Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr IV/07
z IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 22 lutego 2007 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1440.
W sesji uczestniczyli wszyscy radni.
Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Zastępca Burmistrza Maciej Szabałkin,
 4. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 5. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 6. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 7. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 20 radnych, w sesji uczestniczyło 20 radnych.
Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.
Do porządku obrad wprowadzono następujące zmiany:

 1. wycofano pkt. XVIII. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia  działań zmierzających do opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i studium wykonalności dostawy wody pitnej dla Gmin Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo - DRUK Nr 14/IV.
 2. wycofano pkt. XVIII. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia  działań zmierzających do przygotowania planu działań  inwestycyjnych oraz marketingowych w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury i wspólnej marki  turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”- DRUK Nr 15/IV,
 3. wprowadzono pkt. XX. Zmiana uchwały Nr III/31/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków  niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 -  DRUK Nr 15-1/IV. Projekt uchwały omówiły wszystkie Komisje Rady

Radni otrzymali przed sesja nową wersje porządku obrad - załącznik nr 5.

ppkt. 2

Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół z III sesji przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dzisiejsza sesja będzie prowadzona  w następujący sposób: od pkt.II do pkt.XI prowadzenia sesji powierzam Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu. Od pkt. XII prowadzenie obrad przejmie Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński.  Obecnie przekazuję prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Januszowi Skrzypińskiemu.

Radny Stanisław Różański - uważam, że porządek obrad, który otrzymaliśmy jest projektem. W związku z powyższym na podstawie §26 ust.1 Regulaminu Rady zgłaszam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o pkt. Informacje Skarbnika Gminy dotyczące treści deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2007, złożonej  przez Zarząd Elektrowni Dolna Odra. Proponuje, aby punkt ten zamieścić w porządku obrad po pkt. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady.
Wniosek zgłaszam dlatego, ponieważ ostatnie doniesienia prasowe oraz krążące wiadomości wśród społeczności naszej gminy dowodzą, iż istnieje potrzeba otrzymania przez Radę stosownej informacji o co w tym wszystkim chodzi. Tak dramatyczne nagłówki w prasie „Czy Gminę Gryfino czeka kryzys finansowy”, „Miliony znikają  z budżetu gminy” nakazują nam o poproszenie stosownej informacji w tej sprawie. Zwracam się do p. Skarbnik, aby w swojej informacji odpowiedziała na pytanie, o co w tej sprawie chodzi, czego dotyczy spór, na czym ten spór polega?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy do Przewodniczącego Rady wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad sesji o punkt  dotyczący informacji na temat podatku od ZEDO?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - tak, taki wniosek wpłynął i będzie rozpatrywany w pkt. III. Radny Stanisław Różański uprzedził rozpatrywanie wniosku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - radny Stanisław Różański zapomniał nad czym głosował na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - w porządku obrad sesji jest pkt. IV.
Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Każdy z radnych może zapytać o podatki ZEDO w tym punkcie. Dlatego uważam, że wprowadzanie dodatkowego punktu do udzielenia odpowiedzi na zagadnienia, które nurtują radnego Stanisława Różańskiego nie ma uzasadnienia.

Radny Stanisław Różański - te zagadnienia nie nurtują radnego Stanisława Różańskiego tylko opinię społeczną naszej gminy. Zgodnie z § 26 Regulaminu Rady zgłaszam wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o pkt. Informacje Skarbnika Gminy dotyczące treści deklaracji na podatek od nieruchomości za rok 2007, złożonej przez Zarząd Elektrowni Dolna Odra i proszę o przegłosowanie wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku zgłoszonego przez radnego Stanisława Różańskiego?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku glosowało 7 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Ad. II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - załącznik nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w tym tygodniu pojechałem do gminy Kleszczów aby dowiedzieć się jak opodatkowana jest Elektrownia Bełchatów. O tym co zamierzamy zrobić w tej sprawie poinformuje p. Skarbnik.  W dniu dzisiejszym o godzinie 13,00 odbędzie się pogrzeb p. Michała Bigusa,  w którym będę uczestniczył. Wobec powyższego zmuszony będę opuścić obrady sesji. Proszę radnych o wyrozumiałość.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w imieniu Komisji Rewizyjnej proszę  o ogłoszenie 5 – minutowej przerwy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - do Prezydium Rady wpłynęły informacje o utworzeniu dwóch klubów radnych. W dniu 21 lutego br. zawiązał się Klub Radnych Bezpartyjnego Bloku Samorządowego w następującym składzie: p. Kazimierz Fischbach - Przewodniczący, p. Rafał Guga - Z-ca Przewodniczącego, p. Andrzej Kułdosz , p. Tadeusz Figas, p. Stanisław Różański, p. Eugeniusz Robak.
Następnym jest Klub Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej.

Radny Kazimierz Fischbach - w dniu wczorajszym zawiązał się Klub Radnych BBS. Liczymy na to, że współpraca naszego Klubu z pozostałymi radnymi będzie układała się bardzo dobrze, a praca Klubu będzie służyła dla dobra naszej Rady i naszych mieszkańców.

Radna Elżbieta Kasprzyk - pragnę poinformować, że w dniu 19 lutego br. zawiązał się i ukonstytuował Klub Radnych Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej. W związku  z artykułami, które ukazały się w prasie o koalicji Gryfińskiej Inicjatywy Samorządowej z Bezpartyjnym Blokiem Samorządowym jako Przewodnicząca Klubu zostałam upoważniona do zdementowania tej informacji, jednocześnie będąc ugrupowaniem odpowiedzialnym i mającym na celu dobro gminy wyrażamy wolę współpracy  z Burmistrzem i radnymi BBS, co ma skutkować wspólnym wypracowaniem porozumienia programowego. Przejawem brania ciężaru odpowiedzialności jest przyjęcie stanowiska Wiceburmistrza ds. Inwestycji przez członka naszego ugrupowania Macieja Szabałkina. Deklarujemy również chęć współpracy ze wszystkimi radnymi, którzy mają podobną wizję rozwoju Gminy Gryfino. Zasadniczą kwestią dla klubu jest uniknięcie  sytuacji braku skutecznego zarządzania sprawami gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - na terenie Gminy Gryfino odbywają się zebrania wiejskie. Do dnia dzisiejszego odbyły się dwa zebrania, tj. w sołectwie Mielenko, gdzie ponownie wybrano na sołtysa p. Stanisława Obacza oraz w sołectwie Radziszewo gdzie sołtysem wybrano p. Jarosława Kois, gratuluję wyboru. Ogłaszam 5 – minutowa przerwę.

Po zakończeniu przerwy przystąpiono do realizacji dalszej części obrad sesji.

Ad. III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - do Rady wpłynęły trzy wnioski wypracowane przez Komisję Rewizyjną. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosków:

1/ Na podstawie § 10 ust. 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Komisja Rewizyjna  wnioskuje o wyrażenie przez Radę zgody na przeprowadzenie kontroli dot. wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację  na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych w mieście i Gminie Gryfino - załącznik nr 7,

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

2/ Komisja wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej punktu dotyczącego sprawy należności podatkowych ZEDO - załącznik nr 8.

Proszę Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o sprecyzowanie wniosku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - Zespół Elektrowni Dolna Odra płaci różne podatki, tj. od pracowników, od nieruchomości, w Szczecinie, Katowicach  i wielu innych miejscach w Polsce. Dlatego też ww. wniosek należy uznać za nieprecyzyjny.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Komisja Rewizyjna nie jest organem podatkowym i nie musi się znać na wszystkich podatkach. We wniosku chodzi nam  o podatek od nieruchomości, na który Zespół Elektrowni Dolna Odra złożył właśnie deklaracje. Nie widzę potrzeby prowadzenia dyskusji w tej sprawie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - należy dyskutować nad wnioskami. Należy również pamiętać o tym, że gmina zatrudnia znakomitych prawników.  W składzie Komisji Rewizyjnej również są prawnicy. Wnioski zgłaszane przez Komisje Rady winny być precyzyjne. Prośba o sprecyzowanie wniosku jest zasadna Domyślamy się, że we wniosku chodzi o podatek od nieruchomości płacony na terenie Gminy Gryfino, ale Komisja powinna to sprecyzować.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nic się nie stanie jeżeli sprawdzimy wszystkie podatki płacone przez Zespół Elektrowni Dolna Odra do budżetu gminy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - radni nie mają żadnych możliwości  do sprawdzania podatków kogokolwiek. Do tego powołany jest organ, w tym przypadku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Natomiast podatek dochodowo od osób fizycznych oraz prawnych może kontrolować właściwy Urząd Skarbowy.  Dyskusja nie jest potrzebna, wystarczy tylko doprecyzować wniosek.

Radny Stanisław Różański - nie ma potrzeby ironizowania i deprecjacji tego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady żąda doprecyzowania, to ja to uczynię.  Wniosek brzmi następująco „Komisja Rewizyjna wnioskuje o podjęcie uchwały  przez Wysoką Radę zobowiązującą komisję Rewizyjną do przeprowadzenia kontroli dotyczącej danych zawartych w deklaracji podatkowej podatku od nieruchomości Zarządu Elektrowni Dolna Odra”.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - ogłoszę przerwę, a Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej proszę o sprecyzowanie wniosku na piśmie.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wpłynął wniosek formalny i proszę go przegłosować.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - członek Komisji Rewizyjnej radny Stanisław Różański doprecyzował wniosek w imieniu swojej Komisji, dlatego proszę, aby Komisja zebrała się w czasie przerwy i dopracowała wniosek na piśmie.

Radny Stanisław Różański - dlaczego wniosek nie może być przegłosowany w takiej formie, w jakiej przedstawiłem?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej upoważniła radnego Stanisława Różańskiego do wypowiadania się w imieniu całej Komisji? Uważam, że niepotrzebne są emocje w tej sprawie. Sprawy podatkowe podlegają kompetentnym organom.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - proszę o ogłoszenie 5 – minutowej przerwy,  a Przewodniczącego Rady proszę o wzięcie udziału w spotkaniu Komisji Rewizyjnej.

Radca prawny Krzysztof Judek - chciałbym zwrócić uwagę, że w przypadku składania przez osobę prawną deklaracji podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości do organu podatkowego należy sprawdzenie zgodności deklaracji ze stanem faktycznym. Jeżeli istnieje podejrzenie niezgodności, to wówczas zgłasza się postępowanie podatkowe. Na etapie, kiedy jest złożona deklaracja podatkowa, trwają dopiero ustalenia w ramach postępowania podatkowego kontrola Komisji Rewizyjnej byłaby przedwczesna. Moim zdaniem najpierw stosownych ustaleń powinien dokonać organ podatkowy. Takie ustalenia mogą kończyć się decyzją w sprawie wymiaru podatku jeżeli byłyby niezgodności między deklaracją, a stanem faktycznym. Dopiero po uprawomocnieniu się decyzji byłoby co kontrolować. Decyzja jednak należy do Rady.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - uważam, że Komisja Rewizyjna powinna dopracować wniosek. Wniosek, który wpłynął do Przewodniczącego Rady dotyczy wprowadzenia do porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie punktu dotyczącego sprawy należności podatkowych ZEDO. Proponuję przegłosować wniosek po doprecyzowaniu. Jeżeli wniosek zostanie przyjęty, to p. Burmistrz przedstawi informacje w tej sprawie, ewentualnie zleci to kompetentnej osobie. Być może jest również drugi wniosek, który dotyczy udzielenia przez Radę Miejską zgody na zbadanie podatków odprowadzanych przez ZEDO do gminy, ale taki wniosek nie wpłynął do Rady.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wniosek nie dotyczy pozwolenia Rady Miejskiej do prowadzenia kontroli w tym zakresie, tylko rozszerzenie dzisiejszego porządku obrad  o ww. punkt. Komisji Rewizyjnej chodzi o to, aby p. Burmistrz oraz p. Skarbnik przedstawili pełną informację w tym zakresie.

Radny Stanisław Różański - zwracam się do Przewodniczącego Rady Mieczysława Sawaryna, aby w tej sprawie wyłączył się, ponieważ występuje tu wyraźny konflikt
interesu członka Zarządu Elektrowni Dolna Odra i Przewodniczącego Rady.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - najbardziej rozsądne zdanie w tej sprawie przedstawił radca prawny p. Krzysztof Judek. Do tej pory współpraca Zespołu Elektrowni Dolna Odra z Gminą Gryfino była wzorowa. Wpłynęła do gminy deklaracja podatkowa ZEDO oparta na bazie opinii rzeczoznawcy, któremu ZEDO zlecił zbadanie sprawy. Spornych jest 38 pozycji dotyczących kwalifikacji podatkowej. Gmina podjęła działanie zgodnie z obowiązującym prawem. Proszę pozwolić nam na wyjaśnienie sprawy, a na najbliższej sesji przekażę ostateczne ustalenia w tej sprawie. Po przekazaniu ustaleń Komisja Rewizyjna będzie mogła sprawdzić, czy pracownicy naszego urzędu wykonali wszystkie niezbędne czynności w tej sprawie, czy nie. Sprawa jest trudna, wymaga wyjaśnienia. Odbyło się spotkanie w tej sprawie z Dyrektorami jednostek budżetowych, naczelnikami wydziałów, których poinformowano, że do czasu wyjaśnienia sprawy z ZEDO mają ograniczyć wydatki do niezbędnego minimum. Byłoby źle gdyby goście obecni na dzisiejszej sesji wyszli  z przekonaniem, że pomiędzy Gminą Gryfino, a ZEDO istnieje jakiś konflikt, ponieważ jest to nieprawda. Bardzo proszę o cierpliwość do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego.

Radny Artur Nycz - we wniosku Komisji Rewizyjnej chodzi o przedstawienie informacji, a nie o przeprowadzenie kontroli. Nie rozumiem w czym jest problem?

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - we wniosku nie napisano o co chodzi. Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - Komisja Rewizyjna wnioskuje  o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji Rady Miejskiej punktu dotyczącego sprawy należności podatkowych ZEDO

Radny Artur Nycz - gdzie we wniosku jest zapis o przeprowadzenie kontroli? Gdzie jest zapisana kompetencja Rady do dokonywania kontroli, w którym punkcie? Czy Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński uważa, że radni swoją wiedzę na temat podatków płaconych do gminy przez ZEDO mają czerpać z gazety? Czy nie mamy prawa prosić o informację w tej sprawie? Jest to kolejna sesja, podczas której, przepraszam za wyrażenie, toniemy w głupich dyskusjach proceduralnych. Sprawa jest prosta, ponieważ dotyczy poinformowania Rady o istniejącej. Na dzień dzisiejszy wiemy tylko, że do kasy gminy może wpłynąć mniejsza kwota z tytułu podatku.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - nie wiem, czy przysłuchuje się Pan obradom sesji, ponieważ wcześniej został przegłosowany wniosek radnego Stanisława Różańskiego. Nie wiem dlaczego niektórzy widzą problem, w tym, że prosimy  o doprecyzowanie wniosku? Co stoi na przeszkodzie w zebraniu się Komisji Rewizyjnej i dopracowaniu wniosku, który następnie zostanie przegłosowany.

Radny Artur Nycz - Wiceprzewodniczący Rady ponownie chce tracić 15 minut czasu na sprawy proceduralne.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - Panie radny Nycz odbieram Panu głos.

Radny Artur Nycz - Panie radny Skrzypiński, na autorytet trzeba sobie zasłużyć.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - proszę o zapisanie w protokole  z sesji wypowiedź radnego Artura Nycza. Czy Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej podtrzymuje wniosek o przerwę w obradach?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - podtrzymuję wniosek Zapraszam członków Komisji Rewizyjnej oraz całe Prezydium Rady do pokoju nr 26 w celu wyjaśnienia pewnych spraw.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie urągajmy powadze sesji. Jeśli jest potrzeba krótkiego doprecyzowania wniosku, a w mojej opinii jest taka potrzeba, to proszę to zrobić. Nie zajmie to dużo czasu. Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - przypominam o porządku, który powinien mieć miejsce podczas sesji. Radny Stanisław Różański zabiera głos bez udzielenia go przez Przewodniczącego Rady, nawołuje do przestrzegania prawa, które sam łamie. Komisja Rewizyjna złożyła nieprecyzyjny wniosek. Radny Stanisław Różański wypowiedział się w imieniu Komisji Rewizyjnej. Przewodnicząca Komisji nie wyjaśniła, czy miał takie umocowanie, czy nie?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 10 – minutową przerwę. Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - Komisja Rewizyjna doprecyzowała wniosek, za co dziękuję. Wniosek otrzymał brzmienie „Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad pkt. „Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Skarbnika o deklaracji podatkowej dotyczącej podatków płaconych dla Gminy Gryfino przez Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie”. -  załącznik nr 9.

Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 20 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.

Poinformował również, że informacje w tej sprawie zostanie udzielona w pkt. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Radny Kazimierz Fischbach - przegłosowaliśmy wniosek, że informacja będzie udzielona w pkt. IV i tak powinno zostać.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - we wniosku jest napisane, że Komisja Rewizyjna wnioskuje o wprowadzenie do porządku obrad IV sesji, a nie pkt. IV.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - składam formalny wniosek o 5 minut przerwy, ponieważ za chwilę p. Burmistrz opuści obrady sesji i nie będzie miał kto udzielić informacji.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - rozumiem, że chce Pani, aby  p. Burmistrz udzielił informacji w pkt.IV.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - tak.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - wobec powyższego Pan Burmistrz oraz Pani Skarbnik odniosą się do przyjętego przez Radę wniosku.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - uważam, że w sytuacji, kiedy pytanie zadaje prasa lub radni p. Burmistrz nie powinien robić z tego tajemnicy. Informacje powinny być jawne dla wszystkich mieszkańców gminy. Apeluję do p. Burmistrza aby na pytania radnych związane z gospodarką gminy udzielał pełnych wyjaśnień.
Wszystkie informacje chcemy otrzymywać na bieżąco. Nie może być tak, że Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej nie może otrzymać informacji dotyczącej życia codziennego urzędu pod pretekstem, że nie ma tego w planie pracy Komisji.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku Komisji Rewizyjnej następującej treści:

3/ Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie wnioskuje o podjęcie uchwały upoważniającej do przeprowadzenie kontroli przez Komisje Rewizyjną w zakresie  zakupu map  dla Urzędu Miasta i Gminy Gryfino oraz GDK - załącznik nr 10.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto jednogłośnie.  UCHWAŁA NR IV/34/07 w sprawie przyjęcie wniosków Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik nr 11.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - informacje dotyczące urzędu są jawne.  Nie może jednak być tak, że prasa zwraca się z zapytaniem w poniedziałek, a we wtorek chce otrzymać odpowiedź. Przyjęty jest cykl pracy. Informacja musi być pełna. Pracownik merytoryczny musi mieć czas na przygotowanie odpowiedzi. Staramy się  ustosunkować do każdej informacji ukazującej się w prasie na temat pracy urzędu. Pani Sekretarz udzieli dokładnej odpowiedzi dla tygodnika Nowe 7 Dni do czasu wydania następnego numeru. Pani Skarbnik również, że do czasu wydania nowego numeru udzieli odpowiedzi. W prasie ukazał się artykuł, że nowy Burmistrz Pan Maciej Szabałkin „miga się”.  Prasa chce, aby na kilkanaście pytań zadanych w poniedziałek p. Maciej Szabałkin odpowiedział we wtorek. Przecież p. Burmistrz Szabałkin dopiero rozpoczął pracę.  Obecnie nakażę pracownikom, aby bezwzględnie przestrzegali prawa prasowego. Wyznaczona zostanie jedna osoba, do której można będzie składać wszystkie zapytania  odnośnie pracy urzędu. Odpowiedzi będą udzielane w stosownym czasie wynikającym z prawa prasowego.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - dziękuję Przewodniczącemu Rady za to, że powiedział, iż na porządku dziennym Komisja Rewizyjna powinna otrzymywać informacje. W imieniu Komisji Rewizyjnej pragnę poinformować, dlaczego w dniu dzisiejszym złożyliśmy wniosek dotyczący wyrażenie przez Radę zgody na przeprowadzenie kontroli w sprawie wyboru oferty na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej złożonej przez Fundację na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych  w Mieście i Gminie Gryfino. Pani Skarbnik do dnia dzisiejszego nie przygotowała pełnej informacji dla Komisji Rewizyjnej w tym zakresie. Nie przedstawiła nam umów. Na posiedzeniu Komisji nie chciała udzielić żadnych informacji. Wniosek w tej sprawie zgłosił radny Marek Sanecki na grudniowym posiedzeniu. 

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - najpóźniej w ciągu dwóch tygodni  zorganizuję spotkanie, przy współudziale moich zastępców, p. Skarbnik, prezydium rady, przewodniczący klubów. Na spotkaniu uzgodnimy plan współpracy dotyczący wszelkich spraw. 

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - przystępujemy do pkt. IV porządku obrad.  W punkcie tym udzielona zostanie również informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnika nt. deklaracji podatkowej złożonej przez Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie.

Ad. IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radna Janina Nikitińska
17/IV/07
- kto zatwierdził opracowanie ostatnio wydanych mapek dla agencji reklamowej  „Pod Aniołem” w Krakowie? Pomijam fakt, że plany miasta wydrukowane w Krakowie za kwotę o wiele większą niż by zapłacono drukarni   w Gryfinie. W mapce są błędy, ponieważ nie zaznaczono tam ulic: Topolowej, Czechosłowackiej, Andersa i Wierzbowej.  Natomiast na północy Gryfino kończy się na ulicy Flisaczej i Pomorskiej. Nie zaznaczono ulicy Łącznej, a granica miasta przebiega wzdłuż ulicy Zielnej. Brakuje tam następujących ulic: Łącznej, Rybackiej, Fabrycznej i Wodnej. Ww. błędy dotyczą mapki małej. Na dużej mapce również  zauważyłam jeden błąd, ponieważ oczyszczalnia ścieków mieści się na  ul. Łącznej 1, a nie przy ul Flisaczej jak zaznaczono na mapie. Kto za to odpowiada? Czytając Nowe 7 Dni Gryfina dowiedziałam się, że zakupiono 20 tysięcy  planów małych i 5 tysięcy większych za kwotę 14.000 zł. Następna informacja mówi, że wydrukowano 15 tysięcy małych i 1300 większych za kwotę 10.500 zł. Chciałabym się dowiedzieć jak jest faktycznie. Obecnie plany miasta rozdawane są w Biurze Obsługi Interesanta za darmo, a potem maja być sprzedawane w Centrum Informacji Turystycznej.  Czy mieszkańcy Gryfina i turyści mają płacić za wydany bubel? Moim  zdaniem jest to bubel. Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy.  

Radna Magdalena Chmura - Nycz
18/IV/07
- 27 lutego br. radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego będą podejmowali uchwałę dotyczącą obwodnicy, która będzie biegła przez miejscowość Wełtyń. Bardzo proszę Pana Burmistrza aby uczestniczył  w sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i złożył tam protest w sprawie przebiegu obwodnicy przez Wełtyń. Nie można dopuścić do  do przebiegu obwodnicy przez Wełtyń. Nie wyobrażam sobie, aby przez  małą miejscowość wąską drogą przejeżdżało dziennie tak dużo samochodów.  Na pewno protest Pana Burmistrza w tej sprawie poprze radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego p. Paweł Mucha. 

Radny Kazimierz Fischbach
19/IV/07
- coraz częściej mówi się w Polsce o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. W związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się ile w naszej gminie rodzin po wyroku oczekuje na eksmisję?  Czy Urząd Miasta i Gminy czyni starania w sprawie pozyskania środków finansowych na budowę mieszkań socjalnych? Obecnie nasz Rząd deklaruje,  że na ten cel będą przeznaczone środki finansowe.

20/IV/07 - od 2007 roku do 2013 nasze państwo ma otrzymać znaczne środki unijne na likwidację azbestu. Czy gmina posiada informację na temat ilości azbestu znajdującego się na naszym terenie? Czy gmina czyni starania  odnośnie pozyskania środków finansowych na utylizację azbestu?

21/IV/07 - na zamkniętym odcinku drogi przy ul. Kolejowej w Gryfinie, od przejazdu  kolejowego do garaży, na wysokości placu zabaw dla dzieci zapadła się  kratka studzienki ściekowej. Bardzo proszę o usunięcie usterki jeżeli tylko  pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Radny Marek Sanecki
22/IV/07
- w informacji Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady wykazano ulgi podatkowe. W wykazie tym wymieniono dwa razy ten sam podmiot gospodarczy. Raz jako ten, który  otrzymał ulgę w wysokości 70%, a raz jako ten, który nie otrzymał 30% ulgi. Czy podawanie takich informacji jest celowe? Uważam, że jest to niezasadne.

23/IV/07 - mój znajomy z Pniewa remontował dach, na którym było pokrycie   z eternitu. Eternit zdjęty z dachu musiał zawieźć do firmy utylizacyjnej.  Okazało się, że utylizacja eternitu polega na wrzuceniu go do wykopanego  dołu i przykryciu ziemią. Musiał za to zapłacić ponad 1.000 zł plus koszty transportu. Czy tak ma przebiegać utylizacja eternitu, czy nie? Jeżeli tak,  to może należy przygotować program, zgodnie z którym na wysypisku śmieci, które ma być niedługo zamknięte w ten sposób utylizować eternit.

24/IV/07 - interpelacja dotyczy nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych  i obiektów sportowych. Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 28 stycznia br., a ma obowiązywać od 1 stycznia br. Uważam, że jest to błąd i taka zasada nie powinna mieć miejsca. W podziale środków na działalność stowarzyszeń sportowych Rada Sportu otrzymała projekt,  w którym zarezerwowano 10.000 zł na opłaty za nieodpłatne korzystanie przez kluby sportowe z obiektów sportowych. Jednocześnie w tym  rozporządzeniu nie ujęto punktu, z którego by wynikało, że gmina będzie  płaciła to w jakiś sposób szkołom. Uważam, że pieniądze powinny być wykorzystane na działalność klubów sportowych, ponieważ nie ma podstaw prawnych do płacenia szkołom za korzystanie przez kluby sportowe z sal gimnastycznych.

25/IV/07 - na poprzedniej sesji zapytałem czy to, że ścieżka rowerowa nie jest sprzątana  zgodne jest z umową zawartą przy jej budowie? Budowa ścieżki była współfinansowana przez Unię Europejską. Otrzymałem odpowiedź, że ścieżka rowerowa jest sprzątana dwa razy ręcznie, a oprócz tego mechanicznie w pewnych okresach. Nie o to pytałem w interpelacji.  Ponadto twierdzę, że ścieżka nie jest sprzątana. Chciałem porozmawiać z Panem Burmistrzem w tej sprawie, ale zostałem skierowany do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, gdzie otrzymałem informację, że opłaty są wnoszone za sprzątanie ścieżki  rowerowej, a do obowiązku Straży Miejskiej należy pilnowanie, czy  ścieżka rowerowa jest sprzątana. Straży Miejskiej Twierdzi, że zgłasza  o fakcie nie sprzątania ścieżki rowerowej. Z tego co wiem, to pomimo tego, że ścieżka nie jest sprzątana  są wystawiane i płacone faktury dla PUK. Rocznie Gmina płaci za  sprzątanie ścieżki 8.000 zł. 5.000 zł za sprzątanie mechaniczne i 3.000 zł  za sprzątanie ręczne. Twierdzę że ścieżka sprzątana jest najwyżej raz  lub dwa razy w roku. Od jesieni do dnia dzisiejszego nie była sprzątana ani razu. Czy nie lepiej ogłosić przetarg na sprzątanie ścieżki, tak aby  zwykły obywatel mógł wystąpić z ofertą na wykonanie tego zadania?

Radny Mieczysław Sawaryn - nawiązując do wystąpienia radnego Marka Saneckiego pragnę przypomnieć, że zgłaszane interpelacje powinny zawierać krótkie przedstawienie  problemu, a następnie należy zadać pytanie. Nie może to być w formie dialogu.

Radny Artur Nycz
26/IV/07
- w poprzedniej kadencji Rady przez cztery lata nie doczekaliśmy się kierunków działania Burmistrza. Przypominam, że przedstawienie takich kierunków jest  obowiązkiem ustawowym. Obecna kadencja Rady trwa już jakiś czas, termin przedstawienia projektu uchwały w tej sprawie zbliża się i dlatego chciałbym wiedzieć, kiedy zostaną przedstawione nam kierunki działania Burmistrza  na aktualną kadencję? Proszę o podanie konkretnej daty.

Radna Elżbieta Kasprzyk
27/IV/07
- w imieniu mieszkańców Bartkowa składam pisemną interpelację dotyczącą udrożnienia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270. Pełna treść interpelacji zawarta jest w załączniku 12.

Radny Andrzej Kułdosz
28/IV/07
- czy w tym roku prowadzone będą prace społeczno użyteczne? Jeżeli tak, to powinny rozpocząć się jak najszybciej. Nie z tak dużym poślizgiem jak w ubiegłym roku, kiedy to w niektórych miejscowościach rozpoczęto  je dopiero w listopadzie. Myślę, że nie będzie wielkim problemem wyegzekwowanie wcześniejszego rozpoczęcia  prac.

29/IV/07 - Panie Burmistrzu, czy nie byłoby zasadne znalezienie kogoś do pomocy  w pozyskiwaniu środków zewnętrznych?

Radny Tomasz Namieciński
30/IV/07
- podczas ostatniego huraganu zostały uszkodzone trzy wiaty przystankowe, dwie w Gardnie i jedna w Dębcach. Z tego co wiem, to prawdopodobnie jedna wiata jest już naprawiona. Czy pozostałe dwie wiaty zostaną  naprawione, czy zostaną zakupione nowe?

Radny Marcin Para
31/IV/07
- moja interpelacja dotyczy złożonej przed chwilą deklaracji przez p. Burmistrza w sprawie wypowiadania się dla mediów. Czy nie będzie to czynione  w sposób wybiórczy, to znaczy, że na pytania mediów lokalnych odpowiedź będzie udzielana dopiero za dwa tygodnie? Co będzie gdy przykładowo TVN będzie chciała zrobić jakiś ciekawy program, czy również będzie musiała czekać dwa tygodnie? Proszę o udzielenie jasnej odpowiedzi.

Radny Stanisław Różański - najpierw słowo ad vocem odnośnie karcenia przez Pana Przewodniczącego Rady. Panie Przewodniczący karcenie radnych za wypowiedzi jest ograniczaniem ich swobody wypowiedzi. Proponowałbym, aby przy zgłaszaniu interpelacji nie strofować radnych.

Radny Stanisław Różański
32/IV/07
- pierwsza moja interpelacja dotyczy sprawy internetu. W budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na opracowanie stosownej dokumentacji projektowej, dostępu do internetu ludności wiejskiej. Proszę o wyjaśnienie, czy i jakie działania zostały podjęte w tej sprawie? O ile nie podjęto w tej sprawie żadnych działań, to proszę o podanie  przyczyn takiego stanu. Wskazuję równocześnie nazwisko p. Piotra Wawrzyniaka, właściciela firmy specjalistycznej z tego zakresu, telefon  603466676, który deklaruje gotowość podjęcia negocjacji w tej sprawie. Chcę również poinformować Wysoką Radę, że unijne środki na 2007-2013 w województwie zachodniopomorskim przewidują wydatek 23 mln euro  z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności do internetu w województwie. Warto w tej sprawie zabrać się rzetelnie do pracy, jest o co walczyć.  Nie oczekuję odpowiedzi na moje interpelacje w dniu dzisiejszym. Proszę  o przyjęcie zasady, iż na moje interpelacje uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie.

