Protokół z obrad

PROTOKÓŁ Nr III/06
z III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r.

Sesja rozpoczęła się o godz. 900 i trwała do godz. 1445.

radni nieobecni:

 • Andrzej Kułdosz,
 • Mieczysław Sawaryn.

Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1.

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli:

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat,
 2. Zastępca Burmistrza Eugeniusz Kuduk,
 3. Sekretarz Miasta i Gminy Beata Kryszkowska,
 4. Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk,
 5. Sołtysi wg list obecności - załącznik nr 2.
 6. Zaproszeni goście wg list obecności - załączniki nr 3.

Ad. I. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
ppkt.1

Otwarcia obrad dokonał Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński. Powitał radnych oraz zaproszonych gości. Stwierdził prawomocność obrad, gdyż na stan Rady 21 radnych, w sesji uczestniczyło 19 radnych.

Porządek obrad radni otrzymali na piśmie wraz z zawiadomieniem o sesji - załącznik nr 4.

ppkt. 2

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 16 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z I sesji przyjęto jednogłośnie.

Radny Stanisław Różański - po zapoznaniu się z treścią protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie stwierdzam brak odnotowania faktu przyjęcia przez Radę dwóch moich wniosków natury techniczno – organizacyjnej. Zgłosiłem je w punkcie „wolne wnioski i informacje”. Jak sadzę wnioski zostały przyjęte przez aklamację, ponieważ nie zgłoszono wniosków przeciwnych, a Pan Przewodniczący Rady nie poddał moich wniosków pod głosowanie. Stąd też na podstawie § 32 ust.1 lit. f Regulaminu Rady wnoszę o odnotowanie tego faktu w protokole z poprzedniej sesji, a ponadto chciałbym prosić p. Przewodniczącego Rady aby w dniu dzisiejszym i następnych sesjach wyegzekwował zarówno od radnych oraz zaproszonych gości postanowień moich wniosków. Przypomnę, że we wnioskach chodziło o wyłączenie telefonów komórkowych w czasie obrad sesji, a po drugie powstrzymanie się przed konsumpcją kawy, herbaty  i jedzenia ciastek w czasie trwania obrad. Takie zachowania nie licują z powagą sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński – uwagi wniesione przez radnego zostaną umieszczone w protokole.

Kto z radnych jest za przyjęciem protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Gryfinie  z uwzględnieniem uwag radnego p. Stanisława Różańskiego?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 15 radnych, przy 3 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że protokół z II sesji wraz ze zgłoszonymi uwagami przyjęto większością głosów.

Ad.II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

Informację o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady przedstawił Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - załącznik nr 5.  Ponadto poinformował, że wspólnie z p. Ewą Kubiak przeprowadzili rozmowę  z Dyrektorem Dyrekcji Dróg Krajowych p. Mateckim w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy dla miasta Gryfina począwszy od drogi biegnącej do Wełtynia, a kończącej się wyjazdem za wiaduktem w kierunku Chojny. Całość inwestycji przejmuje Dyrekcja Dróg Krajowych. My jako gmina musimy opracować plany miejscowego zagospodarowania przestrzennego na trasie przebiegu obwodnicy. Jesteśmy już na końcowym etapie tego zadania. Musimy pilnować, aby inwestycja została rozpoczęta w 2009 roku, a jeżeli zajdzie taka potrzeba, to włączymy się finansowo w wykonanie dokumentacji technicznej na to zadanie. Ponadto istnieje szansa, że podczas rozpoczęcia realizacji zadania S3 możliwa będzie  również budowa obwodnicy dla miejscowości Wełtyń.

Ad.III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

Wniosków Komisji nie zgłoszono.

Ad.IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

Interpelacje i zapytania radnych zgłosili:

Radny Stanisław Różański
1/III/06
- w rozumieniu § 24 Regulaminu Rady chciałem zgłosić dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy ulicy Gryfińskiej 22. Jest to działka po byłej Szkole Podstawowej. Proszę  p. Burmistrza aby właściwy merytorycznie wydział w urzędzie przygotował szczegółową pisemną informację dotycząca aktualnego stanu prawnego tej działki. W szczególności chodzi mi o wyjaśnienie następujących kwestii:

 1. czy działka ta stanowi mienie komunalne?
 2. proszę o podanie numeru i ogólnej powierzchni działki,
 3. czy działka ta ma urządzoną księgę wieczystą i jaki jest wpis w dziale 4 księgi wieczystej jeśli chodzi o ograniczone prawa rzeczowe?
 4. kto, od kiedy i w jakiej części oraz na jakiej podstawie prawnej użytkuje tę nieruchomość?
 5. czy ewentualnie zawarte zostały  w odniesieniu do tej działki umowy dzierżawy lub umowy najmu?
 6. na jaki okres umowy te zostały zawarte? Proszę, aby do tej informacji dołączone zostały odpisy umów, jeśli takie istnieją.
 7. jakie są zamierzenia dotyczące tej nieruchomości ze strony p. Burmistrza i w jakim czasie mają być zrealizowane?

Interpelację zgłaszam dlatego, ponieważ sprawa ta budzi żywe zainteresowanie wśród mieszkańców Pniewa i Żórawek, którzy w rozmowach podkreślają, że nieruchomość ta nie jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Najwyższy już czas, aby tę nieruchomość przygotować do użytkowania zgodnie z jej  przeznaczeniem. Po zapoznaniu się z ta informacją przedstawię swoje wnioski po konsultacji z Radą Sołecką, sołtysami wsi Pniewa i Żórawek oraz z własnymi przemyśleniami. Proszę, aby informację złożono do mojej  teczki w Biurze Obsługi Rady. Odbiorę ją w stosownym czasie.

2/III/06 - druga sprawa, którą chcę poruszyć, dotyczy nowej kadencji rad sołeckich i sołtysów. Proszę p. Burmistrza aby stosowny wydział np. Wydział Organizacyjny opracował harmonogram najbliższych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych sołectwach w taki sposób, aby nie nakładały się na siebie. Kieruję swoje słowa do zaproszonych na sesję gości, członków rad sołeckich,  sołtysów deklarując wzięcie udziału we wszystkich zebraniach jeśli  harmonogram mi pozwoli. Traktuje te zebrania jako pierwsze źródło informacji  do przyszłego budżetu zadaniowego na rok 2008.

Radny Ireneusz Sochaj
3/III/06
- w swoim sprawozdaniu p. Burmistrz powiedział, że kończy się realizacja  zadania związana z projektem e-Gryfino. Mamy już zakupiony sprzęt  i wyremontowany budynek powozowni w MDK. Chciałbym dowiedzieć się, na jaki etapie jest wprowadzanie systemu e-Gryfino, ponieważ to jest istotą  całego projektu, a nie zakup komputerów, czy przygotowanie pomieszczeń.  Na jakim etapie jest wdrażanie systemu, który miał umożliwić załatwianie swoich spraw przez internet, pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów  w urzędzie?

Radna Wanda Kmieciak
4/III/06
- na jakim etapie jest dokumentacja pod inwestycje dróg bocznych w Czepinie? Czy gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o środki unijne na wykonanie tych zadań?

5/III/06 - druga moja interpelacja dotyczy przekazania budynku po byłym sanatorium  w Nowym Czarnowie na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Stowarzyszenie jest gotowe utworzyć nową  placówkę na potrzeby takich osób, a potrzeby są ogromne. Proszę o zajęcie się sprawą.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
6/III/06
- w imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie proszę o uwzględnienie przy podziale nadwyżki budżetowej na przyszły rok  środków finansowych na remont drogi gminnej dojazdowej do ww. Domu, która jest w fatalnym stanie.

7/III/06 - bardzo proszę, aby w informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady zamieszczane były informacje dotyczące zwolnień z tytułu podatków i opłat lokalnych. W dzisiejszej  sprawozdaniu nie ma takich informacji, ale być może nie było zwolnień podatkowych w przedstawionym okresie.

Radny Marek Sanecki
8/III/06
- chciałbym dowiedzieć się czy to, że ścieżka rowerowa nie jest sprzątana  zgodne jest z umową zawartą przy jej budowie? Budowa ścieżki była współfinansowana przez Unię Europejską. Myślę, że w umowie zawarte są zapisy dotyczące pielęgnacji ścieżki. Obecnie ścieżka jest zaniedbana.

9/III/06 - czy możliwe jest zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarek w szkołach podstawowych? Obecnie pielęgniarki pracują po kilka godzin w tygodniu w poszczególnych szkołach. Nie zabezpiecza to potrzeb w szkołach.

10/III/06 - należy wykonać oświetlenie uliczne na przejściach dla pieszych przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Nasza gmina uznana jest za najlepiej oświetloną w Polsce, ale na przejściach dla pieszych przy ul Łużyckiej tak nie jest.  Wiem, że jest to droga krajowa, ale byłoby dobrze gdyby gmina podjęła działania w tym zakresie. Czy jest to możliwe?

Radny Tadeusz Figas
11/III/06
- czy decyzje o wycinkach drzew na terenie miasta nie są podejmowane  podejmowane zbyt pochopnie? Widzę coraz więcej pni po okazałych drzewach. Bardzo proszę o wnikliwą analizę dotyczącą wycinki poszczególnych  drzew, ponieważ zieleń jest bardzo ważna.

Radny Paweł Nikitiński
12/III/06
- moja interpelacja związana jest z boiskiem na Górnym Tarasie w Gryfinie. Z informacji wynika, że nowe boisko oddane do użytku ulega degradacji,  ponieważ nie jest należycie pielęgnowane. Na powierzchni piłkarskiej  znajdują się kamienie, są wydeptane miejsca, brakuje systematycznej pielęgnacji polegającej na szczotkowaniu powierzchni i równomiernym  rozprowadzeniu granulatu, który powoduje, że płyta boiska posiada odpowiednią elastyczność. Jest to sprawa techniczna. Są jeszcze inne uchybienia, ale  mówię o tych najważniejszych, które mogą spowodować, że w krótkim czasie  boisko zostanie zniszczone. Druga sprawa związana jest z aspektem formalno – prawnym. Chciałbym  dowiedzieć się, czy sfinalizowano już całe zadanie, czy nie grozi nam utrata dotacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu?  Czy firma, która realizowała to zadanie wywiązała się z terminów nałożonych w umowie, a jeśli nie, to czy przewidziano kary umowne? Trzecia sprawa dotyczy sygnałów, które docierają od poszczególnych mieszkańców ponieważ cały kompleks będzie składał się z szeregu boisk,  nie tylko z boiska głównego i bieżni wokół niego. Z moich obserwacji oraz  z sygnałów mieszkańców wynika, że niewiele się dzieje i dlatego chciałbym dowiedzieć się kiedy zostaną zakończone prace?

