Zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych

    

Interpelacje i zapytania radnych zgłoszone na III  sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28  grudnia  2006r.


Radny Stanisław Różański
1/III/06
- w rozumieniu § 24 Regulaminu Rady chciałem zgłosić dwie interpelacje. Pierwsza dotyczy nieruchomości zabudowanej, położonej w Pniewie przy  ulicy Gryfińskiej 22. Jest to działka po byłej Szkole Podstawowej. Proszę p. Burmistrza aby właściwy merytorycznie wydział w urzędzie przygotował  szczegółową pisemną informację dotycząca aktualnego stanu prawnego tej działki. W szczególności chodzi mi o wyjaśnienie następujących kwestii:

  1. czy działka ta stanowi mienie komunalne?
  2. proszę o podanie numeru i ogólnej powierzchni działki,
  3. czy działka ta ma urządzoną księgę wieczystą i jaki jest wpis w dziale 4 księgi wieczystej jeśli chodzi o ograniczone prawa rzeczowe?
  4. kto, od kiedy i w jakiej części oraz na jakiej podstawie prawnej użytkuje tę nieruchomość?
  5. czy ewentualnie zawarte zostały  w odniesieniu do tej działki umowy dzierżawy lub umowy najmu?
  6. na jaki okres umowy te zostały zawarte? Proszę, aby do tej informacji dołączone zostały odpisy umów, jeśli takie istnieją.
  7. jakie są zamierzenia dotyczące tej nieruchomości ze strony p. Burmistrza i w jakim czasie mają być zrealizowane? 

Interpelację zgłaszam dlatego, ponieważ sprawa ta budzi żywe zainteresowanie wśród mieszkańców Pniewa i Żórawek, którzy w rozmowach podkreślają, że  nieruchomość ta nie jest wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem. Najwyższy już czas, aby tę nieruchomość przygotować do użytkowania zgodnie z jej  przeznaczeniem. Po zapoznaniu się z tą informacją przedstawię swoje wnioski  po konsultacji z Radą Sołecką, sołtysami wsi Pniewa i Żórawek oraz  z własnymi przemyśleniami. Proszę, aby informację złożono do mojej  teczki w Biurze Obsługi Rady. Odbiorę ją w stosownym czasie.

2/III/06 - druga sprawa, którą chcę poruszyć, dotyczy nowej kadencji rad sołeckich i sołtysów. Proszę p. Burmistrza aby stosowny wydział np. Wydział Organizacyjny  opracował harmonogram najbliższych zebrań sprawozdawczo – wyborczych w poszczególnych sołectwach w taki sposób, aby nie nakładały się na siebie.  Kieruję swoje słowa do zaproszonych na sesję gości, członków rad sołeckich,  sołtysów deklarując wzięcie udziału we wszystkich zebraniach jeśli  harmonogram mi pozwoli. Traktuje te zebrania jako pierwsze źródło informacji  do przyszłego budżetu zadaniowego na rok 2008.

Radny Ireneusz Sochaj
3/III/06
- w swoim sprawozdaniu p. Burmistrz powiedział, że kończy się zadanie  związane realizacją projektem e-Gryfino. Mamy już zakupiony sprzęt oraz  wyremontowany budynek powozowni w MDK. Chciałbym dowiedzieć się, na jakim etapie jest wprowadzanie systemu e-Gryfino, ponieważ to jest istotą   całego projektu, a nie zakup komputerów, czy przygotowanie pomieszczeń.  Na jakim etapie jest wdrażanie systemu, który miał umożliwić załatwianie swoich spraw przez internet, pełną kontrolę nad obiegiem dokumentów  w urzędzie?

Radna Wanda Kmieciak
4/III/06
- na jakim etapie jest dokumentacja pod inwestycje dróg bocznych w Czepinie? Czy gmina zamierza wystąpić z wnioskiem o środki unijne na wykonanie tych  zadań?

5/III/06 - druga moja interpelacja dotyczy przekazania budynku po byłym sanatorium  w Nowym Czarnowie na potrzeby Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób  z Upośledzeniem Umysłowym. Stowarzyszenie jest gotowe utworzyć nową placówkę na potrzeby takich osób, a potrzeby są ogromne. Proszę o zajęcie się  sprawą.

Radna Magdalena Chmura - Nycz
6/III/06
- w imieniu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie proszę o uwzględnienie przy podziale nadwyżki budżetowej na przyszły rok  środków finansowych na remont drogi gminnej dojazdowej do ww. Domu,  która jest w fatalnym stanie.