33/IV/07 - druga interpelacja dotyczy ul. 9 Maja. Zwracam się z wnioskiem o bezzwłoczne wystąpienie do organizatora odpowiedzialnego za ruch samochodowy o wyeliminowanie z ul. 9 Maja w Gryfinie ruchu samochodowego  ciężarowego. Chodzi mi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Kolejową i ulica Wojska Polskiego. Ze względu na pewne zobowiązania rodzinne  zwykle oczekuję tam na dzieci wychodzące ze szkoły i to co obserwuje  na tym odcinku napawa przerażeniem. Zastanawiam się jak to się stało, że  nie doszło tam jeszcze do wypadku? Na sześciometrowym odcinku jezdni  po prawej stronie sznur samochodów oczekuje na dzieci, a po ich  lewej stronie prawie na styk przejeżdżają samochody ciężarowe. Chciałbym, aby w odpowiedzi na moja interpelację nie znalazło się uzasadnienie, że nie ma możliwości innego rozwiązania. Ja taką możliwość  widzę, opatentowałem ją. Jeżeli organizator ruchu będzie chciał z niej skorzystać, to za darmo udostępnię koncepcję zorganizowania w inny sposób ruchu samochodowego.

34/IV/07 - trzecia moja interpelacja dotyczy Wysokiej Gryfińskiej. Rada Sołecka  w Wysokiej Gryfińskiej pismem z 28 marca 2006r. zwróciła się do  p. Burmistrza w sprawie przeznaczenia części budynku, jednej sali na  świetlicę wiejską dla dzieci. Pismo to zostało podpisane przez p. sołtys Annę Kucharską oraz 60 mieszkańców tej wsi. Proszę o udzielenie mi na piśmie następujących wyjaśnień: czy i jak zostało załatwione wystąpienie Rady Sołeckiej, w którym roku i na jakiej podstawie prawnej sporny budynek został przekazany parafii Gardno, kto  i w jakiej części, w jakim charakterze oraz na jakiej podstawie prawnej budynek ten użytkuje, ile pomieszczeń znajduje się w tym budynku, czy  polega na prawdzie fakt, że mieszkańcy wsi na własny koszt  wyremontowali budynek i w jakiej części, w jakim sanie technicznym znajduje się ten budynek, czy podejmowano działania mające na celu  przejęcie budynku na własność gminy i jak one się zakończyły. Z treści artykułu zamieszczonego w tygodniku gryfińskim „wielkie  problemy małej wioski” wynika, że w tej sprawie gmina kontaktowała się z kurią biskupią w Szczecinie. Proszę o informacje jakie stanowisko w tej sprawie reprezentuje kuria. Interpelację w tej sprawie wnoszę na prośbę mieszkańców wsi Wysoka Gryfińska.  Panią sołtys proszę o skontaktowanie się ze mną po sesji i przekazanie mi całej dokumentacji w tej sprawie.

35/IV/07 - interpelację dotyczącą ul. Kasztanowej w Pniewie kieruję do nowego z-cy burmistrza do spraw inwestycyjnych.  Pierwsza skarga w tej sprawie została złożona przez mieszkańców  6 kwietnia 1998r., a ostatnia 21 lutego 2006r. Panie Burmistrzu personalnie kieruję ją do Pana w dwóch kwestiach. Po pierwsze, aby Pan zapoznał się z historią opisową tej sprawy, jest to bardzo pokaźny plik dowodów, a po drugie prosiłbym aby przeprowadził Pan na tej ulicy osobiście wizję lokalną. Mimo historii, która sięga już 10 lat nic w tej sprawie się nie zmieniło. Wszelkie doraźne prace na tej ulicy nie mają sensu. Wyrzuceniem pieniędzy są remonty sprowadzające się do posypania żużla. Uważam, że przyszedł czas na podjęcie decyzji o położenie nakładki asfaltowej.

36/IV/07 – kolejna interpelacja dotyczy kruszarki, którą kieruję do Prezesa PUK  p. Rafała Muchy. W budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na wniesienie aportu  pieniężnego do PUK. Proszę p. Prezesa o wyjaśnienie na piśmie, czy i jakie zostały podjęte działania w celu zakupu tej maszyny. Jeżeli nie podjęto działań, to proszę o podanie przyczyn takiego stanu oraz  wskazanie terminu, w którym zostaną podjęte. Ponadto pragnę poinformować,  że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tę maszynę. Dowodem tego są wnioski o naprawę dróg, które składane są na odbywających się zebraniach wiejskich związanych z  wyborem sołtysów.

Radny Marcin Para - proszę, aby radni w swoich interpelacjach odnosili się do spraw istotnych, ponieważ to, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej  w gminie, w której sprawują mandaty jest sprawą oczywistą. Nie powinni również lobować na rzecz osób trzecich. W wystąpieniu p. Różańskiego dało się to zauważyć. W końcu dojdziemy do takiego absurdu, że ja na następnej sesji jako interpelację zgłoszę, iż szukam żony i podam numer swojego telefonu. Proszę, aby Przewodniczący Rady odniósł się do sprawy.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - radny p. Stanisław Różański zwrócił mi uwagę, że nie mam prawa odbierać głosu radnym. Jeżeli radny prawidłowo wykonuje swoje obowiązki, to nigdy nie odbieram mu głosu . Odwołując się do Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie pragnę wskazać na § 24, który mówi, że Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad. Natomiast § 22 pkt. 1 i 2 zawierają pełną instrukcję jak powinna być składana interpelacja. Zapis mówi, że interpelacja dotyczy sprawy gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego oraz określać wynikające zeń pytania. Takiego Regulaminy musi przestrzegać Przewodniczący Rady. Dlatego też po wystąpieniu radnego Marka Saneckiego pozwoliłem sobie zwrócić uwagę, że to nie mają być monologi tylko wystąpienia przewidziane w porządku obrad sesji.  Nawiązując do wystąpienia p. Stanisława Różańskiego w większości były to wnioski  radnego do p. Burmistrza bądź do kompetentnych funkcjonariuszy gminy. Takie wnioski powinny być zgłoszone w punkcie „wolne wnioski i informacje”. Dzisiejsze interpelacje wielu radnych były monologami, wystąpieniami krypto reklamowymi lub wnioskami do p. Burmistrza.

Radny Paweł Nikitiński
37/IV/07
– na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie kompleksu boisk na Górnym Tarasie w Gryfinie. Na dzień dzisiejszy Gmina Gryfino spisała umowę  o dofinansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa  Edukacji Narodowej i Sportu. W myśl tej umowy w § 4 pkt.4 jest mowa o tym, że w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania  zadania środki z dopłat podlegają całkowitemu zwrotowi na rachunek MENIS. Rzeczą również istotną dla sprawy i budzącą moje wątpliwości,  a także rodząca pytanie, które za chwilę postawię p. Burmistrzowi dotyczy umowy zawartej 19 stycznia 2005r. pomiędzy Gminą Gryfina, a firmą  MASTERS na wykonanie prac. W umowie są zapisy dotyczące harmonogramu wykonania prac, odbioru, itd. W mojej opinii jest tam również zawarty najważniejszy zapis w § 1, który mówi, że zgodnie  z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 5 października 2004r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej wykonawca  przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „modernizacja stadionu  sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”. Zwracam uwagę na datę  5.10.2004r. Natomiast na końcu umowy znalazłem niepokojącą adnotację pokrywająca się ze stanem faktycznym, podpisaną przez p. Skarbnik  Miasta i Gminy Gryfino następującej treści „w dziale 801 na rok 2005 jest zaplanowana kwota 700 tys. zł”. Moje pytania do p. Burmistrza są następujące: czy są podpisane aneksy z Ministerstwem Edukacji Narodowej  i Sportu lub też ze stosownym Ministerstwem, które zajmuje się ta sprawą,  czy zamówienie publiczne odbyło się zgodnie z trybem prawo zamówień  publicznych, kiedy ostatecznie zostanie oddany kompleks boisk oraz jakie  kroki Burmistrz zamierza podjąć wobec firmy, która do dzisiaj nie oddała  inwestycji? Czy w sytuacji, kiedy nie było stosunku prawnego, zobowiązań pomiędzy Gminą Gryfino, a firmą MASTERS na dokończenie tego zadania, ponieważ umowa wygasła, można było dokonać przeniesienia  wydatków niewygasających? Jaki jest zakres wiedzy p. Burmistrza na temat toczących się postępowań przed Agencją Bezpieczeństwa  Wewnętrznego dotyczących tych inwestycji i czy istnieją zagrożenia dla finansów publicznych Gminy Gryfino w związku z faktami, które przedstawiłem.

38/IV/07 – p. Burmistrz powołał na drugiego zastępcę p. Macieja Szabałkina, ale nie wskazał kto pełni pierwszego zastępcy, a kto drugiego. W zarządzeniu,  które znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej takiej informacji nie  znalazłem. Jest to istotne, ponieważ w przypadku nieobecności p. Burmistrza nie będzie można określić wprost, kto pełni rolę pierwszego zastępcy.  Zdarza się tak, że czasami prasa oraz mieszkańcy są niepokojeni  niemożliwością skontaktowania się z organem jakim jest Burmistrz  i dlatego jest to zasadne.

39/IV/07 – w konsultacji z mieszkańcem Gminy Gryfino badam obecnie dokumenty dotyczące Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i zarządzania Wspólnotami. Wobec powyższego chciałbym dowiedzieć się, czy p. Burmistrz  przewiduje w najbliższym czasie dodatkowe kontrole zmierzające do ustalenia, czy w sprawach związanych z dostarczaniem do Wspólnot Mieszkaniowych nośników medialnych, między innymi wody, energii elektrycznej oraz wywózki śmieci nie następuje proceder, który narusza żywotne interesy poszczególnych właścicieli lokali. Daleki jestem od formułowania takiego zarzutu. Mam jednak daleko idące wątpliwości, czy rzeczywiście GTBS jako zarządzające Wspólnotami wypełnia swoje obowiązki właściwie? Przygotowuję komplet dokumentów, które przedstawię Radzie prawdopodobnie na następnej sesji. W moim przekonaniu dokumenty te  niezbicie dowodzą, że takie nieprawidłowości istnieją, chociaż w pewnych zakresach zostały usunięte, to nadal są bardzo poważne.

Radny Stanisław Różański - § 22 Regulaminu Rady na szczęście nie zawiera klauzuli, że istotę interpelacji określa Przewodniczący Rady.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
40/IV/07
– moja interpelacja dotyczy zaległości podatkowych CW Laguna w stosunku  do gminy w kwocie 2 mln zł. W tej sprawie toczyło się postępowanie podatkowe. Czy zakończono już postępowanie i czy sformułowano już wnioski pokontrolne?

Radny Artur Nycz
41/IV/07
– podczas dyskusji na temat CW Laguna i poręczenia kredytu p. Burmistrz złożył deklarację, że gmina w roku 2007 rozpocznie proces przejmowania tego obiektu. Czy wobec zmiany sytuacji dotyczącej CW Laguna, chodzi mi o spółkę, która miała wykupić grunty, ale transakcja nie została  sfinalizowana, p. Burmistrz nadal podtrzymuje swoje stanowisko o przejęciu  CW Laguna w roku bieżącym? Jeżeli tak, to kiedy otrzymamy harmonogram związany z przejęciem obiektu i opracowania dotyczące dalszego funkcjonowania CW Laguna, a jeżeli nie w tym roku, to kiedy?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
42/IV/07
– moja interpelacja dotyczy chodników przy ul. Przemysłowej w Gryfinie. Poinformowano nas, że chodniki nie będą wykonane, ponieważ Lasy Państwowe nie wyraziły zgody na poszerzenia pasa ruchu. Obecnie pobocza drogi wykańczane są pasem zieleni. Dowiedziałam się, że jako pas zieleni traktowana jest również płyta betonowa z otworami.  Uważam, że byłoby to ułatwienie dla mieszkańców korzystających z tej drogi, ponieważ płyta stanowiłaby utwardzenie tych poboczy.

43/IV/07 – jeden z właścicieli ogródka działkowego przy drodze publicznej jest chory. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu Ogrodów Działkowych  o wykonanie furtki, która jest mu potrzebna do ewentualnie szybkiego  wydostania się z działki w celu uzyskania pomocy medycznej. W odpowiedzi otrzymał informację, że wykonanie furtki przy drodze  publicznej jest niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie tej sprawy.

44/IV/07 – w czasie ferii zimowych nie wszystkie nasze szkoły zorganizowały zajęcia dla dzieci. Chciałabym się dowiedzieć dlaczego tak się stało?

45/IV/07 – dowiedziałam się, że gmina finansuje bilety na basen dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób w czasie korzystania z basenu, ponieważ nie każda osoba  z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może korzystać z basenu. W czasie pobytu w sanatorium zajęcia na basenie są prowadzone przy  pomocy instruktorów i są zabezpieczone od strony medycznej. Uważam, że należy załatwić tę sprawę, ponieważ wiele osób z choroba wieńcową,  nadciśnieniem ma przeciwwskazania do korzystania z basenu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - proszę p. Burmistrza o udzielenie informacji w sprawie podatków płaconych do gminy przez Zespół Elektrowni Dolna Odra.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - informację przedstawi p. Skarbnik.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - zgodnie z ustawą organem podatkowym w tym przypadku jest Burmistrz. Wszczęto postępowanie wyjaśniające w sprawie deklaracji złożonej przez ZEDO S.A. Deklaracja na rok 2007 jest mniejsza  o 4.100.000 zł niż była w roku 2006.  W toku postępowania analizowane są wszystkie dokumenty złożone przez ZEDO S.A.  Zgodnie z ustawą ordynacja podatkowa do czasu ostatecznego wyjaśnienia sprawy stronami w tym sporze jest Gmina Gryfino i Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A.  Wgląd do dokumentacji mają tylko te dwie strony. Nas jako pracowników urzędu obowiązuje tajemnica skarbowa. Dlatego też mogę podać tylko kwoty ogólne, które dotyczą sporu.  Nawiązując do interpelacji radnej Magdaleny Chmury – Nycz, w której stwierdziła, że na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Skarbnik Miasta nie chciała udzielić informacji dotyczącej dotacji dla CW Laguna informuję, że sprawą tą merytorycznie zajmował się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Nie mnie jednak w tym wypadku chodzi o kwotę 400.000 zł, która miała zostać wydatkowana przez niespełna półtora miesiąca. Fundacja w tak krótkim okresie nie byłaby w stanie rozliczyć się z tak wysokiej kwoty. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wyjaśniałam, że nie wchodziłyby w rachubę rachunki oraz faktury wystawiane od miesiąca stycznia, ponieważ dotacja miała być udzielona w okresie od miesiąca czerwca do 10 lipca. W tym dniu, czyli 10 lipca Gmina Gryfino aktem notarialnym nabyła nieruchomości w postaci boisk sportowych. Ponadto w związku ze zmianami dokonanymi w budżecie zabezpieczono środki finansowe na ten cel. Wydział BWS prowadził całą dokumentację, otrzymał dodatkowe środki finansowe w wysokości około 60.000 zł. Z chwilą, kiedy staliśmy się właścicielem obiektów sportowych gmina opłacała faktury i rachunki za media. W wyniku porozumienia pomiędzy Gminą Gryfino, a Fundacją przejęto kilku pracowników, którym płacono wynagrodzenia za okres od 10 lipca do końca września. Ogólnie na ten cel wydano około 60.000 zł.

Radny Artur Nycz - w pytaniu chodziło o to, dlaczego Komisja Rewizyjna przez półtora miesiąca nie otrzymała dokumentów dotyczących dotacji. Informacje przedstawiane przez p. Skarbnik w formie ustnej często były niepełne, nie do końca wyjaśniały istotę problemów. Nie chcę powiedzieć, że byliśmy oszukiwani, czego przykładem jest sprawa boiska przy Gimnazjum. Informacje przekazywane na sesjach w tej sprawie wprowadzały Radę w błąd. Interpelacje zgłoszone w dniu dzisiejszym przez radnego Pawła Nikitińskiego potwierdzają to, o czym mówiliśmy podczas trwania procesu inwestycyjnego.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - za ostre jest twierdzenie, że Rada była oszukiwana. Kiedy Komisja Rewizyjna zajmowała się sprawą dotacji dla CW Laguna informowałam, że w tym czasie Regionalna Izba Obrachunkowa prowadzi kontrolę  w urzędzie w tej samej sprawie i cała dokumentacja jest w jej posiadaniu.