Radny Artur Nycz
13/III/06
- bardzo proszę o umożliwienie zgłoszenia interpelacji w moim imieniu  p. Jerzemu Woźniakowi sołtysowi Steklna. Sołtys wsi Steklno p. Jerzy Woźniak - w sobotę przed Świętami Bożego Narodzenia  zadzwoniłem na awaryjny telefon PUK i poinformowałem o błąkających się psach w Steklnie. Dyżurujący przy telefonie pan nie przyjął mojego zgłoszenia. Wobec powyższego zadzwoniłem do Straży Miejskiej, gdzie telefon odebrał dyżurny, który kazał mi złapać psa, przytrzymać i ewentualnie ktoś po niego przyjedzie. Nie złapałem psa,  ponieważ nie jestem od tego. Proszę o spowodowanie aby osoby za to odpowiedzialne należycie zajmowały się sprawą. Nie może być tak, że osoba dyżurująca przy telefonie awaryjnym nie chce zająć się sprawą i nie chce podać swojego nazwiska.

Ad.V. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta  Gryfino w rejonie C.W. Laguna.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Radny Stanisław Różański - Panie Przewodniczący proszę wyegzekwować od radnych  wyłączenie telefonów komórkowych.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - bardzo proszę wszystkich o wyłączenie telefonów komórkowych.

Radny Stanisław Różański - nie zgadzam się ze stanowiskiem komisji popierającym  projekt uchwały. Mając odrębne zdanie chcę go przenieść na forum Rady pod dyskusję.  Ponadto uważam, że zmiana uchwały Rady z 26 października 2006 r. w tym trybie nie jest możliwa. Powołane w podstawie prawnej przepisy art. 17 ust. 1 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu  aktów normatywnych moim zdaniem nie mają w tym przypadku zastosowania. Przepis mówi „błędy w ogłoszonym tekście aktu prawnego prostuje się w formie obwieszczenia.  Sprostowanie nie może prowadzić do merytorycznych zmian tekstu aktu prawnego”. Uchwała Rady z 27 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna jest tzw. uchwałą normatywną i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Zachodniopomorskiego. Wobec powyższego jestem przekonany, że jeżeli przyjmiemy ww. projekt uchwały, to nadzór wojewódzki swoim rozstrzygnięciem stwierdzi jej nieważność. Czytając uzasadnienie do projektu uchwały dochodzi się do przekonania, że nie jest to błąd podlegający sprostowaniu, o którym mówi art. 17. Jest to merytorycznie wadliwa uchwała w tej części. Nie jest to błąd matematyczny. Korzystam posiłkowo przez analogię z uregulowania zawartego w art. 118 kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi co jest błędem rachunkowym, co jest błędem pisarskim, a co jest rzeczywistą omyłką. Za błąd można przyjąć sytuację wynikającą z zestawienia faktów. Użyty w uchwale współczynnik o wartości 0,15, a obecnie proponowany ma wynosić 0.5 dotyczy wysokości i gęstości zabudowy. Jest to meritum sprawy, a nie błąd dokonany w uchwale. Uważam, że należy dokonać reasumpcji, czyli zmiany uchwały używając tej samej argumentacji. Inną metodą można dojść do tego samego celu w trybie, o którym mówi Regulamin Rady.  Stosowanie w tym przypadku art. 17 ust. 1 ustawy, o której mówiłem moim zdaniem jest chybione. Ponadto istnieje ryzyko, że uchwała zostanie zakwestionowana przez nadzór wojewódzki.

Radny Marek Sanecki - uważam, że jest to błąd, ponieważ współczynnik zależy od wielkości zabudowy i ilości kondygnacji. Z wyliczenia wynika, że wartość ma wynosić 0,5. Sprawa była wyjaśniana na posiedzeniach komisji. Z informacji, które otrzymaliśmy wynika, że nie ma innej możliwości rozwiązania sprawy jak podjęcie ww. projektu uchwały. W innym przypadku trzeba będzie od początku rozpocząć procedurę zmiany planu, która będzie trwała kilka miesięcy. Uważam, że nie ma takiej potrzeby i wnoszę o przegłosowanie projektu uchwały.

Radny Ireneusz Sochaj - proszę, aby radca prawny ustosunkował się do sprawy.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - jeżeli radni mają jeszcze pytania  w tej sprawie, to proponuję je zadać, a potem radca prawny odniesie się do nich.

Radny Ireneusz Sochaj - chciałbym aby radca prawny ustosunkował się do wypowiedzi radnego Stanisława Różańskiego.

Radca prawny Krzysztof Judek - byłbym bardzo ostrożny z dopuszczeniem możliwości wprowadzenia reasumpcji uchwały. Reasumpcja jest powtórzeniem głosowania na tym samym posiedzeniu. Przeprowadzanie tej operacji po jakimś czasie mogłoby spotkać się z zarzutem nadmiernego kombinowania. Radni otrzymali opinię radcy prawnego p. Adamca  specjalizującego się w problematyce planowania przestrzennego, który stwierdził, że pod względem formalno – prawnym projekt uchwały jest bez zastrzeżeń. Pewne wątpliwości budzi jednak kwestia, czy przedmiotowy błąd nadaje się do sprostowania w powyższym  trybie. Nigdzie nie jest uregulowane jak prostować uchwały Rady Miejskiej. Co jest błędem pisarskim, rachunkowym lub merytorycznym bardzo często budzi wątpliwości. Nawet sądy dokonując sprostowania swoich wyroków traktują błąd pisarski  jak coś, co tak naprawdę jest przedmiotem wyroku. Uważam, że należy spróbować to naprawić poprzez podjęcie uchwały, ponieważ moim zdaniem nie ma innej możliwości. Dla zmiany planu zawsze obowiązuje procedura przewidziana w ustawie o planowaniu przestrzennym, od której nie można odstąpić.  Błąd można naprawić tylko przez sprostowanie lub w trybie skomplikowanej procedury.

p.o.Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - jest to błąd merytoryczny, a nie pisarski.  W uzasadnieniu do projektu uchwały zawarta jest argumentacja, która w sposób obrazowy pokazuje zależność przyjętych parametrów. Z wyliczeń wynika, że współczynnik intensywności zabudowy powinien mieć wartość 0,5, a nie 0,15.  Sprostowanie błędu jest jedyną formą możliwą do przeprowadzenia. Nie ma 100% gwarancji, że uchwała nie zostanie zakwestionowana przez nadzór wojewódzki, takie ryzyko istnieje. Natomiast niepodjęcie uchwały skutkuje tym, że od nowa trzeba będzie przeprowadzić procedurę związaną z dokonaniem zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego. Taką procedurę zawsze można przeprowadzić. Uważam, że należy spróbować podjąć uchwałę dokonującą sprostowanie błędu. Jeżeli nadzór wojewódzki zakwestionuje podjętą uchwałę, to nie pozostanie nic innego jak przeprowadzenie od nowa procedury związanej z dokonaniem zmiany planu miejscowego.

Radna Lidia Karzyńska – Karpierz - nie jestem do końca przekonana, że jest to błąd. Przed uchwaleniem planu na posiedzeniach komisji dyskutowaliśmy na temat zabudowy. Rejon ten jest skomplikowany, ponieważ znajdują się tam tereny o gęstej zabudowie, tereny Centrum Wodnego „Laguna”, tereny nadbrzeżne, tereny sportowe oraz rekreacyjne.  Teren był podzielony w zależności od tego, gdzie znajdowała się zabudowa. Nie jestem przekonana, czy w dniu dzisiejszym powinniśmy podjąć uchwałę w sprawie sprostowania błędu. Należy zastanowić się nad sprawą.

p.o.Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej  i Inwestycji Krzysztof Czosnowski - to prawda, że rozmawialiśmy o różnych obszarach i terenach elementarnych, dla których obowiązują różnego rodzaju ustalenia.  Natomiast współczynnik dotyczy tylko i wyłącznie terenów rekreacyjnych i sportowych,  które zostaną doinwestowane w postaci rekreacji i usług. Nie dotyczy to całego terenu. Przyjęty wskaźnik o wartości 0,15 nie daje możliwości zrealizowania tego co wynikało  z wcześniejszych ustaleń planu, czyli wysokości zabudowy trzech kondygnacji  i powierzchni zabudowy 30%. Taką możliwość daje wskaźnik o wartości 0,5.  Autor planu architekt p Andrzej Skrouba - przygotowując plan pomyliłem się wpisując współczynnik 0,15. Nie przypuszczałem, że moja nieświadoma pomyłka wywoła  tak gorącą dyskusję. Przyjmuję na siebie wszystkie konsekwencje wynikające z tego tytułu. Popełniłem błąd podczas przenoszenia pewnych ustaleń, które były wzorowane na ustaleniach dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 10% powierzchni działki, wskaźnik intensywności wynosi 0,15  i są dwie kondygnacje. Moim pomysłem było wprowadzenie wskaźnika intensywności zabudowy. Przeważnie ten wskaźnik nie jest stosowany. Najczęściej stosowane są dwa wskaźniki, tj. maksymalna powierzchnia zabudowy i maksymalna wysokość zabudowy. Przy zastosowaniu dwóch wskaźników, przykładowo przy powierzchni 10% i dwóch kondygnacjach praktycznie można budować budynki tylko o wysokości dwóch kondygnacji. Jeżeli wprowadzony zostanie wskaźnik 0,15, to wówczas druga kondygnacja nie może  być pełna i musi stanowić około 50% kondygnacji dolnej. Nanosząc ustalenia z innego planu popełniłem błąd techniczny polegający na skorygowaniu dwóch parametrów, a nie skorygowałem trzeciego parametru. Skorygowałem procent zabudowy działki, wysokość zabudowy, a nie skorygowałem  wskaźnika 0,15 do 0,5. Ten parametr umożliwia wykorzystanie w pełni dwóch wcześniej wspomnianych współczynników. Nie oznacza to jednak, że uchwalony plan nie może być realizowany. Nie można będzie zrealizować natomiast zamierzeń inwestycyjnych, o których myślał inwestor, które były również intencją autora oraz p. Burmistrza.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - pomyłki kosztują. Czy mamy zagwarantowane środki finansowe na przeprowadzenie od nowa procedury związanej ze zmiana planu, gdyby zaistniała taka potrzeba? Kto za to zapłaci? Autor planu architekt p Andrzej Skrouba - chciałem publicznie zadeklarować, że gdyby zaszła taka konieczność, to przeprowadzę od nowa całą procedurę związaną ze zmianą w planie. Gmina poniosłaby tylko koszty ogłoszeń prasowych. Apeluję do Rady o podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu technicznego.

