przedsiębiorstwa podnoszenie cen nie ma uzasadnienia. Ponadto uważam, że Przedsiębiorstwo samodzielnie powinno ponieść koszty zakupu kruszarki do gruzu, a kwota zabezpieczona na ten cel w budżecie powinna zostać wycofana.

Radny Artur Nycz
58/V/07
– w poprzedniej kadencji interpelowałem w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza, nie otrzymałem na to zapytanie odpowiedzi. Czy w bieżącej kadencji Burmistrz przedstawi radnym wyznaczone przez siebie kierunki działania i w jakim terminie zostanie przedstawiony projekt uchwały w tej sprawie?

Radny Tomasz Namieciński
59/V/07
– od 1 marca rozpoczęły działalność przedszkola prowadzone przez TPD, w Gardnie zajęcia z dziećmi prowadzone są obecnie w szkole. W budżecie została zabezpieczona kwota na remont świetlicy dla trzy- i pięciolatków. Czy ta świetlica będzie remontowana?

60/V/07 – droga Wełtyń-Gardno po okresie zimowym wymaga licznych napraw. Czy droga ta będzie remontowana?

Radny Marek Sanecki
61/V/07
– kiedy zostanie rozpoczęta budowa drogi przy ul. Ks. J. Popiełuszki? Na jakim etapie znajduje się ta inwestycja?

Radny Stanisław Różański
62/V/07
– na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w Pniewie mieszkańcy zgłosili konieczność zainstalowania świateł na skrzyżowaniu ul. Gryfińskiej z drogą wojewódzką naprzeciw motelu Saga. W tym miejscu stale wzrasta liczba wypadków drogowych. Czy podjęto w tej sprawie działania? Proszę o zajęcie się sprawą.

63/V/07 – poprzednia rada sołecka występowała do dyrekcji Poczty w Szczecinie w sprawie utworzenia w m. Pniewo placówki pocztowej. Odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami dyrekcji Poczty, w którym również z ramienia rady sołeckiej brałem udział. Wskazaliśmy lokalizację takiej agencji, odnieśliśmy wrażenie, że panuje przychylna atmosfera dla takiej inicjatywy. Nowy sołtys, rada sołecka oraz mieszkańcy domagają się podjęcia dalszych działań w celu utworzenia w Pniewie placówki pocztowej. Proszę o wsparcie działań przedstawicieli sołectwa w tym zakresie. Pniewo jest dynamicznie rozwijającą się miejscowością i podstawowa infrastruktura w zakresie usług i obsługi powinna istnieć.

64/V/07 – interpelacja stanowi załącznik nr 8.

Radny Paweł Nikitiński
65/V07
– na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Otrzymałem informację, że w przypadku zaistnienia konieczności przeprowadzenia dodatkowych kontroli Burmistrz takie kontrole przeprowadzi. Uważam, że są materiały, które niezbicie dowodzą, że taka konieczność istnieje, materiały te przekaże Burmistrzowi po sesji. Jeśli kontrole nie zostaną przeprowadzone, będę przekonywał Radę Miejską aby skorzystała ze swoich uprawnień kontrolnych i doprowadziła do wyjaśnienia pewnych ważnych spraw, które wymagają wyjaśnienia.

66/V/07 – proszę o informację, w jaki sposób są składane podpisy elektroniczne w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie. Mam wątpliwości czy podpisy elektroniczne składane są zgodnie z procedurą.

67/V/07 – zapoznałem się z projektem budowy boiska przy ul. Sportowej, moje zastrzeżenie budzi zamiar otoczenia boiska pasem kostki brukowej, co jest niestandardowe, nie spotyka się tego na żadnym boisku. Otrzymałem informację, że nie będzie to klasyczna kostka brukowa, ale jakaś nowinka techniczna. Jeśli będzie to zwykła kostka brukowa, to w moim przekonaniu jest to wada. Proszę o informację na ten temat.

68/V/07 – proszę o wyjaśnienie, czy odchodzący na emeryturę pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Gryfinie nie spotkają się choćby z symbolicznym podziękowaniem? Taka sytuacja ostatnio miała miejsce. W moim przekonaniu nie powinno stać się to zwyczajem.

69/V/07 – proszę o informację, czy i w jakim zakresie zostanie dopuszczona możliwość prowadzenia handlu w centrum miasta na placu przy sklepie „Biedronka”.

Radny Marek Sanecki
70/V/07
– czy na korytarzu w Urzędzie Miasta i Gminy można zainstalować głośnik? Osoby znajdujące się poza salą nie słyszą przebiegu obrad Rady miejskiej, a z pewnością będą sytuacje, kiedy zainteresowanych sesjami Rady będzie więcej niż miejsc na sali.

Radna Magdalena Chmura-Nycz
71/V/07
– proszę o remont drogi prowadzącej od Dolnej Odry do Krajnika, droga ta wyłożona jest płytami, które są w złym stanie, tak, że trudno jest do tej miejscowości dojechać.

72/V/07 – proszę o remont drogi do miejscowości Żórawie – Żórawki. Powstają w tych miejscowościach licznie nowe domy, a droga dojazdowa jest w złym stanie. Proszę o zajęcie się sprawą.

73/V/07 – proszę o zainstalowanie oświetlenia przy przystanku autobusowym na drodze do m. Steklno. W godzinach wieczornych jest tam ciemno i osoba nie znająca dobrze drogi może minąć zjazd do tej miejscowości, a oczekiwanie na przystanku na ciemnej drodze przy lesie może być niebezpieczne.

74/V/07 – mieszkańcy bloku przy ul. Bolesława Chrobrego naprzeciwko sklepu „Eldom” skarżą się, że rosnące przed blokiem drzewa konarami dotykają balkonów i zasłaniają okna. Mieszkańcy proszą o przycięcie tych drzew.

75/V/07 – proszę o przedstawienie informacji na temat wypracowanych przez zespół ds. oświaty wniosków w zakresie działalności szkół na terenie gminy Gryfino.

Radna Janina Nikitińska
76/V/07
– w ubiegłym roku dwukrotnie interpelowałam w sprawie braku przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Flisaczej przy moście. Mieszkańcy ul. Flisaczej nie mogą prawidłowo przejść na drugą stronę ulicy. Otrzymałam informację, że zostało wystosowane pismo do Krajowej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W kwietniu minie rok, a przejścia dla pieszych dalej nie ma. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radny Artur Nycz
77/V/07
– w jakim terminie zostaną zakończone prace nad aktualizacją Planu Rozwoju Lokalnego i Lokalnego Programu Rewitalizacji? W przeciągu kilku miesięcy mają być uruchomione środki ze Regionalnego Programu Operacyjnego, a brak aktualizacji tych dokumentów blokuje możliwość ubiegania się o te środki.

Radny Tomasz Namieciński
78/V/07, 79/V/07, 80/V/07, 81/V/07, 82/V/07
– interpelacje stanowią załącznik nr 9.

Ad. V. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007.

Sprawozdanie w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 10.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. sprawozdania.

Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radna Magdalena Chmura Nycz - wszystkie Komisje Rady wnioskują, aby w przyszłości poprawić warunki lokalowe OPS.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ja także uważam, że należy pilne zająć się sprawą.

Ad. VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/ uzupełnienia składu osobowego Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn poinformował, że w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Macieja Szabałkina do Rady z tej samej listy wchodzi p. Zbigniew Kozakiewicz, który złożył oświadczenie, że nie utracił wybieralności i wyraża zgodę na piastowanie mandatu radnego.

Oświadczenie stanowi załącznik nr 12,
Przewodniczący Rady poprosił p. Zbigniewa Kozakiewicza o podejście do stołu prezydialnego  w celu złożenia ślubowania, które odbywa się w ten sposób, że radny wypowiada słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodatkiem zdania „tak mi dopomóż Bóg”. 
Poprosił wszystkich obecnych na sesji o powstanie i odczytał rotę ślubowania, a radny p. Zbigniew Kozakiewicz złożył ślubowanie.

Po złożeniu ślubowania Przewodniczący Rady wręczył radnym mandat radnego.

Przewodniczący Rady przedstawił projekty uchwał w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych,  w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR V/54/07 stanowi załącznik nr 13.

Od tej pory w sesji uczestniczyło 21 radnych.

2/ w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn zapytał radnego Zbigniewa Kozakiewicza, czy wyraża zgodę na pracę w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Planowania Przestrzennego,  Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska?

Radny Zbigniew Kozakiewicz wyraził zgodę tylko na pracę w Komisji Planowania  Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było.
Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR V/55/07 stanowi załącznik nr 14.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - skład Komisji Rewizyjnej uzupełnimy na następnej sesji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - obecnie w skład Komisji Rewizyjnej wchodzi sześciu radnych, a zgodnie z Regulaminem Rady powinno wchodzić siedmiu radnych. Czy wobec powyższego Komisja Rewizyjna może obradować?

Radca prawny Krzysztof  Judek - tak, może.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - ogłaszam 10 – minutowa przerwę, która wynika z konieczności przybycia na obrady sesji p. Starosty.

Po wznowieniu obrad Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.

Ad.VII. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia  12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 15.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  w ww. sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Stanisław Różański - wnioskuje o wyrażenie opinii negatywnej dla projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Po zapoznaniu się z projektem uchwały wyrażam pogląd, że nie spełnia on wymogów określonych przepisami art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia  1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej. Przepisy ww. artykułu zostały przytoczone we wniosku Rady Powiatu kierującym projekt tej uchwały do opinii naszej Rady. Art. 41 ust. 1 cytowanej przeze mnie ustawy mówi „rozporządzenie lub uchwała o likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej powinny  określać sposób i formę zapewnienia osobom korzystającym z oznaczonych rodzajowo świadczeń zdrowotnych likwidowanego zakładu dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości oraz terminowości udzielania tych świadczeń”. Ustawa zobowiązuje każdego projektodawcę, w tym Radę Powiatu do przedłożenia naszej Radzie argumentacji, która ma świadczyć o tym, że w przypadku likwidowania danego zakładu opieki zdrowotnej nie ucierpi na tym obsługa mieszkańców naszej gminy oraz całego powiatu.  Moim zdaniem treść projektu uchwały Rady Powiatu oraz niezwykle skromne i ogólnikowe uzasadnienie nie dają odpowiedzi na fundamentalne, podstawowe pytanie w jaki sposób,  w jakiej formie zapewniono osobom korzystającym z usług likwidowanego zakładu dalsze nieprzerwane udzielanie takich świadczeń bez istotnego ograniczenia ich dostępności, warunków udzielania i jakości? Stwierdzenie w nowym brzmieniu § 6 projektu uchwały, iż usługi te będą świadczone przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „INTERMED” nie jest wiarygodne. INTERMED jest spółką, która nie jest od świadczenia usług na rzecz mieszkańców naszej gminy oraz powiatu. Prawdziwą przesłanką przedstawionego nam projektu uchwały są wierzyciele, którzy oczekują uregulowania ich wierzytelności. Jeżeli nie ma się koncepcji jak to zrobić, to wówczas najlepszym pomysłem jest likwidacja. To nie jest żadna sztuka. Sztuką jest wyjście z sytuacji, a nie zlikwidowanie problemu. Tak nie wolno działać, ponieważ jest to sabotaż, działanie antyspołeczne, działanie wbrew podstawowym interesom mieszkańców gminy i całego powiatu. Nie wolno nam poprzeć tego projektu uchwały.  Proponuję, abyśmy omawiali obydwa projekty uchwał jednocześnie, ponieważ dotyczą tego samego problemu. 

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - obecnie omawiamy projekt uchwały dotyczy wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Gryfinie i niech tak zostanie. Prawdą jest, że następny projekt uchwały dotyczy tej samej sprawy, ale obowiązuje nas porządek obrad sesji.

Radny Stanisław Różański - wobec powyższego rezerwuję sobie prawo zabrania głosu również w drugiej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jest to oczywiste. Nawiązując do propozycji likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie pragnę powiedzieć, że w ostatnim okresie funkcjonował on  jako bufor przed wierzycielami, którzy czekali na swoje pieniądze.Należy zastanowić się, czy z chwilą likwidacji bufora nie pojawi się realne zagrożenie powodujące możliwość egzekucji wprost?
Radny Stanisław Różański ma rację, że obydwa projekty uchwał są ze sobą ściśle związane. Trudno wyobrazić sobie zlikwidowanie tylko Zespołu, a szpitala nie. W takiej sytuacji sprawa jeszcze bardziej się skomplikuje.  Uważam, że Rada Miejska w Gryfinie mając zaopiniować projekt uchwały Rady Powiatu posiada niewiele informacji w tej sprawie, które pozwoliłyby na podjęcie decyzji  w przekonaniu, że jest ona słuszna i zasadna.W pkt 2 § 1 projektu uchwały Rady Powiatu jest mowa o tym, że osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych Zespołu zapewnia się nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia dostępności, warunków i jakości, które świadczone będą przez INTERMED. Musimy jednak mieć pełną świadomość, że Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej z ulicy Szczecińskiej w Gryfinie nie świadczył żadnych usług, była to fikcja.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - radni z ubiegłej kadencji pamiętają, że  w czasie kiedy była poruszana sprawa szpitala cały majątek był jeszcze własnością powiatu, przekazany w zarząd szpitala. W tym czasie gmina chciała włączyć się czynnie w ratowanie szpitala. Zaproponowaliśmy przejęcie przez gminę całego majątku szpitala, czyli szpital wraz z przychodnią. Szpital miał zaciągnąć kredyt w wysokości 2 mln zł, poręczycielami miała być gmina i powiat i to gmina wraz z powiatem miały obsługiwać zadłużenie. Wówczas Starosta Powiatu Gryfińskiego p. Ewa De La Torre na naszej sesji zapewniała, że najlepiej będzie jak szpital zostanie przejęty przez spółkę prywatną.  Przychodnia nie jest już własnością powiatu, ponieważ została sprzedana. Obecnie szpital płaci prywatnej spółce za dzierżawę powierzchni pod laboratorium. Gdzie jest sprzęt, na który dawała pieniądze gmina? Współczuję obecnemu Staroście, ponieważ sprawa jest bardzo trudna.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - uczestniczyłam w pracy zespołu, który planował przejęcie szpitala. Z przedstawianych nam wówczas informacji wynikało, że szpital ma około 2 mln zł zadłużenia. Obecnie zadłużenie wynosi około 4 mln zł. Ponadto umową cesji przekazano kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na specjalistykę, które mają pewną wartość. Pytałam, czy nie zmniejsza to przychodów szpitala ale p. Starosta twierdziła, że nie. Wiemy, że w prywatne ręce przekazany jest cały majątek znajdujący się przy ulicy Niepodległości. Wobec tego jakim sposobem zwiększył się dług szpitala skoro tak duże pieniądze z kontraktów oraz z wartości majątkowych zostały przekazane prywatnej spółce? W projekcie uchwały, który otrzymaliśmy jest napisane, że wszelkie zobowiązania przejdą na powiat gryfiński. Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy i Psychiatryczny w Nowym Czarnowie wraz z całym majątkiem mają doposażyć Szpital Powiatowy w Gryfinie, który następnie zostanie przekazany INTERMED-owi na prowadzenie działalności za symboliczne dzierżawy. Nie możemy zgodzić się z tym i dlatego projekt uchwały opiniujemy negatywnie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w latach 1998 – 2000 dług ZOZ w Gryfinie wynosił około 5 mln zł. Jestem daleki od wspierania poprzedniej Pani Starosty, ale do faktów należy odnosić się obiektywnie. W czasie trwania pierwszej kadencji powiatu gryfińskiego dług narastał w sposób znaczący i nie został systemowo rozwiązany. Ponadto podawane informacje są nieczytelne dla opinii publicznej. Są dwa zasadnicze długi, to dług starego ZOZ-u oraz dług bieżący szpitala. Należy je rozróżniać i podawać precyzyjne informacje w tej sprawie. Inaczej wprowadza się opinię publiczną w błąd.Nie będę personalnie odnosił się do tego, kto wówczas był członkiem Rady Powiatu, ponieważ baczni obserwatorzy życia publicznego dobrze to wiedzą. Istniejący problem należy potraktować bardzo poważnie. Przy podejmowaniu decyzji w tak ważnej sprawie nie należy odnosić się do rozgrywek personalnych. Prawdą jest, że szpital na bieżącej działalności generuje straty, ale należy zastanowić się co stało się z majątkiem oraz zobowiązaniami byłego ZOZ-u? Jakie wówczas podjęto decyzje? Czy były to decyzje bardzo dobre, czy też nietrafne?  Będziemy musieli wytłumaczyć się opinii publicznej ze swojej decyzji, która zmierza do likwidacji szpitala. Przeciętny obywatel nie zrozumie, że w miejsce Szpitala Powiatowego  w Gryfinie usługi będzie świadczyła spółka prawa handlowego. Usługi będą świadczone, ale czy na pewno w Gryfinie i na niezmienionym poziomie? Ostatnie doświadczenia  z dwóch lat świadczą, że nie. Zlikwidowany został Oddział Intensywnej Opieki Medycznej.  To prawda, że sytuacja Starosty Powiatowego p. Wojciech Konarskiego jest trudna, ponieważ podejmuje się reformy szpitala, który przejął w spadku po poprzednikach.  My jednak przy podejmowaniu decyzji musimy brać pod uwagę wszystkie aspekty.