Radny Artur Nycz - mówiąc o oszustwie odnosiłem się do inwestycji związanej  z boiskiem przy Gimnazjum. Jeżeli czuje się Pani urażona, to proszę z tym pójść do sądu. Z przyjemnością udowodnię przed sądem, że tak było.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w jakim dniu wpłynęła deklaracja podatkowa od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - około 24 stycznia.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - do kiedy podatnik powinien zawiadamiać urząd o zmianach?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. dochował terminu. Nie złamano przepisów w tej sprawie. Podatnik ma prawo wydłużyć termin złożenia deklaracji. Organ podatkowy może wyrazić na to zgodę. Jesteśmy  w trakcie weryfikacji dokumentacji, która jest bardzo obszerna. Na posiedzeniach Komisji, na które byłam proszona wyjaśniałam sprawę. Zadawano mi te same pytania, które padają na dzisiejszej sesji. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z budynkami ZEDO, to nie udzielę odpowiedzi, ponieważ nie posiadam takich uprawnień. Nie jestem biegłym ds. budownictwa.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - udzielając informacji dla prasy p. Burmistrz powiedział, że poprosił wszystkie wydziały w urzędzie o wprowadzenie oszczędności do 5%. Apeluję, aby nie stosowano tego w wydziale inwestycyjnym, w którym mają być rozpoczęte przetargi. Chodzi o to, aby niepotrzebnie nie wydłużać procedur.

Radny Stanisław Różański - proszę o zdefiniowanie przedmiotu sporu, który istnieje pomiędzy Zarządem Elektrowni Dola Odra, a organem podatkowym. Co jest przedmiotem sporu?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w tej sprawie nie ma przedmiotu sporu. Jeżeli podatnik zauważy, że w swojej podstawie opodatkowania podawał dla organu podatkowego informacje, które po zweryfikowaniu okazały się inne, to zgodnie  z ordynacją podatkową ma prawo wystąpić z korektą deklaracji. Ma również prawo złożyć inną deklarację od tej, którą składał wcześniej. Czy jest to przedmiotem sporu będziemy mogli powiedzieć po zweryfikowaniu dokumentacji i otrzymaniu odpowiednich materiałów od biegłych.

Radny Stanisław Różański - co w takim razie podatnik uznał za nieprawidłowe w deklaracjach, które składał w latach poprzednich?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - mówiłam już jakie informacje mogę przekazać radnym. Istnieje tajemnica skarbowa, której nie mogę zdradzić. Tajemnica obowiązuje również p. Burmistrza i jego zastępców. Przekazane informacje powinny radnym wystarczyć. Po zakończeniu postępowania zostaną wypracowane wnioski, wydane decyzje i wówczas radni otrzymają konkretne informacje.

Radny Stanisław Różański - wobec powyższego proszę powiedzieć, na jakiej podstawie prawnej opiera Pani swoją opinię wyrażając następujący pogląd „ wszystko wskazuje na to, że gmina raczej uzna racje ZEDO”?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w kontekście różnych wypowiedzi tłumaczyłam już jak może wyglądać sprawa. Gmina uzna racje ZEDO w momencie, kiedy nasze opinie pokryją się z opiniami przedstawionymi przez Elektrownię. Zespół Elektrowni Dolna Odra jest największym zakładem na naszym terenie. Zatrudnia sztab specjalistów, prawników i wszystkie dane, które podawane są do wiadomości wcześniej są weryfikowane. Musimy więc merytorycznie rozmawiać  z przedstawicielami ZEDO, opierać się na opiniach biegłych. Jeżeli okaże się, że  ZEDO oparł swoje dane na prawie, to będziemy musieli wprowadzić zmiany  w budżecie gminy.

Radny Stanisław Różański - nie otrzymałem odpowiedzi na moje pytania. Chcę powiedzieć, że powoływanie się przed Wysoką Radą na obowiązek zachowania tajemnicy skarbowej jest bezprawne. Rozumiem p. Skarbnik, że nie może wszystkiego powiedzieć, ponieważ w sesji oprócz radnych uczestniczą również zaproszeni goście. Tym bardziej cieszę się z wniosku Komisji Rewizyjnej, która jest uprawniona do tego aby zapoznała się ze wszystkimi informacjami w tej sprawie. Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej p. Skarbnik nie będzie mogła powołać się na tajemnicę skarbową. Wysoka Rado, jeżeli przedmiotem sporu w sposób jednoznaczny są pojęcia: budowla, budynek i grunt, które stanowią podstawę do wyliczenia podatku od nieruchomości, to są one sprecyzowane w ordynacji podatkowej, która odsyła do art. 3 ustawy prawo budowlane. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, jak te pojęcia są sprecyzowane. Zatrudnianie specjalistów, radców moim zdaniem jest nieporozumieniem. Ponieważ w wypowiedziach prasowych do tej pory pojawiały się argumenty członka Zarządu Dolnej Odry p. Mieczysława Sawaryna jakoby Dolna Odra upoważniona została do zajęcia innego stanowiska w deklaracji podatkowej ze względu na wyroki sądu, interpelacje prawne, Stanowisko Ministra Finansów oraz ze względu na treść noweli do ustawy podatki lokalowe chciałbym, aby na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Pani Skarbnik przedstawiła do wglądu ww. dokumenty. W ordynacji podatkowej art. 14a mówi, że jeśli istnieją w tym względzie jakiekolwiek nieporozumienia, wątpliwości, niejasności należy wystąpić do urzędu skarbowego o pisemną interpretację przepisów. Z tej możliwości należy skorzystać i nie ma potrzeby kluczenia koło problemu.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - nie mamy uprawnień do żądania od ZEDO przedstawienia nam wszystkich spraw spornych prowadzonych przez ten zakład.
ZEDO jest osobą prawną, niezależną od gminy. Nie jest to nasza jednostka.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - mam odczucie, że p. Różański  w swojej wypowiedzi odnosi się do Sawaryna, który składał deklarację jako ówczesny Prezes Zarządu Elektrowni Dolna Odra. Ja nie jestem zobowiązany takimi tajemnicami jak p. Skarbnik i mogę radnym przybliżyć sprawę. Dziwię się, że radny Stanisław Różański nie zwrócił się do mnie o wyjaśnienie. Sprawa dotyczy tylko i wyłącznie Elektrowni oraz p. Burmistrza jako organu podatkowego. Rozumiem troskę radnych  o budżet gminy, ale przywilejem każdego podatnika jest dbanie o własny interes, a nie o interesy innych podmiotów. Ja jako właściciel posesji w Gryfinie dbam o takie sprawy i myślę, że p. Różański jako właściciel posesji w Pniewie również dba o swoje sprawy. Obejmując funkcję jako delegat Rady Nadzorczej Dolnej Odry otrzymałem przygotowane dokumenty opracowane przez powołanego rzeczoznawcę, na podstawie zlecenia z dnia 6 czerwca 2006 roku. Zarząd Elektrowni Dolna Odra w tym dniu zlecił wykonanie analizy wstępnej oceny prawidłowości przyjętych podstaw i stawek opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla posiadanych składników majątkowych, gruntów, budynków, budowli obiektu Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Rzeczoznawca na bazie wypisów z rejestru gruntów, obmiarów budowli przygotował  deklarację podatkową, którą ja jako urzędujący Prezes – Dyrektor Naczelny musiałem  w terminie podpisać. Nie są więc prawdą opowiadane historie, że Sawaryn mści się  i składa deklaracje na mniejsze podatki.  Nie ma tu przedmiotu sporu. Elektrownia przeliczyła, że dotąd płacono za nieużytki jak za grunty przemysłowe, za rowy, za lasy, za części składowe obiektów jak za odrębne budowle. Obecnie umówiliśmy się z p. Skarbnik oraz Głównym Księgowym Spółki na rozmowę w sprawie rozstrzygnięcia, czy złożone przez nas deklaracje potwierdzają rzeczywisty stan prawny? Na koniec postępowania p. Burmistrz powie, że ZEDO S.A. złożył wyczerpującą i zgodną z rzeczywistością deklarację podatkową, albo też powie, że taka deklaracja jest rozbieżna z interpretacją Urzędu Miasta i Gminy. Wówczas będziemy rozstrzygać, czy należy skorygować deklarację, czy też skorzystamy z drogi sądowej. Proszę mecenasa p. Krzysztofa Judka o odniesienie się do sprawy przedstawionej przez radnego Stanisława Różańskiego, a dotyczącej przedstawienia wykładni prawnej przez urząd skarbowy. W dniu wczorajszym w Rzeczypospolitej na stronach dotyczących samorządu ukazał się
bardzo ciekawy artykuł „samorządy wciąż nie wiedzą jak liczyć podatek”. Ww. artykuł między innymi odnosi się do sprawy związanej z energetyką, z budynkami, budowlami,
liniami wysokiego napięcia. Sprawą oczywistą jest, że podatnik musi składać deklaracje podatkowe zgodne rzeczywistym stanem prawnym oraz ze stanem faktycznym. Zarząd Elektrowni Dola Odra, którego obecnie jestem członkiem wyraża pogląd, że jeżeli nawet nie będziemy zobowiązani do płacenia podatków w takiej wysokości jak dotychczas, to w dalszym ciągu będziemy współpracować z gminą. Do tej pory ZEDO każdego roku dawał różnego rodzaju darowizny w wysokości kilku milionów złotych. Między innymi dla CW Laguna, klubu sportowego ENERGETYK, na Dni Gryfina i nie zamierzamy się z tego wycofywać. Jeżeli  okaże się, że nasze deklaracje podatkowe faktycznie upoważniają nas do zażądania  zwrotu określonych kwot pieniężnych, to prawdopodobnie będziemy rozmawiać  z p. Burmistrzem na temat możliwości rozwiązania istniejącej sytuacji. Zawsze będziemy kierować się dobrem lokalnego samorządu, lokalnego społeczeństwa, ponieważ na tym terenie mieszkamy. Uważamy, że Elektrownia ma pewne obowiązki wobec gminy i nikt nie chce zniszczyć budżetu gminy. 

Radca prawny Krzysztof Judek - zgodnie z art. 14a ustawy ordynacja podatkowa każdy podatnik może zwrócić się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, celnego lub wójta, burmistrza, starosty, marszałka województwa o wiążącą interpretację  podatkową, która go dotyczą. Jeżeli chodzi o podatek dochodowy, to należy zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego, natomiast w sprawie podatku i opłat lokalnych, do których zalicza się podatek od nieruchomości do właściwego burmistrza, wójta lub prezydenta miasta. W związku z powyższym naczelnik urzędu skarbowego nie może wypowiadać się  w sprawach podatków i opłat lokalnych.

Radny Stanisław Różański - oświadczenie Przewodniczącego Rady stanowi istotne uzupełnienie wypowiedzi udzielonej prasie, kiedy to powiedział „musimy działać zgodnie z interesem spółki”. Jeżeli Pan jako Przewodniczący Rady oświadcza dodatkowo, że będzie działał w interesie naszej wspólnoty gminnej, to stanowi to dość istotne uzupełnienie Pańskiej wypowiedzi. Po drugie proszę mnie nie zachęcać do tego, abym kierował do Pana wnioski. Kierowałem już do Pana wnioski i czekałem trzy miesiące na odpowiedź. 

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - faktycznie radny Stanisław Różański skierował do mnie różnego rodzaju skargi, a to na Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, a to na Przewodniczącego Rady Miejskiej. Udzieliłem radnemu następującej odpowiedzi „w odpowiedzi na pismo z dnia 2 stycznia 2007 roku uprzejmie informuję, że podzielam Pana stanowiska wyrażonego w ww. piśmie i w pełni podtrzymuję swoje stanowisko przedstawione w odpowiedzi na skargę w dniu 16 stycznia 2007 roku”.  Proszę zwrócić uwagę na terminy.  „Odnośnie zarzutów podniesionych przez Pana w piśmie z dnia 22 lutego br. wskazać należy co następuje: Pana twierdzenie dotyczące rzekomego naruszenia zasady szybkości postępowania wysłowionego w art. 237 § 1 kpa opiera się na błędnym  rozumieniu charakteru wniesionej przez Pana skargi. Przepis art. 237 kpa dotyczy jedynie skarg w rozumieniu art.2 kpa. Tymczasem Pana pismo z dnia 1grudnia 2006 r.  nie jest skargą w rozumieniu art.2 kpa i art. 227 kpa, do której to skargi mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Zgodnie bowiem z art.  2 kpa kodeks postępowania administracyjnego reguluje postępowanie w sprawie skarg  przed organami państwowymi, organami jednostek samorządu terytorialnego oraz przed organami organizacji społecznych. Ani Komisja Rewizyjna, ani Przewodniczący Rady Miejskiej nie są organami jednostek samorządu terytorialnego. Z tego samego względu nie są zasadne zarzuty naruszenia przepisów art. 7 i 77 kpa. Przewodniczący Rady Miejskiej nie jest organem administracji publicznej. Niezależnie od tego podkreślić należy, że sugestia jakobym nie wyjaśnił w dostatecznym stopniu podstaw faktycznych Pana zarzutów jest całkowicie bezpodstawna. Przebieg posiedzenia Komisji Rewizyjnej, podczas którego Przewodnicząca tejże Komisji miała się dopuścić wskazanych przez Pana uchybień został utrwalony w protokole. Treść tego protokołu dowodzi, iż sformułowane przez Pana zarzuty nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wniosek ten pozostaje aktualny jeżeli chodzi o zarzuty dotyczące pozostałych posiedzeń Komisji Rewizyjnej. Odnosząc się do apelu o zintensyfikowanie prac Rady Miejskiej i zarzutu o rzekomym marazmie organizacyjnym związanym z pracami Rady Miejskiej w celu uprzedzenia kolejnego pisma w tej sprawie informuję, że zgodnie z art. 229 kpa organem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej zadań lub działalności Rady Gminy jest wojewoda i do niego należy kierować skargi w tej sprawie”.
To tytułem wyjaśnienia, że Przewodniczący Rady nie odpisuje na pisma.

Radny Stanisław Różański - chciałem tylko Wysokiej Radzie zwrócić uwagę na chytre postawienie sprawy. Pan Przewodniczący nie powiedział po jakim czasie odpowiedział na pierwsze pismo. Po drugie Panie Przewodniczący proszę mnie nie pouczać, ja nie składam skargi na Radę, tylko składam skargi na Pańskie postępowanie i proszę nie odsyłać mnie do wojewody.

Ad. V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006.

Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006 radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik 13. Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. sprawozdania. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego przyjęła sprawozdanie do wiadomości i jednocześnie wnioskuje o zobowiązanie Dyrektora GDK oraz Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych do podjęcia działań mających na celu przeniesienie zajęć kulturalnych prowadzonych przez GDK do Szkół Podstawowych od nowego roku szkolnego 2007 -2008. Pozostałe Komisje Rady przyjęły sprawozdanie do widomości.

Radny Marek Sanecki - chciałbym uzupełnić wniosek Komisji Spraw Społecznych  i Bezpieczeństwa Publicznego. Z tego co pamiętam, to na posiedzeniu Komisji mówiliśmy, że ma to być przeniesienie zajęć kulturalnych z GDK do tych miejscowości,  w których nie ma świetlic wiejskich.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - przedstawione nam sprawozdanie zawiera wykaz imprez, które w 100% wychodzą poza granice administracyjne naszej gminy. Jest co najmniej kilka takich imprez, które w żaden sposób nie przystają do naszej gminy. Proszę o wyjaśnienie, czy jest to związane z realizacją jakichś projektów, czy też jest to inicjatywa zmierzająca do czegoś innego?

Dyrektor GDK Maria Zalewska - o jakie imprezy chodzi, ponieważ jest ich sporo?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - o wszystkie, które są wymienione.

Dyrektor GDK Maria Zalewska - często jest tak, że organizujemy imprezy, które
w całości finansowane są przez ośrodki zaprzyjaźnione. Przykładowo nagłaśniamy festiwal piosenki angielskiej w Widuchowej, w zamian za co oni sponsorują nam dojazd. Dobrze byłoby gdybym wiedziała, do których imprez mam się odnieść, ponieważ jest ich aż 170.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - chodzi mi o imprezy, które nie są organizowane na terenie gminy Gryfino.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - w tej chwili należałoby zapytać, czy są potrzebne Komisje Rady? Czy Pani Dyrektor była dostępna dla wszystkich Komisji Rady?