Radca prawny Krzysztof Judek - nawiązując jeszcze raz do reasumpcji uchwały chciałbym poinformować, że znalazłem orzeczenie NSA z 8 października 2001 roku, które potwierdza moje zdanie, iż obowiązuje ograniczenie polegające na tym, że reasumpcji głosowania można dokonać tylko przed zamknięciem sesji. Po zamknięciu sesji przyjęte na niej uchwały nabierają mocy prawnej i mogą być cofnięte tylko  w trybie i na zasadach jakie stosuje się wobec prawomocnych uchwał, tj. uchylenia lub zmiany. W tym przypadku można tylko dokonać zmiany z zastosowaniem procedury ustawy o planowaniu przestrzennym lub dokonać sprostowania błędu.

Radny Stanisław Różański - nie chcę aby dalsza dyskusja toczyła się w aspekcie kosztów i winy. Każdy może się pomylić. Nie myli się ten, który nic nie robi. Wiem, że zaproponowana przeze mnie wersja reasumpcji nie jest decyzją idealną, ale szukam mniejszego zła. Nie wyrażam zgody na prowadzenie dyskusji w aspekcie „zaryzykujmy”. Nigdy nie będę głosował w konwencji ryzyka. Podejmowane  przeze mnie uchwały muszą być krystaliczne. W związku z powyższym proponuję trzecie wyjście z sytuacji, zostawmy tą sprawę. Manipulowanie przy prawomocnych decyzjach, prawomocnych uchwałach przynosi większą szkodę niż pożytek. Nie ryzykujmy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - poprawka, która wynikła z błędu projektanta przekreśla dużą szansę dla CW Laguna. Nie wpłynie do kasy kwota  w wysokości 3.000.000 zł z tytułu sprzedaży tych terenów. Jeżeli zapis nie zostanie zmieniony, to inwestor nie będzie zainteresowany kupnem tych terenów.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - radny Marek Sanecki zgłosił wniosek najdalej idący o przegłosowanie projektu uchwały w wersji przedstawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 17 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie C.W. Laguna przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/17/06 stanowi załącznik nr 7.

Ad.VI. Desygnowanie przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuję członkom ustępującej Komisji Mieszkaniowej za bardzo dobrą pracę. Wszyscy pamiętają jakie były problemy przy rozdziale mieszkań w pierwszym budynku. W późniejszym terminie rozdzielano mieszkania w większym budynku i takich problemów już nie było. Komisja pracowała bardzo dobrze i opierała się tylko i wyłącznie na przepisach prawa. Dlatego nie patrzę, kto z jakiego klubu wywodzi się, jakie ma poglądy i do składu osobowego Komisji  proponuję te same osoby, które pracowały w niej do tej pory.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Janina Major - do projektu uchwały nie wprowadziłam żadnych kandydatur, ponieważ
uznałam, że decyzja należy do Rady. Wstępnie proponujemy dotychczasowy skład. Natomiast w miejsce p. Czesława Kapusty, który nie wszedł do Rady p. Burmistrz zaproponował kandydaturę radnej Lidii Karzyńskiej – Karpierz. Należy zaproponować jeszcze jedną osobę w miejsce p. Krystyny Gazdeckiej.
Nasza propozycja jest taka, aby w skład Komisji Mieszkaniowej weszli radni:
Magdalena Chmura – Nycz, Janina Nikitińska, Lidia Karzyńska – Karpierz.
Radny Artur Nycz - w miejsce p. Krystyny Gazdeckiej proponuję kandydaturę radnego Marcina Parę.

Radni: Magdalena Chmura – Nycz, Janina Nikitińska, Lidia Karzyńska – Karpierz, Marcin Para wyrazili zgodę na kandydowanie.

Innych kandydatur nie zgłoszono.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 17 radnych, przy 2 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie desygnowania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/18/06 stanowi załącznik nr 8.

Ad.VII. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Komisja Rewizyjna wnioskowała o ustalenie wynagrodzenia Burmistrza w następującej wysokości: wynagrodzenie zasadnicze 4.800 zł, dodatek funkcyjny 1.500 zł, dodatek specjalny 30%.

Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wnioskowała, aby miesięczne wynagrodzenie Burmistrza kształtowało się następująco: wynagrodzenie zasadnicze 4.800 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł, dodatek specjalny 30%.

Radny Kazimierz Fischbach – na poprzedniej sesji podczas zgłaszania wniosku  w sprawie ustalenia wynagrodzenia p. Burmistrza uzasadniałem dlaczego proponuję takie wynagrodzenie. Na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych oraz tego, że zgodnie z ustawą wynagrodzenie Burmistrza nie powinno przekraczać siedmiokrotnie kwoty bazowej, która wynosi 3.780 - 4.960 proponuję aby wynagrodzenie zasadnicze wynosiło 4960 zł, dodatek funkcyjny 1.950 zł, dodatek specjalny 40%.

Radny Paweł Nikitiński – na poprzedniej sesji mówiłem, że należy zastanowić się nad wysokością wynagrodzeniem dla p. Burmistrza. Wszystkie Komisje omówiły temat, wyciągnęły pewne wnioski i doszliśmy do wspólnego przekonania, że p. Burmistrz nie może pracować przez wiele lat bez rewaloryzacji wynagrodzenia. Uważamy, że istnieje potrzeba podwyższenia wynagrodzenia. Jednak z całym szacunkiem do Bana Burmistrza, którego cenię jako człowieka, do ideału jeszcze mu trochę brakuje.
Rada to dostrzega i dlatego uznaliśmy, że wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.800 zł jest stosowne, a dodatki: funkcyjny w wysokości 1.900 zł i specjalny w wysokości 30% są wystarczające. Jeżeli w przyszłym roku okaże się, że p. Burmistrz bardzo dobrze wypełnia wolę Rady Miejskiej w Gryfinie, to otrzyma podwyżkę płacy. Chodzi o to, aby było możliwe pole manewru.  Wnioskuje, aby poddać pod głosowanie propozycję Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej dotyczącą wysokości wynagrodzenia, tj. wynagrodzenie zasadnicze 4.800 zł, dodatek funkcyjny 1.900 zł, dodatek specjalny 30%.

Radny Rafał Guga - Wiceprzewodniczący Rady Paweł Nikitiński w swojej wypowiedzi ocenił p. Burmistrza jako człowieka, wyciągnął wnioski twierdząc, że nie jest ideałem. Nie wiem dlaczego Pan to robi? Uważam, że p. Burmistrz został oceniony w wyborach. Przypomnę, że uzyskał ponad 7.000 głosów, a dla porównania podam, że Pan otrzymał tylko 781 głosów. Według Pana interpretacji wygląda tak, że przeciwko Panu głosowało 24.302 osoby, ponieważ nie oddały na Pana głosu lub nie poszły głosować. Uważam, że p. Burmistrz musi być menagerem dużego zespołu, dużego zakładu pracy, człowiekiem ponoszącym odpowiedzialność pod każdym względem i dlatego powinien zarabiać godnie. Kupczenie nad tym, ile mu zabrać, z której pozycji jest niegodne.

Radny Paweł Nikitiński – w swojej wypowiedzi stwierdziłem tylko, że p. Burmistrz nie jest ideałem. Myślę, że p. Burmistrz nie obrazi się za takie słowa, ponieważ zdaje sobie z tego sprawę. Nie tylko Panu ale także pozostałym radnym pragnę przypomnieć, że Rada Miejska w Gryfinie jest organem uchwałodawczym, stanowiącym i ma prawo przedstawiać wszelkie propozycje, a w głosowaniu rozważy którą propozycję przyjąć. Obecnie rozmawiamy o wynagrodzeniu p. Burmistrza, a nie o wynikach wyborczych  Pawła Nikitińskiego, czy Janusza Skrzypińskiego lub Rafała Gugi. O tym będziemy rozmawiali za cztery lata. podczas wyborów. Kampania wyborcza skończyła się, skończyły się wybory, a zaczęła się praca w Radzie Miejskiej. Proponuję skupić się nad tym i nie rozpamiętywać wyników zakończonych już wyborów.

Radny Stanisław Różański - przysłuchując się tej dyskusji można odnieść wrażenie, że  im będą niższe pobory dla Burmistrza, to będzie dla niego lepiej. Proponuję uwzględnić trzy kryteria, w oparciu o które będziemy prowadzili dalszą dyskusję. Słusznie radny Kazimierz Fischbach w swojej wypowiedzi powołał się na przepisy ustawy z 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych. Artykuł 20 ust. 1 ustawy mówi „pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji”, natomiast ust.3 tej ustawy  mówi, że trzecim kryterium, które powinniśmy wziąć pod uwagę jest to, iż nie może ono przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie z dodatkiem za wieloletnią pracę  siedmiokrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej. To jest podstawa naszej dyskusji. Odpowiadając na poszczególne kryteria należy stwierdzić, że zajmowane stanowisko jest najwyższe w urzędzie, posiadane kwalifikacje, to wyższe wykształcenie, uznanie społeczne wykazane w czasie wyborów, siedmiokrotność nie przekroczona.  W związku z powyższym stawiam pytanie o co chodzi, o jakim awansie mówimy? Przez 45 lat kierowałem zespołami ludzi i zawsze w czasie swoich obowiązków służbowych wyznawałem zasadę, że do pracy należy przyjąć taką osobę, której można dać wysokie wynagrodzenie, a w zamian za to wymagać bardzo dużo.
Proszę w dalszej dyskusji nad tym się skoncentrować.

Radny Ireneusz Sochaj - zgłoszono trzy propozycje, tj. przez radnego Kazimierza Fischbacha, przez Komisję Rewizyjną oraz przez Komisję Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej. Należy więc skończyć dyskusję i z trzech propozycji wybrać jedną. Uważam, że do przyjęcia jest propozycja Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa  i Aktywności Gospodarczej. Proszę o przejście do głosowania nad wnioskami.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w imieniu Komisji Rewizyjnej proszę o 5 – minutową przerwę.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński ogłosił 10 – minutową przerwę.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Komisja Rewizyjna wycofuje swój wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - wobec powyższego do przegłosowania zostały dwa wnioski, tj. radnego Kazimierza Fischbacha oraz Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.  Wniosek zgłoszony przez radnego Kazimierza Fischbacha jest najdalej idący i dlatego zostanie przegłosowany jako pierwszy. Proszę radnego o powtórzenie wniosku.

Radny Kazimierz Fischbach - proponuję, aby w § 1 pkt.1 projektu uchwały wprowadzono zapis, że ustala się miesięczne wynagrodzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, w pkt.2 dodatek funkcyjny w wysokości 1950 zł, w pkt.3 dodatek za wieloletnią pracę według zasad określonych w art. 21 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych wynoszący 20% wynagrodzenia zasadniczego pozostawić bez zmian, w pkt.4 dodatek specjalny w wysokości 40 % naliczony od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego łącznie.