7/III/06 - bardzo proszę, aby w informacji burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady zamieszczane były informacje  dotyczące zwolnień z tytułu podatków i opłat lokalnych. W dzisiejszym  sprawozdaniu nie ma takich informacji, ale być może nie było zwolnień  podatkowych w przedstawionym okresie.

Radny Marek Sanecki
8/III/06
- chciałbym dowiedzieć się czy to, że ścieżka rowerowa nie jest sprzątana  zgodne jest z umową zawartą przy jej budowie? Budowa ścieżki była  współfinansowana przez Unię Europejską. Myślę, że w umowie zawarte są zapisy dotyczące pielęgnacji ścieżki. Obecnie ścieżka jest zaniedbana.

9/III/06 - czy możliwe jest zwiększenie ilości godzin pracy pielęgniarek w szkołach podstawowych? Obecnie pielęgniarki pracują po kilka godzin w tygodniu  w poszczególnych szkołach. Nie zabezpiecza to potrzeb w szkołach.

10/III/06 - należy wykonać oświetlenie uliczne na przejściach dla pieszych przy ulicy Łużyckiej w Gryfinie. Nasza gmina uznana jest za najlepiej oświetloną  w Polsce, ale na przejściach dla pieszych przy ul Łużyckiej tak nie jest. Wiem, że jest to droga krajowa, ale byłoby dobrze gdyby gmina podjęła  działania w tym zakresie. Czy jest to możliwe?

Radny Tadeusz Figas
11/III/06
- czy decyzje o wycinkach drzew na terenie miasta nie są podejmowane  podejmowane zbyt pochopnie? Widzę coraz więcej pni po okazałych  drzewach. Bardzo proszę o wnikliwą analizę dotyczącą wycinki poszczególnych drzew, ponieważ zieleń jest bardzo ważna.

Radny Paweł Nikitiński
12/III/06
- moja interpelacja związana jest z boiskiem na Górnym Tarasie w Gryfinie. Z informacji wynika, że nowe boisko oddane do użytku ulega degradacji,  ponieważ nie jest należycie pielęgnowane. Na powierzchni piłkarskiej  znajdują się kamienie, są wydeptane miejsca, brakuje systematycznej  pielęgnacji polegającej na szczotkowaniu powierzchni i równomiernym rozprowadzeniu granulatu, który powoduje, że płyta boiska posiada odpowiednią elastyczność. Jest to sprawa techniczna. Są jeszcze inne uchybienia, ale  mówię o tych najważniejszych, które mogą spowodować, że w krótkim czasie  boisko zostanie  zniszczone. Druga sprawa związana jest z aspektem formalno – prawnym. Chciałbym dowiedzieć się, czy sfinalizowano już całe zadanie, czy nie grozi nam  utrata dotacji, którą otrzymaliśmy z ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu? Czy firma, która realizowała to zadanie wywiązała się z terminów  nałożonych w umowie, a jeśli nie, to czy przewidziano kary umowne? Trzecia sprawa dotyczy sygnałów, które docierają od poszczególnych  mieszkańców ponieważ cały kompleks będzie składał się z szeregu boisk,  nie tylko z boiska głównego i bieżni wokół niego. Z moich obserwacji oraz  z sygnałów mieszkańców wynika, że niewiele się dzieje i dlatego chciałbym  dowiedzieć się kiedy zostaną zakończone prace?

Radny Artur Nycz
13/III/06
- bardzo proszę o umożliwienie zgłoszenia interpelacji w moim imieniu  p. Jerzemu Woźniakowi sołtysowi Steklna.
Sołtys wsi Steklno p. Jerzy Woźniak - w sobotę przed Świętami Bożego  Narodzenia zadzwoniłem na awaryjny telefon PUK i poinformowałem  o błąkających się psach w Steklnie. Dyżurujący przy telefonie pan nie przyjął mojego zgłoszenia. Wobec powyższego zadzwoniłem do Straży Miejskiej,  gdzie telefon odebrał dyżurny, który powiedział abym złapał psa, przytrzymał i ewentualnie ktoś po niego przyjedzie. Nie złapałem psa, ponieważ nie   jestem od tego. Proszę o spowodowanie aby osoby za to odpowiedzialne  należycie zajmowały się sprawą. Nie może być tak, że osoba dyżurująca  przy telefonie awaryjnym nie chce zająć się sprawą i nie chce podać  swojego nazwiska.