Dyrektor GDK Maria Zalewska - tak, byłam dostępna dla każdej Komisji. W czasie, kiedy odbywały się posiedzenia Komisji byłam w urzędzie i czekałam aż mnie Komisje poproszą.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - czy takich spraw nie można było wyjaśnić na posiedzeniach Komisji? Proszę radnych o zajęcie się omawianiem uchwał. Uważam, że jeżeli stanowisko Komisji do danej sprawy jest pozytywne, to wszystkie niejasności zostały wyjaśnione. Na sesji niepotrzebnie tracimy czas.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nie mam takiej intencji, abyśmy czytali wszystkie imprezy po kolei. To prawda, że p. Dyrektor była dostępna na posiedzeniach Komisji Rady. Ja z tego nie skorzystałem i zadaję tylko pytanie pomocnicze, ponieważ jestem ciekawy. Przykładowo chodzi mi o festiwal w Ińsku, czy to jest forma wymiany, a jeżeli tak, to na jakiej zasadzie działa?

Dyrektor GDK Maria Zalewska - tak, jest to wymiana organizacji imprez. My jesteśmy współorganizatorami Ińskiego Lata Filmowego, a kiedy potrzebujemy pomocy
od Ińska, to wówczas oni są naszymi współorganizatorami. Ponadto korzystają z tego, że jesteśmy w sieci kin studyjnych i poprzez nasz Dom Kultury załatwiają pieniądze na Ińskie Lato Filmowe. Sponsorują przejazd dla wszystkich naszych zespołów, które tam występują.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dziękuje za udzielenie odpowiedzi.

Rada przyjęła sprawozdanie.

Ad. VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2006.

Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006 radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik 15.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. sprawozdania. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14. Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali dodatkowe informacje na piśmie - załącznik 16.

Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie do wiadomości i jednocześnie wnioskuje  o ewidencjonowanie wszystkich przychodów biblioteki, miedzy innymi z tytułu usług kserograficznych. Komisja wnioskuje o przedstawienie sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej za 2006 rok.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska przyjęła sprawozdanie do wiadomości i jednocześnie wnioskuje o podjęcie działań zmierzających do poprawy warunków funkcjonowania Biblioteki Publicznej w Pniewie polegających na remoncie kapitalnym budynku bądź relokacji biblioteki do budynku po byłej szkole w Pniewie. Doraźna naprawa budynku mija się z celem. Nie ma tam toalety, ponadto ogrzewanie budynku jest w fatalnym stanie.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej przyjęła sprawozdanie do wiadomości i jednocześnie wnioskuje o podjęcie doraźnych działań mających na celu zakup piecyka elektrycznego lub olejowego do ogrzania pomieszczeń Biblioteki w Pniewie.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - czy możliwy jest zakup piecyka  z budżetu biblioteki?

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Leopold Kemmling - wszystkie uwagi przyjmuję do wiadomości z małym komentarzem. Jeżeli chodzi o sprawozdanie finansowe za 2006 rok, to ustawowo powinniśmy je złożyć do końca lutego. Sprawozdanie jest przygotowywane. W dniu dzisiejszym dostarczyłem radnym wyliczenia podstawowe. Po 1 marca br. radni otrzymają szczegółowe sprawozdanie. W budynku bibliotecznym w Pniewie nie było remontu od 24 lat. Centralne ogrzewanie oraz cały budynek przez ten okres uległ pewnej degradacji. Nie inwestowaliśmy w remont budynku zbyt wiele, ponieważ jeszcze w roku ubiegłym istniała koncepcja, że w miarę szybko lokatorzy budynku po byłej szkole w Pniewie zostaną przeniesieni do wyremontowanych obiektów po sanatorium w Nowym Czarnowie, a do tego budynku zostanie przeniesiona biblioteka i powstanie tam mały ośrodek kultury. Niedawno przeczytałem, że ta koncepcja upadła. Jako Dyrektor nie mam uprawnień do podejmowania decyzji o wynajmie jakiegoś lokalu lub zainwestowania dużej kwoty w odrestaurowanie obecnego budynki. Ww. budynek nie posiada nawet szamba. W bibliotece w Pniewie może być niedogrzany korytarz, ponieważ kiedyś pękł tam kaloryfer i został zdemontowany. Obecnie stać nas na zakup i montaż kaloryfera. Skoro mamy w tym budynku nadal funkcjonować, to kaloryfer zostanie zamontowany. Wszystkie przychody biblioteki, są ewidencjonowane, a na nasze konto wpłacane są okresowo, w zależności od tego ile wpłynęło pieniędzy. Zobowiązałem się, że wniosek Komisji Rewizyjnej przyjmuję do wiadomości i stosowania. Wpłaty będą przyjmowane na kwitariusz kp, bez względu na to, czy będzie to 0,20 zł, czy 0,50 zł.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - obawiam się aby to nie było tak, że jedna strona ksero będzie kosztowała 0,20 zł, a wypisanie dokumentu kp 0,40 zł. Należy zwrócić na to uwagę.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - jedna strona ksero kosztuje 0,50 zł, a nie 0,20 zł.  Osobiście byłam w bibliotece i korzystałam z ksera. Pan, który kserował mi potrzebne dokumenty wyjął z kieszeni pieniądze wydał mi resztę i powtórnie włożył pieniądze do kieszeni. Nie otrzymałam żadnego pokwitowania o wpłaceniu pieniędzy za usługę. W ubiegłym roku prosiliśmy o sprawozdanie finansowe biblioteki, ale go nie otrzymaliśmy.

Radny Marek Sanecki - w otrzymanym dzisiaj sprawozdaniu finansowym jest błąd.
W pozycji pozostałe usługi jest kwota 12.674,21 zł oraz w pozycji pozostałe koszty jest taka sama kwota. Prawdopodobnie dwa razy ujęto tą samą pozycję, tylko inaczej ją nazwano. Czy jest to błąd i z czego to wynika?

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Gryfinie Leopold Kemmling - muszę to wyjaśnić z księgową. Po 1 marca radni otrzymają szczegółowe sprawozdanie.

Rada przyjęła sprawozdanie.

Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński poinformował, że p. Maciej Szabałkin  z dniem 5 lutego br. złożył rezygnację z piastowania mandatu radnego w związku
z powołaniem go na Wiceburmistrza Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Rezygnacja stanowi załącznik 17.
Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR IV/35/07 stanowi załącznik nr 18.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - w imieniu własnym oraz całej Rady pragnę podziękować p. Wiceburmistrzowi Maciejowi Szabałkinowi za dotychczasową pracę w Radzie.

Ad. VIII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. jednocześnie Komisja wnioskuje o zobowiązanie Burmistrza do bezzwłocznego podjęcia decyzji dotyczącej rozdysponowania kwoty 670.000 zł i niezwłocznego wystąpienia o aplikacje środków unijnych.

Pozostałe Komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - proszę, aby Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej doprecyzowała wniosek. Jaki pomysł ma Komisja i w jaki sposób proponuje rozwiązać sprawę?

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - problem polega na tym, iż w funduszu wymienionych jest kilka pozycji. Komisja uważa, że w związku z szansą dotyczącą pozyskania pieniędzy zewnętrznych p. Burmistrz powinien określić zadania, które będzie chciał realizować w tym roku. Powinien również podjąć działania mające na celu pozyskanie środków finansowych zewnętrznych. Jeżeli dobrze pamiętam, to radny Stanisław Różański mówił, że są już projekty dokumentacji formalno – prawnej, które przygotowuje się do realizacji. W opinii Komisji projekty powinny stanowić podstawę do rozważań, które z nich  i w jakiej kolejności będą realizowane. Taka jest intencja Komisji dotycząca tego projektu uchwały.

Radny Stanisław Różański - wyrażam przekonanie, że opracowana dokumentacja  i pozwolenie wydane na budowę powinny stanowić jedyne kryterium dla priorytetu w podjęciu decyzji. Proponuję, aby pozycja dotycząca budowy kanalizacji Pniewo – Żórawki byłą tą, na którą przeznaczone zostaną pieniądze. Po pierwsze jest dokumentacja, po drugie jest pozwolenie na budowę, po trzecie w programach pomocy unijnej ten pakiet jest najbardziej premiowany. Sadzę, że istnieje największe prawdopodobieństwo, aby to zadanie inwestycyjne otrzymało w pierwszej kolejności uzupełnienie środków unijnych.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - oprócz Pniewa są jeszcze inne zadania. Na ulicę Pomorską też wykonano pełną dokumentację, jest pozwolenie na budowę. Ponadto  w trakcie jest budowa kanalizacji na ulicy Czechosłowackiej i ul. Łużyckiej. Mieszkańcom ul. Łużyckiej woda ścieka do piwnic. W tym roku należy starać się  o środki unijne na te zadania. Jeżeli kwota w wysokości 670.000 zł nie wystarczy, to są jeszcze środki finansowe przeznaczone na inwestycje. Ww. kwota jest po to, aby można było w roku bieżącym starać się o środki unijne.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - faktycznie sprawa kanalizacji w Gminie Gryfino wymaga wielu nakładów finansowych i dlatego należy zrobić wszystko, aby sprawa ruszyła z miejsca, bez względu na to o jaką miejscowość, czy ulicę chodzi. Pniewo też jest miejscowością zapomnianą. Wielo osób zainwestowało tam spore środki finansowe w swoje domy, ale przejechać bocznymi ulicami tej miejscowości  w okresie zimowym jest bardzo trudno. Bardzo proszę p. Burmistrza, aby Pniewo, Bartkowo, Żórawki, Szczawno, Wirówek i Wirów były modernizowane jednym planem. Zwracam uwagę, że w miejscowości Bartkowo znajduje się ujęcie wody pitnej i pora już wybudować tam kanalizację. To że budynek biblioteczny w Pniewie nie posiada szamba, to jest to przestępstwo przeciwko ochronie środowiska. Gmina nie może sobie pozwolić na łamanie prawa. Proszę p. Burmistrza o zbadanie sprawy. Obecnie najbardziej pilną sprawą jest budowa kanalizacji przy ul. Pomorskiej, Czechosłowackiej, Łużyckie w Gryfinie. Za ulicami Czechosłowacką i Pomorską znajdują się tereny, które mogą być przeznaczone na działki budowlane. Do budżetu gminy wpłyną dodatkowe środki finansowe ze sprzedaży tych działek.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nasza gmina posiada strategię rozwoju. Z dzisiejszych wystąpień wynika, że w gminie nic się nie dzieje, nic się nie robi, nie ma żadnej dokumentacji. Przypominam, że cztery lata temu , kiedy weszliśmy do samorządu nie było opracowanej żadnej dokumentacji na rozbudowę infrastruktury technicznej miasta. W najbliższym czasie otrzymamy pozwolenia na uzbrojenie Tarasu Północ, łącznie z ul. Pomorską, uzbrojenie ul. Jana Pawła II i Władysława Reymonta, gdzie zakończono już wykup gruntów i wywłaszczenia. Dysponujemy bardzo mocno zaawansowaną dokumentacją na kanalizację ulicy Pomorskiej i Czechosłowackiej. Na ukończeniu jest dokumentacja na kanalizację w Wełtyniu. W tym roku zamierzamy przystąpić do czterech kluczowych zadań. Pierwsze dotyczy uzbrojenie całego Tarasu Północ w media takie jak woda i kanalizacja. Jesteśmy na etapie uzgodnień, że koszty związane z doprowadzeniem energii elektrycznej pokryje Zakład Energetyczny ENEA. Następnym zadaniem, które chcemy rozpocząć w tym roku jest uzbrojenie ul. Jana Pawła II i Władysława Reymonta oraz modernizacja  ul. Łużyckiej. Złożymy również wniosek o środki unijne na wykonanie kanalizacji w Pniewie i Żórawkach. Zakończyliśmy już wykonanie kanalizacji w Czepinie, Żabnicy, Daleszewie, Radziszewie. Mamy już wykonaną dokumentację na remont dróg bocznych w Czepinie i będziemy ubiegać się o środki unijne na to zadanie. Zamierzamy w tym roku zmodernizować drogi przy ulicach Księdza Jerzego Popiełuszki i Marii Konopnickiej w Gryfinie. Ponieważ zamierzamy wykonać wiele zadań zatrudniłem drugiego Wiceburmistrza, którego zadaniem będzie dopilnowanie wszystkich inwestycji oraz kierowanie wniosków o środki unijne na poszczególne zadania.  Jeżeli chodzi o środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007, to wydaje się nam, że wpłaty na ten fundusz będą wyższe. Pieniądze  z Funduszu będą przeznaczone w pierwszej kolejności na te zadania, na które otrzymamy dofinansowanie unijne. Wszystkie zadanie, o których mówili radni są bardzo ważne i wszystkie będziemy chcieli wykonać.  Chciałbym przeprosić Radę za wystąpienie Dyrektora Biblioteki Publicznej. Wstyd mi, że problemem jest pęknięty grzejnik na korytarzu w bibliotece w Pniewie i że Rada musiała zajmować się tą sprawą. Dyrektor nie wie, że żadna koncepcja nie upadła, że nadal będziemy dążyli do wykwaterowania mieszkańców z budynku po byłej szkole w Pniewie. W przyszłości  w tym budynku chcemy utworzyć obiekt kulturalny dla mieszkańców Pniewa.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dziękuję p. Burmistrzowi za przedłożoną informację, która mnie satysfakcjonuje.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej podtrzymuje swój wniosek o rozdysponowanie kwoty 670.000 zł i niezwłocznego wystąpienia o aplikacje środków unijnych.

Radny Tomasz Namieciński - nasza Komisja wycofuje swój wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/36/07 stanowi załącznik nr 19.

Ad. IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska Komisji do projektów uchwał ujętych w tym punkcie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 14.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekty uchwał w sprawie:

1/ sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Komisja Rewizyjne wycofuje swój wniosek  o wystąpienie z pismem do Państwa Rutkowskich z prośbą o partycypowanie  w kosztach podziału geodezyjnego działki oraz wycofania kosztów podziału geodezyjnego. Otrzymaliśmy oświadczenie Państwa Rutkowskich następującej treści „w związku z ubieganiem się o nabycie części nieruchomości gminnej położonej  w obrębie Wełtyń II oznaczonej numerem działki 188/2 oświadczamy, że zobowiązujemy się do pokrycia w całości kosztów związanych z przygotowaniem  nieruchomości do sprzedaży. W przypadku rezygnacji z wykupu nieruchomości również zobowiązujemy się do pokrycia kosztów poniesionych przez gminę”.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/37/07 stanowi załącznik nr 20.

2/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - nie chcę odnosić się do wniosku Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej w sposób krytyczny. Chciałbym jednak powiedzieć, że projekt uchwały, który otrzymaliśmy posiada opinię radcy prawnego i odwoływanie się do opinii notariusza jest pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych. Należy pamiętać, ze wszystkie nasze uchwały kierowane są do wojewody, gdzie są sprawdzane pod kątem prawnym. Ponadto podstawowym obowiązkiem notariusza jest badanie zgodności z prawem zawieranych u niego umów. Jeżeli umowa nie odpowiada przepisom prawnym, to notariusz takiej umowy nie może zawrzeć.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wycofuje swoja sugestie w ww. sprawie?.

Radny Tomasz Namieciński - tak, wycofuje.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/38/07 stanowi załącznik nr 21.

3/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,  nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/39/07 stanowi załącznik nr 22.

4/ przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości  zabudowanej, położonej w obrębie Chwastnica.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie Chwastnica przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/40/07 stanowi załącznik nr 23.

5/ odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/41/07 stanowi załącznik nr 24.

6/ przyznania działek zamiennych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 5-5/IV.

Trzy Komisje Rady zaopiniowały projekt uchwały negatywnie, a jedna pozytywnie.

