Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na IV  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 22  lutego 2007r.


Radna Janina Nikitińska
17/IV/07
- kto zatwierdził opracowanie ostatnio wydanych mapek dla agencji reklamowej  „Pod Aniołem” w Krakowie? Pomijam fakt, że plany miasta wydrukowane w Krakowie za kwotę o wiele większą niż by zapłacono drukarni  w Gryfinie. W mapce są błędy, ponieważ nie zaznaczono tam ulic: Topolowej, Czechosłowackiej, Andersa i Wierzbowej.  Natomiast na północy Gryfino kończy się na ulicy Flisaczej i Pomorskiej. Nie zaznaczono ulicy Łącznej, a granica miasta przebiega wzdłuż ulicy Zielnej. Brakuje tam następujących ulic: Łącznej, Rybackiej, Fabrycznej  i Wodnej. Ww. błędy dotyczą mapki małej. Na dużej mapce również  zauważyłam jeden błąd, ponieważ oczyszczalnia ścieków mieści się na  ul. Łącznej 1, a nie przy ul Flisaczej jak zaznaczono na mapie. Kto za to odpowiada? Czytając Nowe 7 Dni Gryfina dowiedziałam się, że zakupiono 20 tysięcy  planów małych i 5 tysięcy większych za kwotę 14.000 zł. Następna informacja mówi, że wydrukowano 15 tysięcy małych i 1300 większych za kwotę 10.500 zł. Chciałabym się dowiedzieć jak jest faktycznie. Obecnie plany miasta rozdawane są w Biurze Obsługi Interesanta za darmo, a potem maja być sprzedawane w Centrum Informacji Turystycznej.  Czy mieszkańcy Gryfina i turyści mają płacić za wydany bubel? Moim  zdaniem jest to bubel. Bardzo proszę o wyjaśnienie sprawy.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
18/IV/07
- 27 lutego br. radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego będą podejmowali uchwałę dotyczącą obwodnicy, która będzie biegła przez miejscowość Wełtyń. Bardzo proszę Pana Burmistrza aby uczestniczył  w sesji Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego i złożył tam protest w sprawie przebiegu obwodnicy przez Wełtyń. Nie można dopuścić do  do przebiegu obwodnicy przez Wełtyń. Nie wyobrażam sobie, aby przez  małą miejscowość wąską drogą przejeżdżało dziennie tak dużo samochodów.  Na pewno protest Pana Burmistrza w tej sprawie poprze radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego p. Paweł Mucha.

Radny Kazimierz Fischbach
19/IV/07
- coraz częściej mówi się w Polsce o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów. W związku z powyższym chciałbym dowiedzieć się ile w naszej gminie rodzin po wyroku oczekuje na eksmisję?  Czy Urząd Miasta i Gminy czyni starania w sprawie pozyskania środków finansowych na budowę mieszkań socjalnych? Obecnie nasz Rząd deklaruje,  że na ten cel będą przeznaczone środki finansowe.

20/IV/07 - od 2007 roku do 2013 nasze państwo ma otrzymać znaczne środki unijne  na likwidację azbestu. Czy gmina posiada informację na temat ilości azbestu znajdującego się na naszym terenie? Czy gmina czyni starania  odnośnie pozyskania środków finansowych na utylizację azbestu?

21/IV/07 - na zamkniętym odcinku drogi przy ul. Kolejowej w Gryfinie, od przejazdu  kolejowego do garaży, na wysokości placu zabaw dla dzieci zapadła się kratka studzienki ściekowej. Bardzo proszę o usunięcie usterki jeżeli tylko  pozwolą na to warunki atmosferyczne.

Radny Marek Sanecki
22/IV/07
- w informacji Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady wykazano ulgi podatkowe. W wykazie tym wymieniono dwa razy ten sam podmiot gospodarczy. Raz jako ten, który otrzymał ulgę w wysokości 70%, a raz jako ten, który nie otrzymał 30% ulgi. Czy podawanie takich informacji jest celowe? Uważam, że jest to niezasadne.

23/IV/07 - mój znajomy z Pniewa remontował dach, na którym było pokrycie  z eternitu. Eternit zdjęty z dachu musiał zawieźć do firmy utylizacyjnej.  Okazało się, że utylizacja eternitu polega na wrzuceniu go do wykopanego  dołu i przykryciu ziemią. Musiał za to zapłacić ponad 1.000 zł plus koszty transportu. Czy tak ma przebiegać utylizacja eternitu, czy nie? Jeżeli tak,  to może należy przygotować program, zgodnie z którym na wysypisku śmieci, które ma być niedługo zamknięte w ten sposób utylizować eternit.