Starosta Powiatu gryfińskiego Wojciech Konarski - Zespół Opieki Zdrowotnej jest w trakcie likwidacji. Pomysł jest taki, aby w ramach tej struktury była prowadzona opieka psychiatryczna, której działalność nie jest kontraktowana z Narodowym Funduszem Zdrowia, a jest płacona bezpośrednio z funduszu powiatu. Dotychczasowa forma przedłużała istnienie martwego tworu i powodowała, że wierzyciele nie mieli bezpośrednio dostępu do budżetu powiatu. Należy zadać pytanie, czy w państwie prawa, w którym jesteśmy samorządem  powinniśmy tak postępować? Czy ci, którzy w różny sposób świadczyli usługi, którzy mają swoje zobowiązania zawsze muszą czekać na swoje pieniądze? Przecież jest to przeciwdziałanie temu, co powinno być normalnością na rynku. Powiat realizując program naprawczy przygotował wniosek o pożyczkę z budżetu państwa  w wysokości 19 mln zł na okres 25 lat. Pod koniec marca wniosek zostanie skierowany do departamentu pożyczek i poręczeń. Nie jest to nowa pożyczka dla budżetu powiatu, tylko jest to konsolidacja wszystkich dotychczasowych długów w różnych jednostkach, a przede wszystkim długu, który powstał w byłych Zakładach Opieki Zdrowotnej i wynosił 3 mln zł, a obecnie wynosi 9 mln zł wraz z odsetkami. W związku z powyższym przygotowaliśmy ww. projekt uchwały, który kończy proces trwania tejże jednostki w likwidacji. Z chwilą otrzymania pożyczki zaczniemy spłacać wierzycieli. W związku z tym musimy mieć instrumenty umożliwiające nam negocjacje i przekazywanie kwot wynikających z zadłużeń. Okazuje się, że forma istnienia zlikwidowanego ZOZ-u już się wyczerpała, ponieważ powiat przegrał sprawę z podmiotem, który miał zobowiązania z Zakładzie Opieki Zdrowotnej w wysokości 650 tys zł wraz z odsetkami.  Poprzedni Zarząd Powiatu po niekorzystnym wyroku zawarł ugodę i nie złożył apelacji. 23 marca br. odbędzie się prawdopodobnie ostatnia rozprawa sądowa, po której zostanie wydany kolejny wyrok, ponieważ inna firma również skorzystała z tej drogi. Pragnę poinformować, że dług szpitala w roku 2005 wynosił 3 mln zł, a obecnie pomimo restrukturyzacji wynosi nadal 3 mln zł. Z tego 1 mln zł, to wierzytelności wymagalne. Jeżeli obecnie nic się nie zrobi w tej sprawie, to szpital może zostać zamknięty, ponieważ komornik dokona zajęcia i nie będzie środków finansowych na funkcjonowanie  placówki. Na bieżące funkcjonowanie szpitala brakuje 200 tys. zł miesięcznie. Nie będę oceniał dlaczego sprzedano przychodnię. Z firmą, która zostanie wyłoniona w wyniku przetargu zawrzemy porozumienie, które mieszkańcom powiatu gryfińskiego powinno zabezpieczyć w jak największym zakresie dostęp do usług medycznych. W uzasadnieniu jest napisane, że odbędzie się przetarg nieograniczony. Pierwszeństwo w wydzierżawieniu majątku musimy zapewnić spółce INTERMED. Sprzedaż przychodni znacznie ograniczyła zainteresowanie innych podmiotów na rynku medycznym. Nie oznacza to, że firma INTERMED nie będzie chciała rozszerzać swoich usług. Już teraz niektórzy chorzy kierowani są do szpitala w Resku, ponieważ na dobrym poziomie funkcjonuje tam urologia. Może być tak, że w szpitalu w Gryfinie nastąpi specjalizacja w jakiejś dziedzinie i wówczas pacjenci z innych powiatów będą kierowani do nas.  Zdaniem Zarządu Powiatu powinniśmy jak najszybciej zakończyć proces przekształceń. Jeżeli chodzi o zakłady długotrwałej opieki, tzw. ZOL – e, to one mają być włączone  w strukturę szpitala, aby w pierwszej kolejności po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały można było je zbyć. Należy zastanowić się w jakim zakresie przy sprzedaży ZOL – i zabezpieczyć prawo pierwokupu dla obecnych pracowników. W pierwszej kolejności powinny być uregulowane wierzytelności wobec pracowników z tytułu tzw. trzynastek, itp. Obecnie szpital nie kontraktuje specjalistyki, ponieważ z powodu sprzedaży przychodni nie ma gdzie realizować dodatkowej opieki medycznej.

Radny Stanisław Różański - wypowiedź p. Starosty nie przekonała mnie. Zwracam uwagę na zapis § 5 w nowym brzmieniu, który mówi „termin zakończenia działalności komórek organizacyjnych Zespołu ustala się na dzień 30 czerwca 2007r.” Co to jest za magiczna data, a dlaczego nie 29 czerwca? Uzasadnienie w moim przekonaniu do takiego projektu uchwały powinno być obszerne i szczegółowe, a nie zawierać pięć zdań. Jeżeli w tak ważnej sprawie chce się obronić proponowaną przez siebie uchwałę, to należy przedstawić uzasadnienie wyczerpujące. Obowiązkiem autora projektu uchwały było wyrażenie na kilku stronach przekonania, że data 30 czerwca 2007r jest jedyną, właściwą, inaczej być nie może. Mieszkańcy Gryfina odbierają to jako pozostawienie ich samym sobie. Tak nie może być. Ponadto w § 6 mówi się „osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych Zespołu zapewnia się nieprzerwanie i bez istotnego ograniczenia dostępności  warunków i jakości, które świadczone będą przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTERMED”. Zwracam uwagę na semantykę tego sformułowania „będą”. Jaką ja mam gwarancję, że będą, jeżeli w uzasadnieniu do projektu uchwały nie ma ani słowa na ten temat. Tak nie można przygotowywać projektów uchwał zwłaszcza, że art. 43 ustawy mówi, że swoim projektem należy udowodnić, iż to co już jest nie będzie odebrane, nie będzie gorsze. Gdzie to jest zawarte w przedstawionym nam projekcie uchwały? Myślałem, że w posiedzeniach Komisji Rady będą uczestniczyć przedstawiciele p. Starosty, którzy udzielą wyjaśnień na nurtujące nas wątpliwości.  Panie Starosto, to Pan powinien dzisiaj czekać na nas na sesji z tym projektem uchwały oraz swoimi racjami.  Nie zgadzam się z poglądem, że historia nie ma racji, uważam, że ma rację. Pan Starosta przejął całe gospodarstwo wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Odpowiada Pan za wszystko dobre i za wszystko złe. Jeżeli chce Pan to naprawiać, to tylko zgodnie  z ustawą, a nie w sposób woluntarystyczny. Na to mojej zgody, jako członka tej Rady nie ma.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - mam pełne przeświadczenie, że historia ma znaczenie. Możemy umówić się po sesji i porozmawiamy na ten temat.

Radny Marek Sanecki - p. Starosta powiedział, że koszty funkcjonowania szpitala przynoszą straty w wysokości 200 tys. zł miesięcznie. Czy jest to strata po uwzględnieniu kosztów wcześniejszego zadłużenia, czy z bieżącej działalności? Jeżeli jest to strata  z bieżącej działalności, to proszę mi wyjaśnić, w jaki sposób ta spółka zamierza wyjść na prostą? Co takiego może zrobić spółka, a nie może tego zrobić Szpital Powiatowy obecnie funkcjonujący?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - przedstawiony nam projekt uchwały możemy zaopiniować pozytywnie, negatywnie lub w ogóle nie zaopiniować. Za chwilę będziemy musieli podjąć decyzję w tej sprawie. Każdy radny zdecyduje jak ma zagłosować.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski - informację o zadłużeniu przedstawiła dr Sirant, która pełni obowiązki dyrektora. Jest to bieżące zadłużanie się szpitala. Kontrakt oraz dodatkowe wpływy wynoszą 464.596 zł. Planowane wydatki wynoszą 701 tys. zł. Nowy podmiot może to zbilansować poprzez kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, ponieważ ma dwa szpitale, opiekę specjalistyczną. Przykładowo INTERMED do naszego obecnego kontraktu może wnieść kontrakt dotyczący specjalistyki, może dokonać zmian kadrowych, lekarzy specjalistów połączyć z obsługą szpitala, wprowadzić zmiany w gospodarce lekami. Powiat nie ma zamiaru wyzbyć się wpływu na zakres świadczonych usług medycznych  i będą one świadczone na naszym majątku. Natomiast sprawy finansowe będzie ponosił nowy podmiot. Pragnę przypomnieć, że już raz przy pomocy Rady Miejskiej oddłużono szpital i nadal utworzono publiczny podmiot. Wszyscy myśleli, że będzie lepiej, a okazało się że powstało zadłużenie w wysokości 3 mln zł. Drugi raz nie chcemy tego powtórzyć.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że Rada może zaopiniować pozytywnie projekt uchwały Rady Powiatu, negatywnie lub w ogóle nie zaopiniować. Uważam, że istnieje pewne zagrożenie w świadczeniu usług medycznych dla mieszkańców. Najgorsze jest to, że poprzez różne restrukturyzacje powiat został skazany na wybór w drodze przetargu jednego podmiotu, którym jest obecny właściciel przychodni. Jest to niebezpieczne. W naszym mieście mamy jeszcze drugi podmiot, który prężnie się rozwija, a jest nim ZOMED. Bacznie się przyglądamy tej spółce. Na sesji w dniu dzisiejszym będzie omawiana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odnośnie przeznaczenia parteru w budynku „Pod Platanem” pod rozwój usług ZOMED-u. Jeżeli Starostwo Powiatowe w Gryfinie wraz z Radą Powiatu mają pomysł na rozwiązanie problemu, to należy dać im szansę.

Radny Stanisław Różański - uważam, że propozycja Wiceprzewodniczącego Rady jest niegrzeczna wobec Rady Powiatu. Starosta Powiatu Gryfińskiego w swoim piśmie zwraca się do nas z uprzejmą prośbą o wyrażenie opinii, to naszym obowiązkiem jest wyrazić opinię, a nie uciekać od problemu. Nie do przyjęcia jest propozycja dotycząca nie zajmowania stanowiska w ogóle. Zwracam się do Wysokiej Rady o wyrażenie opinii pozytywnej lub negatywnej.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie jestem za tym, aby Rada nie wyrażała swojej opinii w tej sprawie. Przedstawiłem tylko możliwości, które mogą mieć miejsce. Proponuję przegłosować projekt uchwały. Kto z radnych jest za pozytywnym zaopiniowaniem projektu uchwały Rady Powiatu  w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały nie głosował nikt  z radnych, przy 13 głosach przeciwnych i 8 głosach wstrzymujących się. Przewodniczący Rady stwierdził, że projekt uchwały nie został przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę, aby radca prawny wypowiedział się, co w takiej sytuacji należy zrobić. Osobiście uważam, że powinniśmy przegłosować projekt uchwały w sprawie negatywnego zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w ww. sprawie.

Radca prawny Krzysztof Judek - jeżeli nie przyjęto uchwały w sprawie wyrażenia opinii pozytywnej, to znaczy, że nie ma żadnej uchwały. Jeżeli Rada chce wyrazić negatywną opinię, to należy podjąć taką uchwałę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za negatywnym zaopiniowanie projektu uchwały?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 14 radnych, przy 7 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania projektu uchwały
o zmianie uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej  w Gryfinie przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR V/56/07 stanowi załącznik nr 16.

Ad.VIII. Wyrażenie opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Materiał informacyjny w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem  o sesji - załącznik nr 17.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  w ww. sprawie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Stanisław Różański - po raz kolejny zwracam się do Prezydium Rady, aby wyjaśnić poszczególnym przewodniczącym komisji stałych, że nie można nie zająć stanowiska do konkretnego projektu uchwały. Jest to sprzeczne ze Statutem, który nas obowiązuje. Podtrzymuję wszystkie swoje wcześniejsze uwagi dotyczące projektu uchwały, ponieważ obecny jest podobny do poprzedniego. Wszystkie uchybienia, które dotyczyły poprzedniego projektu uchwały dotyczą również tego. To nieprawda, że Starostwo reformuje szpital, ponieważ tytuł projektu uchwały mówi jednoznacznie, że jest on w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. Nie jest to żadna reforma. Czy Pan Starosta wie, co ludzie w terenie mówią o pomyśle likwidacji szpitala w Gryfinie? Ze względu na powagę sesji nie przytoczę tych słów w oryginale.  Jeżeli w uzasadnieniu do projektu uchwały z wielką atencją podkreśla się wysokie kwalifikacje pracowników szpitala, bardzo dobrą pracę lekarzy i pielęgniarek, dobre wyposażenie techniczne szpitala, to wobec tego proszę mi powiedzieć o co naprawdę chodzi? Dlaczego likwiduje się szpital skoro spełnione są wszystkie przesłanki gwarantujące prawidłową pracę szpitala? Prawda jest taka, że nie ma płynności finansowej. Wobec powyższego, to poprzedni starosta oraz poprzednia Rada Powiatu nie stanęli na wysokości zadania.  Panie Starosto jako prawnik proponuję zlecić mi Pan przeprowadzenie negocjacji z wierzycielami, a obiecuję, że doprowadzę do układu ratalnego, który pozwoli zachować szpital, pozwoli zapewnić świadczenia mieszkańcom powiatu. Jeżeli szpital ma dług, to znaczy, że przyjął więcej pacjentów niż mu jakiś urzędnik pozwolił. To urzędnik urzędnikowi powinien wytłumaczyć w swoim czasie, że należy inaczej rozwiązać problem finansowy. Nie spotkałem się, aby wierzyciele w sytuacji, kiedy  prowadzi się z nimi rozmowy, nie wstrzymali się przed żądaniem i egzekucją swoich należności. To nie prawda, że komornicy czekają tylko, aby dorobić się na długach szpitala. Jeżeli istnieją takie przypadki, to jednostkowe. W związku z tym należy podjąć rozmowy  z wierzycielami, zawrzeć układy ratalne, znaleźć wyjście z sytuacji, a nie likwidować.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - obecnie radny ma swoje wystąpienie, a z tyłu sali słyszę głosy, które przeszkadzają w wyrażaniu opinii. Proszę o ciszę.

Radny Stanisław Różański - to mi nie przeszkadza. Odczytuję to jako zainteresowanie problemem. Podtrzymuję wszystkie zarzuty, o których mówiłem w pierwszym wystąpieniu. W oparciu o dyspozycję § 7 ust. 3, pkt. 4 Regulaminy Rady, który mówi, że Rada podejmuje również uchwały w sprawach apeli - zawierających formalnie niewiążące wezwanie adresatów zewnętrznych zwracam się do Rady z formalnym wnioskiem o podjęcie uchwały, która będzie zawierała apel w stosunku do wszystkich pozostałych gmin na terenie powiatu gryfińskiego aby wyraziły opinię negatywną do projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie Szpitala Powiatowego w Gryfinie . Uważam, że taki apel byłby wyrazem najwyższej troski nas radnych o interes naszych wyborców.

Radny Marek Sanecki - czy możliwa jest regulacja siły dźwięku, ponieważ radni mówią  w różnej tonacji i czasem sprawia to problem.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - jest to problem, ponieważ przed chwilą  p. Różański nie słyszał głosów dobiegających z tyłu sali, które ja słyszałem. Będziemy starali się w jakiś sposób to usprawnić.

Radny Marek Sanecki - sprawa Szpitala Powiatowego jest bardzo ważna dla mieszkańców. Nie jest istotne, kto jest właścicielem szpitala, tylko czy są świadczone usługi. Obawa bierze się stąd, że sprawa jest zbyt słabo udokumentowana. Nikt nie wie jak będzie to wyglądało w praktyce. Czy działalność będzie realizowana w Gryfinie, czy będzie skuteczna, czy mieszkańcy będą z tego zadowoleni? Gdyby Pan Starosta udowodnił, że tak się stanie, to sprawa byłaby o wiele prostsza.

Radny Rafał Guga - w poprzednim wystąpieniu Pan Starosta powiedział, że nie jest to likwidacja szpitala, tylko próba reformowania, że będzie robione wszystko aby utrzymać szpital. Jakie mieszkańcy powiatu maja zapewnienie, że szpital nie będzie zlikwidowany? Czy istnieje ryzyko likwidacji szpitala? Co zamierza zrobić Pan Starosta, aby do tego nie doszło? Za niebywałe uważam to, że w mieście, w którym działa kilka aptek, jest więc zapotrzebowanie na usługi medyczne, a nie może istnieć szpital.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie rozumiem toczącej się dyskusji. Należy zapytać Pana Starostę, czy w budynku szpitalnym czynne są wszystkie oddziały, czy w obecnych uwarunkowaniach finansowych Starostwa możliwe jest działanie szpitala w obecnym kształcie? Wiem, że obecnie w szpitalu nie funkcjonuje chirurgia oraz inne oddziały. To, że w Gryfinie znajduje się budynek szpitala nie oznacza, że szpital dobrze funkcjonuje. Bez znaczenia jest to, jak zaopiniujemy projekt uchwały Rady Powiatu. Wyrażenie naszej woli jest tylko wskazówką co myślimy w sprawie szpitala.

Starosta Powiatu Gryfińskiego Wojciech Konarski - ten kto korzystał ze Szpitala Powiatowego w Gryfinie wie jakie możliwości architektoniczne posiada budynek. Potrzebny jest inwestor, który poprawi stan techniczny istniejącego budynku, a na działce obok dokona rozbudowy szpitala. Stan techniczny szpitala ma wpływ na ograniczenie możliwości niektórych usług. Powiat nie ma zamiaru wyzbywać się budynku szpitala, ani posiadanego sprzętu. Może zdarzyć się, że za trzy lub cztery lata jakaś firma medyczna uzna, iż świadczony dotychczas zakres usług medycznych nie leży w jej strategii.  To, że w projekcie uchwały jest zapis o likwidacji, a nie przekształceniu i reformowaniu wynika z ustawy. W ustawach o Zakładach Opieki Zdrowotnej używa się sformułowania likwidacja.

Radny Stanisław Różański - jeżeli Przewodniczący Rady p. Mieczysław Sawaryn nie rozumie toczącej się dyskusji, to być może nienależycie przygotował się do tematu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - proszę, aby radny w swojej wypowiedzi odnosił się do omawianego punktu, własne oceny personalne pozostawił w swoim sumieniu i podzielił się nimi po zakończeniu obrad.

Radny Stanisław Różański - czy Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn uważa, że projekt uchwały przedstawiony nam do zaopiniowania jest prawidłowy?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie będę udzielał głosu p. Sawarynowi w tej sprawie, ponieważ nie jest to ujęte w tym punkcie porządku obrad.

Radny Artur Nycz - zgłaszam wniosek formalny o wprowadzenie w tej sprawie głosowania imiennego.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zostały zgłoszone dwa wnioski, które zgłosili radni p. Stanisław Różański i p. Artur Nycz. Proszę radnego Stanisława Różańskiego o powtórzenie wniosku.

Radny Stanisław Różański - w oparciu o dyrektywy § 7 ust.3 Regulaminu Rady proponuję podjęcie uchwały zawierającej apel skierowany do wszystkich gmin na terenie powiatu gryfińskiego o negatywne zaopiniowanie obydwu projektów uchwał przedstawionych przez Radę Powiatu.