Radny Ireneusz Sochaj - na posiedzeniu komisji bardzo długo dyskutowaliśmy nad ww. projektem uchwały. Analizowaliśmy mapy przebiegu przyszłego obejścia miejscowości Wełtyń. Nie mieliśmy jednoznacznej pewności, czy działki, na którą zamieniamy się nie będziemy musieli za jakiś czas wykupić pod to obejście? Ponadto były również wątpliwości odnośnie wartości działek i dlatego projekt uchwały zaopiniowaliśmy negatywnie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ponieważ są wątpliwości, o których wcześniej nie wiedziałem wycofuję z porządku obrad ww. projekt uchwały. Nic się nie stanie jeżeli jeszcze raz zajmiemy się sprawą.

Ww. projekt uchwały stanowi załącznik nr 25.

7/ wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości  położonej w obrębie Wirów.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości położonej w obrębie Wirów przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/42/07 stanowi załącznik nr 26.

8/ wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR IV/43/07 stanowi załącznik nr 27.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ponieważ zmieniono program ceremonii pogrzebowej p. Bigusa muszę już opuścić obrady sesji. Pragnę tylko poinformować, że zgodnie z informacją umieszczoną w Biuletynie Informacji Publicznej pierwszym moim zastępcą jest p. Eugeniusz Kuduk, a drugim  p. Maciej Szabałkin. W dalszej części obrad będzie mnie reprezentował p. Eugeniusz Kuduk.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - p. Bigus był znanym obywatelem naszego miasta. Podczas II wojny przeszedł cały szlak bojowy z I Armią Wojska Polskiego, a po wojnie osiedlił się w Gryfinie. Jest to bardzo malownicza i bohaterska postać. Osobiście chcę uczestniczyć w jego pogrzebie. Jeżeli radni uznają, że również chcą uczestniczyć w pogrzebie, to powinniśmy rozważyć, czy nie przerwać obrad sesji?

Radny Stanisław Różański - z całym szacunkiem dla zmarłego, ale i tak już zalegamy z naszymi sesjami. Jest to nasze drugie spotkanie po tak długiej przerwie i dlatego uważam, że powinniśmy kontynuować obrady.  W uroczystości pogrzebowej będą nas reprezentować p. Burmistrz oraz Przewodniczący Rady.

Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn - dziękuję radnemu Stanisławowi Różańskiemu. Przypomnę tylko, że dzisiejsze obrady z mojego upoważnienia prowadzić będą Wiceprzewodniczący Rady p. Janusz Skrzypiński i p. Paweł Nikitiński.

Radny Artur Nycz - jeżeli wśród nas są osoby, które chcą uczestniczyć w pogrzebie, to należy im to umożliwić. Dlatego proszę o ogłoszenie 5 – minutowej przerwy. Jeżeli po przerwie okaże się, że nie ma quorum, to dokończmy sesję później, a jeżeli będzie to będziemy obradowali dalej.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 10 – minutowa przerwę, a po jej zakończeniu przystąpiono do realizacji dalszej części porządku obrad sesji.

Ad. X. Ustalenie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14. Radni przed rozpoczęciem sesji otrzymali opinię Związku Nauczycielstwa Polskiego do ww. projektu uchwały - załącznik nr 28.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie uważając jednocześnie, że § 9 projektu uchwały powinien mieć następujące brzmienie „ Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że przepisy § 2 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008r.”.

Radny Rafał Guga - wszystkie takie dokumenty powinny być uzgodnione ze związkami zawodowymi. Z tego co wiem, to takie negocjacje miały miejsce. Wobec powyższego proszę o udzielenie głosu Przewodniczącej ZNP p. Elżbiecie Tomaszczyk.

Radny Marek Sanecki - w projekcie uchwały powinien być ujęty punkt dotyczący tego, co dzieje się z pieniędzmi, które nie są wykorzystane w danym okresie rozliczeniowym z powodu małej ilości wniosków.

Radny Rafał Guga - mam zastrzeżenia do zapisu, który mówi, że komisja powołana w tej sprawie w placówce oświatowej ma podejmować decyzje większością głosów, ponieważ jest to wchodzenie w kompetencje dyrektorów. Do tej pory było to w gestii dyrektorów.

Prezes ZNP p. Elżbieta Tomaszczyk - w dniu wczorajszym przedstawiliśmy radnym pisemne stanowisko w tej sprawie. W stanowisku proponujemy dwie zmiany. W projekcie uchwały nie ma wyszczególnionego składu komisji i dlatego zaproponowaliśmy, aby w skład komisji wchodził nauczyciel, emeryt bądź rencista oraz przedstawiciel związku zawodowego. Proponujemy również wykreślić dotychczasowy zapis § 6 ust. 2, a w miejsce to wprowadzić następujący zapis „Komisja zdrowotna po rozpatrzeniu wniosków proponuje listę osób i wysokość pomocy pieniężnej, decyzję ostateczną podejmuje dyrektor placówki”. Uważamy, że komisja nie powinna mieć uprawnień decyzyjnych.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - w swojej wypowiedzi ustosunkuję się do projektu uchwały oraz do Regulaminu wynagradzania nauczycieli.  Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych p. Piotr Romanicz zachorował i nie jest to choroba trzydniowa tylko poważniejsza.. O tym fakcie dowiedziałem się bardzo późno i dlatego sam zająłem się sprawą. Nie oznacza to, że usprawiedliwiam p. Romanicza, ponieważ miał czas na załatwienie sprawy w roku poprzednim. Z tego co wiem, to obiecał tak zrobić.  Zgodne z kodeksem pracy w stosunku do Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych zostaną wyciągnięte konsekwencje służbowe. Dziękuję związkom zawodowym, że chciały ze mną rozmawiać. W wyniku rozmów uzgodniliśmy większość punktów spornych.  Jeżeli chodzi o dwie zmiany proponowane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego, to  nie widzę przeszkód aby wnieść je do projektu uchwały jako autopoprawki. Proszę tylko, aby radca prawny wyraził swoje stanowisko w tej sprawie. Jeżeli radca prawny uzna, że nie ma przeszkód, to ja jestem za wprowadzeniem zmiany.

Radca prawny Krzysztof Judek - nie wnoszę żadnych zastrzeżeń.

Radny Marek Sanecki - uważam, że do projektu uchwały powinien zostać wprowadzony konkretny punkt. Czy p. Burmistrz może odnieść się do mojej propozycji.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - nigdy jeszcze nie zostały pieniądze, które były przeznaczone na ten cel. Zawsze brakowało pieniędzy  i potrzebne było dofinansowanie. Z tego co wiem, to komisja brała pod uwagę stopień choroby, leczenia, itp.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - potrzeba jest zawsze większa od zaplanowanych środków.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - czy powoływana komisja do spraw zdrowotnych jest inna komisją, niż komisja do świadczeń socjalnych, czy to ta sama komisja?  Czy powołanie takiej komisji reguluje przepis nadrzędny?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - jest to odrębna komisja.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Ewa Urbańska - taka komisja może być powołana, ale nie musi.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem propozycji Związku Nauczycielstwa Polskiego, które p. Burmistrz zaakceptował jako autopoprawki?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/44/07 stanowi załącznik nr 29.

Ad. XI. Nadanie imienia Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie nadania imienia Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/45/07 stanowi załącznik nr 30.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przekazał prowadzenie obrad Wiceprzewodniczącemu Rady Pawłowi Nikitińskiemu.

Ad. XII. Podwyższenie kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/46/07 stanowi załącznik nr 31.

Ad. XIII. Wprowadzenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskuje, aby w § 1 projektu uchwały skreślić wyraz „domowe”.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - mam wątpliwości odnośnie propozycji Komisji, ponieważ Straż Miejska oraz pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych są przeszkoleni do wyłapywania zwierząt domowych. Do wyłapywania zwierząt dzikich powołane są specjalne grupy.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej podtrzymuje swój wniosek?

Radny Tomasz Namieciński. - tak, podtrzymuje.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - w programie nie ma mowy o schronisku dla zwierząt. Czy jest to regulowane innymi przepisami?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Eugeniusz Kuduk - otrzymaliśmy pismo ze schroniska w Szczecinie, że nie możemy już wozić tam zwierząt z naszego terenu, ponieważ Szczecińskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami zarzuca, iż w tym schronisku są złe warunki bytowe. Zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Szczecina z pismem, że nie można tak nagle odmawiać przyjmowania zwierząt z naszego terenu. Poprosiliśmy o prolongatę na jeden rok. Ponadto szukaliśmy innego rozwiązania. Wytypowaliśmy Świnoujście, ponieważ tam powstało nowe schronisko dla zwierząt. Kilka dni temu Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska p. Janina Major wspólnie z Wiceburmistrzem Maciejem Szabałkinem wizytowali to schronisko. Myślimy więc o rozwiązaniu sprawy. Ponadto po naszych interwencjach spotkaliśmy się z Panią Dyrektor Szczecińskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami i przekonaliśmy ją, że jeszcze przez ten rok schronisko w Szczecinie powinno przyjmować psy z naszego terenu. Podpisujemy umowę w tej sprawie.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - sprawa związana z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt uregulowana jest w uchwale, którą Rada podjęła kilka lat temu. Uchwała jest realizowana i co roku składamy sprawozdanie z jej realizacji. W uchwale jest zapis, że docelowym miejscem dla bezdomnych zwierząt jest schronisko. Ideą programu o zapobieganiu bezdomności jest usankcjonowanie prawne upoważniające gminę do finansowania wszelkich akcji związanych z zapobieganiem i z prewencją. Chcielibyśmy wprowadzić akcję sterylizacji bezdomnych zwierząt, która jest rozpowszechniona w całej Polsce. Jest to jeden  z elementów zapobiegania bezdomności zwierząt, a zwłaszcza kotów. Program sterylizacji kotów zdaje w Szczecinie egzamin. Chciałam wprowadzić obowiązek czipowania zwierząt, ale nadzór wojewody nie uznaje takiego zapisu w uchwałach. Dlatego też ograniczyliśmy się tylko do prewencji i profilaktyki.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy przegłosowanie wniosku Komisji wniesie do uchwały istotne zmiany?

Radca prawny Krzysztof Judek - ustawa o ochronie zwierząt dzieli zwierzęta na domowe, gospodarskie, wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych  i filmowych oraz zwierzęta wolno żyjące. To upoważnienie dla uchwały Rady Miejskiej mieści się w rozdziale zwierzęta domowe. Tak naprawdę bezdomne zwierzęta mają charakter zwierząt domowych. Jeżeli w projekcie uchwały wykreślimy wyraz „domowych”, to i tak w rozumieniu „bezdomne zwierzęta” należy uznawać zwierzęta domowe. Podjęta uchwała nie będzie dotyczyć zwierząt dzikich, inaczej zwanych wolno żyjących.

Radny Artur Nycz - wniosek w tej sprawie zgłosił na posiedzeniu Komisji radny Stanisław Różański. Jeżeli radny zaproponuje teraz wycofanie wniosku, to Komisji go
wycofa, a jeżeli nie, to wniosek należy przegłosować.

Radny Stanisław Różański - taki zapis jest sprzeczny z zapisem w ustępie 2  i dlatego nie możne tego zostawić.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku komisji o wykreślenie w § 1 projektu uchwały wyraz „domowych”?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 5 radnych, przy 10 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.
Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.  UCHWAŁA NR IV/47/07 stanowi załącznik nr 32.

Ad. XIV. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Stanisław Różański - powiem krótko, po co nam to było?

Radny Marek Sanecki - czy zmiana w projekcie uchwały dotyczy tylko zmiany zapisu, który zakwestionował wojewoda? Czy będą dokonywane jeszcze inne zmiany?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - dotyczy tylko tego zapisu, który zakwestionował wojewoda.

Radny Artur Nycz - powiem krótko, sprawa jest tak ważna, że warto było zaryzykować.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Ewa Kubiak - uchwała będzie zmieniona tylko w zakresie zakwestionowanym przez wojewodę, ale zgodnie z procedurami jak dla uchwalania planu zagospodarowania przestrzennego.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/48/07 stanowi załącznik nr 33.

Ad.XV. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wnioskuje o wycofania  z porządku obrad projektu uchwały w związku z nieuwzględnieniem uwag członków Komisji oddelegowanych do prac komisji przygotowującej projekt Regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali treść autopoprawek do ww. projektu uchwały - załącznik nr 34 oraz nową wersję projektu uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - radni otrzymali nową wersję projektu uchwały. Czy w tym projekcie uchwały zostały uwzględnione wszystkie autopoprawki Burmistrza?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie doszliśmy do porozumienia w sprawie dodatku motywacyjnego dla nauczycieli jeżeli absencja nauczyciela przekracza 15 dni  z powodu choroby, chyba że udokumentował to pobytem w szpitalu.  Zapytałem główną księgową ZEAS – u czy istnieje możliwość angażowania budżetu gminy  poprzez małe oszczędności w budżecie oświaty, aby możliwe było zwiększenie kwoty z 70 zł do 80 zł. Zwiększenie tej kwoty do 100 zł jest niemożliwe. Otrzymałem odpowiedź, że taka możliwość istnieje. W związku z powyższym zrównaliśmy  z powiatem stawkę dla wychowawców. Ostateczna decyzja należy do Rady. Po konsultacji z radcą prawnym jestem za wykreśleniem w § 11 ust. 1 pkt 5.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - nową wersję projektu uchwały radni otrzymali przed sesją. Czy radni zapoznali się z jej treścią?

Radna Magdalena Chmura – Nycz - zawsze jest kłopot z zapoznaniem się materiałów, które otrzymujemy w ostatniej chwili. Chciałabym się dowiedzieć z jakiej pozycji budżetu księgowa ZEAS – u wygospodarowała  środki finansowe na podwyżkę?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - nie wiem dokładnie z której pozycji budżetu będą zdjęte potrzebne środki finansowe. Pan Burmistrz skierował prośbę do naczelników wydziałów, aby szczególnie w I kwartale szukano 5% oszczędności. Czekamy na rozwiązanie sprawy podatkowej ZEDO. Bardzo proszę Radę o podjęcie w dniu dzisiejszym uchwały w ww. sprawie.  Przyjęcie Regulaminy jest potrzebne do przygotowania wynagrodzeń dla nauczycieli.

Radny Marek Sanecki - kiedyś dodatek za wychowawstwo określony był procentowo, a potem zmieniono go na wartość kwotową po to, aby był precyzyjny. Była to słuszna decyzja. Inną sprawą jest wysokość dodatku. Uważam, że powinniśmy precyzować wszystkie zapisy w Regulaminie. Zapis o dodatku motywacyjnym przyznawanym dyrektorom również powinien być precyzyjny. W projekcie uchwały jest zapis § 10 pkt. 2 „nie mniej niż 30% ich stawek wynagrodzeń zasadniczych”. Oznacza to, że może być 200%, 500%, 1000%. Wspólnie z radnym Rafałem Gugą rozmawialiśmy o tym ze związkami zawodowymi, ale p. Burmistrz nie uznał naszych racji, nie wiem dlaczego? Proponuję, aby Rada  zobowiązała p. Burmistrza do wprowadzenia zapisu, że jest to dokładnie 30%. Kolejna sprawa dotyczy § 11 pkt.5, który mówi o warunkach przyznawania dodatku  motywacyjnego. Dodatek motywacyjny jest zachętą do pracy ale również nagrodą.  W Regulaminie powinno być zapisane za co przyznaje się dodatek motywacyjny,  a obecnie zapisane jest za co się nie przyznaje. Konkretnie nie przyznaje się za to, że absencja w pracy nie przekracza 15 dni roboczych w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, za wyjątkiem zwolnień z tytułu pobytu w szpitalu. Taki zapis argumentuje tym, że  ma to ułatwić dyrektorom pracę oraz przyznawanie dodatku. Uważam, że dyrektor po to otrzymuje zwiększony dodatek motywacyjny i dodatek funkcyjny, aby mógł racjonalnie uzasadnić swoje decyzje i aby nie musiał odwoływać się do tego, ile kto choruje. Może zdarzyć się tak, że ktoś jest bardzo dobrym pracownikiem ale przez 16 dni będzie na zwolnieniu lekarskim z powodu poważnej choroby i wówczas nie otrzyma tego dodatku. W związku z powyższym proponuje wykreślić w § 11 pkt. 5.