Radny Artur Nycz - czy można przeliczyć ile wynosi różnica pomiędzy dwoma wnioskami? Jaką daje to kwotę?

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - czy p. Sekretarz może podać jaka to będzie różnica?

Radny Artur Nycz - przed chwilą otrzymaliśmy autopoprawki do budżetu gminy na 2007 rok. Przy zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł znajduje się zapis, że jest to  z wynagrodzenia osobowego pracowników. W uzasadnieniu podano, iż jest to zgodne  z wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej.  To nieprawda, ponieważ Komisja zgłaszając wniosek o zmniejszenie 100.000 zł  z administracji jednoznacznie wskazała, że zmniejszenia nie mogą dotyczyć wynagrodzeń pracowników. Proszę o poprawienie zapisu.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - uwagę przyjmujemy, ale dyskusja nad autopoprawkami odbędzie się przy zatwierdzaniu budżetu na 2007 rok. Ponadto pragnę poinformować, że z informacji uzyskanej od p. Sekretarz wynika, iż różnica w poborach pomiędzy wnioskiem radnego Kazimierza Fischbacha, a wnioskiem Komisji Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej wynosi 996 zł.

Kto z radnych jest za przyjęciem wniosku radnego Kazimierza Fischbacha, który jest najdalej idący?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 9 radnych, przy 6 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem przyjętego wniosku.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 21 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  9 radnych, przy 4 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/19/06 stanowi załącznik nr 9.

Ad.VIII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2007 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Radny Stanisław Różański - uważam, że w ramowym planie działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2007 rok należy ująć dwie debaty poświęcone katalogowi zadań do realizacji w roku 2008 i w latach następnych tej kadencji. Moim zdaniem te dwie debaty powinny  być ujęte w miesiącu styczniu oraz lutym 2007 roku. Do debat przywiązuję bardzo dużą wagę. Uważam, że między innymi w tych debatach powinna być wypracowana  nowa filozofia budżetu na rok 2008. Podczas debaty radni zastanowią się jaki katalog spraw i zadań powinien być ustalony. Największym błędem poprzedniej kadencji Rady jest to, że nie chciała brać udziału w dyskusji nad budżetem gminy na 2007 rok. Podjęcie uchwały, zgodnie z którą budżet jest zależny tylko i wyłącznie od filozofii  przyjętej przez pracowników urzędu jest największym błędem poprzedniej Rady. Uważam, że na tej sali powinniśmy urządzić debaty w styczniu i lutym 2007 roku.  W czasie debat należy sprecyzować katalog zadań, dla którego będzie opracowany budżet na 2008 rok. Wówczas nie będziemy mogli  powiedzieć, że jest to budżet konsumpcji, ponieważ sami zdecydujemy pod jakie zadania będzie opracowany. Dlatego też w swoim wniosku proponuję, aby w ramowym planie działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2007 rok odbyć co najmniej dwie debaty, a jeżeli czas pozwoli to więcej.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - w dniu wczorajszym o godzinie 1700 odbyła się w urzędzie debata nad budżetem gminy, a radny p. Stanisław Różański o godz. 1800  mówił, że nie ma sensu dyskutować nad budżetem. Proszę nie wypowiadać się  w imieniu poprzedniej Rady, ponieważ my przed każdym uchwaleniem budżetu spotykaliśmy się aby dyskutować na budżetem gminy.

Radny Stanisław Różański - uważam, że zarówno w dniu wczorajszym jak i we wszystkich poprzednich debatach dyskusja na temat budżetu była spóźniona. To nie  w tym czasie i nie w tej formie należało dyskutować na temat budżetu. Podtrzymuję swoją opinię w tej sprawie w całości.

Radny Marek Sanecki - jestem zdziwiony wypowiedzią radnego p. Stanisława Różańskiego, ponieważ przez cały czas deklaruje chęć pracy w Radzie przez 24 godziny na dobę, a opuszcza posiedzenia komisji oraz debaty. Ponadto nie zgłosił Pan  wniosków na posiedzeniach komisji. Proszę zwrócić uwagę, że obecna Rada  w większości składa się z osób, które pracowały w poprzednich Radach. Osoby te mają doświadczenie i przygotowały plany zgodnie ze swoimi przekonaniami, a Pan podważa zasadność tych decyzji. Uważam to za niestosowne.

Radny Artur Nycz - uważam, że wprowadzenie do dyskusji nie tyle priorytetów na rok 2008, ale na całą kadencję byłoby bardzo korzystne dla nas. Mielibyśmy wówczas ramowy plan działań na cztery lata.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - kto z radnych jest za wprowadzeniem do ramowego planu pracy Rady na 2007 rok w miesiącu styczniu oraz lutym odbycie  debat poświęconych katalogowi zadań do budżetu gminy na rok 2008 i do pozostałych budżetów na dalsze lata naszej kadencji.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych, przy 5 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek przyjęto większością głosów.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem przyjętego wniosku. W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2007 rok przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/20/06 stanowi załącznik nr 10.

Ad.IX. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2007 rok.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Radny Artur Nycz - proponuje uzupełnić plany pracy komisji o punkty, które wprowadziliśmy do planu pracy Rady.

Radny Stanisław Różański - zgłaszam wniosek o odrzucenie w całości projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej z kilku zasadniczych powodów. Moim zdaniem ten plan wypacza istotę pracy Komisji Rewizyjnej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,  a w szczególności artykułu 18 a ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz postanowień Regulaminu Komisji Rewizyjnej. Chodzi o to, że przyjęcie takiego planu pracy jak proponuje się w projekcie przekształca Komisję Rewizyjną  w kolejną stałą Komisję Rady w rozumieniu artykułu 21 ustawy o samorządzie gminnym. Ponadto, gdyby przyjęto proponowany plan pracy Komisji Rewizyjnej zakładający kontrolę wszystkiego i wszystkich, to mogłoby powstać wrażenie, że mamy super organ kontrolny w gminie, który zna się na wszystkim i zaprowadzi porządek w gminie. Taki plan pracy Komisji Rewizyjnej grozi tym, że i w tej kadencji Rady  działania Komisji obarczone będą takim samym błędem jaki popełniła Komisja Rewizyjna ubiegłej kadencji. To znaczy, że Komisja Rewizyjna przekształci się w drugi organ władzy wykonawczej w gminie i będzie sprawowała rolę „burmistrza bis”, próbując swym działaniem zastępować w podejmowaniu decyzji urzędującego burmistrza. Wszyscy pamiętamy jak groźnie powodowało to skutki w przeszłości. Donosiła o tym miejscowa prasa, zwracałem na to uwagę w swoim liście otwartym z 7 stycznia 2005 roku, który skierowałem do byłego Przewodniczącego Rady. Wszyscy pamiętają, że doprowadziło to do wyniszczającej wewnętrznej walki za skutki, której wyłączną winę ponoszą członkowie Komisji Rewizyjnej poprzedniej kadencji z Przewodniczącym Komisji na czele. Aby obecnie uniknąć takich błędów proponuję plan pracy Komisji zapisać w sposób następujący:
- Realizowanie zadań zleconych przez Radę w formie uchwały w zakresie kontroli działalności burmistrza, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych gminy pod względem legalności, gospodarności rzetelności, celowości, terminowości oraz  zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.  Taki plan pracy będzie zgodny z intencją ustawodawcy wyrażoną w artykule 18 a ustawy.  Pragnę jeszcze poinformować jaka będzie różnica pomiędzy przyjętą konwencją pracy pod rządem tego planu, który proponuję, a planu zawartego w projekcie uchwały. W czasie, kiedy nie będzie zlecenia Rady w formie uchwały jest cisza, spokój. Komisja nie wypełnia roli stałej Komisji Rady. Inaczej nie ma to sensu i przyjęcie  zaproponowanego w projekcie uchwały planu pracy jest tylko nałożeniem się  w kompetencje komisji stałej. Nie taki był cel ustawy.

Radny Marek Sanecki - jestem zdziwiony, że radny Stanisław Różański jako prawnik
czyta przepisy prawa wybiórczo. Prawo należy czytać w całości. Artykuł 3 ustawy samorządowej mówi, że „o ustroju gminy stanowi jej statut”. Artykuł 18 pkt. 4 mówi, że „komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji, powoływanych przez radę gminy na podstawie art. 21 ust. 1”. Z tego punktu można wnioskować, że działania kontrolne mogą prowadzić również inne komisje. Punkt 5 tego samego artykułu mówi, że „ zasady i tryb działania komisji rewizyjnej  określa statut gminy”, a § 2 pkt 1 Regulaminu Komisji Rewizyjnej, który jest załącznikiem statutu gminy mówi tak „ Komisja Rewizyjna rady Miejskiej w Gryfinie, zwana dalej „Komisją” powoływana jest w celu kontrolowania działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy”. Natomiast pkt.2 mówi, że „celem działań kontrolnych komisji jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy”. Gdyby Komisja nie prowadziła takich działań, to trudno byłoby, aby Rada zlecała Komisji jakieś kontrole, ponieważ nie miałaby do tego podstaw, nie wiedziałaby o jakichś  potencjalnych nieprawidłowościach.
§ 10 pkt. 1 mówi „Komisja przeprowadza kontrole na podstawie zatwierdzonego przez Radę planu pracy lub na zlecenie Rady”.
Radny Stanisław Różański powiedział tylko „na zlecenie Rady”, a cały punkt brzmi  „Komisja przeprowadza kontrole na podstawie zatwierdzonego przez Radę planu pracy lub na zlecenie Rady”. Według mnie jest tu jasno sprecyzowane, że jeżeli Rada zatwierdzi plan pracy, to Komisji Rewizyjnej może działać zgodnie z zatwierdzonym planem.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej długo dyskutowaliśmy nad projektem planu pracy. Radnemu Stanisławowi Różańskiemu praca w Komisji Rewizyjnej chyba pomyliła się z Radą Nadzorczą, gdzie Komisja Rewizyjna spotyka się dwa razy do roku, przy udzielaniu prezesowi absolutorium i zatwierdzaniu budżetu. Kontrola, to nie tylko samo kontrolowanie, ale również podwyższenie jakości pracy naszego urzędu, naszej Rady i funkcjonowania naszej gminy.  Nasza Komisja ustaliła, że na każdej sesji będziemy przedstawiali Radzie wypracowane wnioski. Nie wyobrażam sobie, aby członkowie Komisji Rewizyjnej otrzymując dodatkowe wynagrodzenie za pracę za pracę spotykali się tylko dwa razy w roku. Do Komisji Rewizyjnej wpływają wnioski i skargi naszych mieszkańców, czy to na działania burmistrza, czy na działania urzędu. Nie może być tak, że przykładowo wniosek wpłynie w grudniu, a Komisja Rewizyjna będzie czekała z odpowiedzią na wniosek przez cały rok W projekcie planu pracy komisji w każdym miesiącu ujęty jest punkt „Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał Rady Miejskiej. Sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli”. W proponowanym planie pracy nie ujęto nic kontrowersyjnego. W poprzedniej kadencji Rada przyjęła podobny plan pracy Komisji Rewizyjnej, którego wojewoda nie uchylił.