Radny Artur Nycz - proponuję w pierwszej kolejności odnieść się do projektu uchwały, a dopiero potem przejść do głosowania nad wnioskiem w sprawie apelu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o wprowadzenie imiennego głosowania w ww. sprawie?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 13 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przeprowadził imienne głosowanie na projektem uchwały.
Zapytał, kto z radnych jest za pozytywnym wyrażeniem opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie?

W wyniku imiennego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Za pozytywnym wyrażeniem opinii nie głosował nikt z radnych.
Za negatywnym wyrażeniem opinii głosowało 15 radnych: Magdalena Chmura - Nycz, Tadeusz Figas, Kazimierz Fischbach, Rafał Guga, Lidia Karzyńska – Karpierz, Elżbieta Kasprzyk, Andrzej Kułdosz, Tomasz Namieciński, Janina Nikitińska, Paweł Nikitiński, Artur Nycz, Marcin Para, Eugeniusz Robak, Stanisław Różański, Ireneusz Sochaj.
Od głosów wstrzymało się 6 radnych: Jacek Kawka, Wanda Kmieciak, Zbigniew Kozakiewicz, Marek Sanecki, Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada większością głosów wyraziła negatywną opinię do projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie. UCHWAŁA NR V/57/07 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie stanowi załącznik nr 18.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Stanisława Różańskiego o podjęcie uchwały zawierającej apel skierowany do wszystkich Rad Miejskich i Rad Gminy z terenu powiatu gryfińskiego o negatywne zaopiniowanie obydwu projektów uchwał przedstawionych przez Radę Powiatu?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 10 radnych, przy 8 głosach przeciwnych i 3 glosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR V/58/07 w sprawie apelu do Rad Miejskich i Rad Gminy z terenu powiatu gryfińskiego stanowi załącznik nr 19.

Ad.IX. Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Kazimierz Fischbach - w imieniu klubu BBS do Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino proponuję radnych Tadeusza Figasa i Eugeniusza Robaka, a do Rady Nadzorczej Rafała Gugę.

Radna Elżbieta Kasprzyk - w imieniu klubu Gryfińskie Przymierze Samorządowe do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino proponuję radnych Jacka Kawkę i Marcina Parę.

Radny Artur Nycz - zgłaszam swoją kandydaturę do Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - do Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino zgłoszono 2 kandydatów,  a należało zgłosić 5. Natomiast do Rady Nadzorczej może wejść 2 kandydatów, a zgłoszono 4. Czy są jeszcze radni chętni do pracy w Zgromadzeniu Fundatorów? Pragnę poinformować, że można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej oraz członkiem Zgromadzenia Fundatorów.

Radny Kazimierz Fischbach - w związku z powyższym zgłaszam do Zgromadzenia Fundatorów radnego Rafała Gugę.

Ww. radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zgłaszam do Zgromadzenia Fundatorów radnego Artura Nycza.

Radny Artur Nycz nie wyraził zgody na kandydowanie.

Radny Artur Nycz - dla nas najistotniejsza jest Rada Nadzorcza Fundacji. Należy desygnować do niej te osoby, które zechcą pracować. Wiemy jak wyglądała praca dotychczasowych przedstawicieli gminy w Radzie Nadzorczej. Zgromadzenie Fundatorów nie jest zaangażowane w bieżącą pracę CW Laguna tak jak Rada Nadzorcza. Przed nami jest przejęcie CW Laguna przez gminę i dlatego istotną sprawą jest to, kto będzie wchodził w jej skład. Proponuję w pierwszej kolejności wybrać skład osobowy Rady Nadzorczej i według mnie te same osoby powinny w sposób oczywisty wejść również do składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów.

Radny Tadeusz Figas - proponuję, aby do Rady Nadzorczej zgłosić więcej kandydatów, aby było z kogo wybierać.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - mamy już z kogo wybierać. Wybieramy pomiędzy p. Gugą, p. Kawką, p. Parą i p. Nyczem. Spośród czterech radnych będziemy wybierali dwie osoby do Rady Nadzorczej. Do zgromadzenia fundatorów zgłoszono trzy osoby, a do składu może wejść pięciu radnych.

Radny Artur Nycz - proponuję zostawić dwa miejsca do czasu wyboru składu osobowego Rady Nadzorczej. Jeżeli do Rady Nadzorczej zostaną wybrane osoby nie zgłoszone do składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów, to powinny one również wyrazić zgodę na wejście do Zgromadzenia Fundatorów.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie do końca zgadzam się z propozycją radnego. Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino jest w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej i formalno prawnej. Udział Gminy Gryfino  w organach Fundacji musi być wyraźny, poparty rzetelną pracą, wyrażeniem stanowisk w kluczowych decyzjach. Najważniejsze strategiczne decyzje dla dalszego funkcjonowania Fundacji będzie podejmowało Zgromadzenie Fundatorów.

Radny Artur Nycz - aby nie przedłużać dyskusji w tej sprawie zgłaszam swoją kandydaturę oraz kandydaturę radnego Marcina Pary do składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów.

Radny Para wyraził zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński zapytał, kto z radnych jest za tym, aby do składu osobowego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino weszli radni: Tadeusz Figas, Eugeniusz Robak, Rafał Guga, Artur Nycz, Marcin Para?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem ww. składu osobowego głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Rada jednogłośnie wybrała skład osobowy Zgromadzenia Fundatorów Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - obecnie spośród czterech kandydatur musimy wybrać dwie osoby do składu osobowego Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.
Proponuję, aby głosowanie w tej sprawie było imienne. Każdy radny będzie mógł podać dwa nazwiska, na które oddaje swój głos.

W wyniku imiennego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Za przyjęciem kandydatury radnego Artura Nycza głosowało 10 radnych: Magdalena Chmura – Nycz, Rafał Guga, Lidia Karzyńska – Karpierz, Wanda Kmieciak, Andrzej Kułdosz, Janina Nikitińska, Paweł Nikitiński, Artur Nycz, Eugeniusz Robak, Ireneusz Sochaj.
Za przyjęciem kandydatury radnego Jacka Kawki głosowało 11 radnych: Lidia Karzyńska – Karpierz, Jacek Kawka, Tomasz Namieciński, Janina Nikitińska, Paweł Nikitiński, Marcin Para, Marek Sanecki, Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński, Ireneusz Sochaj, Zbigniew Kozakiewicz.
Za przyjęciem kandydatury radnego Marcina Pary głosowało 9 radnych: Elżbieta Kasprzyk, Jacek Kawka, Wanda Kmieciak, Tomasz Namieciński, Marcin Para, Marek Sanecki, Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński, Zbigniew Kozakiewicz.
Za przyjęciem kandydatury radnego Rafała Gugi głosowało 8 radnych: Tadeusz Figas, Kazimierz Fischbach, Rafał Guga, Lidia Karzyńska – Karpierz, Andrzej Kułdosz, Artur Nycz, Eugeniusz Robak, Stanisław Różański.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że do składu osobowego Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino wchodzą radny Jacek Kawka oraz radny Artur Nycz, ponieważ otrzymali największą liczbę głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały glosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR V/59/07 stanowi załącznik nr 20.

Ad.X. Przedstawienie informacji w sprawie udziału Gminy Gryfino w związkach i stowarzyszeniach samorządowych, których Gmina jest członkiem.

Informację w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie przed sesją - załącznik nr 21.

Rada przyjęła informację bez uwag.

Ad.XI. Wybór delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - Komisje Rady nie zajęły stanowiska w tej sprawie. Wobec powyższego proszę o zgłaszanie kandydatur na delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.

Radny Kazimierz Fischbach - w imieniu klubu BBS na delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zgłaszam kandydaturę radnego Andrzeja Kułdosza.

Radna Elżbieta Kasprzyk - w imieniu klubu GIS na delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania zgłaszam kandydatury p. Janusza Skrzypińskiego oraz p. Macieja Szabałkina.

Radny Artur Nycz - zgłaszam kandydaturę radnego Marcina Pary.

Zaproponowane osoby wyraziły zgodę na kandydowanie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - zgłoszono cztery kandydatury, a są tylko dwa miejsca. Proponuję, aby procedura głosowania była imienna jak przy wybieraniu członków do Rady Nadzorczej Fundacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania obowiązuje taka zasada, że w jego skład wchodzi zawsze burmistrz i przedstawiciel Rady. W związku z tym, że w swoich poczynaniach chcę skupić się na działalności gminy oddelegowuję do pracy w Stowarzyszeniu p.  Macieja Szabałkina.  Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w tej sprawie wypowiedziała się już Przewodnicząca klubu GIS radna Elżbieta Kasprzyk.

Radna Elżbieta Kasprzyk - proszę o ogłoszenie 5 – minutowej przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński ogłosił 5 – minutową przerwę, a po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radny Marcin Para - wycofuję swoją kandydaturę.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - obecnie spośród trzech kandydatur musimy wybrać dwie osoby na delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.  Proponuję, aby głosowanie w tej sprawie było imienne. Każdy radny będzie mógł podać nazwiska dwóch osób, na które oddaje swój głos.

W wyniku imiennego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych.
Za przyjęciem kandydatury radnego Andrzeja Kułdosza głosowało 10 radnych: Magdalena Chmura – Nycz, Tadeusz Figas, Kazimierz Fischbach, Rafał Guga, Lidia Karzyńska – Karpierz, Andrzej Kułdosz, Artur Nycz, Eugeniusz Robak, Stanisław Różański, Ireneusz Sochaj.
Za przyjęciem kandydatury p. Macieja Szabałkina głosowało 20 radnych: Magdalena Chmura – Nycz, Tadeusz Figas, Kazimierz Fischbach, Rafał Guga, Lidia Karzyńska – Karpierz, Elżbieta Kasprzyk, Jacek Kawka, Zbigniew Kozakiewicz, Andrzej Kułdosz, Tomasz Namieciński, Janina Nikitińska, Paweł Nikitiński, Artur Nycz, Marcin Para, Eugeniusz Robak, Stanisław Różański, Marek Sanecki, Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński, Ireneusz Sochaj.
Za przyjęciem kandydatury radnego Janusza Skrzypińskiego głosowało 11 radnych: Elżbieta Kasprzyk, Jacek Kawka, Wanda Kmieciak, Zbigniew Kozakiewicz, Tomasz Namieciński, Janina Nikitińska, Paweł Nikitiński, Marcin Para, Marek Sanecki, Mieczysław Sawaryn, Janusz Skrzypiński.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że na delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania wybrano Macieja Szabałkina oraz Janusza Skrzypińskiego.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych  w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR V/60/07 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XII. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ zniesienie współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 - obręb Daleszewo,  położonej w miejscowości Dębce 5/2.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 - obręb Daleszewo, położonej w miejscowości Dębce 5/2 przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR V/61/07 stanowi załącznik nr 23.

2/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 5 miasta Gryfino, ul. Łużycka.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zniesienia współwłasności w nieruchomości gminnej nr 337/4 - obręb Daleszewo, położonej w miejscowości Dębce 5/2 przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR V/62/07 stanowi załącznik nr 24.

Ad.XIII. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego uważa, że § 4 pkt 2 projektu uchwały powinien mieć następujące brzmienie „plan finansowy, o którym mowa w ust. 1 zatwierdza Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino”.

Radca prawny Krzysztof Judek - taka poprawka nie może być wprowadzona, ponieważ
zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy o finansach publicznych plan finansowy jednostki budżetowej zatwierdza kierownik tej jednostki, co nie uniemożliwia weryfikacji przez organ nadrzędny, ale zatwierdzenie należy do kierownika.

Radna Wanda Kmieciak - wobec powyższego nasza Komisja przychyla się do opinii prawnej i wycofuje wniosek.

Wiceprzewodniczący Rad Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostce budżetowej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR V/63/07 stanowi załącznik nr 25.

Ad.XIV. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych,  1 Maja, i Bolesława Chrobrego.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 21 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Grunwaldzką, Sprzymierzonych,  1 Maja, i Bolesława Chrobrego przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR V/64/07 stanowi załącznik nr 26.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński oddał głos Przewodniczącemu Rady Mieczysławowi Sawarynowi, który dalsze prowadzenie obrad przekazał Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu.

Ad.XV. Zmiany w budżecie gminy na 2007r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 11.

Radny Ireneusz Sochaj - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zastanawiała się dlaczego oddział przedszkolny prowadzony przez TPD w Daleszewie nie może być prowadzony w Szkole Podstawowej w Radziszewie? Uważamy, że szkoła, która może zostać w przyszłości zlikwidowana powinna walczyć, aby do tego nie doszło. Nie oznacza to jednak, że nie należy przeprowadzić do końca remontu świetlicy w Daleszewie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie rozumiem, dlaczego Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszewie nie zgodziła się na prowadzenie oddziału przedszkolnego w budynku szkoły, w którym odremontowane są sale, jest psycholog oraz stołówka. Podobnie jest w Szkole Podstawowej w Żabnicy. Przypominam, że obecnie brakuje miejsc w przedszkolach na terenie miasta Gryfino. Społeczeństwo jest oburzone tym faktem. Cieszę się, że od miesiąca września powstaną grupy przedszkolne na wsiach. Przyczyni się to do zwolnienia miejsc w przedszkolach w Gryfinie. Proszę o wyjaśnienie, dlaczego nie było zgody dyrektorów Szkoły Podstawowej w Żabnicy oraz Szkoły Podstawowej w Radziszewie na umieszenie grup przedszkolnych w budynkach szkoły?

Radny Marek Sanecki - jestem przeciwny wydawaniu 57.000 zł na ochronę boiska przy Gimnazjum w Gryfinie. Wydawanie takiej kwoty za ochronę boiska przez okres 9 miesięcy jest niezasadne. Wynika z tego, że przy ochronie boiska przez całą dobę jeden pracownik będzie zarabiał 2.000 zł brutto. Jest to zbyt droga i nieefektywna ochrona obiektu. Kwota 57.000 zł stanowi 10% sumy, którą planujemy wydać w tym roku na działalność stowarzyszeń sportowych prowadzących działalność z kilkoma tysiącami dzieci. Uznaliśmy, że zbyt drogie będzie zwiększenie dodatku dla nauczycieli za wychowawstwo z 70 zł do 100 zł, a przecież pełnią oni bardzo ważna rolę. Uważam, że jest to nieprzemyślane. Ponadto jest to obiekt szkolny, który posiada już ochronę. Proszę, aby p. Burmistrz przemyślał sprawę i w drodze autopoprawki wycofał zapis z projektu uchwały.

Radna Elżbieta Kasprzyk - czy jest już kosztorys robót na pomalowanie świetlic w Sobiemyślu i Daleszewie? Na posiedzeniu Komisji p. Ewa Kubiak obiecała, że kwota przeznaczona na to zadanie zostanie inaczej zaksięgowana, to znaczy że zostaną zwiększone środki na remont świetlic ogólnie, bez wskazywania tych dwóch miejscowości. Nie wyjaśniono nam, dlaczego tak duża kwota przeznaczona jest na remonty malarskie w dwóch świetlicach.

Radny Rafał Guga - skoro radny Marek Sanecki poddał w wątpliwość wydatkowanie pieniędzy na ochronę boiska przy Gimnazjum, to chciałbym wiedzieć co proponuje w zamian? Nie rozumiem takiego podejścia do sprawy, że boisko jest przy szkole,  a więc jest pilnowane, czyli jest to sugestia, aby woźne pilnowały boiska. Uważam, że należy zrobić wszystko, aby za pół roku lub rok nie okazało się, że boisko zostało zdewastowanie, ponieważ nie było pilnowane.

Radny Paweł Nikitiński - uważam, że istnieje potrzeba ochrony tego obiektu. W dniu wczorajszym przebywałem na tym obiekcie i zauważyłem kilka niepokojących zjawisk, między innymi takie, że młodzież korzysta z tej części obiektu, która nie jest jeszcze oddana do użytku i nikt się tym nie interesuje. Podzielam jednak pogląd radnego Marka Saneckiego, który zmierza do tego, aby sprawę ochrony najistotniejszych miejsc w Gryfinie objąć kompleksowo. Jednym z takich miejsc jest boisko przy Gimnazjum. Są jeszcze inne strategiczne miejsca. W poprzedniej kadencji Rady p Burmistrz informował, że ma zamiar wprowadzić kompleksową ochronę takich miejsc w mieści monitoringiem. I o to chodzi, aby rozwiązanie było systemowe, a nie doraźne. To prawda, że 57.000 zł na ochronę boiska przez tak krótki okres, to bardzo dużo. Podobnie podzielam pogląd radnej Magdaleny Chmury – Nycz dotyczący umieszczenia dzieci w wieku przedszkolnym w Szkołach Podstawowych w Żabnicy i Radziszewie. Chcemy wiedzieć dlaczego dyrektorzy tych szkół nie wyrazili na to zgody?

Radny Marek Sanecki - nie jestem od tworzenia koncepcji ochrony obiektu, ale skoro zapytano mnie, to odpowiem, że bardziej racjonalnym byłoby zatrudnienie gospodarza obiektu, do obowiązków którego należałaby ochrona obiektu w ciągu całego dnia oraz dbałość o obiekt, tj. malowanie, oczyszczanie, przenoszenie sprzętu oraz wykonywanie prac związanych z bieżącym użytkowaniem. Nie może być tak, że jedna osoba będzie tylko chodziła po obiekcie i brała za to pieniądze. Nie jestem za tym, aby obiekt pozostawić bez opieki.

Radny Rafał Guga - czy znajdzie się chętna osoba, która przez 24 godziny na dobę będzie zajmowała się ochroną boiska oraz wykonywała wszystkie czynności z tym związane? Czy jest to fizycznie możliwe?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w poprzedniej kadencji pytaliśmy jakie będą koszty eksploatacji tego boiska i wówczas odpowiedziano nam, że żadne, ponieważ będzie to nowe boisko. Obecnie okazuje się, że za samo stróżowanie trzeba będzie zapłacić rocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obiekt znajduje się na terenie szkoły i w godzinach jej funkcjonowania nikt z zewnątrz nie będzie korzystał z boiska. Nie będzie więc potrzeby pilnowania go. Pomysł radnego Marka Saneckiego o zatrudnieniu gospodarza jest słuszny, należy tylko przemyśleć na jakiej zasadzie i kiedy.