Radny Andrzej Kułdosz - uważam, że przedstawicielka PZNP powinna wypowiedzieć się, czy nowa wersja Regulaminu jest odpowiednia dla nauczycieli, czy należy wprowadzić w nim jakieś zmiany?

Przewodnicząca ZNP Elżbieta Tomaszczyk - wszystkie sprawy ustaliliśmy i doszliśmy do porozumienia. Pozostała jeszcze sprawa absencji. Jesteśmy jedyną gminą w Polsce, która ma w Regulaminie zapis, za co nie przyznaje się dodatku motywacyjnego. Kryteria powinny ustalać za co przyznaje się, a nie za co się odejmuje. Nasi dyrektorzy wiedzą, że jeżeli pracownik nie pracuje, to nie otrzymuje dodatku, bądź otrzymuje zmniejszony. Zapis wprowadzono, ponieważ niektórzy nauczyciele nadużywają zwolnień lekarskich. Uważam, że dyrektorzy powinni konsekwentnie  egzekwować pewne rzeczy. Nie można natomiast karać większości nauczycieli, którzy ze zwolnień lekarskich korzystają tylko wówczas, gdy naprawdę są chorzy.  Jeżeli chodzi o § 10 pkt.2, to przychyliliśmy się do prośby samorządu i chcemy, aby w tym roku zapis pozostał bez zmiany. Uważamy, że gmina ma obowiązek zapewnić środki finansowe na 30% dodatek, a jeżeli będzie mogła, to może dać więcej.

Radny Rafał Guga - jeżeli chodzi o nauczycieli, to wchodzimy w kompetencje dyrektorów i sugerujemy, że jako organ prowadzący wybraliśmy na te stanowiska osoby nieodpowiedzialne. Przecież to dyrektor wie najlepiej, który nauczyciel przebywa długo na zwolnieniu, nie ma kiedy wykazać się w pracy i nie przysługuje mu dodatek. Nauczyciel aby mógł otrzymać dodatek motywacyjny musi wykazać się pozytywną pracą i efektami w pracy. Zostawmy podejmowanie decyzji w tej sprawie dyrektorom.

Radny Stanisław Różański - jest to Regulamin wynagradzania nauczycieli, czyli konstytucja finansowa nauczycieli. Jeżeli występują w nim jeszcze jakieś różnice wywołujące sprzeczność poglądu lub kontrowersje, jeżeli niektóre sformułowania ujęte są na wyrost, to ze względu na wagę problemu proponuję przyjąć w dniu dzisiejszym
przedstawiony nam Regulamin, ponieważ szeroka rzesza nauczycieli czeka na ten dokument. Słyszeliśmy przed chwilą zastrzeżenie, co będzie jeżeli Regulamin nie zostanie przyjęty. Jeżeli nie wszystkie zapisy w Regulaminie podobają się nam, to  w późniejszym terminie będziemy mogli wprowadzić nowelizację dokumentu. W czasie przerwy w obradach porównałem pierwszą wersję dokumentu z nową wersją. Nie zauważyłem zasadniczej różnicy. Jeżeli są różnice, to drobne. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, abyśmy je omówili.  § 11 zawiera jeden zwrot, na który chciałbym zwrócić uwagę, tj. „do szczegółowych warunków”, czyli to, co jest zawarte w punkcie 5 jest jeszcze dodatkowym,  szczegółowym warunkiem i organ prowadzący ma prawo do ujęcia takiego zapisu.

Radny Rafał Guga - nie stwierdziłem, że organ prowadzący nie ma do tego prawa. Musimy jednak zastanowić się w jaki sposób należy dodatkowo motywować najlepiej pracujących nauczycieli. Wprowadzanie zapisu, że pomimo bardzo dobrej pracy nauczyciela, który przykładowo złamał nogę, przebywał na zwolnieniu i przez to nie otrzyma dodatku motywacyjnego uwłacza jego pracy. Wykreślenie tego zapisu nie skutkuje finansowo.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nauczyciel, to specyficzny zawód. Nauczyciele są bardzo ważną grupą społeczną. Jeżeli nauczyciel choruje i bardzo często korzysta ze zwolnienia lekarskiego, to nie wyobrażam sobie, aby mógł dobrze pracować. Takiego nauczyciela należy zwolnić z pracy, ponieważ chodzi tu o edukację naszych dzieci.  28 grudnia 2006 roku uchwalono budżet gminy i obecnie takie podwyżki nie powinny mieć miejsca. Takie podwyżki negocjuje się przed uchwaleniem budżetu. Ja wiem, że nauczyciele mało zarabiają, i niektórzy zasługują na nagrody, ale jest mnóstwo pracowników, którzy nie otrzymują podwyżek. Przykładem tego są pracownicy PUK. Jeżeli komuś brakuje pieniędzy na życie, to bardzo dużą kwotę przeznaczyliśmy dla OPS na pomoc i każdy może się tam zgłosić. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nie może nawet myśleć o zwolnieniu lekarskim, bo gdyby je wzięła, to nic nie zarobi.  Bardzo proszę p. Burmistrza, aby w przyszłości takie uchwały przedstawiano Radzie do podjęcia przed zatwierdzeniem budżetu, a nie po jego zatwierdzeniu.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - przyjmuję uwagę, ponadto uzgodniliśmy ze związkami zawodowymi, że w październiku br. radni otrzymają projekt uchwały w ww. sprawie na 2008 rok. Osobiście tego dopilnuję.  Proponuję wnieść do projektu uchwały autopoprawkę polegającą na wykreśleniu  w § 11 ust. 1 pkt 5.

Radny Rafał Guga - zgadzam się z tym, że nauczyciel to zawód specyficzny,  a z tego co słyszę, to dla niektórych nawet zbyt specyficznym żeby zrozumieć  o czym rozmawiamy. Informuję, że nauczyciele należą do najmniej zarabiającej grupy zawodowej w Polsce. Nie rozmawiamy w dniu dzisiejszym o podwyższaniu pensji zasadniczej, tylko o dodatku motywacyjnym, który otrzymują niektórzy nauczyciele za bardzo dobrą pracę oraz o dodatku za wychowawstwo w kwocie 10 zł. 

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - mówimy o problemie, który należy rozwiązać. Przed chwilą p. Burmistrz złożył deklarację o dodatkowej autopoprawce polegającej na wykreśleniu zapisu pkt. 5 w § 11. Nie ma potrzeby prowadzenia dyskusji, czy zawód nauczycielski jest potrzebny, ważny i dobrze opłacany. Wszyscy znamy odpowiedź na to pytanie.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - ocena absencji nauczycieli z powodu choroby jest sprawą delikatną. Autopoprawka, o której mówił p. Burmistrz miałaby sens przy wymianie warunków dotyczących przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego. Niewymierne są warunki przestrzegania dyscypliny, efektywnego przygotowywania się,  itp. Uważam, że punkt ten powinien otrzymać brzmienie „unikanie absencji w pracy”, a dyrektor szkoły oceni jak było.

Radny Kazimierz Fischbach - zgłaszam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Pan Burmistrz prosił o przegłosowanie projektu uchwały wraz z uwzględnieniem autopoprawek, a wszelki inne zmiany można będzie wprowadzić w późniejszym terminie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kto z radnych jest za przyjęciem ww. wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 11 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem autopoprawek wniesionych przez p. Burmistrza.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/49/07 stanowi załącznik nr 35.

Ad. XVI. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na  rok 2007.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Komisja Rewizyjna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, a jednocześnie wnioskuje o zmniejszenie składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 10 osób.

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały, a jednocześnie wnioskuje  o zmniejszenie składu Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Radny Stanisław Różański - na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zgłosiłem odrębne zdanie w tej sprawie. Obecnie również to zrobię odnosząc się do dwóch projektów uchwał dotyczących, po pierwsze problemu alkoholowego, po drugie problemu narkomanii.  Wyrażam osobisty pogląd, iż ludziom, którzy działają w ramach tych programów należą się słowa podziękowania i uszanowania za wykonywanie bardzo dobrej roboty.  Dziękuje im za to.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej dowiedzieliśmy się, że nie wszyscy członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych pracują tak jak powinni, nie uczestniczą we wszystkich posiedzeniach. Nic się więc nie stanie jeżeli skład osobowy komisji zostanie zmniejszony. Ja również szanuję osoby, które pracują społecznie, ale jeżeli ktoś nie chce pracować, to nie należy go do tego zmuszać.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - pracujemy nad zmniejszeniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do 10 osób nie licząc mnie i p. Urbańskiej. Z nami nowy skład komisji będzie wynosił 12 osób.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - korzystając z okazji, że jest Pan przy głosie chciałbym dowiedzieć się jaka jest procedura wyłaniania komisji?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - nie będziemy wyłaniali nowej komisji tylko zmniejszymy ją o osoby, które nie chcą w niej pracować z różnych względów. Skład osobowy komisji powołuje Burmistrz zarządzeniem.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - zmniejszenie składu komisji zostawiamy  do kompetencji p. Burmistrza.

Radca prawny Krzysztof Judek - do kompetencji Rady nie należy ustalanie wielkości komisji i wniosek jest niezasadny.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/50/07 stanowi załącznik nr 36.

Ad. XVII. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007- 2008.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Ewa Urbańska - chciałam tylko przypomnieć, że na posiedzeniach Komisji Rady informowałam, że ww. Program będzie obowiązywał na lata 2007 – 2008, a nie na lata 2007 - 2010. Proszę o naniesienie tej poprawki.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007- 2008 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/51/07 stanowi załącznik nr 37.

Ad. XVIII. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań  zmierzających do przygotowania planu działań inwestycyjnych oraz marketingowych w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”  - DRUK Nr 15/IV.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - ww. projekt uchwały został wycofany z porządku obrad sesji.

Ad. XIX. Zmiana uchwały Nr III/31/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Dodatkowy materiał w tej sprawie stanowi - załącznik nr 38.  Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali nową wersje projektu uchwały w ww. sprawie.

Radny Marek Sanecki - mam prośbę, aby w przyszłości nie oznaczano projektów uchwał napisem „nowa wersja”, ponieważ nieraz zdarza się, że nowych wersji jest kilka. Na takim projekcie uchwały należy wpisać datę lub umieścić napis, który to numer wersji.

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił nową wersję projektu uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 15 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany uchwały  Nr III/31/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR IV/52/07 stanowi załącznik nr 39.

Ad. XX. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. - DRUK Nr 16/IV.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały.
Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 14.

Radny Marek Sanecki - czy wniosek o dofinansowanie z funduszu małych projektów powiązany jest z projektem uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 rok? W tytule wniosku jest zapis Polsko – Niemiecki majowy tydzień sportowy w Gryfinie, a nazwa jednostki wykonującej to Gmina Gryfino. Uważam, że jest to sformułowanie nieprecyzyjne. Co kryje się pod zapisem Gmina Gryfino? Jeżeli Gmina Gryfino składa wniosek dotyczący działań sportowych, to we wniosku powinno być wpisane ”majowy tydzień sportowy w Gryfinie”. Powinny być również uwzględnione wszystkie przedsięwzięcia organizowane w tym okresie w gminie Gryfino, niestety tak nie jest. Ponadto nie zostały złożone zapytania do podmiotów, które w Gminie Gryfino zajmują się sportem i chciałyby w tym uczestniczyć. Uważam, że jest to niewłaściwe.  Uważam również, że wniosek jest źle sformułowany w zakresie planowania kosztów. Przykładowo na wyżywienie uczestnika zaplanowano 10 zł, a na każdą imprezę przewiduje się po dwóch sędziów po 500 zł. Uważam, że jest to nieracjonalne. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - nie do wszystkich spraw mogę się ustosunkować, ponieważ nie robiłem tego projektu. Chciałbym wyjaśnić, że kluby sportowe zgłaszały się do p. Leszka Ludwiniaka, ponieważ to on zajmuje się małymi projektami.  Pierwszym pytaniem było, czy masz kontrahenta po drugiej stronie granicy, ponieważ do projektu wymagana jest pieczątka od partnera zagranicznego.  Od kwoty 500 zł przeznaczonej dla sędziego należy odprowadzić podatek w wysokości 20 zł oraz inne opłaty. W kwocie tej mieści się cała obsługa techniczna, tj., sędziowanie plus obsługa techniczna imprezy. Wniosek został złożony, ponieważ można skorzystać ze środków unijnych. Wcześniej jednak należy wyłożyć swoje środki finansowe na ten cel, podobnie jak było przy smoczych łodziach, a dopiero potem następuje zwrot pieniędzy. Jeżeli nie będzie na to zgody Rady, to bez problemu można wycofać wniosek. Imprezy i tak się odbędą, może mniej bogate.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - na jakim etapie jest realizacja wniosku? Czy wniosek został już zweryfikowany, czy czekamy na decyzję o przyznaniu środków? Jeżeli w dniu dzisiejszym Rada Miejska podejmie ww. uchwałę, to możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że z rezerwy ogólnej budżetu gminy przeznaczymy 68.000 zł na realizację zadań, które są zawarte w Gryfińskim Maju Sportowym, ale nie będziemy mieli pieniędzy z funduszu Pomeranii. Proszę Pana Burmistrza abyśmy się wzajemnie uwierzytelniali. Na dokumentach,  o których mówił p. Burmistrz jest pieczęć z datą wpływu - zero informacji, są też inne rubryki, które powinny być wypełnione, a nie są. Nie ma informacji ile to będzie kosztowało, skąd będą pieniądze. Wiarygodność takiego materiału jest niewielka.

Radny Marek Sanecki - w pozycji „zawody lekkoatletyczne” jest wymieniona  obsługa sędziowska i obsługa techniczna. Z tego co powiedział p. Burmistrz, to dwaj sędziowie wezmą po 500 zł i podzielą się z pozostałymi. Czy tak ma być?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - wolałbym żeby tak nie było. Lepiej żeby klub wystawił fakturę za organizację imprezy, zajął się organizacją sędziowską oraz obsługą techniczną i wziął za to pieniądze.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kluby sportowe mogą wystawiać faktury z podatkiem VAT tylko w szczególnych sytuacjach i należy bardzo ostrożnie podchodzić do sprawy.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - nie przygotowywałem tego tematu i wolę nie wypowiadać się w tej sprawie. Wiem, że kluby sportowe wystawiają albo fakturę, albo notę księgową.

Radny Marek Sanecki - kluby mogą prowadzić działalność gospodarczą. Pan Burmistrz powiedział, że podmioty zgłaszały się do p. Ludwiniaka, ale żeby się zgłosić, to trzeba wiedzieć, że jest taka możliwość. 2 maja br. będzie robiony Gryfiński Festiwal triatlonowy wspólnie z GDK, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z Fundacją na Rzecz Budowy Obiektów Sportowych, z MOS i tego projektu tutaj nie ma. Dlaczego osoby zajmujące się współorganizowaniem imprezy nie wiedziały, że istnieje taka możliwość?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - może dlatego, że nigdy na tej imprezie nie było gości z zagranicy.

Radny Marek Sanecki - jeżeli przygotowuje się taki projekt, to partnera można znaleźć. Mam nadzieję, że nie było to robione tydzień przed złożeniem projektu, tylko wcześniej.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - właśnie było robione tydzień przed złożeniem projektu. W piątek zgłoszony został projekt, a w poniedziałek zakończono przyjmowanie wniosków.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - bardzo dobrze, że złożono wniosek  o środki unijne. Jednak w uzasadnieniu do projektu uchwały powołujecie się na długie tradycje utrzymywane pomiędzy niektórymi klubami, nie będę wymieniał ich nazwy, ale nie zaprosiliście ich do złożenia wniosku. Uważam, że głos radnego Marka Saneckiego w tej sprawie jest zasadny.  Jeżeli przygotowywany jest konkretny projekt, to wystarczy wysłać do klubów fax  w tej sprawie. Klub ENERGETYK w ostatnim czasie złożył kilkanaście wniosków  samodzielnie, ale gdyby nas ktoś zaprosił, to również chętnie byśmy skorzystali z tych środków.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - od kilku lat wszyscy wiedzą, że p. Leszek Ludwiniak zajmuje się małymi projektami. Od kilku też lat kluby sportowe wspólnie z p. Ludwiniakiem przygotowują projekty i składają wnioski.