Radny Paweł Nikitiński - historia uczy, że Komisja Rewizyjna jest potrzebna  w tej gminie. Mam nadzieję, że p. Burmistrz również będzie zainteresowany tym, aby Komisja Rewizyjna działała rzetelnie, ponieważ będzie to dla niego pomocne. Pan  Burmistrz nie jest w stanie sam skontrolować wszystkich pracowników. Komisja nie będzie jawną opozycją wobec p. Burmistrza. Istnieje natomiast potrzeba kontroli  wszystkich aspektów działalności w gminie. W niektórych spółkach prawa handlowego rady nadzorcze funkcjonują w taki sposób, że każdy z jej członków ma prawo  indywidualnie wypełniać funkcje kontrolne we wszystkich aspektach działalności spółki, a w innych jest tak, że tylko kolegialnie. W Radzie Miejskiej w Gryfinie Komisja Rewizyjna działa kolegialnie, wszystkie decyzje podejmowane są przez głosowanie. Nie jest tak, że Przewodnicząca Komisji lub  Wiceprzewodniczący sami podejmują decyzje. Jest to praca wielu ludzi, którą należy doceniać. To prawda, że w poprzedniej kadencji Komisja Rewizyjna kilka razy rozminęła się z prawdą, ale w kilku przypadkach trafiła w sedno sprawy. Mam nadzieję, że obecna Komisja Rewizyjna gwarantuje rzetelna pracę.

Radny Stanisław Różański - podnoszę sprawę dlatego, ponieważ głęboko wierzę w to co mówię. Artykuł 18a ustawy o samorządzie gminnym mówi „Komisja rewizyjna  wykonuje zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli”. Jeżeli Rada w formie zgłoszonych skarg dowie się, że dzieje się gdzieś źle, to nic nie stoi na przeszkodzie aby przenieść to na forum Rady, która podejmie uchwałę o potrzebie przeprowadzenia kontroli. Powinniśmy uszanować zapis ustawy w tej sprawie. Komisja Rewizyjna nie jest stałą komisją Rady. Została wymyślona przez ustawodawcą po to, aby w określonych warunkach, jeżeli zajdzie taka potrzeba Rada mogła przeprowadzić kontrolę.  Mówię o tym dlatego, ponieważ wiem, co spowodowała poprzednia Komisja Rady  swoim działaniem. Mówiąc uczciwie jest to ewenement w skali całego kraju, że własna Komisja Rewizyjna, własnej Rady, przeciwko własnemu burmistrzowi  spowodowała wystąpienie do wymiaru sprawiedliwości. Za kilka dni przekonany się, że nie miała racji. Dopóki będę w składzie tej Komisji nie dopuszczę, aby powtórzyło się  hańbiące działanie, które miało miejsce w poprzedniej Radzie.

Radny Artur Nycz - przed nami dzisiaj budżet, a my dyskutujemy o planie pracy Komisji Rewizyjnej. Jeżeli p. Różański nie ma ochoty pracować w Komisji Rewizyjnej, to może w każdej chwili zrezygnować. Nikt Pana nie trzyma siłą w tej Komisji. Komisja Rewizyjna jest od przeprowadzania kontroli. Należy przegłosować plan pracy, który przygotowała. Nie życzę sobie, aby radny Stanisław Różański obrażał mnie.  Uważam, że przekroczył już Pan barierę dobrego wychowania. Przypomnę tylko, że w poprzedniej kadencji to Rada Miejska w głosowaniu jednogłośnie  skierowała wniosek do prokuratury. Z tego co wiem, to prokuratura jest niezależna i to ona podjęła postępowanie w tej sprawie, a nie Rada.

Radny Paweł Nikitiński - wnioskuję o przegłosowanie wniosku zgłoszonego przez radnego Stanisława Różańskiego.

Radny Stanisław Różański - uroczyście oświadczam, że nie złożę mandatu z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej. Nigdy tego nie uczynię.

Radny Marek Sanecki - proszę, aby radca prawny wypowiedział się do zasadności funkcjonowania Komisji Rewizyjnej. Czy istnieją podstawy prawne pozwalające na funkcjonowania komisji według przygotowanego projektu planu pracy, czy nie? Jeżeli chodzi o poprzednią kadencję Rady, to nie podlega ona naszej ocenie, ocenili ją radni w wyborach.

Radca prawny Krzysztof Judek - zgodnie z ustawą Rada ma pełną kompetencję  zlecenia Komisji Rewizyjnej w planie pracy wszechstronnego kontrolowania urzędu, nawet jakości pracy sprzątaczek. Niewątpliwie pewnego rodzaju nadużyciem jest wpisywanie do planu pracy „sprawy różne dotyczące Gminy Gryfino, w tym zgłaszane przez radnych i obywateli”, ponieważ można to określić tak, że Komisja Rewizyjna może kontrolować wszystko, jeżeli zostanie zgłoszony taki wniosek.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w całości projektu planu pracy Komisji Rewizyjnej?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy 15 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady  stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Następnie przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie wraz z uwzględnieniem wniosku przyjętego przez Radę do planu pracy Rady na 2007 rok, a dotyczącego wprowadzenia debat poświęconych katalogowi zadań do budżetu gminy na rok 2008.
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie przeciwnym. Głosów wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2007 rok przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/21/06 stanowi załącznik nr 11.

Ad.X. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/22/06 stanowi załącznik nr 12

Ad.XI. Zmiana Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/23/06 stanowi załącznik nr 13.

Ad.XII. Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków  transportowych, rolnego oraz posiadania psa.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany Uchwały  Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych, rolnego oraz posiadania psa przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/24/06 stanowi załącznik nr 14.

Ad.XIII. Określenie wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/25/06 stanowi załącznik nr 15.

Ad.XIV. Zaopiniowanie poszerzenia granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jeziora Wełtyńskie” powołanego do sieci Natura 2000.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.
Pismo Ministra Środowiska w tej sprawie stanowi załącznik nr 16.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zaopiniowania poszerzenia granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jeziora Wełtyńskie” powołanego do sieci Natura 2000 przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/26/06 stanowi załącznik nr 17.

Ad.XV. Uchylenie uchwały Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia  2002r. zmienionej uchwałą Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  30 grudnia 2003r.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr III/46/02 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. zmienionej uchwałą Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/27/06 stanowi załącznik nr 18.

Ad.XVI. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/28/06 stanowi załącznik nr 19.

Ad.XVII. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych
w jednostkach budżetowych przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/29/06 stanowi załącznik nr 20.

Ad.XVIII. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

rojekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - w ww. projekcie uchwały w dziale 700 wprowadzamy jako dochód kwotę 238.600 zł. Jest to wartość nieruchomości w ramach aktu notarialnego zawartego z PUK, który dotyczył zamiany działek pomiędzy gminą Gryfino, a PUK. W ramach zamiany gmina uzyska ww. kwotę. W akcie notarialnym jest zapis, że transakcja ma być zrealizowana do końca 2006 roku.  Natomiast w dziale 700 po stronie wydatków ujęto kwotę 270.500 zł. Kwota ta zostanie zapłacona z rachunku gminy dla PUK za działkę, która stanowi przedmiot zamiany.  Różnica wynosi 39.100 zł. Kwota ta została już wprowadzona w zmianach do budżetu w poprzednich miesiącach. Ponadto w projekcie uchwały wykazane są kwoty pochodzące z wydatków niewygasających.  Termin wydatków niewygasających upłynął 15 grudnia br. Wydatki niewygasające nie zostały zrealizowanie i zgodnie z przepisami przechodzą do wydatków budżetowych.  Z wydatków niewygasających wprowadza się do budżetu kwotę 577.910 zł, która nie została zrealizowana, a zatwierdzona była uchwałą w grudniu 2005 roku i dotyczyła  2006 roku. Z wydatków niewygasających w dziale 710 przeznacza się 50.710 zł na kontynuację prac związanych z przygotowaniem projektu Studium Zagospodarowania Przestrzennego, 100.000 zł na rozbudowę cmentarza komunalnego, 309.088 zł na kontynuację zadania  pn. modernizacja ulicy Przemysłowej.  Ponadto w dziale 800 zwiększa się o 6.000 zł wydatki na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. 118.112 zł przeznacza się na wydatki związane z udziałem gminy w opłatach przyłączeniowych, tj. budowa gazociągu Pniewo – Żórawki. Część środków niewygasających zostanie zrealizowana do końca 2006 roku. W dniu jutrzejszym przekazane zostaną środki finansowe za wykonanie ul. Przemysłowej. Pozostałe środki w wysokości 1.643.311 zł ponownie zostaną przekazane jako wydatki niewygasające na 2007 rok. Na tę okoliczność przygotowaliśmy następny projekt uchwały, w którym wykazano jakie kwoty przeznacza się na poszczególne zadania, a ostateczny termin dokonania wydatku wykazany jest w ostatniej rubryce.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - wiem, że jest koniec roku i są to projekty uchwał tzw. „czyszczące”, ale w dniu wczorajszym późnym popołudniem odbywały się posiedzenia dwóch Komisji Rady i te projekty uchwał można było rozdać radnym. Proszę, aby w przyszłości wszystkie uchwały dotyczące budżetu gminy wpływały do radnych na czas. Wracając do projektu uchwały chciałabym się dowiedzieć, co będzie modernizowane na boisku przy Gimnazjum za kwotę 550.000 zł?  Podjęliśmy decyzję, że budynek po byłym WKU zostanie przystosowany na cele dydaktyczne Szkoły Podstawowej Nr 2. Proszę o wyjaśnienie, o jakie wykonanie dokumentacji projektowej poprzedzonej koncepcjami wariantowymi rozbudowy SP Nr 2 chodzi? Słyszeliśmy, że zakończono już budowę remizy strażackiej w Steklnie, na co więc przeznacza się 123.705 zł?