24/IV/07 - interpelacja dotyczy nieodpłatnego korzystania z sal gimnastycznych  i obiektów sportowych. Rozporządzenie w tej sprawie wchodzi w życie 28 stycznia br., a ma obowiązywać od 1 stycznia br. Uważam, że jest  to błąd i taka zasada nie powinna mieć miejsca. W podziale środków na działalność stowarzyszeń sportowych Rada Sportu otrzymała projekt,  w którym zarezerwowano 10.000 zł na opłaty za nieodpłatne korzystanie przez kluby sportowe z obiektów sportowych. Jednocześnie w tym  rozporządzeniu nie ujęto punktu, z którego by wynikało, że gmina będzie    płaciła to w jakiś sposób szkołom. Uważam, że pieniądze powinny być wykorzystane na działalność klubów  sportowych, ponieważ nie ma podstaw prawnych do płacenia szkołom za korzystanie przez kluby sportowe z sal gimnastycznych.

25/IV/07 - na poprzedniej sesji zapytałem czy to, że ścieżka rowerowa nie jest sprzątana  zgodne jest z umową zawartą przy jej budowie? Budowa ścieżki była współfinansowana przez Unię Europejską. Otrzymałem odpowiedź, że ścieżka rowerowa jest sprzątana dwa razy ręcznie, a oprócz tego mechanicznie w pewnych okresach. Nie o to pytałem w interpelacji. Ponadto twierdzę, że ścieżka nie jest sprzątana. Chciałem porozmawiać z Panem Burmistrzem w tej sprawie, ale zostałem skierowany do Wydziału  Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, gdzie otrzymałem informację, że opłaty są wnoszone za sprzątanie ścieżki  rowerowej, a do obowiązku Straży Miejskiej należy pilnowanie, czy ścieżka rowerowa jest sprzątana. Straży Miejskiej Twierdzi, że zgłasza  o fakcie nie sprzątania ścieżki rowerowej.  Z tego co wiem, to pomimo tego, że ścieżka nie jest sprzątana są wystawiane i płacone faktury dla PUK. Rocznie Gmina płaci za  sprzątanie ścieżki 8.000 zł. 5.000 zł za sprzątanie mechaniczne i 3.000 zł  za sprzątanie ręczne. Twierdzę że ścieżka sprzątana jest najwyżej raz  lub dwa razy w roku. Od jesieni do dnia dzisiejszego nie była sprzątana ani razu. Czy nie lepiej ogłosić przetarg na sprzątanie ścieżki, tak aby zwykły obywatel mógł wystąpić z ofertą na wykonanie tego zadania?

Radny Artur Nycz
26/IV/07
- w poprzedniej kadencji Rady przez cztery lata nie doczekaliśmy się kierunków działania Burmistrza. Przypominam, że przedstawienie takich kierunków jest  obowiązkiem ustawowym. Obecna kadencja Rady trwa już jakiś czas, termin przedstawienia projektu uchwały w tej sprawie zbliża się i dlatego chciałbym wiedzieć, kiedy zostaną przedstawione nam kierunki działania Burmistrza  na aktualną kadencję? Proszę o podanie konkretnej daty.

Radna Elżbieta Kasprzyk
27/IV/07
- w imieniu mieszkańców Bartkowa składam pisemną interpelację dotyczącą udrożnienia drogi oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 270.
Pełna treść interpelacji zawarta jest w załączniku.

Radny Andrzej Kułdosz
28/IV/07
- czy w tym roku prowadzone będą prace społeczno użyteczne? Jeżeli tak,  to powinny rozpocząć się jak najszybciej. Nie z tak dużym poślizgiem jak w ubiegłym roku, kiedy to w niektórych miejscowościach rozpoczęto  je dopiero w listopadzie. Myślę, że nie będzie wielkim problemem wyegzekwowanie wcześniejszego rozpoczęcia prac.

29/IV/07 - Panie Burmistrzu, czy nie byłoby zasadne znalezienie kogoś do pomocy  w pozyskiwaniu środków zewnętrznych?

Radny Tomasz Namieciński
30/IV/07
- podczas ostatniego huraganu zostały uszkodzone trzy wiaty przystankowe,  dwie w Gardnie i jedna w Dębcach. Z tego co wiem, to prawdopodobnie jedna wiata jest już naprawiona. Czy pozostałe dwie wiaty zostaną  naprawione, czy zostaną zakupione nowe?