Radny Stanisław Różański - uchwaliliśmy budżet gminy. W ustawie o samorządzie gminnym w art. 30 ust.2 pkt. 4 jest powiedziane, że do zadań wójta, burmistrza należy wykonanie budżetu. Przedstawiony nam projekt uchwały jest właśnie wykonaniem dyspozycji art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym. Na jakiej podstawie w toczącej się dyskusji poddajemy w wątpliwość czystość intencji p. Burmistrza, jeżeli chodzi o wykonanie budżetu? To co zaproponowano w projekcie uchwały jest niczym innym jak gospodarowanie budżetem. Jeszcze nic nie zostało zrobione, a my już kwestionujemy pozycja po pozycji. Jeżeli chodzi o plan realizacyjny, o pomysły związane z wykonaniem budżetu, to każdy radny będzie miał swoją propozycję, ponieważ tak jest wśród Polaków. Nie kwestionujmy propozycji Burmistrza, nie dopatrujmy się we wszystkim afery.  Jest to realizowanie art. 30 ust. 2 pkt.4 ustawy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - gmina ponosiła koszty związane z dodatkowa ochroną Gimnazjum. Po analizie pracy zatrudnionych osób doszliśmy do wniosku, że ten system ochrony Gimnazjum i terenu wokół Gimnazjum nie sprawdził się. Dlatego też  w projekcie uchwały ujęta jest pozycja dotycząca zmniejszenia wydatków na Straż Miejską o 30 tys. zł i przeniesienie tej kwoty na zatrudnienie ochrony. Zgadzam się z tym, że najbardziej newralgiczne punkty miasta powinny być monitorowane. Mam nadzieję, że uda się to zrobić w tej kadencji Rady. Na wykonanie monitoringu potrzeba około 300 tys zł plus około 100 tys zł miesięcznie na utrzymanie i eksploatację. Jeżeli ktoś nie wierzy, to proszę zwrócić się do Polic o informację w tej sprawie. Tereny wokół Gimnazjum oraz samego boiska są dewastowane przez młodzież oraz osoby starsze. Są również próby wyprowadzania psów na już zagospodarowane boisko. W ramach nakładów finansowych przeznaczanych na oświatę chcemy wygospodarować środki finansowe na zatrudnienie gospodarza boiska. Ponadto na boisku ma powstać obiekt pełniący rolę magazynu. Gospodarz boiska będzie miał określony czas pracy, tzn. w dni robocze od godz. 15,00 do godz. 7,00 rano następnego dnia, a w dni wolne od pracy przez całą dobę. Kwota zarezerwowana na ten cel wynika z wyliczonych kosztów.  Na zadanie zostanie rozpisany przetarg, w wyniku którego wybrana będzie firma do ochrony boiska wraz z Gimnazjum. Wymaga to szybkich działań. Koszty eksploatacyjne tego boiska będą o wiele niższe niż boiska trawiastego. Jeżeli chodzi o świetlice, to 30 tys. zł jest kwotą dodatkową przeznaczoną na remont świetlic wiejskich, w tym w Daleszewie i Sobiemyślu.  Wykonawcy zadania będą wyłonieni w drodze konkursu ofert. Moi zastępcy otrzymali uprawnienia do wyboru i zatwierdzenia wykonawców z wolnej ręki. Myślę, że w drodze konkursu wybiorą firmy najtańsze i najlepsze. Po wykonaniu zadania w Daleszewie i Sobiemyślu okaże się ile pieniędzy zostało na pozostałe świetlice. Jeżeli chodzi o świetlice TPD, to proszę mi wskazać drugą taką gminę w województwie zachodniopomorskim, w której dobra współpraca z TPD zaowocowała przyznaniem 300 tys. zł  na objęcie ochroną dzieci od trzech do pięciu lat. Otrzymanie tej kwoty pozwoliło na otwarcie przedszkoli w pięciu punktach. W Gardnie do grupy przedszkolnej uczęszcza 27 dzieci, w Daleszewie 12 dzieci, w Starych Brynkach 12 dzieci, w Sobiemyślu 12 dzieci, w Chwarstnicy 15 dzieci TPD starając się o przyznanie środków finansowych na ten cel w złożonym wniosku wskazywało lokalizację przedszkoli. Nie jest prawdą, że Dyrektorzy Szkół Podstawowych w Radziszewie i Źabnicy nie wyrazili zgody na otwarcie takich grup w budynkach szkoły.  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy p. Fuks nie odmówił, tylko zaproponował otwarcie takiej grupy od godz. 11,00 co nie zostało przyjęte.

Radna Janina Nikitińska - rozmawiałam z Przewodniczącą TPD i wiem, że w pierwszej kolejności propozycje otrzymały szkoły w Radziszewie, Żabnicy, Chwarstnicy i w Gardnie. Kiedy okazało się, że nie wyrażono zgody na zlokalizowanie grup przedszkolnych  w Radziszewie i Żabnicy zaczęto szukać nowych miejsc. Między innymi powstała grupa w Starych Brynkach oraz w Daleszewie. My tego nie negujemy, ale jest nam przykro, że  w pięknych szkołach w Żabnicy oraz w Radziszewie nie znaleziono miejsca dla grupy przedszkolnej. Tym bardziej, że szkoła w Radziszewie walczy o byt. Cieszymy się, że Pan Wasilewski wyraził zgodę i taka grupa mogła powstać w świetlicy w Daleszewie.  Uważam jednak, że te grupy powinny być w szkołach.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jestem bardzo zdziwiony, ponieważ takie informacje otrzymałem z Zarządu TPD, którego członkiem jest mój zastępca p Eugeniusz Kuduk. Nie wiem dlaczego inne informacje posiada radna, a inne ja. Wszystkie uwagi przyjmuję i wykorzystam je w dalszej pracy.

Radny Andrzej Kułdosz - kiedy dowiedziałem się, że grupa przedszkolna będzie ulokowana  w świetlicy w Daleszewie udałem się do p Dyrektor Szkoły w celu wyjaśnienie sprawy. Pani Dyrektor nie powiedziała tak i nie powiedziała nie. Pozostawię to bez komentarza. Nie znając ustaleń na szczeblu TPD zwołałem zebranie trójek klasowych, w którym uczestniczył Z-ca Burmistrza p. Eugeniusz Kuduk oraz p. Dyrektor Szkoły. Uważam, że lokalizacja grupy przedszkolnej w szkole jest o wiele lepsza niż w świetlicy. Argumentowałem to również dobrem szkoły.  Jeżeli chodzi o świetlice, to uważam, że zainwestowanie kwoty 30 tys. zł w remont nawet tylko dwóch świetlic, to nie jest dużo.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - proszę, aby p. Burmistrz porozmawiał z Dyrektorami szkół w Radziszewie i Daleszewie o tej sprawie. Ostatnio ukazało się w prasie ogłoszenie o naborze dzieci do przedszkoli na rok 2007 – 2008. Pragnę nadmienić, że nasze przedszkola są przepełnione. W grupach przedszkolnych na wsiach umieszczono po 12 – 15 dzieci, ponieważ na tyle pozwalają przepisy.  W przedszkolach również w grupie nie może być więcej niż 25 osób i na dzień dzisiejszy we wszystkich grupach trzylatków jest komplet. Podobnie jest w żłobku. Moje dziecko nie dostało się do żłobka z powodu braku miejsca. Należy zrobić wszystko, aby zwiększyć liczbę miejsc w przedszkolach. Bardzo proszę o wzięcie tego pod uwagę.

Radny Marek Sanecki - z wypowiedzi p. Burmistrza wynika, że oprócz ochrony boiska zatrudniony zostanie jeszcze gospodarz. Uważam, że osoba zatrudniona jako gospodarz w ciągu dnia od godz. 7,00 do godz. 15,00 może pełnić funkcję ochrony. Wówczas koszty będą mniejsze. Proszę zwrócić uwagę, że celem tych obiektów jest uprawianie sportu przez dzieci i młodzież. Powstanie u nas jeszcze kilka boisk ze sztuczną nawierzchnią, a więc już niedługo okaże się, że większa część budżetu gminy będzie przeznaczona na ochronę boisk. Proszę p. Burmistrza o przemyślenie sprawy i zaproponowanie innej kwoty.

Radna Wanda Kmieciak - czy istnieje możliwość dołączenia dzieci z Czepina do grupy przedszkolnej w Daleszewie, jeżeli będą wolne miejsca?

Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk - w tej grupie maksymalnie może być 15 dzieci,  a obecnie jest już 12.

Radny Rafał Guga - dziwi mnie wypowiedź Przewodniczącego Rady w sprawie boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie. Pan jako jedna z osób najwybitniejszych w gminie nie powinna tak podchodzić do sprawy.  Nawiązując do wypowiedzi radnego Marka Saneckiego, który zapytał, co będzie jak będą obiekty, a nie będzie dzieci chciałbym powiedzieć, że gorzej będzie jak będą dzieci, a nie będą miały gdzie trenować.

Radny Marek Sanecki - uważam, że majważniejsze jest aby były dzieci. Obiektów może nie być. Kiedyś nie było takich obiektów, a dzieci uprawiały sport.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proszę p. Burmistrza o zwrócenie w przyszłości uwagi na to, aby uzasadnienia do projektów uchwał były pełne i wyczerpujące, aby radni nie musieli zastanawiać się, czy kwota 30 tys. zł przeznaczona jest na dwie świetlice, czy na więcej.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przyjmuję zgłoszone uwagi.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wnioskuję o wykreślenie w uzasadnieniu do projektu uchwały zapisu, że kwota 30 tys. zł przeznaczona jest na świetlice w Daleszewie  i Sobiemyślu. Wystarczy pozostawić zapis „dział 921 - 30 tys. zł dodatkowe środki przeznacza się na wykonanie robót malarskich w świetlicach wiejskich”.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy p. Burmistrz może wnieść taką autopoprawkę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak.

Radny Stanisław Różański - przecież ten zapis jest w uzasadnieni do projektu uchwały,  a nie w treści projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy p. Burmistrz chce wnieść autopoprawkę, do tego projektu uchwały? Moim zdaniem p. Burmistrz chce tylko poinformować Radę  o tym, że kwota 30 tys. zł przeznaczona jest na wszystkie świetlice wiejskie. My musimy rozgraniczyć, kiedy rozmawiamy o projekcie uchwały, a kiedy o uzasadnieniu.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - przygotowując projekt uchwały w ww. sprawie opieraliśmy się na wnioskach z poszczególnych wydziałów. Wydział Inwestycji przedstawił wniosek, w którym złożył zapotrzebowanie w kwotach, które zostały ujęte w projekcie uchwały, czyli 30 tys. zł z przeznaczeniem na świetlicę w Daleszewie i Sobiemyślu. Czy mają to być świetlice ogółem, czy tylko wyszczególnione jest sprawą dyskusyjną.  Uzasadnienie do projektu uchwały nie podlega zmianom, autopoprawkom, ponieważ nie ma istotnego wpływu na uchwałę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - szkoda, że p. Skarbnik zamiast wyjaśnić, to jeszcze skomplikowała sprawę. W § 3 projektu uchwały dział 921 rozdz. 92109 § 4270 jest pozycja zakup usług remontowych. Nie ma tam wyszczególnionych żadnych świetlic. Ujęcie tego w projekcie uchwały wynika z wniosków sołtysów. W pierwszej kolejności pieniądze wykorzystane zostaną na pomalowanie pomieszczeń, w których znajdują się grupy przedszkolne TPD, a więc w Sobiemyślu i Daleszewie. Pozostałe pieniądze przeznaczone zostaną na następne świetlice. To nie jest tak, że każdy wydział składa zapotrzebowanie i na bazie tego przygotowywane są projekty uchwał. W pierwszej kolejności komórki wydziałowe w sprawie swoich zapotrzebowań kontaktują się ze mną w celu uzgodnienia, a następnie przedstawiane są do realizacji zgodnie z możliwościami finansowymi.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy radna Magdalena Chmura – Nycz podtrzymuje swój wniosek?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli p. Skarbnik mówi co innego niż p. Burmistrz, to coś jest nie tak. Wynika z tego, że złe jest uzasadnienie do projektu uchwały. Jeżeli w projekcie uchwały w dz. 921 rozdz. 92109 § 4270 jest zakup usług remontowych, na które przeznacza się 30 tys. zł, a w uzasadnieniu czytamy, że ta kwota przeznaczona jest na pomalowanie dwóch świetlic w Daleszewie i Sobiemyślu, to co ja mam o tym myśleć? Nigdzie nie ma zapisu, że jest to wstępny kosztorys.

Radny Stanisław Różański - dotychczasowa dyskusja jest przykładem złej woli. Składam wniosek o zamknięcie dyskusji.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, rozstrzygnięć różnego rodzaju jest tak, że inwestor zrobi kosztorys, wyliczy jaka będzie cena, ogłosi zamówienie. Może też być tak, że firmy zgłoszą się i zaproponują  niższe ceny za pomalowanie świetlic, o których mowa w projekcie uchwały. Pozostałą kwotę można będzie wydać na inne świetlice.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Stanisława Różańskiego o zamknięcie dyskusji nad projektem uchwały?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 14 radnych. Za przyjęciem wniosku glosowało 6 radnych, przy 1 glosie przeciwnym i 7 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007r. przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR V/65/07 stanowi załącznik nr 27.

Ad.XVI. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino oraz wpływu sytuacji finansowej Fundacji na budżet gminy.

Radny Artur Nycz - koncepcja dotyczącą funkcjonowania CW Laguna jest na tyle istotną sprawą, że powinniśmy otrzymać ją w formie pisemnej. Najpierw musimy się z nią zapoznać, a dopiero potem będziemy mogli dyskutować. Inaczej dyskusja nie będzie efektywna.