Radny Ireneusz Sochaj - proponuje się przenieść kwotę 41.877 zł z przeznaczeniem na projekt modernizacji ul. Mieszka I, Podgórnej, Łokietka. Z tego co wiem to jest już złożony projekt i pozwolenie na budowę. Wobec tego chciałbym wiedzieć z czego wynikają ww. koszty?

Radny Marek Sanecki - proszę o wyjaśnienie, który to jest łącznik pomiędzy ulicą Łużycką, a Rapackiego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - jest to ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.

Radny Marek Sanecki - w projekcie uchwały przeznacza się 100.000 zł na rozbudowę cmentarza. Osoby mieszkające za cmentarzem nie wyrażają zgody na jego rozbudowę. Wiem, że odbyło się spotkanie w tej sprawie. Jak rozstrzygnięto konflikt? Modernizacja boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy SP Radziszewo połączona jest  z modernizacją boiska w Chwarstnicy. Nie podano ile będzie kosztowało poszczególne zadanie. Z wczorajszej debaty budżetowej wynika, że nie ma woli utrzymywania tej szkoły, a więc prawdopodobnie nie ma też zgody na budowę boiska. Proszę  o wyjaśnienie sprawy.

Radny Paweł Nikitiński - chciałbym dowiedzieć się, czy nastąpił już odbiór boiska przy Gimnazjum, czy spełnia ono wszystkie wymogi, czy w projekcie uchwały chodzi   o modernizację części obejmującej pozostałe boiska? Czy jesteśmy związani umową dotycząca realizacji tej inwestycji? Czy umowa jest obowiązująca, jeżeli tak, to kiedy kończy się? Proszę o precyzyjne wyjaśnienie.

Radny Artur Nycz - czy chodzi tu o rozbudowę cmentarza komunalnego przez PUK,  o której mówiliśmy w dniu wczorajszym na debacie budżetowej, czy jest to coś innego?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na boisko piłkarskie oraz bieżnię jest  protokół odbioru. Był to pierwszy etap, który zrealizowano w całości. Boisko zostało dopuszczone do użytkowania. Nie dokonano odbioru ostatniego boiska do piłki ręcznej, pomimo tego, że zostało wykonane. Stwierdziliśmy, że po zalaniu wodą na boisku powstały nierówności, stała tam woda. Wykonawca chciał abyśmy odebrali boisko  i zgłosili usterki. Nie wyraziliśmy na to zgody i nie zapłaciliśmy za wykonanie boiska. Jest to jedyne zadanie, do wykonania którego mamy zastrzeżenia. Stąd też kwota  w wysokości 550.000 zł znalazła się w projekcie uchwały. Zgodnie z umową zadanie miało być zakończone do końca października br. Wykonawca  ubiega się o przedłużenie terminu, ponieważ o tej porze roku nie wykonuje się takich nawierzchni. W umowie zawarty jest zapis o karach umownych z powodu niedotrzymania terminu wykonania zadania. Przy odbiorze boiska dostosujemy się do zawartej umowy. Uważam, że takie działanie wskazuje, iż dobrze dbam o interes gminy.

Radny Marek Sanecki - dwa dni temu przechodziłem koło tego boiska i wygląda to tak, że sztuczna powierzchnia boiska została wylana na płyty, które tam już były, a na złączeniach płyt zrobiły się pasy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie było tam płyt, tylko asfalt. Wykonawca wycinał kawałki asfaltu w celu uzyskania równej powierzchni i to się nie udało. Stąd występują ciemniejsze plamy i pęknięcia. Z tego właśnie powodu boisko nie zostało odebrane. Bardzo sobie cenię uwagi, które przekazał radny Paweł Nikitiński odnośnie zaniedbywania oddanych obiektów. Nie po to wydajemy tak duże środki finansowe na wykonanie poszczególnych obiektów, aby potem ulegały one dewastacji. Osobiście sprawdzę co się tam dzieje.

Radny Paweł Nikitiński - na wykonanie boiska otrzymano dotację z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Chciałbym wiedzieć, czy przyznana dotacja zostanie wykorzystana, czy fakt, że realizacja inwestycji opóźnia się, że zadanie nie jest odebrane w terminie nie stwarza zagrożenia utraty przyznanej dotacji?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - na przyznaną dotację w kwocie 500.000 zł wykorzystaliśmy już 397.000 zł.  Do wykorzystania pozostało jeszcze 103.000 zł. Gmina podając za przyczynę niemożliwość techniczną zrealizowania właściwych robót i dokonania zapłaty za te roboty na początku grudnia br. zwróciła się do Ministerstwa Sportu z prośbą o przedłużenie terminu zakończenia i rozliczenia zadania. Na dzień dzisiejszy mam tylko telefoniczną informację z Ministerstwa Sportu oraz z PGK, że nasz wniosek został załatwiony pozytywnie. Na początku roku otrzymamy stosowne dokumenty w tej sprawie. Jest więc zgoda na przesunięcie terminu i na wykorzystanie dotacji. Czekamy na pisemne potwierdzenie.

Radny Paweł Nikitiński - czy w przypadku nie wywiązania się z umowy istnieje ryzyko utracenia pozyskanych już środków finansowych i konieczności ich zwrotu, czy nie? Jeżeli tak, to w jakich przypadkach?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - w umowach z MENIS – em zawarte są zapisy, że można, ale są to szczególne przypadki. Nie mogę teraz powiedzieć jakie to przypadki. 2 stycznia 2007r. postaram się zdobyć informację od Pani Smyka, która opiekuje się naszym projektem.

Radny Tadeusz Figas - czy w projekcie uwzględniono możliwość zorganizowania  w okresie zimowym lodowiska na tym boisku?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak, w okresie zimowym istnieje możliwość zorganizowania lodowiska na boisku do gry w piłkę ręczną.

Radny Paweł Nikitiński - do tego boiska nie ma żadnego podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Czy rozważana jest możliwość wykonania podjazdów?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - myślę, że istnieje możliwość wykonania podjazdu dla osób niepełnosprawnych od strony garaży. Jeżeli chodzi o remizę w Radziszewie, to zadanie jest w trakcie realizacji. Zawsze jest tak, że niektóre płatności wstrzymujemy do końcowego odbioru zadania. Przeważnie po odbiorze końcowym następuję płatność za 30% wykonanego zadania.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - faktycznie w Starostwie Powiatowym w Gryfinie złożona jest dokumentacja na modernizację ul. Mieszka I, Podgórnej, Łokietka celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W naszych umowach zawsze zawarty jest zapis, że wykonawca, w tym przypadku projektant otrzymuje zapłatę po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i dlatego ta płatność przechodzi na rok następny. Dotyczy to również ul. Ks. Jerzego Popiełuszki.  Jeżeli chodzi o adaptację budynku po WKU na cele dydaktyczne SP Nr 2, to jest to element rozbudowy. Wcześniej informowałam, że dokumentacja jest już opracowana  i złożona w Starostwie Powiatowym celem uzyskania pozwolenia na budowę. W tym przypadku również nie może nastąpić zapłata ponieważ nie ma jeszcze decyzji  o pozwoleniu na budowę.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - boisko w Radziszewie powstanie bez względu na to, czy będzie tam szkoła, czy nie. Wniosek o środki pomocowe na to zadanie został złożony. Boisko będzie służyło nie tylko szkole, ale mieszkańcom całej wsi. Zadanie zostanie rozpoczęto dopiero po otrzymaniu środków pomocowych.

Radna Karzyńska – Karpierz - podczas opracowywania projektów na boisko sportowe w Chwarstnicy oraz na Górnym Tarasie w Gryfinie nie uwzględniono podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Nie może być tak, że po wykonaniu boiska przypominamy sobie, że potrzebne są tam podjazdy. Proszę o uwzględnianie tego typu spraw podczas projektowania. Obecnie należy o tym pamiętać przy projektowania zadania przy SP Nr 2 oraz boiska w Radziszewie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - przyjmuję to jako słuszny wytyk.

Radny Artur Nycz - jeżeli pieniądze na projekt rozbudowy SP Nr 2 przechodzą na  przyszły rok, to rozumiem, że zadanie to będzie realizowane w zaplanowanym zakresie, tak?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - zgodnie z przyjętą koncepcją budynek po WKU będzie pełnił przewidzianą wcześniej rolę. Przez to zwiększy się ilość klas lekcyjnych w budynku szkolnym. Będziemy występowali o środki pomocowe na to zadanie. Jeżeli chodzi o cmentarz, to jest on zlokalizowany zgodnie z planem miejscowym. Mieszkańcy tego rejonu zwrócili się do gminy o wydzierżawienie terenu na powiększenie swoich działek. Przepis mówi wyraźnie, że odległość cmentarza od granicy działki, na którym stoi budynek nie może być mniejsza niż 50 metrów. Jeżeli znajdują się tam studnie, z których pobiera się wodę do celów socjalno - bytowych, to odległość musi być  zwiększona do 150 metrów. Na tym terenie nikt nie posiada studni wykorzystywanej do takich celów. Na ostatnim spotkaniu z mieszkańcami tego terenu gmina poszła na ustępstwa i odległość od zabudowanych działek będzie wynosiła 70 metrów. Odległość jest liczona od granicy działek nabytych przez mieszkańców. Właściciele żądają abyśmy  sprzedali im teren i dopiero od tego terenu odległość według nich powinna wynosić 70 metrów. Nie możemy sprzedać terenu, ponieważ ma tam być zieleń osłonowa,  a ponadto zmniejszyłaby się liczba kwater na cmentarzu i rozbudowa nie miałaby sensu.  Dlatego też stanowisko gminy jest takie, że jesteśmy w stanie zaakceptować 70 metrową odległość od granicy działek. Mając na uwadze zwiększenie chłonności cmentarza chcemy całą sferę handlowo – usługową przenieść na teren wzdłuż ul. Wojska Polskiego. Posiadamy na to dokumentację. Zabudowę będzie prowadził PUK zgodnie z opracowanym projektem. Koszt realizacji zadania wyniesie około 800.000 zł. Powstałe obiekty będą podobne do tych, które są na cmentarzu. Radny Stanisław Różański - zgłaszam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji nad tą sprawą.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem wniosku?
W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem wniosku głosował 1 radny, przy 12 głosach przeciwnych i 6 głosach wstrzymujących się. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że wniosek nie został przyjęty.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - myślę, że znajdujące się tam baraki nie są oddalone od cmentarza o 50 metrów, a szczególnie pierwszy, który stoi tuż przy bramie cmentarza.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - budynki te przeznaczone są do rozbiórki.

Prezes PUK Rafał Mucha - Pan Burmistrz ma rację. Przepisy, które weszły w życie  w 1952 roku mówią wyraźnie, że nie dotyczy to cmentarzy wybudowanych wcześniej. Nasz cmentarz powstał około 1908 roku i te przepisy nie mają zastosowania w części, w której funkcjonują stare kwatery.

