Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
IV sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 22 lutego 2007 r. o godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołu z III sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Sprawozdanie z działalności Gryfińskiego Domu Kultury za rok 2006 – DRUK  Nr 1/IV.

 • uwagi i zapytania.

VI. Sprawozdanie z działalności Biblioteki Publicznej za rok 2006 – DRUK Nr 2/IV.

 • uwagi i zapytania.

VII. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego – DRUK Nr 3/IV.

VIII. Zatwierdzenie zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok - DRUK Nr 4/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Wełtyń II - DRUK Nr 5/IV,
 2. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej nie zabudowanej, położonej w obrębie 4 miasta Gryfino - DRUK Nr 5-1/IV,
 3. przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości zabudowanej, położonej w Gryfinie przy ul. Łużyckiej nr 78 -  DRUK Nr 5-2/IV,
 4. przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej,  położonej w obrębie Chwarstnica - DRUK Nr 5-3/IV,
 5. odpłatnego nabycia na mienie komunalne w drodze wykupu od osoby fizycznej  nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Żórawki - DRUK Nr 5-4/IV,
 6. przyznania działek zamiennych, położonych w obrębie Wełtyń - DRUK Nr 5-5/IV,
 7. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne nieruchomości  położonej w obrębie Wirów - DRUK Nr 5-6/IV,
 8. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd - DRUK Nr 5-7/IV.

odrębnie do każdego projektu uchwały

 • stanowiska Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • podjęcie uchwały.

X. Ustalenie rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej- DRUK Nr 6/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Nadanie imienia Przedszkolu Nr 2 w Gryfinie - DRUK Nr 7/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Podwyższenie kapitału zakładowego Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gryfinie - DRUK Nr 8/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Wprowadzenie programu zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Gryfino - DRUK Nr 9/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna - DRUK Nr 10/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Przyjęcie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino w 2007 roku - DRUK Nr 11/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Przyjęcie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 - DRUK Nr 12/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2007 -2010 -  DRUK Nr 13/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działańzmierzających do opracowania koncepcji programowo – przestrzennej i studium wykonalności dostawy wody pitnej dla Gmin Gryfino, Kobylanka i Stare Czarnowo - DRUK Nr 14/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Upoważnienie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań zmierzających do przygotowania planu działań inwestycyjnych oraz marketingowych w ramach przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” - DRUK Nr 15/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Zmiany w budżecie gminy na 2007 r. - DRUK Nr 16/IV.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XXII. Wolne wnioski i informacje.