Radny Stanisław Różański - gdyby p. Burmistrz złożył w dniu dzisiejszym informację  w tej sprawie i byłyby dostarczone materiały, to mnie osobiście pomogłoby to.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - to prawda, że sprawa dotycząca CW Laguna jest bardzo ważna dla obecnej kadencji Rady. W poprzedniej kadencji były do rozwiązania również bardzo ważna sprawy dotyczące PUK i PEC.  W takiej strukturze organizacyjnej i przy takim zarządzaniu jak obecnie CW Laguna nigdy nie wyjdzie na prostą, wręcz przeciwnie będzie dążyła do upadłości. Na dzień dzisiejszy kondycja ekonomiczna Fundacji jest zła i nie gwarantuje dalszej realizacji celów statutowych. Zdolność kredytowa Fundacji jest tak zła, że obecnie żaden bank nie chce udzielić kredytu finansującego działalność operacyjną lub inwestycyjną. Fundacji grozi upadłość z powodu niemożności regulowania swoich zobowiązań w sposób trwały. Z ustawy o fundacjach wynika, że zaprzestanie działalności fundacji rodzi skutek przekazania majątku trwałego na rzecz Skarbu Państwa. Uważam, że nie leży to w interesie naszej gminy, która włożyła bardzo dużo środków finansowych w działalność CW Laguna. Zaprzestanie działalności Fundacji lub ogłoszenie upadłości CW Laguna wywoła realne negatywne skutki społeczne. Na dzień dzisiejszy Fundacja ma zobowiązania związane ze spłacaniem kredytów, a największym zobowiązaniem w stosunku do ZEDO jest kwota w wysokości około 1,5 mln zł. Zgodnie z opinią prawników Fundacja nie może nieodpłatnie przekazać majątku dla gminy. Fundacja może zbyć majątek, a jak dojdzie do upadłości, to przejmie go Skarb Państwa. Odbyły się spotkania z Zarządem ZEDO. Ze strony gminy w rozmowach uczestniczyłem ja oraz mój  Zastępca Maciej Szabałkin. Elektrownię reprezentował Prezes, a w pierwszej rozmowie Wiceprezes p. Mieczysław Sawaryn. Podczas rozmów Zarząd ZEDO przedstawił swoje stanowisko, że do czasu wypracowania konkretnej daty dotyczącej przejęcia CW Laguna przez gminę zaprzestaje dofinansowania. Dotychczasowa pomoc ZEDO dla CW Laguna to zakup biletów wstępu w 2005 roku za kwotę 446 tys. zł, w roku 2006 za kwotę 421 tys. zł. Reklama w 2005 roku 216 tys. zł,  w roku 2006 również 216 tys. zł. Darowizna na Rzecz Fundacji w roku 2005 500 tys. zł i w roku 2006 również 500 tys. zł. Ogółem wpływy dla Fundacji w roku 2005 wynosiły 1.162.000 zł, a w roku 2006 1.137.000 zł. Na dzień dzisiejszy gmina łącznie poręczyła kredyty na kwotę 8.000.000 zł.  Główne zobowiązania gminy ciążące na budżecie to poręczenie dla CW Laguna kredytów na kwotę 8.000.000 zł i 7.000.000 zł kredytu zaciągniętego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków. Przedstawię teraz swoje stanowisko w tej sprawie.  Na bazie doświadczeń innych Centrów Wodnych działających w skali kraju od początku twierdziłem i twierdzę, że tym obiektem powinna zarządzać gmina, ponieważ jest on nierozerwalnie związany z zadaniami, które powinna świadczyć gmina na rzecz swoich mieszkańców. Podczas rozmów stwierdziłem i tak uważam, że optymalnym i racjonalnym terminem przejęcia CW Laguna przez gminę jest termin 1 styczeń 2008r., ponieważ przed jej przejęciem musimy podjąć pewne kroki. Po pierwsze z dniem 11 maja br. powinno nastąpić oficjalne zakończenie największej inwestycji prowadzonej przez gminę w ubiegłym roku, tj. rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji w miejscowościach Czepino, Łubnica, Nowe Brynki, Żabnica, Gryfino. Z chwilą zakończenia tej inwestycji gmina oraz Rada powinny, a są takie możliwości prawne, przekazać jako podwyższenie majątku całość tego zadania, czyli oczyszczalnię oraz kanalizację dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych wraz z niespłaconym kredytem w wysokości 7.000.000 zł. Tak powinno się stać, ponieważ to nie gmina będzie czerpała zyski z obsługi oraz odbioru ścieków tylko PUK i to przedsiębiorstwo powinno spłacać zadłużenie wynikające z budowy oczyszczalni ścieków. Podczas wczorajszych rozmów przedstawiłem swoje stanowisko dla Zarządu ZEDO. Poproszono mnie, abym dał to na piśmie. Odpowiedziałem, że najpierw przedstawię swoje stanowisko na sesji Rady. Być może Rada Miejska, która ma wspierać Burmistrza wypracuje  dodatkowe uwagi dotyczące metody przejęcia CW Laguna. Przedstawiając swoje stanowisko powiedziałem, że na dzień 31 grudnia br. ogólne zadłużenie CW Laguna z tytułu zaciągniętych kredytów będzie wynosiło 12.897.000 zł. Ponadto zadłużenie w stosunku do ZEDO będzie wynosiło 1.495.664 zł. Powiedziałem również, że wśród członków Fundacji są dwaj znaczący członkowie, to ZEDO oraz gmina, którzy solidarnie podjęli decyzję o rozpoczęciu inwestycji. Wobec powyższego powinni ponosić solidarnie konsekwencje wynikające z realizacji tej inwestycji. Uważam, że do czerwca lub maja br. powinna zostać spisana umowa notarialna przedwstępna pomiędzy CW Laguna i gminą. Przed podpisaniem przedwstępnej umowy notarialnej w sprawie nabycia przez gminę CW Laguna powinno zostać podpisane porozumienie pomiędzy ZEDO, a Gminą Gryfino. Gmina nabyłaby CW Laguna za kwotę około 16.393.000 zł. W skład tej kwoty wchodzi niespłacony po 31 grudnia br. kredyt w wysokości 12.897.807 zł, należność dla ZEDO za dostarczane media w kwocie 1.495.000 zł. Aby CW Laguna mogło działać gmina musiałaby w dniu podpisania umowy notarialnej wpłacić 1.000.000 zł. Ponadto niezapłacone przez Fundację podatki od nieruchomości wynoszą około 2.000.000 zł. W zobowiązaniach podpisanych z ZEDO powinno być zawarte, że Elektrownia zobowiązuje się do zapewnienia wpływów do 2015 roku, to jest do daty spłaty kredytów, poprzez coroczny zakup biletów na kwotę 450.000 zł oraz do zlecenia umieszczania reklam za kwotę około 220.000 zł. Zobowiązuje się również do spisania umowy dotyczącej zasad konkretnej kalkulacji kosztów dostarczanej energii elektrycznej oraz energii cieplnej, które stanowią podstawowe koszty działalności CW Laguna. W związku z tym, że zgodnie z oświadczeniem Zarządu Fundacji trudno byłoby przekonać Skarb Państwa do dalszego corocznego przekazywania bezzwrotnej darowizny zaproponowałem, aby po nabyciu przez gminę CW Laguna ZEDO współfinansował w roku 2008 i 2009 zadanie drogowe, które bezpośrednio wiąże się z dojazdem do Elektrowni. Jest to II i III etap modernizacji ulicy Przemysłowej. Zaproponowałem współfinansowanie tej inwestycji w wysokości 60% gmina, 40% Elektrownia. Wartość całego zadania wyniesie około 4.000.000 zł.  Pierwszy etap mamy wyceniony szczegółowo, będzie kosztował około 2.300.000 zł,  a następny odcinek około 1.700.000 zł. Po przejęciu CW Laguna na bazie jej majątku i na bazie majątku OSiR powinna powstać jednostka budżetowa gminy do czasu ewentualnego pozyskania inwestora strategicznego. Zaapelowałem, aby do 20 marca br. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej, na które powinny zostać podjęte dwie uchwały. Pierwsza uchwała powinna dotyczyć ogłoszenia konkursu na dyrektora CW Laguna, a druga powinna być w sprawie podniesienia ceny biletów minimum o 1 zł. Mieszkańcy Gryfina najmniej odczują podwyżkę, ponieważ około 80% odwiedzających CW Laguna, to mieszkańcy Szczecina, Niemiec oraz innych miejscowości. Rocznie CW Laguna sprzedaje 500.000 sztuk biletów. Podwyższenie ceny biletów o 1 zł przyczyni się do znacznego dochodu. To co przedstawiłem jest wariantem niekorzystnym. Wariantem realnym, optymistycznym jest założenie, że transakcja zakupu gruntów, na którą spisana jest umowa wstępna dojdzie do skutku. W takim przypadku zadłużenie 12.897.807 zł zmniejszyłoby się do kwoty 2.700.000 zł i wówczas do banków należałoby spłacić około 10.000.000 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - potwierdzam fakt, że trwały rozmowy Zarządu Elektrowni Dolna Odra z p. Burmistrzem Henrykiem Piłatem i p. Maciejem Szabałkinem.  Od wielu lat podkreślam, że w odniesieniu do CW Laguna mamy życzeniowe myślenie. Miasto ma obowiązki wobec swojego społeczeństwa związane ze sportem, kulturą, rekreacją. Natomiast taki zakład jak ZEDO ma obowiązek produkować prąd i na tym zarabiać. Łożenie na Fundację nie należy do obowiązków Elektrowni Dolna Odra. Poprzednie Zarządy oraz obecny uważają, że wobec mieszkańców Gryfina i Szczecina mamy pewne zobowiązania. Możemy się wpisać w funkcjonowanie tego obiektu między innymi przez to, że będziemy kupowali załodze bilety. Taką metodę Zarząd gotowy jest przyjąć. Natomiast wszystkie propozycje, które przedstawił p. Burmistrz wymagają nie tylko woli Zarządu, ale również woli Rady Nadzorczej, a przede wszystkim właściciela. Wydaje mi się, że właściciel w takich sprawach jak budowa dróg w Gryfinie może mieć inne zdanie niż p. Burmistrz. Jako radny uważam, że na budowę dróg należy szukać środków pomocowych Sejmiku Samorządowego, gdzie wystarczy wyłożyć minimum 10% kosztów inwestycyjnych, a pozostałe środki można pozyskać. W imieniu Zarządu Elektrowni Dolna Odra pragnę powiedzieć, że w krótkoterminowych umowach jesteśmy w stanie przyjąć określone decyzje. Zarząd jednak nie jest w stanie przewidzieć, co będzie działo się ze spółką za kilka lat, ponieważ jest to zależne od właściciela. Zarząd nie może też uzależniać swoich decyzji tylko i wyłącznie od swojej woli, ponieważ decyzje muszą być uzgadniane z właścicielem. Pan Burmistrz nie przedstawił najbardziej skrajnego wariantu. Taki wariant ciąży nad Fundacją, a mianowicie za 2006 r. gmina nie wywiązała się ze swoich zobowiązań wobec Fundacji. Gmina zrobiła dużo, poręczyła kredyt w wysokości 8.000.000 zł, ale miała również łożyć na funkcjonowanie i jak dobrze pamiętam jest  to kwota 400.000 zł. Do tej pory taka kwota nie wpłynęła do Fundacji. Obecnie oprócz długu wobec ZEDO CW Laguna ma również długi wobec innych podmiotów. Zespół Elektrowni Dolna Odra chce uczestniczyć w funkcjonowaniu tego obiektu poprzez wykup biletów, poprzez kupowanie reklamy. Na inną pomoc wymagana jest zgoda właściciela i raczej na to nie należy liczyć. Musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy gmina przejmuje na krótki okres czasu obiekty sportowe przy CW Laguna, czy szukamy dla tych obiektów komercyjnych rozwiązań polegających na ściągnięciu inwestorów. Naszym atutem jest teren wokół tego obiektu. Przypominam, że wokół CW Laguna jest ponad 15 hektarów gruntów, które posiadają mankamenty ale i zalety. Zaletą jest ich położenie nad ciepłym kanałem, przy obiektach sportowych, przy basenie. Należy poszukać inwestorów, którzy zechcą tam zainwestować. Jest już Portugalczyk, ale uzależnia on swoje inwestycje od wielu elementów, które być może nie ziszczą się. Obecnie musimy podjąć decyzję, czy gmina powinna przejąć obiekt za 1.000.000 zł, co pozwoli funkcjonować CW Laguna przez najbliższy rok. Być może w 2008 roku, przy uwzględnieniu, że Dolna Odra będzie nadal kupowała bilety pracownikom i opłacała reklamy w tej samej wysokości dojdziemy do przekonania, że mamy pomysł na rozwiązanie problemu. Nie należy jednak oczekiwać darowizn od podmiotów zewnętrznych, tylko należy szukać rozwiązań gospodarczych. Jeżeli będziemy w stanie podjąć to ryzyko, to należy liczyć się z tym, że każdego roku gmina będzie wydawała na obsługę tych obiektów około 2.000.000 zł. Musimy również pamiętać, że jeżeli tego nie zrobimy, to CW Laguna przestanie płacić swoje zobowiązania. Zarząd Fundacji musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości i wówczas traci się kontrolę nad tym obiektem. Banki, które udzieliły kredytów w najlepszym razie zażądają od poręczyciela spłaty tych części, które są już wymagalne, a w najgorszym przypadku wypowiedzą całe kredyty i zażądają spłaty całości poręczenia, czyli 8.000.000 zł. W dniu dzisiejszym powinniśmy rozstrzygnąć, czy próbujemy ratować obiekt i szukamy rozwiązań komercyjnych, czy odkładamy sprawę i czekamy na komornika. Jestem za tym, aby gmina podjęła ryzyko przejęcia CW Laguna za 1.000.000 zł, podpisała umowę przedwstępną i wraz z Zarządem Fundacji jak najszybciej przygotowała program naprawczy. W ofercie należy zaznaczyć, że wokół obiektów posiadamy 15 ha gruntów, że można włączyć się w program zagospodarowania terenu wokół jeziora Dąbie w połączeniu  z Prezydentem Miasta Szczecina, że możemy wejść w pewien układ metropolitarny ze Szczecinem i ułatwić dojazd mieszkańcom Szczecina do Gryfina. Jeżeli założymy takie rozwiązanie, że ZEDO będzie dawał pieniądze przez określony czas na drogi, basen, itp., to proszę mi wierzyć, że w dzisiejszych realiach ekonomicznych jest to niemożliwe. Mam pytanie do p. Burmistrza oraz radnych, czy w sytuacji, kiedy ZEDO nadal będzie kupował bilety oraz reklamy jesteśmy w stanie podjąć ryzyko przejęcia CW Laguna i na jakiej zasadzie będziemy tym obiektem gospodarować? 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jeżeli policzymy nakłady, które już ponieśliśmy w trakcie realizacji CW Laguna oraz te, które jeszcze poniesiemy, to 80% nakładów na budowę tego obiektu poniosła gmina. Nie zaprzeczam, że głównym podatnikiem miasta jest ZEDO. Jeżeli jednak chodzi  o szczodrość na inwestycje w mieście Gryfino, to nie widać jej, poza CW Laguna. Byłem w Bełchatowie i interesowałem się jaka tam była pomoc elektrowni dla miasta i wiem, że wyglądało to inaczej niż u nas. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, iż podczas spotkania z ZEDO postawiłem warunek, że spłata zadłużenia kwocie 1.450.000 zł, które CW Laguna zalega dla Elektrowni powinno zostać zawieszone do 2015 roku. Nie chcę aby radni podejmowali decyzję w tej sprawie pod presją spłaty poręczenia  w wysokości 8.000.000 zł. Z tego co wiem, to w przypadku upadłości ze sprzedaży majątku w pierwszej kolejności spłacane są należności pracownicze, w drugiej kolejności Skarbu Państwa, a dopiero potem banki. Tak więc przy upadłości CW Laguna gmina odzyska 8.000.000 zł, ale to nie o to chodzi. Uważam, że istnieje szansa zarządzania CW Laguna tak, aby w dalszym okresie czasu, maksymalnie za pięć lat gmina nie musiała dokładać do tego obiektu. Obecnie CW Laguna jest źle zarządzane, mówili o tym w swoim czasie również radni Artur Nycz i Mieczysław Sawaryn.. Nie może być tak, że obiekt takiej wielkości jest prowadzony przez Zarząd Fundacji, który działa na pół etatu lub ? etatu. Wiemy, że dużo osób wchodzi na basen bez biletów. Zapytałem w Polkowicach jak sobie z tym radzą. Polkowice zainwestowały około 100.000 zł w uszczelnienie wejścia na swoje obiekty, przez co dochody automatycznie wzrosły o 10%. Uważam, że u nas również należy rozwiązać ten problem. Mimo wszystko oczekuję na pewien wysiłek ZEDO oraz na wspólnie działanie w rozwiązaniu sprawy. Jeżeli chodzi o środki unijne, to zamierzamy starać się o nie na uzbrojenie terenów pod budownictwo jednorodzinne w miejscowości Gryfino. Mamy już pełna dokumentację.  Kryją się pod tym dwa zadania, tj. pełne uzbrojenie Tarasu Północ i pełne uzbrojenie Wełtynia II w rejonie ul. Jana Pawła II oraz Władysława Reymonta. Koszt zadania wyniesie około 25.000.000 – 28.000.000 zł. Drugim potężnym zadaniem, na które będziemy ubiegali się o środki unijne jest budowa nowego nabrzeża, Trzecim zadaniem jest rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenach wiejskich, tj. Żórawie, Pniewo, Wełtyń. Mamy również dokumentację na uzbrojenie i budowę drogi w Czepinie. Przystąpimy do wykonania projektów na budowę gminnych dróg w Radziszewie, Daleszewie, Żabnicy. Ponadto do wykonania jest zadanie na ul. Łokietka, Witosa, Mieszka I za kwotę około  5.000.000 zł. Nie na wszystkie zadania uda się pozyskać środki unijne. Według przeprowadzonych rozmów okazało się, że najmniejsze szanse na dofinansowanie unijne ma remont drogi przy ulicy Przemysłowej i stąd moja propozycja dla Zespołu Elektrowni Dolna Odra o wspólne finansowanie dalszej części tego zadania. Wykonanie pierwszego odcinka sfinansowaliśmy wspólnie, a Zespół Elektrowni Dolna Odra przeznaczył na to 700.000 zł.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - pracownikiem Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. jest nie tylko p. Mieczysław Sawaryn, ale również p. Jacek Kawka i Paweł Nikitiński. Kiedy słyszę w podszepcie pewne wypowiedzi dotyczące firmy, w której pracuję, to pragnę powiedzieć, że są one nieuprawnione. Na dzień dzisiejszy Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. pomaga w wielu dziedzinach i być może Zarząd Gminy Gryfino o tym nie wie. Nie oznacza to jednak, że tego nie robi. Zgadzam się z tym, że zarządzanie Fundacją jest i było na nieodpowiednim poziomie przez wiele lat. Być może należy personalnie wskazać, kto zarządzał  CW Laguna, kto wydawał decyzje o rozpoczęciu budowy, kto wydawał decyzje o przelewach pieniędzy. Czy pieniądze z Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zawsze przychodziły właściwie na konto Fundacji? Obecnie Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. mówi, że da pieniądze na funkcjonowanie CW Laguna w postaci biletów dofinansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych  oraz poprzez zakup reklamy. Ten, kto przejmie obiekt powinien być z tego zadowolony. Jeżeli takie stanowisko z punktu widzenia biznesowego jest nie do przyjęcia, to jest to wątpliwe.  Może w dniu dzisiejszym Rada powinna otrzymać harmonogram w sprawie CW Laguna, nad którym należy się zastanowić. Obecnie sytuacja CW Laguna jest jednoznaczna, jej kres jest bliski. Od co najmniej trzech lat słyszymy obietnicę przejęcia CW Laguna, a nawet był to element kampanii wyborczej. Nikt, kto ponosi odpowiedzialność za gminę w 100% nie miał takiej odwagi aby publicznie w kampanii wyborczej mówić, że na pewno przejmiemy CW Laguna, ponieważ zdawał sobie sprawę z tego jakie są konsekwencje, a mogą być bardzo poważne  również dla Gminy Gryfino. Obecnie żyjemy w innych realiach. Zarząd Elektrowni Dolna Odra S. A. zmienił się i obecnie jest spółką Skarbu Państwa. Jego rola na rynku energetycznym nie będzie taka jak do tej pory i należy o tym pamiętać. W propozycji p. Burmistrza nie dostrzegam drogi, która wskazywałaby na to, że zbliżamy się do dobrego rozwiązania, a wręcz przeciwnie utwierdzam się w przekonaniu, iż takiej koncepcji nie ma i długo nie będzie. Pan Burmistrza ma rację twierdząc, że Gmina Gryfino zainwestowała bardzo dużo w CW Laguna i należy zastanowić się, czy powinna była tyle zainwestować? Jeżeli tak, to jak szybko, kiedy i na jakich zasadach jest w stanie przedstawić program naprawczy?

Radny Stanisław Różański - mam dwie uwagi natury porządkowej. Kiedy p. Burmistrz będzie przedstawiał Wysokiej Radzie informację dotyczącą tego problemu, to proszę aby była ona dwuczęściowa. To znaczy, że do informacji Burmistrza powinno zostać dołączone również stanowisko Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Dzisiejsze dwie wypowiedzi przedstawicieli tej Spółki dowodzą, że chcą się od tego problemu dystansować. Nie chcą powiedzieć tego wprost, ale tak jest. Gmina Gryfino nie jest położona tak atrakcyjnie jak Gmina Goleniów. Do Gryfina nie przyjdą chętni inwestorzy tak jak do Goleniowa. Jednak w Gminie Gryfino atrakcją jest  CW Laguna. Jeżeli do tej pory obiekt ten nie przynosił spodziewanych korzyści, to jest to wina gospodarza. Dopóki gospodarzami obiektu będą Fundacje, Spółdzielnie, itp. to nadal nic się nie zmieni. Gmina nie powinna dopuścić do tego, aby przejął to ktoś inny. Zadłużenie w wysokości 12 mln zł lub 16 mln zł nie jest wielkim problemem. Problemem byłoby zadłużenie w wysokości 150 mln zł. Opracowanie dobrego biznesplanu oraz dobry gospodarz obiektu i w ciągu dwóch – trzech lat nie będzie problemu. Jesteśmy na granicy z bardzo atrakcyjnym sąsiadem i należy tylko o tym pomyśleć. Proszę, aby w kalkulacjach w ogóle nie wchodził w grę pomysł sprzedaży tego obiektu osobie fizycznej, ponieważ taka plotka krąży po Gryfinie. Obiekt może być tylko własnością gminy i na pewno będzie przynosił korzyści.