Radny Marek Sanecki - podczas pierwszej debaty, która odbyła się w urzędzie pytałem o adaptację budynku po byłym WKU na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2. Otrzymałem odpowiedź, że nie ma planu wydatkowania pieniędzy na 2007 rok. Proponowałem kwotę 1.700.000 zł. Obecnie składamy wniosek do Starostwa Powiatowego o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, a równocześnie nie będziemy tego realizować.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - nikt tak nie powiedział. Aby można było rozpocząć realizację inwestycji przy udziale środków unijnych mamy dwa lata czasu od prawomocnego pozwolenia na budowę. Zakładając, że pozwolenie na budowę otrzymamy w styczniu 2007 roku,  a uprawomocni się na koniec lutego, to do końca lutego 2009 roku będziemy mieli czas na rozpoczęcie inwestycji.

Radny Paweł Nikitiński - czy złożono już wnioski o środki unijne na ten cel, czy też zostaną złożone w 2007 roku?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - warunkiem złożenia wniosku jest posiadanie dokumentacji i prawomocnych  dokumentów pozwalających na budowę. Wobec powyższego wnioski zostaną złożone  w 2007 roku.

Radny Marek Sanecki - ile kosztuje przygotowanie dokumentacji do Starostwa Powiatowego?

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - koszt przygotowania dokumentacji wynosi około 70.000 zł.

Radny Marek Sanecki - wynika z tego, że inwestujemy około 70.000 zł na zadanie, którego realizacja wyniesie 1.700.000 zł.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - taki jest kosztorys inwestorski tego zadania.

Radny Marek Sanecki - podczas debaty budżetowej zgłaszałem zasadność tego rodzaju inwestycji, a p. Burmistrz powiedział, że nie jest to jeszcze przesądzone.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - mówiliśmy o roku 2007.

Radny Paweł Nikitiński - na debacie w dniu wczorajszym otwarcie nas Pan do tego zachęcał, a my te argumenty przyjęliśmy. Obecnie proszę, aby zgodził się Pan ze swoimi argumentami i poczekał na decyzję w tej sprawie do czasu przeprowadzenia wszystkich rozmów ze Starostwem Powiatowym w zakresie funkcjonowania szkolnictwa podstawowego, gimnazjalnego i stopnia średniego. Nie podejmujmy pochopnie decyzji przed decydującymi rozmowami.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - obecnie czekamy na pozwolenie na budowę.

Radny Marek Sanecki - pozwolenia na budowę kosztuje 70.000 zł.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - nie pozwolenia tylko opracowana dokumentacja.

Radny Marek Sanecki - zapłacimy za dokumentację 70.000 zł, którą być może nie wykorzystamy.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - poprzednia Rada podjęła decyzję o przejęciu tego terenu pod potrzeby SP Nr 2. Agencja Mienia Wojskowego obniżyła nam znacznie wartości działki z uwagi na to, że chcemy to wykorzystać na cele szkolne. Zleciliśmy wykonanie koncepcji i dokumentacji, a teraz zastanawiamy się, czy jest to potrzebne, czy nie. Uważam, że jest potrzebne. Gorszą sytuację mamy w szkołach podstawowych niż w Gimnazjum.

Radny Marek Sanecki - przejęliśmy budynek, ponieważ taka była wola Rady. Otrzymaliśmy rabat 18%. Uważam, że obecnie p. Burmistrz powinien opracować wstępny kosztorys realizacji zadania. Potem zastanowimy się, czy opłaca się realizować to zadanie, czy nie.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - co według Pana kryje się pod pojęciem wstępny kosztorys?

Radny Marek Sanecki - jest to wstępne ustalenie kosztów koncepcji realizacji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - nie znam takiego pojęcia w procesie inwestycyjnym.

Skarbnik Miasta i Gminy Jolanta Staruk - wydatki niewygasające obejmują podjęte już zadania w 2006 roku. Na te zadania utworzone są wydatki i są na nie zawarte umowy. W ramach umów Gmina Gryfino ma zaciągnięte zobowiązania. Na dzień dzisiejszy  część umów nie jest jeszcze zrealizowana, ponieważ nie są zakończone projekty. Są to zobowiązania, za które będziemy musieli zapłacić w 2007 roku. Mamy na to środki finansowe i dlatego przenosimy je z 2006 roku na rok 2007.

Radny Stanisław Różański - ta dyskusja jest niebezpieczna, ponieważ prowadzi do  naruszenia kompetencyjności organów. Jest to naruszenie prawa, nie wolno tego robić. Decyzje w zakresie wykonawstwa należą do organów wykonawczych, a Rada jest organem uchwałodawczym. Z dyskusji wynika, że niektórzy radni chcą kierować gminą.

Radny Marek Sanecki - na debacie w dniu wczorajszym p. Burmistrz powiedział, że nie będzie realizowany projekt rozbudowy SP Nr 4 ponieważ zostanie opracowany projekt modernizacji systemu całej oświaty. Jeżeli jednak chodzi o SP Nr 2, to podejmuje Pan decyzję bez koncepcji.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - ostatecznym wnioskiem na debacie był wniosek o zaplanowanie 20.000 zł na koncepcję. Najpierw należy opracować koncepcję, a potem projekt techniczny.

Radny Marek Sanecki - czy koncepcja rozbudowy SP Nr 2 była omawiana przez Radę?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - oczywiście, że była.

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Aktywizacji Gospodarczej i Inwestycji  Ewa Kubiak - zostało to przyjęte w budżecie gminy na 2006 rok.

Radny Paweł Nikitiński - rozumiem, że na wszystkie wydatki niewygasające mamy podpisane umowy, zaciągnięte zobowiązania i pieniądze, czy tak jest?

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - tak.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 18 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok przyjęto jednogłośnie. UCHWAŁA NR III/30/06 stanowi załącznik nr 21.

Ad.XIX. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006.

Projekt uchwały w ww. sprawie radni otrzymali na piśmie przed rozpoczęciem sesji.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 19 radnych. Głosów przeciwnych, ani wstrzymujących się nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie ustalenie wykazu wydatków niewygasających  z upływem roku budżetowego 2006 przyjęto jednogłośnie.
UCHWAŁA NR III/31/06 stanowi załącznik nr 22.

Ad.XX. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007.

Projekt budżetu radni otrzymali w formie pisemnej na I sesji Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 27 listopada 2006 r. - załącznik nr 23.
Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji  do projektu uchwały w w/w sprawie.
Stanowiska Komisji Rady zawarte są w załączniku nr 6.
Uchwała Nr CLXVI/420/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2007 rok stanowi załącznik nr 24.
Wnioski Komisji Rady do projektu budżetu gminy na 2007 rok zawarte są w załącznikach nr 25, 26, 27, 28, 29.
Przed rozpoczęciem sesji radni otrzymali autopoprawki do projektu budżetu na 2007 rok - załącznik nr 30.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuje radnym za konstruktywną dyskusje w czasie debat nad projektem budżetu gminy. Po wysłuchaniu dyskusji i propozycji radnych przygotowałem do projektu budżetu na 2007 rok autopoprawki.

Proponuję zmniejszenia w kwocie:

 • 1.350.000 zł ze środków finansowych przeznaczonych na budowę budynku komunalnego w Nowym Czarnowie. Na tym zadaniu pozastawiamy kwotę 150.000 zł, która w pełni zabezpiecza wykonanie dokumentacji technicznej na ten budynek,
 • 100.000 zł w dziale administracji. Zmniejszamy środki finansowe przeznaczone na wynagrodzenia pracowników administracji. Projekt budżetu był wykonywany przed wyborami i zaplanowano w nim odprawę dla burmistrza w wysokości około 20.000 zł. Ponadto siedmiu pracowników odchodzi na emeryturę, a na ich miejsca przychodzą pracownicy młodzi, którzy otrzymają niższe pobory niż mieli ich poprzednicy.  Poczynimy również oszczędności w nagrodach dla pracowników. Nie ma zagrożenia,  że nie będą zabezpieczone środki finansowe dla wyróżniających się i zasługujących  na podwyżki pracowników,
 •   30.000 zł z rozbudowy remizy strażackiej w Wełtyniu,
 • 450.000 zł z rezerwy ogólnej,
 • 200.000 zł z dotacji dla zakładów budżetowych (przedszkola),
 • 100.000 zł z dotacji dla GDK.

W sumie zmniejszenia wynoszą 2.230.000 zł.

Proponuję zwiększenia na następujące zadania:

 • 1.150.000 zł na budowę dróg i parkingów na terenie miasta i gminy Gryfino. W tej pozycji ujęte są zadania: budowa parkingów w większości na Górnym Tarasie  w Gryfinie, opracowanie dokumentacji na modernizacje dróg przejętych przez naszą  gminę w miejscowości Gardno, wykonanie ul. M. Konopnickiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół przychodni zdrowia, wykonanie ulicy Ks. Jerzego Popiełuszki,  rozpoczęcie prac związanych z modernizacją ulic: Łokietka, Mieszka I, Podgórnej, Witosa, remonty dróg wiejskich,
 • 10.000 zł na wykonanie projektu związanego z dostępem do internetu na terenach wiejskich,
 • 500.000 zł na partycypację w kosztach budowy mieszkań komunalnych przez GTBS,
 • 20.000 zł na koncepcję rozbudowy SP Nr 4 w Gryfinie. Jeżeli koncepcja wykaże, że istnieje możliwość rozbudowy szkoły, to przy podziale nadwyżki budżetowej uwzględnimy opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie zadania. Rozbudowa będzie polegała na dobudowie piętra oraz budowie sali gimnastycznej,
 • 50.000 zł na modernizację i remont przedszkola Nr 5. W budynku tym istnieje możliwość zwiększenia ilości pomieszczeń, a wiąże się to z przyjęciem do przedszkola większej ilości dzieci,
 • 200.000 zł na wniesienie aportu pieniężnego lub majątkowego do PUK Sp. z o.o. związanego z zakupem kruszarki. Obecnie w naszej gminie nigdzie nie można odstawić gruzu i dlatego musimy stworzyć taką możliwość na wysypisku śmieci. Ponadto zakup kruszarki pozwoli gminie w znacznym stopniu obniżyć koszty remontu dróg dojazdowych do pól,
 • 150.000 zł na budowę oświetlenia na terenie miasta i gminy Gryfino.
 • 100.000 zł na remont Biblioteki Publicznej w Gryfinie,
 • 50.000 zł na projekty związane z budową boisk w Żabnicy i Gardnie.

