Protokół z obrad

PROTOKÓŁ NR VI/07
z VI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 4 kwietnia 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 1400 i trwała do godz. 1420

Radni nieobecni:

 • Elżbieta Kasprzyk
 • Wanda Kmieciak

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.
Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk
 3. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Jolanta Staruk

Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej stanowi załącznik nr 2.

Ad. I. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum.
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych, stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych w sesji wzięło udział 19 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji – załącznik nr 3.

Ad.II. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie.

Radny Stanisław Różański – ja będę głosował przeciwko podjęciu tej uchwały. Długo zastanawiałem się nad tym po otrzymaniu porządku obrad dzisiejszej sesji, w szczególności kiedy zapoznałem się z treścią projektu uchwały. Powiem dlaczego będę głosował przeciwko i zachęcam do tego również Wysoką Radę. Po pierwsze - żaden z przepisów powołany w podstawie prawnej tej ustawy, tzn. ani art. 4 pkt 32, ani art. 8 pkt 3, ani art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z 18 października 2006 r., którą potocznie nazywa się ustawą lustracyjną, nie przewidują – i to podkreślam – nie przewidują konieczności podjęcia w tym wypadku stosownej uchwały. Po drugie – podjęcie uchwały o takiej treści, a zwracam uwagę na treść § 1 tego projektu i użycie słów: powiadamia się o obowiązku - co pozostaje w sprzeczności zarówno z brzmieniem § 7 ust. 1 Regulaminu Rady Miejskiej, który stanowi, że Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy, podkreślam słowo: sprawy, należące do jej kompetencji, o których mowa w art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. W tej sytuacji należy postawić pytanie, czy Rada ma dzisiaj do rozstrzygnięcia sprawę w rozumieniu art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Moim zdaniem wykonanie nakazu wynikającego z dyspozycji art. 56 ust. 2 ustawy lustracyjnej nie ma charakteru sprawy w rozumieniu przepisu art. 18 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Powiadomienie skarbnika i sekretarza jest czynnością jedynie organizacyjno-techniczną, a nie sprawą. W tym przypadku nie wymagane jest podjęcie uchwały. Ustawodawca w art. 56 ustawy lustracyjnej powiada, że należy skarbnika i sekretarza powiadomić. Nie ma zastrzeżonej formy. Skoro tak, nie ma żadnych przeszkód, aby przyjąć, że jest to czynność organizacyjno-techniczna i Przewodniczący Rady w imieniu Rady zwykłym pismem, telefonicznie czy rozmową osobistą może dopełnić tej czynności i to powiadomienie jest moim zdaniem w pełni skuteczne. Czynność ta jest wymagana tylko dlatego, że od momentu zawiadomienia płynie miesiąc czasu do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Tworzenie wokół tej kwestii atmosfery, że jest to sprawa w rozumieniu art. 18 ustawy o samorządzie gminnym jest nieprawidłowe i z tych względów będę głosował przeciwko podjęciu tej uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – dziękuję za przedstawione stanowisko. Czy radni chcieli by zabrać głos w sprawie? Jeśli nie, to zapytam, czy chcieliby Państwo usłyszeć uzasadnienie do tego projektu radcy prawnego Krzysztofa Judka?

Radna Magdalena Chmura-Nycz – radca prawny parafował projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – tak. Nie widzę głosów w dyskusji. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie.
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu głosowało 15 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 wstrzymujących. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  Uchwała Nr VI/66/07 stanowi załącznik nr 4.

Ad. III Desygnowanie kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino.

Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn – proszę o wyjaśnienie Radcy Prawnego dlaczego musimy zmieniać uchwałę, którą podjęliśmy na poprzedniej sesji.

Radca Prawny Krzysztof Judek – w Statucie Fundacji jest zapis, że członkami Rady Nadzorczej Fundacji muszą być delegaci Zgromadzenia Fundatorów. Zachodzi tu łączenie funkcji. Ten projekt jest próbą naprawienia popełnionego błędu.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem uchwały głosowało 18 radnych przy braku głosów przeciwnych i jednym wstrzymującym się. Przewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino przyjęto większością głosów. Uchwała Nr VI/67/07 stanowi załącznik nr 5.

Ad. IV Wolne wnioski i informacje

Radny Stanisław Różański – po raz czwarty zwracam się do Prezydium Rady o zorganizowanie w trybie pilnym sesji poświęconej nowemu projektowi budżetu zadaniowego na rok 2008 i następne lata naszej kadencji. Cztery moje wnioski zgłoszone do tej pory pozostały bez odpowiedzi. Dzisiejsza sesja została zwołana moim zdaniem zupełnie niepotrzebnie, a moje wnioski, które są w moim przekonaniu głęboko zasadne pozostają bez odpowiedzi. Proszę mi odpowiedzieć, dlaczego?

Radny Marek Sanecki – chciałbym powtórzyć wniosek zgłoszony do Burmistrza na poprzedniej sesji, bowiem nie jest on realizowany. Prosiłem aby Burmistrz zaapelował do członków Komisji działającej na rzecz zmiany systemu oświaty w gminie Gryfino o niewypowiadanie się publiczne na tematy nad którymi Komisja pracuje. To rodzi bardzo złe skutki. Na wczorajszej Radzie pedagogicznej w Szkole Podstawowej Nr 1 padł głos, żeby Rada Pedagogiczna podjęła działania, które mają skutkować przejęciem dzieci po rozwiązanej Szkole Podstawowej Nr 4. Takie wypowiedzi nie leżą nawet w kompetencji tej Komisji. Decyzję będzie podejmowała Rada Miejska, a póki co nie ma jeszcze w tym zakresie żadnych informacji.

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych do 30 kwietnia 2007 r.

Ponieważ nikt więcej nie zabrał głosu Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralną część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych – załącznik nr 1.
 2. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej – załącznik nr 2.
 3. Porządek obrad – załącznik nr 3.
 4. Uchwała w sprawie oświadczeń lustracyjnych Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy Gryfino – załącznik nr 4.
 5. Uchwała w sprawie desygnowania kandydatów do Zgromadzenia Fundatorów i Rady Nadzorczej Fundacji Na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w Mieście i Gminie Gryfino – załącznik nr 5.

 

Przewodniczący Rady

Mieczysław Sawaryn

 

Protokół sporządziła
Alicja Szacoń