Radny Marcin Para
31/IV/07
- moja interpelacja dotyczy złożonej przed chwilą deklaracji przez p. Burmistrza  w sprawie wypowiadania się dla mediów. Czy nie będzie to czynione  w sposób wybiórczy, to znaczy, że na pytania mediów lokalnych  odpowiedź będzie udzielana dopiero za dwa tygodnie? Co będzie gdy przykładowo TVN będzie chciała zrobić jakiś ciekawy program, czy również  będzie musiała czekać dwa tygodnie? Proszę o udzielenie jasnej odpowiedzi.

Radny Stanisław Różański
32/IV/07
- pierwsza moja interpelacja dotyczy sprawy internetu. W budżecie gminy na  2007 rok zabezpieczono środki finansowe przeznaczone na opracowanie stosownej dokumentacji projektowej, dostępu do internetu ludności wiejskiej. Proszę o wyjaśnienie, czy i jakie działania zostały podjęte w tej sprawie? O ile nie podjęto w tej sprawie żadnych działań, to proszę o podanie  przyczyn takiego stanu. Wskazuję równocześnie nazwisko p. Piotra Wawrzyniaka, właściciela firmy specjalistycznej z tego zakresu, telefon  603466676, który deklaruje gotowość podjęcia negocjacji w tej sprawie. Chcę również poinformować Wysoką Radę, że unijne środki na 2007-2013  w województwie zachodniopomorskim przewidują wydatek 23 mln euro z przeznaczeniem na zwiększenie dostępności do internetu w województwie. Warto w tej sprawie zabrać się rzetelnie do pracy, jest o co walczyć.  Nie oczekuję odpowiedzi na moje interpelacje w dniu dzisiejszym. Proszę  o przyjęcie zasady, iż na moje interpelacje uprzejmie proszę o odpowiedź na piśmie.

33/IV/07 - druga interpelacja dotyczy ul. 9 Maja. Zwracam się z wnioskiem o bezzwłoczne  wystąpienie do organizatora odpowiedzialnego za ruch samochodowy o wyeliminowanie z ul. 9 Maja w Gryfinie ruchu samochodowego  ciężarowego. Chodzi mi o odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Kolejową i ulica Wojska Polskiego. Ze względu na pewne zobowiązania rodzinne  zwykle oczekuję tam na dzieci wychodzące ze szkoły i to co obserwuje  na tym odcinku napawa przerażeniem. Zastanawiam się jak to się stało, że  nie doszło tam jeszcze do wypadku? Na sześciometrowym odcinku jezdni  po prawej stronie sznur samochodów oczekuje na dzieci, a po ich  lewej stronie prawie na styk przejeżdżają samochody ciężarowe.  Chciałbym, aby w odpowiedzi na moja interpelację nie znalazło się uzasadnienie, że nie ma możliwości innego rozwiązania. Ja taką możliwość  widzę, opatentowałem ją. Jeżeli organizator ruchu będzie chciał z niej skorzystać, to za darmo udostępnię koncepcję zorganizowania w inny sposób ruchu samochodowego.

34/IV/07 - trzecia moja interpelacja dotyczy Wysokiej Gryfińskiej. Rada Sołecka  w Wysokiej Gryfińskiej pismem z 28 marca 2006r. zwróciła się do  p. Burmistrza w sprawie przeznaczenia części budynku, jednej sali na  świetlicę wiejską dla dzieci. Pismo to zostało podpisane przez p. sołtys Annę Kucharską oraz 60 mieszkańców tej wsi.  Proszę o udzielenie mi na piśmie następujących wyjaśnień: czy i jak zostało załatwione wystąpienie Rady Sołeckiej, w którym roku i na jakiej podstawie prawnej sporny budynek został przekazany parafii Gardno, kto  i w jakiej części, w jakim charakterze oraz na jakiej podstawie prawnej budynek ten użytkuje, ile pomieszczeń znajduje się w tym budynku, czy  polega na prawdzie fakt, że mieszkańcy wsi na własny koszt  wyremontowali budynek i w jakiej części, w jakim sanie technicznym znajduje się ten budynek, czy podejmowano działania mające na celu przejęcie budynku na własność gminy i jak one się zakończyły. Z treści artykułu zamieszczonego w tygodniku gryfińskim „wielkie  problemy małej wioski” wynika, że w tej sprawie gmina kontaktowała się z kurią biskupią w Szczecinie. Proszę o informacje jakie stanowisko w tej  sprawie reprezentuje kuria. Interpelację w tej sprawie wnoszę na prośbę mieszkańców wsi Wysoka Gryfińska.  Panią sołtys proszę o skontaktowanie się ze mną po sesji i przekazanie  mi całej dokumentacji w tej sprawie.