Radny Jacek Kawka wnioskował o podwyższenia kwoty w wysokości 10.000 zł na zwiększenie częstotliwości kursów autobusowych linii Nr 1 przez Górny Taras w Gryfinie.
Zapewniam, że bez zwiększania kwoty wynegocjujemy co najmniej dwukrotnie większą ilość kursów autobusu linii Nr 1 przez Górny Taras w Gryfinie.
Zapraszam radnego do wzięcia udziału w spotkaniu z Dyrekcją PKS, na którym  przedstawi Pan propozycje, w których godzinach powinny jeździć dodatkowe autobusy.
Przedstawione autopoprawki w większości wyczerpują wnioski poszczególnych komisji.
Nie ma możliwości realizacji wszystkich wniosków komisji.

Radny Stanisław Różański - jestem zdziwiony, że w tak ważnej debacie nad projektem budżetu komisje nie zajęły stanowiska. Jest to naruszenie normy § 52 Statutu, z którego wynika, że komisje uchwalają opinię. Prawnicy nazywają taki przepis obligatoryjnym, nie ma od tego odstępstwa. Przewodniczącego Rady proszę o zdyscyplinowanie przewodniczących komisji aby nie kształtowali obyczaju w Radzie, który jest sprzeczny z obowiązującym prawem. Nie może tak być, że komisje w tak ważnej sprawie nie mają sprecyzowanego stanowiska. Jest to zaniedbanie przewodniczących komisji. Jeśli ktoś  nie potrafi sobie z tym poradzić, to może zrzec się mandatu przewodniczenia.

Radny Paweł Nikitiński - za chwilę zostanie ogłoszona przerwa, w czasie której zbiorą się komisje i ustosunkują do autopoprawek p. Burmistrza, ponieważ wcześniej nie miały takiej możliwości. Komisje mogą zaopiniować projekt budżetu dopiero po zapoznaniu się  z autopoprawkami. Ponadto pragnę poinformować, że Komisja Budżetu, Finansów Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej nie wnioskowała o zmniejszenie wynagrodzeń urzędnikom miasta i gminy w Gryfinie. Wnioskowała o zmniejszenie wydatków na administrację, ale nie w tym rozdziale. Mówił już o tym radny Artur Nycz, ponieważ w uzasadnieniu podano nieprawdziwą informację, że jest to wniosek komisji. Na naszej komisji bardzo długo dyskutowaliśmy o wypracowaniu stanowiska. Pana Stanisława Różańskiego nie było na tym posiedzeniu i dlatego nie wie, że kolegialnie podjęliśmy decyzję, iż pozwolimy p. Burmistrzowi przedstawić autopoprawki, ponieważ prosił nas o to.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - w związku ze zgłoszonymi przez  p. Burmistrza autopoprawkami proszę, aby w czasie przerwy w obradach zebrały się komisje i zajęły w tej sprawie stanowisko. Ogłaszam półgodzinną przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad głos zabrali:

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński - proszę o przedstawienie stanowisk poszczególnych Komisji Rady.

Radna Magdalena Chmura – Nycz - Komisja Rewizyjna wycofuje swoje wnioski zgłoszone do projektu budżetu na 2007 rok, przy 7 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się”.

Radna Wanda Kmieciak - Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego wycofuje swoje wnioski, ale nie zajęła stanowiska do przedstawionych autopoprawek.

Radny Ireneusz Sochaj - Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska odstąpiła od swoich wniosków zgłoszonych do projektu budżetu na 2007 rok, ale ich realizacji będzie domagała się w innym trybie. Członkowie Komisji postanowili przyjąć projekt budżetu na 2007 rok wraz z zaproponowanymi autopoprawkami.

Radny Tomasz Namieciński - Komisja Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej odkłada swoje wnioski do projektu budżetu na 2008 rok.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - do przedstawionych wcześniej autopoprawek wnoszę jeszcze jedną dotyczącą zmniejszenia o 60.000 zł wydatków bieżących  w administracji. Ww kwotę proponuję przeznaczyć na dofinansowanie stowarzyszeń  sportowych.

Ostateczna propozycja autopoprawek stanowi załącznik nr 31.

Radny Paweł Nikitiński - cieszą się z ostatniej autopoprawki, która wyczerpuje trwający od kilku lat spór o to, czy w tej dziedzinie jest tak jak być powinno. Klub Gryfińskiego Przymierza Wyborczego deklaruje swoje poparcie dla projektu budżetu na 2007 rok wraz z przedstawionymi przez p. Burmistrza autopoprawkami.

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, kto z radnych jest za przyjęciem projektu budżetu na 2007 rok wraz z wniesionymi autopoprawkami?

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rady 21 i obecnych na sesji 19 radnych,
w głosowaniu wzięło udział 18 radnych. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 14 radnych, przy 4 głosach wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2007 rok przyjęto większością głosów.
UCHWAŁA NR III/ 32/06 stanowi załącznik nr 32.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - dziękuje za przyjęcie budżetu na 2007 rok. Praca nad projektem budżetu wskazuje, że obecna kadencja Rady będzie inna niż poprzednie.  Przyjmując założenia o dostępności środków unijnych w latach 2007 – 2013 pragnę przypomnieć, że posiadamy szereg dokumentacji o strategicznym znaczeniu dla naszej gminy. Będziemy mogli ubiegać się to te środki. Myślę, że w czasie trwania obecnej kadencji Rady zostanie zrealizowanych wiele zadań budowlanych. Mając na uwadze zadania, które powinny zostać zrealizowane w przeciągu czterech lat  i wyciągając wnioski z poprzedniej kadencji podjąłem decyzję o wzmocnieniu pionu inwestycyjnego. Z dniem 31 marca 2007 roku przechodzi na emeryturę p. Jadwiga Szulc  zatrudniona jako asystent burmistrza, a z dniem 15 stycznia 2007r. zatrudnię na etacie drugiego Zastępcy Burmistrza ds. Inwestycji i Pozyskiwania Środków Unijnych p. Macieja Szabałkina. W związku z zatrudnieniem drugiego zastępcy będę miał więcej czasu na  analizę wydatków, kosztów, jakości pracy w jednostkach podległych gminie.  Zawsze przy prowadzeniu dużych inwestycji, do czasu wynegocjowania umowy  z potencjalnym wykonawcą, do czasu zapewnienia wszelkich możliwych korzyści dla gminy stałem po przeciwnej stronie. Z chwilą podpisania umowy i przystąpienia do realizacji zadania stawaliśmy się towarzyszami jednej inwestycji, którym zależało na najlepszym i najszybszym realizowaniu zadania. Jestem pewny, że wspólnie z obecną Radą jesteśmy w stanie spełnić oczekiwania naszych mieszkańców. Wiem, że jest to budżet kompromisowy, że od wielu lat trudno jest nam podejmować decyzje w sprawie podwyższania kosztów usług. Musimy jednak odważyć się na podwyższenie opłat  w przedszkolach, czynszu za mieszkania, itd. Nie może być tak, że 86% kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu pokrywa gmina. Musimy powoli i w sposób rozważny zmieniać naszą politykę odnośnie spraw społecznych. Takiej szansy jaką ma obecna Rada nie mieli radni ubiegłych kadencji. Musimy wspólnie dołożyć starań, abyśmy  w czasie trwania obecnej kadencji Rady zrobili jak najwięcej dla naszej gminy.

Ad.XXI. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowania Projektu -  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dołgie - Gmina Gryfino Ośrodek  Aktywizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Lokalnej”.

Przewodniczący poszczególnych Komisji Rady przedstawili stanowiska swoich Komisji do ww. projektu uchwały. Stanowiska Komisji zawarte są w załączniku nr 6.

Wiceprzewodniczący Rady Janusz Skrzypiński przedstawił projekt uchwały w ww. sprawie.

W wyniku jawnego głosowania, na stan Rada 21 radnych i obecnych na sesji 19 radnych, w głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że uchwałę w sprawie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowania Projektu - „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dołgie - Gmina Gryfino Ośrodek Aktywizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Lokalnej” przyjęto większością głosów. UCHWAŁA NR III/33/06 stanowi załącznik nr 33.

Ad.XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV.

Burmistrz Miasta i Gminy Henryk Piłat - na zgłoszone interpelacje udzielę odpowiedzi na piśmie.

Ad.XXIII. Wolne wnioski i informacje.

Ponieważ nikt nie zabierał głosu Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad wyczerpano w całości i zamknął posiedzenie.

Integralna część protokołu stanowią załączniki:

 1. Lista obecności radnych - załącznik nr 1,
 2. Lista obecności sołtysów - załącznik nr 2,
 3. Lista zaproszonych gości - załącznik nr 3,
 4. Porządek obrad sesji - załącznik nr 4,
 5. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 5,
 6. Stanowiska Komisji Rady - załącznik nr 6,
 7. UCHWAŁA NR III/17/06 - załącznik nr 7,
 8. UCHWAŁA NR III/18/06 - załącznik nr 8,
 9. UCHWAŁA NR III/19/06 - załącznik nr 9,
 10. UCHWAŁA NR III/20/06 - załącznik nr 10,
 11. UCHWAŁA NR III/21/06 - załącznik nr 11,
 12. UCHWAŁA NR III/22/06 - załącznik nr 12,
 13. UCHWAŁA NR III/23/06 - załącznik nr 13,
 14. UCHWAŁA NR III/24/06 - załącznik nr 14,
 15. UCHWAŁA NR III/25/06 - załącznik nr 15,
 16. Pismo Ministra Środowiska dot. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 - załącznik nr 16,
 17. UCHWAŁA NR III/26/06 - załącznik nr 17,
 18. UCHWAŁA NR III/27/06 - załącznik nr 18,
 19. UCHWAŁA NR III/28/06 - załącznik nr 19,
 20. UCHWAŁA NR III/29/06 - załącznik nr 20,
 21. UCHWAŁA NR III/30/06 - załącznik nr 21,
 22. UCHWAŁA NR III/31/06 - załącznik nr 22,
 23. Projekt budżetu gminy na 2007 rok - załącznik nr 23,
 24. Uchwała Nr CLXVI/420/2006 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30.11.2006 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Gryfino na 2007 rok - załącznik nr 24, 
 25. Wnioski Komisji Rady do projektu budżetu gminy na 2007 rok - załączniki nr 25, 26, 27, 28, 29,
 26. Autopoprawki do projektu budżetu na 2007 rok - załącznik nr 30,
 27. Ostateczna propozycja autopoprawek - załącznik nr 31,
 28. UCHWAŁA NR III/ 32/06 - załącznik nr 32,
 29. UCHWAŁA NR III/33/06 - załącznik nr 33.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

Protokółowała
inspektor  Czesława Juszkiewicz