Radny Artur Nycz - w dniu dzisiejszym nie było o czym rozmawiać. Pan Burmistrz przedstawił nam zbiór swobodnych i wolnych myśli. Gdyby tak się stało jak chce  p. Burmistrz, to byłoby bardzo dobrze. Przedstawiciel Zarządu Elektrowni Dolna Odra powiedział jasno, że tak nie będzie, ponieważ są to pobożne życzenia i należy to sobie uświadomić. Jeżeli mamy rozmawiać o przejęciu CW Laguna, to najpierw powinniśmy zobaczyć sprawozdanie finansowe. To, że CW Laguna ma problem, a Zarząd Elektrowni Dolna Odra nie chce pomóc w jego rozwiązaniu, to wiemy od dawna. Pięć lat temu, kiedy występowałem z Rady Nadzorczej mówiłem jasno co się tam dzieje, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. W tym czasie CW Laguna zarządzała Elektrownia Dolna Odra poprzez swoich przedstawicieli w Radzie Nadzorczej, w Radzie Fundatorów. Taka jest struktura Fundacji. Możemy cofnąć się do historii i sprawdzić, kto podjął decyzję w sprawie budowy CW Laguna, kto dokonywał lub nie dokonywał przelewów. Przecież to nie są ludzie widma, wiemy jaki  był skład Rady Nadzorczej, wiemy jakie decyzje były podejmowane. Kiedy na posiedzeniu Rady Nadzorczej CW Laguna powiedziałem, że decyzja podjęta w tej chwili jest jawną niegospodarnością i powinno się to znaleźć w trybie natychmiastowym w prokuraturze, to przecież nikt nie zwrócił na to uwagi. Co mam powiedzieć, czy to, że przedstawiciel gminy w Zarządzie Fundacji p. Marek Sanecki nie potrafi wyjaśnić prostej sprawy jaką jest dotacja dla CW Laguna, my również nie potrafimy. Obawiam się, że dyskusja na temat CW Laguna sprowadzi się do tego, że gmina będzie musiała wyłożyć 16 mln zł i na tę okoliczność zaciągnie kredyt. W dniu dzisiejszym usłyszeliśmy, że Elektrownia przestaje partycypować w kosztach funkcjonowania CW Laguna i albo gmina bierze to na siebie, a jak nie to trzeba będzie ogłosić upadłość. Gdzie jest program naprawczy do tych rozwiązań? Nad czym mamy dyskutować? Proszę dostarczyć nam najpierw projekt, a dopiero potem będziemy dyskutowali nad rozwiązaniem sprawy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w 90% zgadzam się z tym co powiedział radny Artur Nycz. Nie rozumiem tylko jednego, skoro w CW Laguna było przestępstwo, a kolega o tym wiedział, to co z tą wiedzą zrobił?

Radny Artur Nycz - przecież Pan również był na tym posiedzeniu, ale nie zgadzał się ze mną. Może właśnie dlatego, że Pan się ze mną nie zgadzał CW Laguna obecnie jest  w takiej sytuacji. Trzeba było się ze mną zgodzić.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie zawsze zgadzam się z p. Burmistrzem, ale teraz muszę przyznać Panu rację. Gmina bardzo dużo pieniędzy przekazała dla CW Laguna i teraz nie można dopuścić do tego, aby przejął to ktoś inny. Musimy jednak zastanowić się, czy potrzebna jest nam Elektrownia Dolna Odra. Przecież, to nie jest tak, że za darmo dawała pieniądze dla CW Laguna. Płaciła za usługę dla pracowników, a szanujący się zakład dba o swoich pracowników. Pan Tadeusz Zawadzki na posiedzeniu jednej z Komisji powiedział, że CW Laguna jest w stanie utrzymać się. Na początku poprzedniej kadencji Rady zgłosił się chętny do otwarcia działalności gastronomicznej. Zgłosił się przez osobę prywatną, która posiada działkę przy tym obiekcie i nie otrzymał zgody, ponieważ działki przy tym obiekcie nie są własnością gminy tylko Fundacji. Uważam, że obiekt powinna przejąć gmina, a Elektrownia Dolna Odra nie jest nam do niczego potrzebna. Jak chce kupić bilety dla swoich pracowników, to proszę bardzo, ale nie będzie miała miejsc w Radzie Nadzorczej, nie będzie miała zgody na prowadzenie działalności gospodarczej na kilku tysiącach metrów kwadratowych tego budynku. Powinniśmy się nad tym zastanowić. Na dzień dzisiejszy obiekt wart jest 40 mln zł,  a dług wynosi tylko 16 mln zł. Proszę sobie przypomnieć ile wydaliśmy na obiekty sportowe.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - cztery lata temu zadłużenie wynosiło około 18 mln zł i doszło do tego 9 mln zł z tytułu przegranego procesu. Dzięki ciężkiej pracy udało się wynegocjować spłatę 7 mln zł, a nie 9 mln zł. Ponadto dzięki gminie zadłużenie na dzień dzisiejszy, po spłaceniu PROSYNCHEM-u wynosi łącznie 12 mln zł. To prawda, że można było zrobić dużo więcej. Prawdą jest również, że wykorzystywana była przewaga Zespołu Elektrowni Dolna Odra przy wydzierżawianiu pomieszczeń w tym obiekcie. Wszyscy pamiętają jak długo oszukiwano nas, że nie będziemy spłacać PROSYNCHEM-u. Nie oczekuję od ZEDO wielkiej łaski, ale powinna ona jako moralne zobowiązanie wobec tej inwestycji spełnić takie warunki jak przesunięcie terminu spłaty zadłużenia za ciepło i energię, nabycie biletów i zakup reklamy. Jeżeli ZEDO wycofa się z zakupu biletów, to wówczas będą mniejsze zyski, ale obiekt nadal będzie działał. Jeżeli mówię o CW Laguna, to mam na myśli wszystkie tereny związane z tym obiektem. Jeżeli gmina przejmie budynek, to wraz z całym terenem. Zostanie opracowany biznesplan, ale w dniu dzisiejszym musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy wg radnych miasto powinno przejąć CW Laguna, czy nie? Obecnie sytuacja jest taka, że zadłużenie w bankach z tytułu zaciągniętych kredytów wynosi 12.897.000 zł. Miasto nie będzie musiało zaciągać nowego kredytu tylko przejmie ten kredyt. Podczas rozmów z Dyrektorem Banku NORDEA ustaliliśmy, że w przypadku przejęcia przez gminę oprocentowanie tego kredytu będzie znacznie mniejsze. Obecnie jest VIBOR plus 3%, a może być zmniejszone do VIBOR 0,5%. Ponadto będą możliwe negocjacje o przesunięciu płatności tak, aby w pierwszej kolejności można było zagospodarować w obiekcie te powierzchnie, które są wolne. Chodzi o to, aby przynosiły one dodatkowe dochody dla CE Laguna. Jeżeli w dniu dzisiejszym będę widział, że Rada jest za przejęciem CW Laguna przez gminę, to w ciągu maksymalnie trzech tygodni przedstawię kompletny materiał programu naprawczego.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - poprzednia Rada podjęła już uchwałę zobowiązującą Burmistrza do przejęcia CW Laguna przez gminę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - uchwała, o której mówi radny dotyczyła rozpoczęcia rozmów w tej sprawie.

Radny Rafał Guga - co się stało, że w ostatnim czasie miasto, które rozwinęło się przede wszystkim dzięki inwestycji pod nazwą Elektrownia Dolna Odra nagle przestało interesować ten zakład? Gdyby w latach siedemdziesiątych nie wybudowano Elektrowni Dolna Odra, to obecnie bylibyśmy malutkim miasteczkiem. Obecnie Gryfino jest bardzo ładne dzięki temu, że ten zakład przez dwadzieścia kilka lat pomagał w jego rozwoju. W dniu dzisiejszym dowiedziałem się, że Zespół Elektrowni Dolna Odra nie potrzebuje już naszego miasta, że jest to zakład, który ma produkować energię. Natomiast w latach dziewięćdziesiątych produkował energię, ale jednocześnie mógł budować CW Laguna. Co się nagle zmieniło? Dlaczego obecnie twierdzi się, że ZEDO wycofa się, a gmina poniesie konsekwencje? Proszę pamiętać o tym, że większość pracowników tego zakładu mieszka w Gryfinie. Jeżeli gmina poniesie finansowe konsekwencje, to oni również je poniosą. Skoro ZEDO tak podchodzi do sprawy, to Rada również może uznać, że nie ma sensu remontować drogi do tego zakładu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - gdyby radny dobrze słuchał, to wiedziałby, że powiedziałem, iż ZEDO S.A. nie wycofuje się z dalszego wspierania funkcjonowania tego obiektu na terenie miasta. ZEDO stawia warunek, że dla prawidłowego funkcjonowania należy zmienić dotychczasowy sposób zarządzania obiektem, ponieważ dotychczasowy nie sprawdza się i może dojść do upadłości. W ubiegłym roku ZEDO na remont tej drogi, o której mówił radny wyłożyło 750.000 zł. Gdyby wykazał Pan zainteresowanie, to dowiedziałby się, że ZEDO w formie darowizny przeznacza na gryfiński sport, np. 200.000 zł dla klubu ENERGETYK, na różnego rodzaju zawody sportowe, na MOS na DELF-a, itd. Rocznie darowizny ZEDO wynoszą około 2.000.000 zł. My będziemy się angażować, stąd nasze spotkania z p. Burmistrzem, stąd nasz wniosek aby zmienić zarządzanie obiektem, gdyż obecne nie sprawdza się. Do Burmistrza należy przedstawienie propozycji, kto powinien zarządzać obiektem oraz przedstawienie argumentów na tę okoliczność, a Rada podejmie decyzję.Elektrownia Dolna Odra nie jest podmiotem zobowiązanym do finansowania kompleksu obiektów sportowych. Ma prawo kupić tam dla swoich pracowników bilety, wspomóc określone podmioty użyteczności publicznej, ale nie będzie brała czynnego udziału  w zarządzaniu, ponieważ taki sposób zarządzania nie sprawdza się.

Radny Marek Sanecki - jeżeli chodzi o dotację, o której mówił radny Artur Nycz, to jest ona sprawdzana przez Komisję Rewizyjną, przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Fakty są proste, ponieważ rozstrzygnięty został przetarg, spisano umowę, którą podpisał radca prawny. Umowy nie parafowała p. Skarbnik. W najbliższym czasie sprawa będzie wyjaśniona i mam nadzieję, że wpłyną do Fundacji należne pieniądze. Fundacja na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino wybudowała CW Laguna. Decyzję o budowie podejmowano w innych uwarunkowaniach historycznych. W tym czasie inną rolę pełniły podmioty gospodarcze. Obecnie dążymy do normalności, co przyczyni się do tego, że w perspektywie będzie lepiej. Uważam, że gmina powinna przejąć CW Laguna. Szkoda, że decyzji w tej sprawie nie podjęliśmy po przegranym procesie z firmą FLUOR, a mówiłem o tym na posiedzeniu Zarządu Fundacji. Gdyby tak się stało, to do tej pory sytuacja byłaby już wyjaśniona  i koszty byłyby niższe. Wówczas moglibyśmy uzyskać większy upust od przegranej kwoty. Sadzę, że gmina powinna przejąć obiekt, ponieważ w swoich zadaniach statutowych ma obowiązek prowadzenia działań w sferze kultury fizycznej, a ten obiekt właśnie temu służy. CW Laguna wpuszcza na basen dzieci szkolne po cenach preferencyjnych, ale niestety są sfery, które kosztują. Przed chwilą przegłosowaliśmy uchwałę, w której przeznaczono 57.000 zł na ochronę jednego boiska przez okres 9 miesięcy. Przegłosowaliśmy negatywnie uchwałę w sprawie szpitala, który przynosi miesięczne straty w wysokości około 250.000 zł, a w ciągu roku daje to kwotę 3.000.000 zł. Jeżeli gmina przejmie CW Laguna, to należy zastanowić się w jaki sposób będzie nim zarządzać i co się tam powinno mieścić, ponieważ obiekt jest bardzo duży. Na tym powinniśmy się skupić.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - wielu radnych pracowało w Zarządzie i Radzie Nadzorczej Fundacji, a obecnie sprawiają wrażenie jakby nie wiedzieli o czym mówimy. Od lat wiadome jest, że najgorszym zagrożeniem jest to, iż gmina będzie spłacała zadłużenie CW Laguna. Obecnie obsługa kredytu CW Laguna wynosi około 2.000.000 zł rocznie. Mając zamiar przejąć CW Laguna z dniem 1 stycznia 2008r. trzeba będzie w budżecie gminy zabezpieczyć środki finansowe na ten cel. Żądacie abym przedstawił biznesplan. Każdy biznesplan tworzy się na pewnych założeniach. Aby biznesplan był realny podjąłem rozmowy z ZEDO, ponieważ muszę wiedzieć, czy możliwe będzie odłożenie zapłaty należności za energię cieplną i energetyczną? Czy będę musiał spłacać jednocześnie kredyt i zaległe należności? Czy istnieje możliwość przesunięcia spłaty tego zadłużenia po roku 2015? Chcę usłyszeć jednoznaczną deklarację od ZEDO. Uważam, że miasto powinno przejąć CW Laguna, a ja postaram się opracować rzeczowy biznesplan jak tylko będzie to możliwe.Pomoc udzielona CW Laguna w roku ubiegłym przerosła wszelkie oczekiwania, ponieważ zasililiśmy im fundusz o 2.300.000 zł, które zapłaciliśmy za zakup obiektów sportowych. Nie wpłaciliśmy dla CW Laguna kwoty 400.000 zł, ponieważ był tam komornik i zabierał wszystkie wpływy. Uważam, że przy pomocy miasta CW Laguna wyjdzie na prostą i będzie realizowała swoje zadania statutowe na zasadach normalnych dla wszystkich podmiotów gospodarczych działających na terenie obiektu oraz wokół obiektu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie manipulujmy faktami. Opinii publicznej należy mówić prawdę, ponieważ przyszedł taki czas. Pan Artur Nycz zarzuca organom Fundacji, że nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Ja nie muszę sprawozdawać przed Radą Miejską swojej działalności w Radzie Nadzorczej Fundacji, ponieważ nie jestem desygnowany tam z ramienia Rady Miejskiej. Pragnę jednak powiedzieć, że ubiegałem się w Radzie Nadzorczej o to, aby nie było łamane prawo polegające na tym, że członkiem organu zarządzającego jest Zastępca Burmistrza. Przez bardzo długi okres czasu były to głosy pozostające z boku. Po kolejnej interwencji naprawiliśmy najpierw kwestie formalno prawne. Należy przejrzeć protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej i dopiero wówczas odnieść się do rzeczywistości, kto i jak zachowuje się w Radzie Nadzorczej. Przecież to na posiedzeniu Rady Nadzorczej Fundacji zapytałem jak to jest możliwe, aby członkowie Zarządu Fundacji przed Sądem Gospodarczym w Poznaniu zeznawali przeciwko tej Fundacji? Jak to możliwe, aby Zarząd Fundacji podczas procesu przed Sądem Gospodarczym używał argumentów, które tak naprawdę ośmieszały ten Zarząd? Jeżeli jednym z argumentów było powoływanie się na usterki oraz kwoty, o które Zarząd zabiega, a strona procesowa przedstawiała protokoły z odbioru tych usterek, to nawet nie jest to już żart. Jest to kpina z prowadzenia Zarządu jakiejkolwiek firmy. Przypominam sobie dyskusję na sesji Rady Miejskiej w poprzedniej kadencji dotyczącą poręczenia kredytu dla CW Laguna. Wówczas Rada miała wątpliwości, czy poręczyć kredyt. Decyzję podjęto w dobrej wierze i nie zamierzam jej krytykować. Nie oznacza to wcale, że nie będziemy mówili o pewnej grupie interesów, która funkcjonuje od dawna. Jest taka grupa, która chciałaby, aby problem Fundacji został łatwo rozwiązany, ale nie da się tego zrobić. Nie zgadzam się z tym, że należy zapomnieć o tym co było kiedyś, ponieważ problemy CW Laguna sięgają głęboko wstecz. Jeżeli obecnie ci, którzy doprowadzili do tych problemów mają je naprawiać, to mam wątpliwości, czy są w stanie to zrobić? W dniu dzisiejszym atakowano podmioty gospodarcze działające w budynku CW Laguna. Jeżeli Zarząd CW Laguna podpisuje umowę z firmą i umowa jest dla firmy korzystna, to do kogo mamy pretensję, przecież to oczywiste, że do Zarządu. Wobec tego należy  przyjrzeć się kto i jakie umowy podpisuje, aby w przyszłości nie było tak, że koncepcję funkcjonowania będą opracowywali ci, którzy doprowadzili obecnego stanu. Nie zazdroszczę Panu Burmistrzowi, ponieważ w znacznej mierze nie jest to jego wina, a obecnie musi borykać się z tym problemem. Problem jest poważny i w rozwiązywaniu go należy wesprzeć p. Burmistrza. Natomiast p. Burmistrz, aby otrzymał nasze wsparcie musi być w swoich działaniach wiarygodny. Przedstawione dla nas materiały muszą być propozycją, do które odniesiemy się merytorycznie.