Radny Stanisław Różański - mam nadzieję, że strony wszystko sobie wyjaśniły. Zgłaszam wniosek formalny o zamknięcie dyskusji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - zgłaszam wniosek przeciwny, tj. o kontynuowanie dyskusji w ww. sprawie.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o kontynuowanie dyskusji?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem wniosku  o kontynuowanie dyskusji głosowało 11 radnych, przy 3 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto  większością głosów.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - całkowity koszt projektu wynosi 71.475 zł. Ogółem kwota, która bierzemy z rezerwy budżetowej wynosi 68.000 zł. Skąd weźmiemy resztę?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wniosek o środki unijne złożył Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, który zajmuje się obsługą projektu. Ww. Wydział nie posiada potrzebnej kwoty i dlatego p. Romanicz zwrócił się o zabezpieczenie  w budżecie gminy kwoty w wysokości 68.000 zł potrzebnej do uzupełnienia planu finansowego. Brakującą kwotę wyasygnuje Wydział. W ubiegłym roku realizowany był projekt związany ze smoczymi łodziami i wówczas Rada również podejmowała decyzję o ustaleniu planu finansowego na to zadanie. Aby można było ubiegać się o zwrot środków finansowych wcześniej musimy  wyłożyć z budżetu środki finansowe na pokrycie całego zadania. gminy pokryć w całości koszty zadania. Na zwrot wydanych środków możemy czekać do roku czasu.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy znana jest data rozstrzygnięcia naszej propozycji, którą złożyliśmy dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Pomerania, czy przyznane będą dla nas pieniądze?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - na wniosku nie ma kontrasygnaty p. Skarbnik, ponieważ nie jest jeszcze wiadome, czy przyznane będą środki finansowe. Tak zadecydowała p. Skarbnik i myślę, że słusznie. Jeżeli Rada przyjmie ww. projekt uchwały, to p. Skarbnik podpisze wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - co będzie jeżeli Rada odrzuci projekt uchwały, a wniosek złożony w Pomeranii zostanie przyjęty?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - nie zostanie przyjęty, ponieważ nie ma na nim kontrasygnaty p. Skarbnik. Jeżeli jednak Rada podejmie uchwałę, to wniosek zostanie uzupełniony o kontrasygnatę p. Skarbnik i dowieziony do Pomeranii.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - to nie ja podjęłam taką decyzję. Ja nie jestem organem wykonawczym. Mój podpis stanowi tylko zabezpieczenie w planie finansowym.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - był to bardzo cenny głos. Kontrasygnata skarbnika na wniosku jest bardzo ważna. Na projekcie uchwały w ww. sprawie jest podpis p. Skarbnik. Jeżeli zamierzamy ubiegać się o środki unijne, to najpierw należy zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe. Uważam, że p. Skarbnik dobrze zrobiła nie podpisując kontrasygnaty, ponieważ w budżecie gminy nie było zabezpieczonych środków finansowych. Nie było też podstawy do złożenia wniosku.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w pełni podzielam wypowiedź radnej. Z tego co wiem, to składanie wniosków i aplikowanie związane jest z wcześniejszym zabezpieczeniem w budżecie gminy środków finansowych na to zadanie. Mam wątpliwości, czy składanie wniosku bez wcześniejszego zabezpieczonych środków finansowych w budżecie gminy jest zasadne? W poprzedniej kadencji Rada Miejska w Gryfinie podjęła decyzję o wyrażeniu zgody na ustanowienie zabezpieczenia na zadaniu, które zostało wykonane. Obecnie idziemy w tym samym kierunku.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - złożenie wniosku nie jest zaciągnięciem zobowiązania finansowego. Gdyby wniosek został zakwalifikowany, a Pomerania
przysłałaby gotową umowę, w której byłoby ujęte konkretne zobowiązanie finansowe, to wówczas byłoby to proceduralne naruszenie przepisów prawa. W tej sprawie jest to tylko i wyłącznie chęć wstąpienia w projekt i złożenia wniosku.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - czy jest to taki sam projekt jak „smocze łodzie” i tym razem również będziemy musieli czekać trzy lata na zwrot pieniędzy?

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - na zwrot pieniędzy trzeba będzie czekać rok czasu.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - zwrot pieniędzy może nastąpić w ciągu dwóch, trzech miesięcy, a najdłużej do roku czasu. Wniosek został złożony, ale nie będzie rozpatrywany do czasu uzupełnienia go o podpis p. Skarbnik.  Radny Marek Sanecki - nie podoba mi się taki styl działania. Mam nadzieję, że jest to ostatni raz. Takie działanie nie służy środowisku społecznemu. Pan Burmistrz odpowiada za oświatę i sport w całej gminie i nie może patrzeć przez pryzmat jednego lub dwóch podmiotów. W naszej gminie działa Rada ds. Sportu i z tego co wiem, to Rada również nie była informowana o tej inicjatywie. Jeżeli będzie chciał Pan składać wniosek jako przedstawiciel klubu HERMES  w Gryfinie, to proszę robić to we własnym zakresie. Jeżeli we wniosku wpisuje Pan Gmina Gryfino, to należy działać w imieniu całej gminy, a nie tylko jednego podmiotu.

Radny Artur Nycz - składanie wniosków bez wskazania własnego źródła finansowania jest bez sensu, nawet jeżeli jest to możliwe z punktu formalno - prawnego.  W poprzedniej kadencji Rady podpisana została umowa na budowę boiska przy Gimnazjum w Gryfinie bez zabezpieczenia w budżecie gminy właściwej kwoty. Wszyscy pamiętają głosowanie nad przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych  na to zadanie. Wówczas p. Burmistrz rekomendując nam projekt uchwały w tej sprawie powiedział, że jeżeli Rada jej nie przyjmie, to trzeba będzie zapłacić odsetki  karne, ponieważ umowa została podpisana. Obecnie należy zastanowić się nad sprawą. Jeżeli nie ma w budżecie gminy zabezpieczonych środków finansowych na ten cel, to przynajmniej należy wskazać źródło sfinansowania tego w przyszłości.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - inicjatywa jest bardzo dobra, ale zastosowana procedura nie jest właściwa. Chciałbym, abyśmy jako Rada Miejska mieli do czynienia z pełnym profesjonalizmem. Widząc potrzebę organizacji takiej imprezy mogę powiedzieć, że istnieje bardzo duże ryzyko, iż 68.000 zł z rezerwy ogólnej zostanie skonsumowane na wszystkie imprezy, ponieważ nie otrzymamy  środków finansowych z programu, do którego wystąpiliśmy. Musimy zastanowić się, czy mamy takie życzenie? Ja takiego życzenia nie mam i wyrażę to w głosowaniu. Proszę o sformułowanie autopoprawki do § 3 projektu uchwały.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - proponuję, aby jako § 4 wpisać  Środki zabezpieczone w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu § 4300 - Zakup usług pozostałych  w kwocie 68.000 zł na sfinansowanie projektu „Dofinansowanie funduszu małych projektów (FMP) w ramach inicjatywy wspólnotowej INTERREG III A” będą możliwe do wydatkowania pod warunkiem podpisania umowy ze Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania”. § 3 pozostaje bez zmian.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - czy p. Burmistrz zgłasza taką autopoprawkę do projektu uchwały?

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - tak, zgłaszam.

Radny Stanisław Różański - w uchwale nie może być zawarty zapis „pod warunkiem”.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wcześniej były już podejmowane uchwały z takim zapisem.

Radny Marek Sanecki - taki warunek był kiedyś wpisany do uchwały dotyczącej budowy boiska na Górnym Tarasie w Gryfinie, ale na kolejnej sesji został wykreślony
bez wiedzy radnych.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński przedstawił projekt uchwały wraz  z uwzględnieniem autopoprawki.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 20 radnych i obecnych na sesji 20 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 10 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 6 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2007 r. przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR IV/53/07 stanowi załącznik nr 40.

Ad. XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Eugeniusz Kuduk - odpowiedzi zostaną udzielone w formie pisemnej.

Ad. XXII. Wolne wnioski i informacje.

Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali pismo p. Pawła Muchy - radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dot. budowy obwodnicy Wełtynia - załącznik nr 41.

Radny Artur Nycz - chciałbym przypomnieć radnym, że nie ma czegoś takiego jak przegłosowanie wniosku nad zakończeniem dyskusji. Nadanie takiego uprawnienia  komukolwiek byłoby ograniczeniem prawa radnego do dyskusji. Można głosować za zamknięciem listy mówców, ale my takiej listy nie prowadzimy. Może Prezydium Rady powinno zastanowić się nad określeniem czasu dla wypowiedzi radnych, co usprawniłoby prowadzenie obrad sesji. Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - dziękuję za sugestię, ale odnoszę wrażenie, że nie do końca jest tak jak radny powiedział. Nie będę się jednak spierał, najpierw sprawdzę i jeżeli radny miał rację, to uznam to za celną uwagę.

Radny Stanisław Różański - wniosek radnego jest nietrafny, ponieważ § 26, pkt.1 Regulaminu Rady Miejskiej wyraźnie mówi, że wniosek formalny dotyczy również zamknięcia listy mówców.

Radny Artur Nycz - nie chcę prowadzić teraz dyskusji na ten temat. Wiem, że mam rację. Jeżeli radny Stanisław Różański chce, to możemy wymienić swoje poglądy w tej sprawie. Możemy również wystąpić o opinie prawne.

Radny Stanisław Różański - po raz trzeci ponawiam swój wniosek o zorganizowanie sesji, której nie odbyliśmy zgodnie z uchwalonym Planem Pracy Rady w miesiącu styczniu i lutym br. Obawiam się, że jeżeli w takim tempie będziemy pracowali, to nie odbędziemy jej również w marcu. Mieliśmy się wspólnie zastanowić nad katalogiem zadań na 2008 rok i lata następne.  Złożony w tej sprawie przeze mnie wniosek do Przewodniczącego Rady otrzymał taką odpowiedź, jaka radni dzisiaj usłyszeli. Oczekuję od Prezydium Rady, że w najbliższym czasie zostanie zwołana pierwsza sesja debatowa nad zadaniami do przyszłego planu budżetu. Co o nas myślą nasi wyborcy można było dowiedzieć się z prasy. Nie odbycie sesji w miesiącu styczniu i lutym jest wyraźnym zaniedbaniem w ocenie naszych wyborców.Pani Skarbnik w dniu dzisiejszym wychodzę z przekonaniem, że na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej będzie miała Pani możliwość przekazania nam tej informacji, której w dniu dzisiejszym nie można było przekazać ze względu na jawność obrad. Od Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oczekuję zwołania posiedzenia Komisji zgodnie ze złożonym wnioskiem. Zwracając się do Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej chcę powiedzieć, że mój mandat radnego nie tylko upoważnia mnie o dbanie sprawy związane z Pniewem,  ale zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mam obowiązek wykonywać swój mandat w stosunku do całego terenu naszej gminy. Uczestniczę w zebraniach wiejskich po to, aby dowiedzieć się jakie potrzeby występują w poszczególnych miejscowościach, co ułatwi mi pracę nad katalogiem zadań. Zwracając się do Przewodniczącego dzisiejszych obrad chcę powiedzieć, że w Statucie jest wyraźnie napisane, iż nie ma możliwości aby Komisja Rady w stanowisku do projektów uchwał używała zwrotu „nie zajęła stanowiska”. Jest to sprzeczne z § 26  Statutu. Jeżeli Komisja nie zajęła stanowiska, to znaczy, że źle było prowadzone posiedzenie Komisji.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - nie wiem, co złego zrobiłam radnemu  p. Stanisławowi Różańskiemu, co zrobił Przewodniczący Rady Mieczysław Sawaryn? Nie oskarżyłam Pana o Pniewo, a wręcz przeciwnie powiedziałam, że jak są zagwarantowane pieniądze w kwocie 670.000 zł, to ma to być na wszystko. Chodziło mi o pozyskanie unijnych środków finansowych na ul. Pomorską, Łużycką na Pniewo. Nie wiem dlaczego od samego początku ma Pan awersję do mnie i Przewodniczącego Rady. Jeżeli nie zaczniemy normalnie rozmawiać i pracować, to nic z tego nie będzie. Czasami nawet boję się z Panem rozmawiać. To co mówię nie jest atakowaniem Pana.  W dniu jutrzejszym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej i byłoby dobrze aby w spotkaniu uczestniczyła Pani Skarbnik, ponieważ często jest tak, że w tym czasie kiedy odbywa się posiedzenie naszej Komisji Pani Skarbnik jest nieobecna.  Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska do projektu uchwały, ponieważ obradowała do późnej godziny i nie miał kto udzielić nam potrzebnych wyjaśnień. Panie radny więcej optymizmu, mniej krzyku.

Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński - w imieniu Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie pragnę poinformować, że w najbliższym czasie ustalimy dzień, w którym będziemy pełnili dyżur i każdy radny, jeżeli będzie miał taką potrzebę, będzie mógł spotkać się z nami. Dziękuję radnym za merytoryczna dyskusję. Najbliższa sesja Rady Miejskiej prawdopodobnie odbędzie się w ciągu dwóch tygodni.

Ponieważ nikt więcej nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński  stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Porządek obrad sesji /II wersja/ - załącznik nr 5,
 6. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 6,
 7. Wnioski Komisji Rewizyjnej - załączniki nr 7, 8, 9 i 10,
 8. UCHWAŁA NR IV/34/07 - załącznik nr 11,
 9. Interpelacja radnej - załącznik nr 12,
 10. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006 - załącznik nr 13,
 11. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 14,
 12. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2006 - załącznik nr 15,
 13. Materiał informacyjny w sprawie Biblioteki Publicznej - załącznik nr 16,
 14. Rezygnacja p. Macieja Szabałkina z mandatu radnego - załącznik nr 17,
 15. UCHWAŁA NR IV/35/07 - załącznik nr 18,
 16. UCHWAŁA NR IV/36/07 - załącznik nr 19,
 17. UCHWAŁA NR IV/37/07 - załącznik nr 20,
 18. UCHWAŁA NR IV/38/07 - załącznik nr 21,
 19. UCHWAŁA NR IV/39/07 - załącznik nr 22,
 20. UCHWAŁA NR IV/40/07 - załącznik nr 23,
 21. UCHWAŁA NR IV/41/07 - załącznik nr 24,
 22. Projekt uchwały w sprawie przyznania działek zamiennych, położonych w obrębie Wełtyń - załącznik nr 25,
 23. UCHWAŁA NR IV/42/07 - załącznik nr 26,
 24. UCHWAŁA NR IV/43/07 - załącznik nr 27,
 25. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego - załącznik nr 28,
 26. UCHWAŁA NR IV/44/07 - załącznik nr 29,
 27. UCHWAŁA NR IV/45/07 - załącznik nr 30,
 28. UCHWAŁA NR IV/46/07 - załącznik nr 31,
 29. UCHWAŁA NR IV/47/07 - załącznik nr 32,
 30. UCHWAŁA NR IV/48/07 - załącznik nr 33,
 31. Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku - załącznik nr 34,
 32. UCHWAŁA NR IV/49/07 - załącznik nr 35,
 33. UCHWAŁA NR IV/50/07 - załącznik nr 36,
 34. UCHWAŁA NR IV/51/07 - załącznik nr 37,
 35. Dodatkowy materiał dotyczący zmiany uchwały Nr III/31/06 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków  niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 - załącznik nr 38,
 36. UCHWAŁA NR IV/52/07 - załącznik nr 39,
 37. UCHWAŁA NR IV/53/07 załącznik nr 40.
 38. Pismo p. Pawła Muchy - radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dot. budowy obwodnicy Wełtynia - załącznik nr 41.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mieczysław Sawaryn

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Janusz Skrzypiński

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Paweł Nikitiński

Protokółowała inspektor
Czesława Juszkiewicz