35/IV/07 - interpelację dotyczącą ul. Kasztanowej w Pniewie kieruję do nowego z-cy burmistrza do spraw inwestycyjnych.  Pierwsza skarga w tej sprawie została złożona przez mieszkańców  6 kwietnia 1998r., a ostatnia 21 lutego 2006r. Panie Burmistrzu personalnie kieruję ją do Pana w dwóch kwestiach. Po pierwsze, aby Pan zapoznał się  z historią opisową tej sprawy, jest to bardzo pokaźny plik dowodów,  a po drugie prosiłbym aby przeprowadził Pan na tej ulicy osobiście wizję lokalną. Mimo historii, która sięga już 10 lat nic w tej sprawie się nie zmieniło. Wszelkie doraźne prace na tej ulicy nie mają sensu. Wyrzuceniem pieniędzy są remonty sprowadzające się do posypania żużla. Uważam, że  przyszedł czas na podjęcie decyzji o położenie nakładki asfaltowej.

36/IV/07 – kolejna interpelacja dotyczy kruszarki, którą kieruję do Prezesa PUK  p. Rafała Muchy. W budżecie gminy na 2007 rok zabezpieczono środki finansowe w kwocie 200 tys. zł z przeznaczeniem na wniesienie aportu  pieniężnego do PUK. Proszę p. Prezesa o wyjaśnienie na piśmie, czy i jakie zostały podjęte działania w celu zakupu tej maszyny. Jeżeli nie  podjęto działań, to proszę o podanie przyczyn takiego stanu oraz  wskazanie terminu, w którym zostaną podjęte. Ponadto pragnę poinformować,  że istnieje ogromne zapotrzebowanie na tę maszynę. Dowodem tego są wnioski o naprawę dróg, które składane są na odbywających się zebraniach wiejskich związanych z wyborem sołtysów.

Radny Paweł Nikitiński
37/IV/07
– na poprzedniej sesji interpelowałem w sprawie kompleksu boisk na Górnym  Tarasie w Gryfinie. Na dzień dzisiejszy Gmina Gryfino spisała umowę  o dofinansowaniu przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Ministerstwa  Edukacji Narodowej i Sportu. W myśl tej umowy w § 4 pkt.4 jest mowa o tym, że w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania  zadania środki z dopłat podlegają całkowitemu zwrotowi na rachunek MENIS. Rzeczą również istotną dla sprawy i budzącą moje wątpliwości,  a także rodząca pytanie, które za chwilę postawię p. Burmistrzowi dotyczy umowy zawartej 19 stycznia 2005r. pomiędzy Gminą Gryfina, a firmą  MASTERS na wykonanie prac. W umowie są zapisy dotyczące harmonogramu wykonania prac, odbioru, itd. W mojej opinii jest tam również zawarty najważniejszy zapis w § 1, który mówi, że zgodnie  z wynikiem przetargu nieograniczonego ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 5 października 2004r., na tablicy ogłoszeń  w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „modernizacja stadionu  sportowego przy Gimnazjum w Gryfinie”. Zwracam uwagę na datę 5.10.2004r. Natomiast na końcu umowy znalazłem niepokojącą adnotację pokrywająca się ze stanem faktycznym, podpisaną przez p. Skarbnik  Miasta i Gminy Gryfino następującej treści „w dziale 801 na rok 2005 jest zaplanowana kwota 700 tys. zł”. Moje pytania do p. Burmistrza są  następujące: czy są podpisane aneksy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu lub też ze stosownym Ministerstwem, które zajmuje się ta sprawą,  czy zamówienie publiczne odbyło się zgodnie z trybem prawo zamówień  publicznych, kiedy ostatecznie zostanie oddany kompleks boisk oraz jakie  kroki Burmistrz zamierza podjąć wobec firmy, która do dzisiaj nie oddała  inwestycji? Czy w sytuacji, kiedy nie było stosunku prawnego, zobowiązań pomiędzy Gminą Gryfino, a firmą MASTERS na dokończenie tego  zadania, ponieważ umowa wygasła, można było dokonać przeniesienia  wydatków niewygasających? Jaki jest zakres wiedzy p. Burmistrza na  temat toczących się postępowań przed Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczących tych inwestycji i czy istnieją zagrożenia dla finansów publicznych Gminy Gryfino w związku z faktami, które przedstawiłem.

