Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
III sesji Rady Miejskiej w Gryfinie
w dniu 28 grudnia 2006 r. o godz. 900

I.  Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum,
 2. przyjęcie protokołów z I i II sesji.

II. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym   i z wykonania uchwał Rady.

III.  Zgłaszanie wniosków Komisji Rady.

IV.  Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych.

V. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr LVII/692/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 października 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie  C.W. Laguna – DRUK Nr 1/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VI. Desygnowanie przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Komisji Mieszkaniowej – DRUK Nr 2/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VII. Ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino - DRUK Nr 3/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

VIII. Przyjęcie ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2007 rok - DRUK Nr 5/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

IX. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na 2007 rok - DRUK Nr 6/III.

 1. przedstawienie planów pracy przez przewodniczących poszczególnych Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

X. Wprowadzenie zmian w Statucie Gryfińskiego Domu Kultury - DRUK Nr 7/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XI. Zmiana Uchwały Nr XV/224/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie poboru niektórych podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa -  DRUK Nr 8/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XII. Zmiana Uchwały Nr XXIX/402/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych,  rolnego oraz posiadania psa - DRUK Nr 9/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIII. Określenie wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze  Gminy Gryfino - DRUK Nr 10/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIV. Zaopiniowanie poszerzenia granic obszaru specjalnej ochrony ptaków „Jeziora Wełtyńskie” powołanego do sieci Natura 2000 - DRUK Nr 11/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XV. Uchylenie uchwały Nr III/46/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002r. zmienionej uchwałą Nr XVI/237/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r.- DRUK Nr 12/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVI. Uchwalenie Programu współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2007 - DRUK Nr 13/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVII. Utworzenie rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych - DRUK Nr 14/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XVIII. Zmiany budżetu gminy na 2006 rok - DRUK Nr 15/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XIX. Ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2006 -  DRUK Nr 16/III.

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XX. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2007 - DRUK Nr 17/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXI. Z abezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowania Projektu -  „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dołgie - Gmina Gryfino Ośrodek  Aktywizacji Polsko – Niemieckiej Współpracy Lokalnej” - DRUK Nr 18/III

 1. stanowiska Komisji Rady,
 2. dyskusja,
 3. podjęcie uchwały.

XXII. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w pkt. IV

XXIII. Wolne wnioski i informacje.