Radny Stanisław Różański - proponuję, abyśmy na tym etapie skierowane do nas pytanie przez p. Burmistrza uwzględnili. Stawiam wniosek formalny o przegłosowanie takiego stanowiska Rady „ Rada przyzwala Burmistrzowi na podjęcie wszelkich działań mających na celu przygotowanie przejęcia obiektu CW Laguna na mienie komunalne”. W następstwie tego przyzwolenia p. Burmistrz przedstawi nam wszystko to, co obiecał. Proponuje zakończyć już dyskusję w tej sprawie. Osobiście bardzo rzadko zgadzam się z Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej p. Magdaleną Chmurą - Nycz, ponieważ jesteśmy w sporze formalnym, prawnym, organizacyjnym ale wyjątkowo dzisiaj muszę się z nią zgodzić. Panie Przewodniczący Sawaryn będzie Pan klientem wraz ze swoim Zarządem, będziecie w kolejce czekali do tego obiektu. Rozpatrywani będziecie tak jak wszyscy równorzędni wam klienci tego obiektu.  Pani Chmura – Nycz ma rację twierdząc, że Dolna Odra jest w przyszłości dla tego obiektu niepotrzebna. Podejmijmy jak najszybciej działanie mające na celu przejęcie obiektu.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - wydaje mi się, że w poprzedniej Kadencji Rada Miejska upoważniła p. Burmistrza do podjęcia działań, o które wnioskuje radny Stanisław Różański. Nie ma więc potrzeby robić tego po raz drugi.  Pragnę nadmienić, że to ten Zarząd Elektrowni Dolna Odra opierając się na błędach w zarządzaniu Fundacji podjął temat i zwrócił się do p. Burmistrza o rozwiązanie sprawy. Nie kto inny tylko ja kilkanaście miesięcy temu zgłosiłem wniosek o odwołanie szefa Zarządu Fundacji uznając, że nie da się łączyć pracy w Dolnej Odrze z pracą w Zarządzie Fundacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dlaczego nie było to wykonane?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dlatego, że między innymi Przewodniczący Rady Nadzorczej i kilka innych osób z tej Rady wnosiło o to, aby odłożyć wniosek na kilka miesięcy z uwagi na rozstrzygnięcia w sprawach dotyczących firmy FLUOR, przejmowanie boisk, itp. Obecnie odwołujemy przedstawicieli Elektrowni Dolna Odra z Zarządu, ponieważ ich działania są niewystarczające dla uzdrowienia tego obiektu. Chciałbym, aby wizje radnego Stanisława Różańskiego sprawdziły się. Ja już teraz czasami stoję w kolejce do CW Laguna i nie sprawia mi to żadnego problemu. Wiem, że jest Pan do mnie uprzedzony i odnosi się do mnie w określony sposób.  Proszę jednak, aby Pan swojego emocjonalnego stosunku do mnie nie przerzucał na ZEDO, ponieważ tak jak działa ten Zakład na rzecz lokalnej społeczności i lokalnego środowiska, to mało kto robi.

Radny Stanisław Różański - pragnę zapewnić, że nie ma żadnej mojej niechęci do Pana. Mogę się z Panem w różnych sprawach zgadzać lub nie, ale nie mam powodu czuć niechęci, ponieważ nie znam Pana. Pragnę przypomnieć, że przyrzekł mi Pan rozmowę  i czekam na nią.

Radny Artur Nycz - zarzuca mi się, że oskarżam o coś organy Zarządu Fundacji, ponieważ wskazuję na powody, które były przyczyną mojego wyjścia z Rady Nadzorczej Fundacji. Organami Fundacji są Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Nie mówiłem personalnie, o które osoby chodzi. Nie podejmujmy optymistycznych deklaracji w dniu dzisiejszym, ponieważ problemy związane z CW Laguna są bardzo poważne i nie da się ich łatwo rozwiązać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Fundacja nie jest w stanie się utrzymać, jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy przedwstępnej z gminą i gmina nie da zadatku w kwocie 1.000.000 zł na dalsze funkcjonowanie CW Laguna. Proponuje, aby p. Burmistrz do 1 stycznia 2008 roku podjął stosowne działania. Po to ustaliliśmy z p, Burmistrzem, że odwołujemy naszego przedstawiciela z Zarządu Fundacji, po to odbędzie się konkurs, aby można było przedstawić koncepcję nt. funkcjonowania obiektu. Oprócz wsparcia z Dolnej Odry obiekt potrzebuje jeszcze wsparcia w kwocie 1.000.000 zł od gminy. Obiektu nie można przekazać gminie za darmo, tylko należy go sprzedać. Wspólnie z p. Burmistrzem proponujemy takie rozwiązanie, że w tym roku gmina wpłaci jako zadatek lub zaliczkę w kwocie 1.000.000 zł na poczet ceny. Pan Burmistrz oraz Zarząd CW Laguna przez ten czas będą mieli okazję przygotować koncepcję dalszego funkcjonowania obiektu. Jest to ryzyko, ale w poprzednich latach poręczając kredyt dla CW Laguna też podjęliśmy ryzyko wielokrotnie większe.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dokonując analizy sytuacji ekonomicznej Fundacji odnoszę wrażenie, że nie wszyscy czytają je właściwie. BW Laguna w pewnych okresach generuje nawet zysk z prowadzonej działalności. W większości sprawozdań finansowych Zarządu na działalności operacyjnej, tej najważniejszej dla każdego przedsiębiorstwa Fundacja zawsze generuje straty. Powinien to być sygnał ostrzegawczy dla  p. Burmistrza przy opracowywaniu programu naprawczego. Szczególnej uwadze polecam analizę wyników finansowych w poszczególnych okresach na działalności operacyjnej.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - radny Stanisław Różański zgłosił wniosek, który należy przegłosować.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - pamiętam, że uchwała w tej sprawie, o której mowa we wniosku radnego jest już podjęta W związku z powyższym nadal będę prowadził rozmowy z ZEDO, aby jak najszybciej przygotować biznesplan i przedstawić go radnym. Potrzebuje na to około jednego miesiąca czasu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy wobec tego radny Stanisław Różański wycofuje swój wniosek?

Radny Stanisław Różański - tak, wycofuję.

Ad.XVII. Przedstawienie koncepcji funkcjonowania oświaty w Gminie Gryfino oraz informacji z prac zespołu ds. oświaty.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w dniu dzisiejszym nie będę podejmował dyskusji w ww. sprawie, ponieważ nie jest to czas ani miejsce na taką dyskusję. Zarządzeniem z dnia 24 stycznia 2007r. został powołany zespół do prowadzenia negocjacji Samorządu Powiatu Gryfińskiego w sprawach edukacji i wychowania. Głównym zadaniem zespołu ma być wypracowanie wspólnej koncepcji funkcjonowania szkół, placówek na terenie Gminy Gryfino. Stronę gminną reprezentują Z-ca Burmistrza Eugeniusz Kuduk, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Piotr Romanicz, Dyrektor Gimnazjum w Gryfinie Danuta Bus, radny Rafał Guga. Zespół został powołany do wypracowania stanowiska w terminie do dnia 30 kwietnia br. Powołany zespół ma zastanowić się, w jaki sposób należy wykorzystać istniejące obiekty oświatowe na potrzeby ucznia i na prowadzenie dalszej edukacji w kontekście przedstawionej propozycji przez Starostwo Powiatowe o przekazaniu budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz z zadaniem prowadzenia LO dla Gminy Gryfino?  Jakie powinniśmy podjąć decyzje w celu osiągnięcia zamierzenia zgodnie z wnioskami składanymi przez społeczeństwo Miasta i Gminy Gryfino odnośnie zbyt licznego Gimnazjum zlokalizowanego w jednym miejscu? Co powinniśmy zrobić, aby koszty kształcenia jednego ucznia zmniejszyć? Na dzień dzisiejszy subwencja na oświatę wynosi około  10.000.000 zł, a my wydajemy powyżej 20.000.000 zł. Powołany zespół ma rozszerzone zadania dotyczące rozważenia tego, jak mają być prowadzone  zajęcia dodatkowe, czy przez GDK, czy w szkołach, jak będzie najlepiej dla gminy? Odbyły się dwa spotkania zespołu, trwają rozmowy dotyczące różnych wariantów  z założeniem, że reforma oświaty rozpoczęłaby się wraz z rokiem szkolnym 2008 – 2009. Przy takim założeniu musimy wypracować ostateczne stanowisko do lutego przyszłego roku. Zespół zakończy pracę 30 kwietnia br. i wówczas będzie materiał do dyskusji na sesji. Moją intencją jest takie przeprowadzenie reformy w oświacie i w taki sposób, aby nie było zaskoczeniem dla społeczeństwa, jak miało to miejsce w Szczecinie. Ma to być oparte na racjonalnym spojrzeniu. Przez poprzednie cztery lata dzięki bardzo dobrej współpracy Rady Miejskiej, Burmistrza udało się nam obiekty oświatowe doprowadzić do bardzo dobrego stanu, co nie oznacza, że obecnie nic nie robimy. Dyskusja w dniu dzisiejszym na temat oświaty jest przedwczesna. Pozwólmy zespołowi zakończyć pracę i po 30 kwietnia br. rozpoczniemy dyskusję na sesji. Mam nadzieję, że przez okres trzech miesięcy wypracujemy wspólne stanowisko, tak aby od września można było zapoznawać społeczeństwo z propozycją zmian w oświacie. W lutym 2008 roku będziemy mogli wystąpić do kuratora o zgodę na zmiany, które zechcemy wprowadzić od roku szkolnego 2008 – 2009. Jeżeli radni mają swoje przemyślenia i chcieliby je wnieść, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby to zrobić. Dobrze byłoby, abyśmy po zakończeniu pracy przez zespół zajęli się sprawą przedszkoli. Być może budynek po byłym WKU należałoby sprzedać z przeznaczeniem pod prywatne przedszkole lub znaleźć inne rozwiązanie mające na celu zwiększenie ilości miejsc w przedszkolach i żłobku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - propozycja p. Burmistrza jest słuszna.  Nic się nie stanie jak poczekamy z dyskusją w ww. sprawie do końca kwietnia br.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli ktoś chciałby pracować w tym zespole, to czy jest to możliwe?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak, można zgłosić się do zespołu i wnosić konstruktywne projekty.

Radny Marek Sanecki - w związku z tym, że są to zamierzenia na lata przyszłe, to bardzo proszę nie wypuszczać w środowisko informacji częściowych, dotyczących oświaty. Wiem, że już są przedstawiane koncepcje, które budzą niepotrzebne dyskusje. Proszę p. Burmistrza, aby poprosił o to pracujący zespół.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - mogę poprosić o to zespół, ale wszyscy wiemy jaka jest natura ludzka. Wychodzące informacje, to tylko wolne przemyślenia. Należy poczekać na końcowy protokół zespołu.

Ad.XVIII. Przedstawienie wyników z kontroli przeprowadzonych w gminie w latach  2006 - 2007.

Informacje w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji - załącznik nr 28.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w informacji wyszczególniono kontrole zewnętrzne, a ja pytałam o kontrole wewnętrzne. Jak to się ma do zleconych kontroli doraźnych w urzędzie? 

Skarbnik Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - myślałam, że chodzi o kontrole zewnętrzne i dlatego przygotowałam taką informację.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jeżeli można, to proszę o przygotowanie na następną sesję informacji na temat kontroli doraźnych, które były przeprowadzone w urzędzie.

Skarbnik Miasta i Gminy Beata Kryszkowska - do 31 marca br. p. Burmistrz będzie miał przygotowane sprawozdanie z wszystkich kontroli doraźnych i zewnętrznych i wówczas Rada również otrzyma taka informację.

Ad.XIX. Przedstawienie informacji nt. realizacji inwestycji pn. „modernizacja boiska przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich”.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – przeczytam informacje w ww. sprawie, a jeżeli  ktoś z radnych zechce, to otrzyma ją również w formie pisemnej. Gmina Gryfino podjęła realizację zadania zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 174 z dnia 5.10.2004r. podpisując  z wybranym w drodze postępowania o zamówienie publiczne wykonawcą umowę w dniu 19.01.2005r. – wartość robót wg umowy brutto 3.604.019,41 zł - Umowa Nr 1/Gimn-Boisko/2005 zawarta pomiędzy „Masters” sp. z o.o. w Szczecinie a Gminą Gryfino. W związku z tym, że moja córka pracuje w firmie, która wygrała przetarg nie byłem i nie uczestniczyłem przy opracowywaniu specyfikacji zamówienia. Aby się zabezpieczyć, na tę okoliczność zatrudniliśmy eksperta od zamówień publicznych, który wspólnie z Wydziałem Planowania opracowywał warunki przetargowe. Nie uczestniczyłem w komisji i nie byłem członkiem komisji przetargowej na to zadanie. Finansowanie zadania odbywa się na podstawie podjętych uchwał w sprawie zmian  w budżecie gminy w tym między innymi:

 • Uchwała Nr XXIV/336/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zmian budżety gminy na 2004r.,
 • Uchwała Nr XXVIII/393/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie zmian budżety gminy na 2004r.,
 • Uchwała Nr XXIX/398/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok,
 • Uchwała Nr XXXVIII/493/05 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 lipca 2005r. w sprawie zmiany budżety gminy, uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2006 i 2007, oraz w oparciu o Umowę nr 302/04/244 wraz z aneksem o Dofinansowanie Przedsięwzięcia Inwestycyjnego Ze Środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu zawartą 4 listopada 2004 roku pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego III Oddział  w Warszawie a Miastem i Gminą Gryfino.

Realizacja zadania odbywała się od września 2005 do września 2006 roku zgodnie z umową  i załączonym harmonogramem realizacji prac W dniu 30 maja 2006 roku wykonawca robót zgłosił zakończenie prac i gotowość do odbioru boiska nr 1 wraz z bieżnią. Branżowi inspektorzy nadzoru dokonali potwierdzenia wpisami w dzienniku budowy zakończenia budowy boiska nr 1 i ustalono odbiór z udziałem przedstawicieli wszystkich uczestników realizacji zadania. Zgodnie  z obowiązującymi przepisami dokonano zawiadomienia stosownych organów o zakończeniu prac i uzyskaniu zgody na użytkowanie obiektu. Przy braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego przystąpiono do użytkowania boiska w miesiącu lipcu 2006 roku. Jednocześnie wykonawca kontynuował prace związane z realizacją boiska nr 2 i nr 3 na terenie obiektu, dokonując w miesiącu lipcu 2006 r, zgłoszenia części wykonanych robót na boisku nr 2 do odbioru inspektorowi nadzoru, który odmówił ich odbioru w dniu 10.07.2006 r. Inspektor nadzoru wykazał konieczność konsultacji z projektantem celem rozwiązania powstałego problemu. Wykonawca w okresie lipiec – sierpień usuwał powstałe usterki pod nadzorem projektanta i inspektora nadzoru jednak nieskutecznie. W efekcie tych działań inspektor kolejnymi wpisami w dzienniku budowy stwierdzał niewłaściwe wykonanie robót i odmawiał ich odbioru. Ostatni wpis inspektora nadzoru w dniu 10.10.2006 r.  o niewłaściwym wykonaniu robót i ich poprawieniu uniemożliwił wykonawcy zakończenie budowy obiektu i jego odbiór zgodnie z zawartą umową. W tej sytuacji Gmina Gryfino celem wykorzystania dofinansowania przyznanego ze środków Ministerstwa Sportu zwróciła się z wnioskiem o zmianę terminu zakończenia zadania. Wniosek wraz załącznikami i wyjaśnieniami złożono wymaganym terminie w Ministerstwie Sportu, które zgodnie z kompetencjami przesłało do rozpatrzenia do Banku Gospodarstwa Krajowego, jednostki finansującej zadanie. Do czasu konieczności zmiany terminu zakończenia zadania z winy wykonawcy robót Gmina zrealizowała w 2006 r. roboty w 85,86%, a wykorzystanie dotacji z Ministerstwa Sportu nastąpiło w kwocie 396.400 zł. Według informacji uzyskanych w dniu 12.03.2007 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego wyrażono zgodę na zmianę terminu zakończenia rozliczenia zadania, co zostało zawarte w przesłanym Gminie do podpisu Aneksie nr 4 do umowy na dofinansowanie zadania. Nie została cofnięta dotacja  z Ministerstwa Sportu. Zostanie ona wykorzystana w całości do kwoty 500.000 zł. Nowy termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 maja 2007 roku. Termin rozliczenia zadania z jednostką współfinansującą przypada na dzień 20 lipca 2007 roku. Nadmienię, iż pomimo tego, że roboty są częściowo dobrze wykonane wstrzymano finansowanie z budżetu Gminy robót na boisku nr 2 i nr 3.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – czy wyciągnął Pan konsekwencje służbowe wobec osoby, która nie dotrzymała swoich obowiązków związanych z zakończeniem procesu podpisania aneksu? Do dnia 12.03.2007 r. Gmina nie posiadała uzgodnień z Bankiem i nie procedowała zbyt skutecznie. Cały kompleks sportowy na Górnym Tarasie kosztuje 3.600.000 zł, a dotacja  z Ministerstwa wyniosła 500.000 zł. Druga część kompleksu nie jest oddana do użytkowania. Czy będzie spełniała wymagane standardy? Informował Pan, że istnieją wątpliwości natury technicznej dotyczące odbioru znacznej części robót. Firma MASTERS nierzetelnie wywiązała się z umowy, którą zawarła z Gminą. Powinniśmy nalegać, aby wywiązała się, w przeciwnym wypadku Gmina powinna dochodzić kar umownych.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – byłem przygotowany na okoliczność pozwania spółki do sądu o wyrównanie straty w przypadku cofnięcia Gminie dotacji z Ministerstwa Sportu. Umowa jasno precyzuje termin, od którego nalicza się odsetki oraz sposób ich naliczania. W chwili obecnej mogę podpisać aneks, ponieważ posiadamy stanowisko Banku Gospodarstwa Krajowego, które gwarantuje, że dotacja dla Gminy nie przepadnie.  W najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie z udziałem prawników w sprawie naliczania odsetek. Nie widzę możliwości, aby odebrany obiekt był wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi. Myślę, że przedwczesne jest żądanie wyciągania konsekwencji wobec osób, które nie podpisały aneksu. Miały one zakaz podpisywania go bez wiedzy, którą posiadamy na dzień dzisiejszy.

Radny Stanisław Różański - jaki był cel umieszczenia tej informacji w porządku obrad dzisiejszej sesji?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - radni domagają się informacji na temat zakończonej inwestycji. Gmina wydatkowała bardzo duże środki na to zadanie.

Radny Stanisław Różański - proponuję, aby w tej sprawie została zachowana odpowiednia procedura. Informacja powinna zostać przekazana na komisjach, radni powinni otrzymać materiał  w tej sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński – Pan Burmistrz przedstawił nam sprawozdanie jednej z największych inwestycji w Gminie Gryfino. Nikt nie stawia zarzutów Burmistrzowi, tylko pyta i prosi o informacje.

Informacje w ww. sprawie stanowi załącznik nr 29.