38/IV/07 – p. Burmistrz powołał na drugiego zastępcę p. Macieja Szabałkina, ale nie wskazał kto pełni rolę pierwszego zastępcy, a kto drugiego. W zarządzeniu,  które znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej takiej informacji nie  znalazłem. Jest to istotne, ponieważ w przypadku nieobecności p. Burmistrza nie będzie można określić wprost, kto pełni rolę pierwszego zastępcy.  Zdarza się tak, że czasami prasa oraz mieszkańcy są zaniepokojeni  niemożliwością skontaktowania się z organem jakim jest Burmistrz  i dlatego jest to zasadne.

39/IV/07 – w konsultacji z mieszkańcem Gminy Gryfino badam obecnie dokumenty dotyczące Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i zarządzania Wspólnotami. Wobec powyższego chciałbym dowiedzieć się, czy p. Burmistrz przewiduje w najbliższym czasie dodatkowe kontrole zmierzające do ustalenia, czy w sprawach związanych z dostarczaniem do Wspólnot  Mieszkaniowych nośników medialnych, między innymi wody, energii elektrycznej oraz wywózki śmieci nie następuje proceder, który narusza  żywotne interesy poszczególnych właścicieli lokali. Daleki jestem od formułowania takiego zarzutu. Mam jednak daleko idące wątpliwości, czy rzeczywiście GTBS jako zarządzające Wspólnotami wypełnia swoje obowiązki właściwie? Przygotowuję komplet dokumentów, które przedstawię Radzie prawdopodobnie na następnej sesji. W moim przekonaniu dokumenty te niezbicie dowodzą, że takie nieprawidłowości istnieją, chociaż w pewnych zakresach zostały usunięte, to nadal są bardzo poważne.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
40/IV/07
– moja interpelacja dotyczy zaległości podatkowych CW Laguna w stosunku  do gminy w kwocie 2 mln zł. W tej sprawie toczyło się postępowanie podatkowe. Czy zakończono już postępowanie i czy sformułowano wnioski pokontrolne?

Radny Artur Nycz
41/IV/07
– podczas dyskusji na temat CW Laguna i poręczenia kredytu p. Burmistrz  złożył deklarację, że gmina w roku 2007 rozpocznie proces przejmowania tego obiektu. Czy wobec zmiany sytuacji dotyczącej CW Laguna, chodzi  mi o spółkę, która miała wykupić grunty ale transakcja nie została  sfinalizowana, p. Burmistrz nadal podtrzymuje swoje stanowisko o przejęciu  CW Laguna w roku bieżącym? Jeżeli tak, to kiedy otrzymamy harmonogram związany z przejęciem obiektu i opracowania dotyczące  dalszego funkcjonowania CW Laguna, a jeżeli nie w tym roku, to kiedy?

Radna Lidia Karzyńska - Karpierz
42/IV/07
– moja interpelacja dotyczy chodników przy ul. Przemysłowej w Gryfinie. Poinformowano nas, że chodniki nie będą wykonane, ponieważ Lasy Państwowe nie wyraziły zgody na poszerzenia pasa ruchu.  Obecnie pobocza drogi wykańczane są pasem zieleni. Dowiedziałam się, że jako pas zieleni traktowana jest również płyta betonowa z otworami.  Uważam, że byłoby to ułatwienie dla mieszkańców korzystających z tej drogi, ponieważ płyta stanowiłaby utwardzenie poboczy.

43/IV/07 – jeden z właścicieli ogródka działkowego przy drodze publicznej jest chory. W związku z powyższym zwrócił się do Zarządu Ogrodów Działkowych  o wykonanie furtki, która jest mu potrzebna do ewentualnie szybkiego wydostania się z działki w celu uzyskania pomocy medycznej. W odpowiedzi otrzymał informację, że wykonanie furtki przy drodze  publicznej jest niemożliwe. Proszę o wyjaśnienie sprawy.

44/IV/07 – w czasie ferii zimowych nie wszystkie nasze szkoły zorganizowały zajęcia dla dzieci. Chciałabym wiedzieć dlaczego tak się stało?

45/IV/07 – dowiedziałam się, że gmina finansuje bilety na basen dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Kto ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych osób w czasie korzystania z basenu, ponieważ nie każda osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności może korzystać z basenu. W czasie pobytu w sanatorium zajęcia na basenie są prowadzone przy  pomocy instruktorów i są zabezpieczone od strony medycznej. Uważam, że należy załatwić tę sprawę, ponieważ wiele osób z choroba wieńcową, nadciśnieniem ma przeciwwskazania do korzystania z basenu.