Porządek obrad

    

PORZĄDEK OBRAD
VII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 26 kwietnia 2007 r. o godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z V i VI sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gryfino za 2006 r.  i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 1/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Informacja o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Gryfino oraz Planu Gospodarki Odpadami  Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 2/VII.

 • uwagi i wnioski.

VII. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2006 - DRUK Nr 3/VII.

 • uwagi i wnioski.

VIII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady - DRUK  Nr 4/VII.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej gminnej nieruchomości  zabudowanej, położonej w Pniewie przy ul. Gryfińskiej nr 8 - działka nr 361/2 -  DRUK Nr 5/VII,
 2. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - DRUK Nr 5-1/VII.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

X. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu - dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień  w Szczecinie - DRUK Nr 6/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana Uchwały Nr IV/44/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej - DRUK  Nr 7/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Wyrażenie zgody na zaciągnięcie kredytu bankowego - DRUK Nr 8/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 9/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Podjęcie uchwały w sprawie wspierania zajęć na basenie przez Gminę Gryfino - DRUK Nr 10/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „STARE BRYNKI CZEPINO” w rejonie miejscowości Stare Brynki - DRUK Nr 11/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Zmiany w budżecie gminy na 2007 rok - DRUK Nr 12/VII.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Wyrażenie opinii o planowanym przedsięwzięciu polegającym na: „Budowie i użytkowaniu kotła na paliwo stałe o mocy cieplnej ok. 140 MW” planowanego przez stronę niemiecką w fabryce papieru w Schwedt na Odrą (RFN) – DRUK Nr 13/VII

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XIX. Wolne wnioski i informacje.