Ad. XX. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino na temat planu i strategii  funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w dniu wczorajszym odbyło się zebranie wiejskie  w Wełtyniu, na którym lokalna społeczność podjęła decyzję, aby budynek po byłej szkole podstawowej w całości przeznaczyć na potrzeby wsi. Mieszkańcy jednogłośnie chcą, aby powstało tam przedszkole i wystąpią do Rady Miejskiej o zmianę decyzji ws. przeznaczenia środków finansowych na utworzenie w budynku schroniska. Budynek szkoły został wyremontowany  w całości. Do realizacji pozostało docieplenie budynku i wykonanie elewacji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – Komisja Rewizyjna wyznaczyła dwa tygodnie na przedstawienie przez Burmistrza planu i strategii utworzenia schroniska. Przez ostatnie trzy lata Rada Miejska uchwałami budżetowymi przekazywała środki finansowe na schronisko młodzieżowe w Wełtyniu. W uchwałach nie znajdowały się zapisy, że utworzona ma zostać świetlica lub przedszkole. Schronisko młodzieżowe jest potrzebne gminie. Bardzo wiele dzieci z ubogich rodzin wyjeżdża na półkolonie i kolonie za pieniądze ze środków OPS. Nie wyobrażam sobie, aby uchwała Rady Miejskiej nie była realizowana. Rada przekazywała środki z budżetu na schronisko. Jeżeli zmienił Pan decyzję i schronisko młodzieżowe nie zostanie utworzone w Wełtyniu to skieruję do prokuratury sprawę o nierealizowanie zadania uchwalonego w budżecie gminy i wydatkowania środków finansowych niezgodnie z prawem.

Radna Janina Nikitińska – ile dzieci w wieku przedszkolnym jest w Wełtyniu? Czy przeanalizowano ile dzieci będzie uczęszczało na zajęcia?

Radny Stanisław Różański – na pierwszej sesji złożyłem deklarację, że w tej kadencji Rady będę zabiegał o to, aby ani razu nie padła sugestia dotycząca kierowania zawiadomienia do prokuratury. Skończyła się IV kadencja Rady i skończyła się również tradycja skarżenia Burmistrza do prokuratury. Jeżeli Radna Magdalena Chmura – Nycz chce zgłosić sprawę do prokuratury, niech robi to we własnym imieniu, a nie w imieniu Rady. Art. 39 ustawy o samorządzie gminnym upoważnia organ wykonawczy do podejmowania decyzji w indywidualnych sprawach. Statut sołectwa stanowi, że w sprawach zagospodarowania mienia leżącego na terenie danego sołectwa opinia, co do sposobu przeznaczenia należy do samorządu wiejskiego. Panie Burmistrzu, decyzja  w sprawie powinna zapaść po uwzględnieniu stanowiska samorządu wiejskiego. Na wczorajszym zebraniu wiejskim w Wełtyniu, w którym uczestniczyłem obecnych było 75 osób. Mieszkańcy jednogłośnie przegłosowali kwestię przeznaczenia budynku. Jeżeli przeznaczone zostały środki na remont obiektu, to decyzja co do sposobu przeznaczenia budynku należy wyłącznie do Burmistrza po uzgodnieniu z samorządem wiejskim. Na zebraniu wiejskim mieszkańcy Wełtynia zadawali pytania, kto zagwarantuje im bezpieczeństwo, czy nie będzie sporów o korzystanie z boiska, czy sanepid nie będzie miał uwag z racji tego, że w budynku jest jedna toaleta.

Radny Artur Nycz – Panie Różański, nie był Pan radnym poprzedniej kadencji, Pan nie jest nawet z Gryfina. Pana wiedza na temat co się działo w poprzedniej kadencji jest znikoma. Niech się Pan nie odnosi do tego co było, gdyż nie jest Pan uprawniony do obrażania poprzedniej Rady. Wniosek o skierowanie sprawy do prokuratury w poprzedniej kadencji został przyjęty jednogłośnie. Wszyscy głosowali za. W tym również przedstawiciele komitetu, z którego Pan kandydował. Nie jest Pan osobą, która jest uprawniona do wypowiadania się w tej sprawie, ponieważ nie ma Pan o niej pojęcia. Niech się Pan zapozna ze sprawą. Ustrój PRL skończył się w 1989 r. i niech się Pan obudzi Panie Różański. Niech Pan nie obraża radnych poprzedniej kadencji.

Radna Elżbieta Kasprzyk – ile osób korzysta z budynku po byłej szkole w Wełtyniu? Jaka jest powierzchnia użytkowa budynku, ile jest w nim pomieszczeń? Czy Gminę stać na przekazanie budynku w użytkowanie mieszkańców, po to aby korzystała z niego grupa dwadzieściorga dzieci? Świetlica w Bartkowie prowadzi taką samą działalność, jaka prowadzona jest w Wełtyniu. Świetlica ma jedną toaletę, a jej powierzchnia wynosi 50 m2. Budynek po Szkole Podstawowej w Wełtyniu jest tak duży, że może w nim mieścić się świetlica, biblioteka oraz schronisko.

Radny Marek Sanecki – jako radny poprzedniej kadencji podejmowałem decyzje  o przekazaniu środków finansowych na realizację schroniska. Sprawy nie można załatwić tylko  w oparciu o opinię społeczności lokalnej. Wełtyń ma duże możliwości w zakresie rozwoju agroturystyki. Niestety jest pewna grupa ludzi, która działa wbrew interesom tej społeczności. Pan Burmistrz nie powinien ulegać tej grupie.

Radna Janina Nikitińska – społeczność lokalną należało zapytać o opinię w momencie podejmowania decyzji dotyczącej utworzenia schroniska w Wełtyniu. Dlaczego o opinię zapytano teraz, gdy wydatkowano już środki finansowe na to zadanie? Dwa lata temu Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wizytowała obiekt i informowała Burmistrza o tym, że istnieje obawa, iż nie powstanie tam schronisko młodzieżowe. Zarówno wówczas, jak i dwa tygodnie temu na Komisji Rewizyjnej Pan Burmistrz zapewniał nas, że schronisko młodzieżowe zostanie utworzone. Dzisiaj informuje nas Pan, że powstanie tam przedszkole. Czy może Pan powiedzieć ile dzieci będzie do niego uczęszczało?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – w dniu wczorajszym zebranie wiejskie  w Wełtyniu zdecydowało jednogłośnie, że nie będzie tam schroniska. Stanowisko mieszkańców Wełtynia zostanie przedstawione Radzie. Jeżeli Rada podtrzyma decyzję o realizacji schroniska wykonam uchwałę Rady, ale Burmistrz również musi brać pod uwagę stanowisko lokalnej społeczności. Nie wiem, czy w momencie podejmowania decyzji o utworzeniu schroniska były prowadzone rozmowy z mieszkańcami, nie wiem czy zostały sporządzone pisemne uzgodnienia w tej sprawie z Radą Sołecką. Nie byłem wówczas Burmistrzem.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – chciałbym postulować do Pana Burmistrza, aby nie ulegał presji lokalnej społeczności. Uważam, że mieszkańcy miejscowości wiejskich powinni mieć miejsce, w którym mogą się spotykać, organizować przedszkola dla dzieci, ale Gmina nie będzie  w stanie ponieść tak wysokich wydatków. Proszę, aby opracowano strategię funkcjonowania obiektów w miejscowościach wiejskich dla lokalnych społeczności.

Radna Elżbieta Kasprzyk – Pan Burmistrz poinformował, że uchwała zebrania wiejskiego skutkuje przygotowaniem uchwały Rady Miejskiej. Zebranie wiejskie w Bartkowie również  postara się wypracować uchwałę i mam nadzieję, że zostanie ona tak samo potraktowana jak stanowisko społeczności wiejskiej w Wełtyniu.

Radna Magdalena Chmura – Nycz – w imieniu Komisji Rewizyjnej chciałabym poinformować, że strategia funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu nie została przedstawiona na dzisiejszej sesji. Występuje problem z dostarczaniem Komisji Rewizyjnej dokumentów. Do Przewodniczącego Rady wpłynęła skarga związana z niewyrażeniem zgody na wykonanie kopii protokołu Regionalnej Izby Obrachunkowej z przeprowadzonej kontroli. Na przygotowanie strategii i planu funkcjonowania schroniska Komisja wyznaczyła dwa tygodnie. Na posiedzeniu Komisji udzielał Pan innych wyjaśnień, niż w dniu dzisiejszym. Jeżeli schronisko nie zostanie utworzone, to jest to przestępstwo.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – otrzymaliśmy informację nt. planu i strategii funkcjonowania schroniska młodzieżowego w Wełtyniu. Pan Burmistrz uważa, że schronisko nie powinno być utworzone, w związku z tym przedłoży Radzie nową propozycję dotyczącą przeznaczenia obiektu w Wełtyniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – Rada Sołecka podjęła decyzję, która jest sprzeczna  z dotychczasową uchwałą przyznającą środki finansowe na realizację schroniska. W związku z tym zwrócę się do Rady z zapytaniem, czy podtrzyma stanowisko dot. utworzenia schroniska. Jeżeli Rada podejmie decyzję o dalszym realizowaniu zadania wówczas wykonam uchwałę Rady. Na następną sesję zostanie przygotowane stanowisko Rady Sołeckiej. W chwili obecnej budynek jest przekazany w zarząd dla Gryfińskiego Domu Kultury.

Radny Marek Sanecki – budynek jest za duży, aby w całości przeznaczyć go na przedszkole. Należy pomyśleć o innym zagospodarowaniu tego budynku, a dla społeczności wełtyńskiej należy przygotować mniejszy obiekt odpowiadający potrzebom.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam nadzieję, że Burmistrz przedstawi nam informację, na jakim etapie przerwano plan realizacji schroniska, jakie kwoty zostały na to zadanie wydatkowane i jakie będzie wykorzystanie obiektu?

Ad. XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Prezes PUK Rafał Mucha
Ad. 57/V/07
– na interpelacje udzielę odpowiedzi na piśmie. Pragnę sprostować, że moim  zdaniem interpelacja zawiera nieprecyzyjne określenia, przez co może wywoływać przeświadczenie, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych jest  firmą nastawioną na zyski, nadmiernie podnoszącą swoje koszty, nie dba o pracowników, itd.  Jeżeli chodzi o 1.000.000 zł zysku, to jest to informacja niepotwierdzona.  Informacja dotycząca podwyżki płac dla pracowników o 0,30 zł jest  niezgodna z prawdą. Przed sesją można ją było zweryfikować i podać prawdziwą. Podwyżka była na pewno znacząco większa, chociaż nie taka, która  satysfakcjonuje Zgromadzenie Wspólników, Radę Nadzorczą, Zarząd oraz  pracowników. Uważam, że przedsiębiorstwo prowadzi partnerskie rozmowy  z zakładową organizacją związkową i zawsze osiągamy w tych sprawach  porozumienie, chociaż stanowiska nie zawsze są jednakowe. Jeżeli chodzi o podwyżkę w wysokości kilkunastu złotych za wywóz  odpadów, to pragnę poinformować, że podpisuję zarządzenia dotyczące tych cen, zatwierdzam kalkulację. Nie przypominam sobie takiej podwyżki. Gdyby radny był łaskawy wskazać, w której grupie odbiorców, to wówczas  zweryfikuję informację w tej sprawie. Według mojej wiedzy żadna z podwyżek nie przekroczyła 2 zł netto. Proszę o doprecyzowanie, o jakie podatki radnemu chodzi? Być może dotyczy to podatku od osób prawnych. Nie zgadzam się z opinią,  że przedsiębiorstwo nie powinno płacić podatku. Uważam, że ma taki obowiązek. Konieczność regulowania podatków wynika ze stosownych  przepisów. Zdarzały się takie okresy, kiedy to przedsiębiorstwo uważało, że nie musi płacić podatków, a potem odprowadzało je z odsetkami. Proponuje nie wracać do tych rozwiązań. Zysk przedsiębiorstwa w całości przeznaczany jest na rozwój firmy. Do tej  pory gmina nie korzysta z prawa do dywidendy z jednym wyjątkiem, kiedy  to zdarza się, że zysk w części przeznaczany jest bezpośrednio dla  pracowników do funduszu wynagradzania lub do zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  pragnę przypomnieć, że przedsiębiorstwo za rok 2002 odnotowało stratę  w wysokości 10.000.000 zł przy obrotach 11.000.000 zł. Przedsiębiorstwo aby  mogło sprawnie gospodarować i poruszać się na rynku musi generować zysk. Można zapytać, na jakim poziomie? Niestety nie można na nie precyzyjnie odpowiedzieć, ponieważ opinie w tej sprawie są różne. Do pisemnej  odpowiedzi załączę radnemu z prośbą o udostępnienie wszystkim członkom Rady Miejskiej informację o poziomie cen w powiecie gryfińskim oraz w podobnych przedsiębiorstwach na terenie województwa zachodniopomorskiego. Wówczas można będzie wyrobić sobie opinię odnośnie wysokości cen w naszej gminie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - pragnę tylko przypomnieć p. Prezesowi, że gmina wyasygnowała kilka milionów złotych na spłatę długów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gryfinie.

Prezes PUK Rafał Mucha - to prawda. Jest to kwota około 4,5 mln zł, która pomogła wyjść z długów. Pragnę nadmienić, że przedsiębiorstwo z własnych środków przez okres półtora roku wygospodarowało około 2 mln zł. Stało się to ogromnym kosztem wyrzeczeń pracowników.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat – na pozostałe interpelacje zostaną udzielone pisemne odpowiedzi.

Ad. XXII. Wolne wnioski i informacje.

Radny Artur Nycz - Gmina należy do pięciu stowarzyszeń. Czy stowarzyszenia prowadzą działalność? Z przedstawionej nam informacji nie wynika, że one działają.

Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska – wszystkie gminy na terenie Powiatu Gryfińskiego należą do Związku Gmin Dolnej Odry. Powołanie Związku w 2001 roku miało na celu wspieranie inicjatyw lokalnych i integrację gmin Powiatu Gryfińskiego. Mając na uwadze realizowanie nabrzeża Gmina powinna uczestniczyć w Stowarzyszeniu na Rzecz Miast i Gmin Nadodrzańskich. Do Samorządowego Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej Gmina przystąpiła w 2004 roku. Przedstawicielem Gminy w Stowarzyszeniu jest radny Ireneusz Sochaj. Gmina bierze czynny udział w każdym ze stowarzyszeń. Uważam, że zbyteczny jest udział Gminy Gryfino  w Dobrowolnym Stowarzyszeniu Miast i Gmin – Unia Miasteczek Polskich.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dotarł do mnie wniosek jednego z radnych, który widzi potrzebę, aby sesje Rady Miejskiej odbywały się od godziny 1000. Rada powinna rozważyć możliwość zmiany dnia, w którym będą odbywały się sesje np. poniedziałek. Ze względów racjonalnych sesje powinny odbywać się miedzy godziną 730, a 1530 w przeciwnym wypadku Burmistrz będzie musiał zapłacić pracownikom za godziny nadliczbowe.

Radny Ireneusz Sochaj – przykład dzisiejszej sesji dowodzi, że im wcześniej sesja zostanie rozpoczęta tym lepiej. Proponuję, aby godzinę otwarcia sesji pozostawić bez zmian.  Nadmienię, iż Samorządowe Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej prowadzi swoją działalność. W dniu 12 marca br. odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, na którym zmieniono jego władze. Myślę, że w najbliższym czasie widoczne będą efekty działania stowarzyszenia.

Radna Janina Nikitińska – sesje Rady w poniedziałki nie byłyby korzystne z uwagi na dyżury radnych i Burmistrza od godziny 1500. Być może sesje kolidowałyby z przyjmowaniem interesantów.

Sołtys sołectwa Pniewo Jerzy Kostka – chciałbym poprzeć interpelacje zgłoszone przez radnego Stanisława Różańskiego. Na ostatnim wyborczym zebraniu wiejskim w Pniewie Pan Burmistrz obiecał zaangażować w miejscowości osoby do prac społecznie użytecznych. Bardzo  przydałyby się takie osoby do prac porządkowych po okresie zimowym. Ze względu na bezpieczeństwo bawiących się dzieci, ogrodzenia wymaga plac zabaw w Pniewie. Mieszkańcy ul. Przemysłowej nie mają wody z sieci wodociągowej. Występują również trudności z założeniem telefonu i podłączeniem internetu. Załatwienia wymaga również sprawa biblioteki w Wełtyniu. W chwili obecnej rozważamy możliwość tymczasowego przeniesienia jej do budynku plebanii.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – mam apel do radnych, aby zabierali głos dopiero po udzieleniu go przez Przewodniczącego Rady.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński  stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2,
 3. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3,
 4. Porządek obrad - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Wniosek Komisji Rewizyjnej - załącznik nr 6,
 7. Protokół pokontrolny z przeprowadzonej kontroli zakupu planów miasta dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie oraz Gryfińskiego Domu Kultury wypracowany na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 2.03.2007r. - załącznik nr 7,
 8. Interpelacja radnego Stanisława Różańskiego - załącznik nr 8,
 9. Interpelacje radnego Tomasza Namiecińskiego – załącznik nr 9,
 10. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2006 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2007 - załącznik nr 10,
 11. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 11,
 12. Oświadczenie radnego Zbigniewa Kozakiewicza - załącznik nr 12,
 13. UCHWAŁA NR V/54/07 - załącznik nr 13,
 14. UCHWAŁA NR V/55/07 - załącznik nr 14,
 15. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/446/2006 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie likwidacji  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryfinie - załącznik nr 15,
 16. UCHWAŁA NR V/56/07 - załącznik nr 16,
 17. Projektu uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie - załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR V/57/07 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR V/58/07 - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR V/59/07 - załącznik nr 20,
 21. Informacja w sprawie udziału Gminy Gryfino w związkach i stowarzyszeniach samorządowych, których Gmina jest członkiem - załącznik nr 21,
 22. UCHWAŁA NR V/60/07 - załącznik nr 22,
 23. UCHWAŁA NR V/61/07 - załącznik nr 23,
 24. UCHWAŁA NR V/62/07 - załącznik nr 24,
 25. UCHWAŁA NR V/63/07 - załącznik nr 25,
 26. UCHWAŁA NR V/64/07 - załącznik nr 26,
 27. UCHWAŁA NR V/65/07 - załącznik nr 27.
 28. Informacja nt. wyników z kontroli przeprowadzonych w gminie w latach 2006 – 2007 - załącznik nr 28,
 29. Informacja nt. realizacji inwestycji pn. „modernizacja boiska przy Gimnazjum im. Olimpijczyków Polskich” - załącznik nr 29.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

 

Protokółowała:
inspektor Czesława Juszkiewicz